Etykieta rekordu

 

Wskaźniki:

brak

Podpola:

brak

Pozycje znakowe:

00-04 – Długość rekordu

05 – Status rekordu

06 – Typ rekordu

07 – Poziom bibliograficzny

08 – Typ nadzoru

09 – Kodowanie znaków

10 – Długość wskaźnika

11 – Długość identyfikatora podpola

12-16 – Bazowy adres danych

17 – Poziom kompletności rekordu

18 – Przepisy katalogowania

19 – Powiązania rekordu

20-23 – Mapa tablicy adresów

Pozycje znakowe pogrubione podlegają edycji i są wypełniane przez osobę katalogującą.

ZAWARTOŚĆ POLA

Etykieta rekordu składa się z 24 pozycji znakowych (00-23), na których zostały zakodowane w postaci liter lub cyfr parametry przetwarzania rekordu.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

W Horizonie etykieta rekordu jest polem stałej długości o etykiecie pola 000, które widoczne jest w prezentacji rekordu bibliograficznego. Redagowane jest ono przy pomocy okna Edycja pól stałej długości, gdzie poszczególne pozycje wypełniane są kodami poprzez wybór z listy kodów:

 

WYPEŁNIANIE POZYCJI

Status rekordu 000/05

Jednoznakowy kod wskazujący status rekordu w bazie.

Na tej pozycji należy wybrać jedną z wartości:

a – uzupełniony

Wskazuje, że poziom kompletności rekordu (000/17) zmienił się na wyższy.

c – poprawiony, sprawdzony

n – nowy

p – zmiana pochodzenia opisu powstałego w trakcie CIP na opis z autopsji

 

Typ dokumentu 000/06

Jednoznakowy kod określający typ dokumentu opisywanego w rekordzie.

Na tej pozycji należy wybrać wartość:

a – dokument piśmienniczy – dokument, dla którego bazą jest tekst i mikroformy takiego tekstu.

 

Poziom bibliograficzny 000/07

Jednoznakowy kod określający poziom bibliograficzny rekordu.

Na tej pozycji należy wybrać wartość:

m – monograficzny – w rekordzie opisywana jest jednostka samoistna wydawniczo, np. książka jednotomowa, tom książki wielotomowej, książka wielotomowa opisywana w całości

 

 

Typ nadzoru 000/08

Jednoznakowy kod wskazujący, czy opisywana jednostka ma podlegać archiwizacji.

Na tej pozycji należy wybrać jedną z wartości:

| – nie oznaczony

a – nadzór archiwalny – tzn. opisywane materiały podlegają archiwizacji

Schemat kodowania znaków 000/09

Jednoznakowy kod określający wg jakiego schematu są w rekordzie kodowane znaki.

# – MARC-8

a – UCS/Unicode

Poziom kompletności rekordu 000/17

Jednoznakowy kod, który wskazuje kompletność informacji bibliograficznej w rekordzie USMARC.

Na tej pozycji należy wybrać jedną z wartości:

| – pełny rekord, opis z autopsji – oznacza III stopień szczegółowości wg Polskich Przepisów Katalogowania – PPK

1 – pełny rekord, opis nie z autopsji – stosuje się wtedy, gdy dane użyte do utworzenia rekordu są przejęte z innego opisu w całości (np. z kartki katalogowej do rekordu bazy danych – przy “pełnej” retrokonwersji tzn. wszystkich elementów opisu bibliograficznego)oznacza III stopień szczegółowości wg PPK

2 – rekord zawiera niepełną informację bibliograficzną, opis nie z autopsji – stosuje się wtedy, gdy dane użyte do utworzenia rekordu są przejęte z innego opisu tylko w części – przy tzw. częściowej retrokonwersji, kiedy nie wykorzystujemy wszystkich elementów opisu bibliograficznegooznacza II stopień szczegółowości wg PPK

4 – poziom podstawowyoznacza I stopień szczegółowości wg PPK

5 – poziom wstępny, rekord nie jest zakończony przez agencję katalogującą (np. hasła nie mają zatwierdzonej postaci).

7 – poziom minimalny, który odpowiada wymaganiom poziomu minimum rekordu krajowego

8 – opis bibliograficzny utworzony w procesie wydawniczym CIP

u – poziomu kompletności nie można określić – ten poziom nie jest używany
w rekordach nowowprowadzanych albo uzupełnianych.

 

Przepisy katalogowania 000/18

Jednoznakowy kod określający stosowane przepisy katalogowania. Dodatkowe informacje na ten temat mogą być zawarte w podpolu $e (Zasady opisu) pola 040 (Instytucja sporządzająca opis).

Na tej pozycji należy wybrać wartość:

i – zgodnie z ISBD – opis i interpunkcja.

 

Powiązania rekordu 000/19

Jednoznakowy kod wskazujący na wymaganie wystąpienia rekordu związanego, tzn. czy uwaga zawierająca podstawowe informacje identyfikujące (np. hasło i tytuł, hasło i tytuł ujednolicony, tytuł ujednolicony jako hasło, tytuł, tytuł ujednolicony, numer świadectwa technicznego) może być generowana z pól związków 76X-78X bez dostępu do rekordu związanego.

| – rekord związany nie jest wymagany – gdy w rekordzie istnieje pole 76X-78X, ale utworzone “ręcznie”, tzn. nie powstaje równocześnie “link”, lub gdy nie ma pól związków

r – rekord związany jest wymagany – gdy pole związku powstało automatycznie, równocześnie z “linkiem”.