830 - Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł (P)

Wskaźniki:

pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

drugi - wskazuje na liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

1 - 9 liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Podpola:

$a - tytuł (NP)

$n - numer części dzieła (P)

$p - tytuł części dzieła (P)

$l - język dzieła (NP)

$k - określenie formy (P)

$s - wersja (NP)

$v - oznaczenie tomu (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 830 podaje się dane dotyczące serii lub całości książki wielotomowej opisywanej pod tytułem w postaci nadającej się do wyszukiwania.

Pola 830 używa się, jeżeli w rekordzie bibliograficznym występuje pole 490 lub uwaga w polu 500, w których zawarta jest informacja dotycząca serii lub całości książki wielotomowej podana w postaci nie nadającej siędo wyszukiwania.

W polu 830 wpisywany jest tytuł ujednolicony serii lub podserii. W takim przypadku pole 830 jest zawsze kontrolowane kartoteką haseł wzorcowych. Natomiast w przypadku książki wielotomowej w polu 830 podaje się tytuł właściwy lub, w razie potrzeby, tytuł ujednolicony całości książki, jeżeli całość książki wielotomowej nie ma hasła autorskiego.


ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany

Wskaźnik drugi - znaki pomijane przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '0' oznacza, że wszystkie początkowe znaki tytułu będą uwzględniane przy szeregowaniu. Znaczy to, że tytuł nie zaczyna się od rodzajnika określonego ani nieokreślonego. Znaki diakrytyczne ani znaki specjalne (np. cudzysłów) występujące na początku pola tytułu ujednoliconego, który nie zaczyna się od rodzajnika, nie są traktowane jako znaki pomijane przy szeregowaniu.

1 -9 - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '1' do '9' oznacza liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu, gdy tytuł zaczyna się od rodzajnika określonego lub nieokreślonego (Le, The, Der itp.). Znaki diakrytyczne i specjalne związane z rodzajnikiem są włączane do liczby znaków pomijanych przy szeregowaniu.

SERIA

PODPOLA

$a - tytuł (NP)

W podpolu $a podaje się tytuł serii, tytuł podserii, gdy jest on niezależny lub tytuł wspólny sekcji. Tytuł w podpolu $a przyjmuje się w formie ujednoliconej w kartotece haseł wzorcowych.

Może on zawierać dopowiedzenia bliżej go precyzujące, np. w postaci instytucji sprawczej (gdy tytuł jest nazwą rodzajową niezwiązaną gramatycznie z nazwą instytucji sprawczej), miejsca wydania, roku wydania pierwszego zeszytu tej serii, wydawcy itp. Zgodnie z formatem USMARC dopowiedzenia umieszcza się w nawiasach okrągłych. W centralnej kartotece haseł wzorcowych, nazwę instytucji sprawczej umieszcza się dotychczas po myślniku. Ustalenia w tej sprawie jeszcze trwają.

Dopowiedzenia różnych rodzajów oddziela się średnikiem obwiedzionym odstępami, natomiast elementy takiego samego dopowiedzenia oddziela się przecinkiem i odstępem.

Przykłady:

490 1# $a NMR : Basic Principles and Progress, $x 0170-5989 ; $v 21

830 #0 $a NMR $v 21

490 1# $a Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych, $x 0079-3361 ; $v 139

830 #0 $a Prace Geologiczne - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych $v 139

490 1# $a Zeszyty Naukowe / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Mechanika, $x 0208-6395 ; $v 37

500 ## $a W obrębie serii gł. nr 192.

830 #0 $a Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy $v nr 192

830 #0 $a Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Mechanika
$v 37

440 #0 $a Homo Meditans $x 0239-7811 $v 4

500 ## $a Seria gł.: Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ISSN 0239-6923 ; 72.

830 #0 $a Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego - Katolicki Uniwersytet Lubelski $v 72

500 ## $a Tzw. Seria z Koniczynką.

830 #0 $a Seria z Koniczynką

260 ## $a Warszawa : $b MOREX, $c 1994.

490 1# $a Lektury Szkolne

830 #0 $a Lektury Szkolne - MOREX

W zespole ds. ujednolicania zasad katalogowania dla NUKat nie podjęto jeszcze decyzji co do stosowania podpól $n i $p w rekordach wzorcowych serii. Wg autorek tak można by je stosować:

$n - oznaczenie części/sekcji (P)

Podpole $n powinno zawierać oznaczenie podserii lub sekcji (np. Ser. A). Określenie należy podawać stosując skróty wg normy PN-N-01158:1985, a numer wyrażać cyfrą arabską.

$p - tytuł części/sekcji(P)

Podpole $p powinno zawierać niewyróżniający tytuł podserii lub tytuł sekcji.

Przykłady:

490 1# $a Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Chemia, $x 0458-1555 ; $v z. 46

500 ## $a W serii gł. nr 791.

830 #0 $a Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej $v Nr 791

830 #0 $a Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. $p Chemia $v Z. 46

P>490 1# $a Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej. Budowa i Eksploatacja Maszyn, $x 0867-3128 ; $v z. 25

500 ## $a W serii głównej nr 30.

