811 - Hasło dodatkowe opisu książki wielotomowej - nazwa imprezy (P)

Wskaźniki:

pierwszy - typ nazwy imprezy

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - nazwa imprezy (NP)

$n - numer imprezy (P)

$d - data imprezy (NP)

$c - miejsce imprezy (NP)

$e - nazwa jednostki podrzędnej (P)

$t - tytuł dzieła (NP)

$n - oznaczenie części dzieła (P)

$p - nazwa części dzieła (P)

$l- język dzieła (NP)

$k - określenie formy (P)

$s - wersja (NP)

$v - oznaczenie tomu (NP)


ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 811 podaje się dane dotyczące całości książki wielotomowej opisywanej pod hasłem korporatywnym - nazwą imprezy w postaci nadającej się do wyszukiwania. Hasło to ma postać Nazwa imprezy.Tytuł. Pole to w Horizonie jest polem kontrolowanym.

Pola 811 używa się, jeżeli w rekordzie bibliograficznym występuje pole 490 lub uwaga w polu 500, w których zawarta jest informacja dotycząca całości książki wielotomowej podana w postaci nie nadającej się do wyszukiwania.

Hasło stosuje się do nazw imprez opisanych pod ich nazwą, w pełni je identyfikującą.

Hasło dodatkowe dla nazw imprez opisywanych pod nazwą ciała zbiorowego podaje się w polu 810.

Jeżeli opisywana książka dotyczy więcej niż jednej, ale nie więcej niż trzech imprez, imprezy te mają identyfikujące je nazwy własne i nie można stwierdzić, że jedna odbywa się w ramach drugiej, to w polu 811 umieszcza się nazwę imprezy wyróżnioną lub jeśli taka sytuacja nie zachodzi to nazwę imprezy występującą w dokumencie na pierwszym miejscu.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy imprezy

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

Wartość '2' oznacza, że hasłem jest nazwa własna imprezy podana
w naturalnej kolejności jej składników. Nazwą może być też akronim lub inny skrót. Nazwa może zawierać dopowiedz
enia.

Wskaźnik drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

 

PODPOLA

$a - nazwa imprezy (NP)

W podpole $a wpisuje się nazwę własną imprezy w pełni ją identyfikującą, zgodnie z gramatyką języka, w którym wyrażona jest nazwa. W przypadku nazw imprez w języku polskim wszystkie wyrazy rozpoczynamy od dużej litery z wyjątkiem spójników itp.

Temat imprezy występujący w nazwie własnej imprezy piszemy w następujący sposób: pierwsze słowo tematu z dużej litery a następne słowa z małej litery.

Rodzajniki występujące na początku nazwy zwykle pomija się, chyba że decydują o szeregowaniu.

Zachowuje się wszystkie znaki diakrytyczne i specjalne.

W nazwie imprezy pomija się numer niezależnie od sposobu jego wyrażenia.

W nazwie imprezy pomija się datę jej odbycia, jeżeli nie stanowi ona integralnej części nazwy.

W nazwie imprezy pomija się nazwę miejsca jej odbycia, jeżeli występuje na końcu nazwy jako element, który może być oddzielony.

Nazwę własną imprezy możemy w razie potrzeby uzupełnić dopowiedzeniem w nawiasach okrągłych, które określi bliżej tą imprezę, np. określi jej rodzaj.

 

Przykład:

245 00 $a Hydrometallurgy and refining of nickel and cobalt : $b 27th Annual Hydrometallurgical Meeting of CIM / $c ed. W. C. Cooper, I. Mihaylov.

490 1# $a Proceedings of the Nikel-Cobalt 97 International Symposium, August 17-20, 1997, Sudbury, Ontario, Canada ; $v vol. 1

811 2# $a Nickel-Cobalt International Syposium $d (1997 ; $c Sudbury). $t Proceedings $v vol. 1

$c - miejsce imprezy (NP)

Podpole $c zawiera nazwę miejscowości, w której odbyła się impreza. Nazwy te podaje się w języku polskim, jeżeli takie są w użyciu.

Dwie miejscowości wymienia się w jednym podpolu $c, oddzielając ich nazwy od siebie ukośną kreską obwiedzioną odstępami; przy większej liczbie miejscowości podaje się nazwę pierwszej z nich oraz skrót etc.

Jeżeli jest potrzebne bliższe określenie miejsca, to nazwę miejsca imprezy uzupełnia się o nazwę odpowiedniej jednostki administracyjnej (kraju, stanu - w przypadku USA lub województwa - w przypadku Polski).

Nazwę miejscowości podaje się w formie historycznej, tzn. takiej, jaka była używana w czasie trwania imprezy.

Nazwę miejsca imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i datą imprezy zawartą w podpolu $d. Jeżeli podpole $c występuje po podpolu $n i/lub podpolu $d, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

Przykład:

811 2# $a Meeting of the Southern Hemisphere on Mineral Technology $n
(4 ; $d 1994 ; $c Concepción). $t Proceedings $v vol. 1

$d - data imprezy (NP)

Podpole $d zawiera rok odbycia imprezy opisywanej pod jej własną nazwą. Ze względów identyfikacyjnych można też podać datę dzienną.

Datę imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c. Jeżeli podpole $d występuje po podpolu $n, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

Przykład:

811 2# $a Meeting of the Southern Hemisphere on Mineral Technology $n
(4 ; $d 1994 ; $c Concepción). $t Proceedings $v vol. 1

$e - nazwa jednostki podrzędnej (P)

W podpolu $e podaje się nazwę części imprezy lub nazwę innej jednostki podrzędnej opisywanej pod nazwą imprezy.

Nazwę jednostki podrzędnej poprzedza się kropką.

Przykład:

245 00 $a Guilds, economy and society = $b Corporations, économie et
société / $c S.R. Epstein [et al.], session organizers ; Clara Eugenia Nú~nez, ed.

490 1# $a Proceedings Twelfth International Economic History Congress, Madrid, August 1998 ; $v B1

811 2# $a International Economic History Congress $n (12 ; $d 1998 ; $c Madryt). $e Sessions B. $t Proceedings $v 1

$k - określenie formy (P)

W podpolu $k podaje się określenie formy (fragment, adaptacja itp.) użyte do dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t.

Określenie formy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s. Podpole $k poprzedza się odstępem i średnikiem, gdy występuje po podpolu $l.

$l - język dzieła (NP)

Podpole $l zawiera podaną w postaci skrótu (zgodnie z polską normą
PN-N-01158:1985) polską nazwę języka tekstu dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t. Nazwy kilku języków podaje się w podpolu $l oddzielone przecinkiem i odstępem.

Nazwę języka ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z określeniem formy zawartym w podpolu $k i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

$n - numer imprezy (P)

Podpole $n może zawierać numer imprezy opisywanej pod jej nazwą własną.

Numer imprezy podaje się cyframi arabskimi.

Numer imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z datą imprezy zawartą w podpolu $d i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c.

Przykład:

245 00 $a Mineral processing and environment : $b a volume in memory of Alexander Sutulov / $c ed. by S. Castro and F. Concha.

490 1# $a Proceedings of The IV Meeting of the Southern Hemisphere on Mineral Technology and III Latin-American Congress on Froth Flotation : Concepción, Chile, November 20-23, 1994 ; $v vol. 1

811 2# $a Meeting of the Southern Hemisphere on Mineral Technology $n
(4 ; $d 1994 ; $c Concepción). $t Proceedings $v vol. 1

$n - oznaczenie części dzieła (P)

Podpole $n może też zawierać oznaczenie części dzieła, którego tytuł właściwy lub tytuł ujednolicony podany jest w podpolu $t. Oznaczenie części podaje się w skrótach zgodnie z normą PN-N-01158:1985, natomiast numer części wyraża się cyfrą arabską.

$p - tytuł części dzieła (P)

Podpole $p zawiera tytuł części dzieła identyfikowanego tytułem właściwym lub ujednoliconym w podpolu $t.

$s - wersja (NP)

W podpolu $s podaje się oznaczenie wydania lub określenie wersji dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t.

Oznaczenie wersji ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i określeniem formy zawartym w podpolu $k. Podpole $s poprzedza się odstępem i średnikiem, jeżeli występuje po podpolu $l lub $k.

$t - tytuł dzieła (NP)

W podpolu $t podaje się tytuł właściwy całości książki wielotomowej, jeżeli tytuł ten jest podany w książce w postaci nadającej się do wyszukiwania,
a w polu 490 podany został z powodu występowania oznaczenia odpowiedzialności, dodatku do tytułu lub tytułu równoległego. Natomiast jeżeli w tytule całości książki wielotomowej podanym w polu 490 nastąpiły zmiany np. spowodowane błędną lub archaiczną pisownią lub z innego powodu jest to wymagane, to w podpolu $t podaje się tytuł ujednolicony.

Przykład:

245 00 $a Flotation : $b a volume in memory of Alexander Sutulov / $c ed. by S. Castro and J. Alvarez.

490 1# $a Proceedings of The IV Meeting of the Southern Hemisphere on Mineral Technology; and III Latin-American Congress on Froth Flotation : Concepción, Chile, November 20-23,1994 ; $v vol. 2

811 2# $a Meeting of the Southern Hemisphere on Mineral Technology $n
(4 ; $d 1994 ; $c Concepción). $t Proceedings $v vol. 2

$v - oznaczenie tomu (NP)

W podpolu $v podaje się oznaczenie opisywanego w rekordzie tomu w obrębie całości książki wielotomowej. Numerację podaje się cyframi arabskimi, a określenie towarzyszące numeracji skraca się zgodnie z normą PN-N-01158:1985.

Przykład:

245 00 $a Plenary lectures, economics, applications and fabrication of copper / $c ed. by: C. Diaz [et al.].

490 1# $a Proceedings of the COPPER 95-COBRE 95 International Conference : November 26-29, 1995, Santiago, Chile ; $v vol. 1

811 2# $a COPPER 95-COBRE 95 International Conference $n (3 ; $d 1995 ; $c Santiago, Chile). $t Proceedings $v vol. 1


ZNAKI UMOWNE

  • Podpola $e, $n (oznaczenie części) i $t poprzedza się kropką.
  • Podpole $p poprzedza się przecinkiem, gdy występuje po podpolu $n (oznaczenie części) lub kropką, gdy podpole $n (oznaczenie części) nie występuje.
  • Podpola $c, $d, $n (numer imprezy) ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe
    i oddziela średnikiem poprzedzonym odstępem.
  • Podpola $k, $l i $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela średnikiem poprzedzonym odstępem
  • Na końcu pola 811 nie stawia się kropki.