830 #0 $a Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białeji $v Nr 30

830 #0 $a Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej. $p Budowa i Eksploatacja Maszyn $v Z. 25

$v - numeracja w obrębie serii (NP)

Podpole $v zawiera numer opisywanej książki w obrębie serii (podserii). Numer podaje się cyframi arabskimi, a oznaczenie skraca się wg normy
PN-N-01158:1985. Forma zapisu numeracji jak w polu 642 rekordu khw.

Przykłady:

830 #0 $a NMR $v 21

830 #0 $a Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Chemia $v Z. 46

KSIĄŻKA WIELOTOMOWA

PODPOLA

$a - tytuł (NP)

W podpolu $a podaje się tytuł właściwy całości książki wielotomowej, której tomu dotyczy omawiany rekord, jeżeli tytuł ten jest podany w książce w postaci nadającej się do wyszukiwania, a w polu 490 podany został z powodu występowania oznaczenia odpowiedzialności, dodatku do tytułu lub tytułu równoległego. Natomiast jeżeli w tytule całości książki wielotomowej w polu 490 nastąpiły zmiany np. spowodowane błędną lub archaiczną pisownią lub
z innego powodu jest to wymagane,
to w podpolu $t podaje się tytuł ujednolicony.

Przykłady:

490 1# $a Zadania z matematyki / pod red. Bogdana Choczewskiego ; $v [cz. 5]

830 #0 $a Zadania z matematyki $v [cz. 5]

490 1# $a Elektrotechnika teoretyczna : zadania / red. Stefan Wojciechowski ;
$v Cz. 2

830 #0 $a Elektrotechnika teoretyczna $v cz. 2

$k - określenie formy (P)

W podpolu $k podaje się określenie formy (wybór, fragment itp.) służące scharakteryzowaniu stosunku tekstu opisywanej książki do całości dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $a.

Określenie formy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s. Podpole $k poprzedza się odstępem i średnikiem, gdy występuje po podpolu $l.

$l - język dzieła (NP)

Podpole $l zawiera polską nazwę języka tekstu całości książki wielotomowej, identyfikowanej w podpolu $a tytułem ujednoliconym, w postaci skrótu, zgodnie z polską normą PN-N-01158:1985. Nazwy kilku języków podaje się
w podpolu $l oddzielone przecinkiem i odstępem.

Nazwę języka ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z określeniem formy zawartym w podpolu $k i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

$n - oznaczenie części dzieła (P)

Podpole $n zawiera oznaczenie tomu dzieła wielotomowego, opisanego
w podpolu $a, którego częścią jest opisywana w rekordzie książka (struktura hierarchiczna).

Określenie podaje się stosując skróty wg normy PN-N-01158:1985, a numer wyraża się cyfrą arabską.

Przykład:

490 1# $a Pismo Święte Starego Testamentu / pod red. Stanisława Łacha. T.
12 ; $v cz. 1

830 #0 $a Pismo Święte Starego Testamentu. $n t. 12 $v cz. 1

$p - tytuł części dzieła (P)

Podpole $p zawiera tytuł tomu dzieła wielotomowego, opisanego w podpolu $a, którego częścią jest opisywana w rekordzie książka (struktura hierarchiczna).

Przykład:

490 1# $a Poetyka : zarys encyklopedyczny / kom. red. Lucylla Pszczołowska (red. naczelny) [et al.]. Dział 1, Gatunki Literackie. Gatunki dydaktyczno-satyryczne ; $v z. 1

500 ## $a "Gatunków Literackich" t. 5.

830 #0 $a Poetyka. $n Dział 1,$p Gatunki Literackie $v T. 5

830 #0 $a Poetyka. $n Dział 1, $p Gatunki Literackie. $n T. 5, $p Gatunki dydaktyczno-satyryczne $v z. 1

$s - wersja (NP)

W podpolu $s podaje się oznaczenie wydania lub określenie wersji całości książki wielotomowej, identyfikowanej w podpolu $a tytułem ujednoliconym.

Oznaczenie wersji ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i określeniem formy zawartym w podpolu $k. Podpole $s poprzedza się odstępem i średnikiem, jeżeli występuje po podpolu $l lub $k.

$v - oznaczenie tomu (NP)

Podpole $v zawiera oznaczenie opisywanego tomu w obrębie całości książki wielotomowej. Numer podaje się cyframi arabskimi, a oznaczenie skraca się wg normy PN-N-01158:1985.

Przykład:

490 1# $a Laboratorium automatyki : praca zbiorowa / red. Maria Jastrzębska
; $v Cz.1

830 #0 $a Laboratorium automatyki $v Cz. 1

ZNAKI UMOWNE

  • Podpole $n poprzedza się kropką.
  • Podpole $p poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po podpolu $n lub kropką, jeżeli brak podpola $n.
  • Zawartość podpól $l, $k, $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie średnikiem poprzedzonym odstępem.
  • Podpola $x, stosowanego niezgodnie z formatem nie należy stosować; numer ISSN należy wpisać w pole 022 rekordu khw.
  • Podpola $v nie należy poprzedzać średnikiem.
  • Pole nie kończy się kropką.