810 - Hasło dodatkowe opisu książki wielotomowej - nazwa ciała zbiorowego
(P)

Wskaźniki:

pierwszy - typ nazwy ciała zbiorowego

1 - nazwa geograficzna na początku

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element (NP)

$b - nazwa jednostki podrzędnej (P)

$n - numer imprezy (P)

$d - data imprezy (P)

$c - miejsce imprezy (NP)

$t - tytuł dzieła (NP)

$n - oznaczenie części dzieła (P)

$p - nazwa części dzieła (P)

$l - język dzieła (NP)

$k - określenie formy (P)

$s - wersja (NP)

$v - oznaczenie tomu (NP)

 

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 810 podaje się dane dotyczące całości książki wielotomowej opisywanej pod hasłem korporatywnym w postaci nadającej się do wyszukiwania. Hasło to ma postać Nazwa ciała zbiorowego.Tytuł. Pole to w Horizonie jest polem kontrolowanym.

Pola 810 używa się, jeżeli w rekordzie bibliograficznym występuje pole 490 lub uwaga w polu 500, w których zawarta jest informacja dotycząca całości książki wielotomowej podana w postaci nie nadającej się do wyszukiwania.

Pole 810 wypełnia się dla jednego ciała zbiorowego, tzn.:

 • dla nazwy jedynego ciała zbiorowego,
 • dla nazwy ciała zbiorowego stanowiącego hasło główne pierwszego tomu.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy ciała zbiorowego

1 - nazwa geograficzna na początku

Wartość '1' oznacza, że hasło zaczyna się od nazwy geograficznej ciała zbiorowego terytorialnego, która poprzedza nazwę ciała zbiorowego będącego organem. Przy czym organ jest to ciało zbiorowe powołane lub zarządzane przez ciało zbiorowe terytorialne, które pełni funkcje ustawodawcze, sądowe, administracyjne, wojskowe, dyplomatyczne i informacyjne (tzn. parlamenty, sądy, ministerstwa, jednostki wojskowe, ambasady, służby informacyjne itp.). Nie jest organem ciało zbiorowe powołane przez ciało zbiorowe terytorialne, które pełni funkcje edukacyjne, naukowe, techniczne, kulturalne, medyczne, religijne, socjalne, handlowe lub przemysłowe (tzn. szkoły, wyższe uczelnie, biblioteki, teatry, muzea, szpitale, kościoły, banki itp.).

Nazwy ciał zbiorowych zawierające jako integralny składnik nazwę geograficzną identyfikowane są wskaźnikiem pierwszym o wartości '2'.

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

Wartość '2' oznacza, że hasłem jest nazwa własna ciała zbiorowego (również ciała zbiorowego podrzędnego nie będącego organem, ale mającego własną identyfikującą nazwę) podana w naturalnej kolejności składników.

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany

PODPOLA

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element
(NP)

Nazwę ciała zbiorowego należy podać w podpolu $a w ujednoliconej formie.

Należy wybrać w tym celu oficjalną nazwę danego ciała. Jeżeli nie jest to możliwe, należy przejąć do hasła nazwę najczęściej występującą w dokumentach publikowanych przez to ciało. W razie wątpliwości należy wybrać nazwę ciała zbiorowego występującą w wydawnictwach informacyjnych: bibliografiach narodowych, encyklopediach itp., wydanych w kraju działalności tego ciała.

Części nazwy ciała zbiorowego należy przejmować w kolejności występującej w źródłach informacyjnych bez inwersji.

W nazwie ciała zbiorowego należy pomijać:

 • początkowy rodzajnik, jeżeli nie jest konieczny ze względów gramatycznych,
 • określenie dotyczące stanu prawnego ciała zbiorowego (np. S.A., z o.o., Ltd.), jeżeli występuje na końcu lub początku nazwy i nie stanowi jej integralnej części ani nie jest niezbędne do wskazania, że jest to nazwa ciała zbiorowego,
 • informacje o odznaczeniach przyznanych danemu ciału zbiorowemu.

W nazwie ciała zbiorowego dopuszcza się pomijanie:

 • nazwy patrona, jeżeli nie jest ona konieczna do identyfikacji tego ciała,
 • części nazwy oficjalnej nie uwzględniane w źródłach informacyjnych.

Ciała zbiorowe znajdujące się w strukturze organizacyjnej innego ciała zbiorowego są ciałami podrzędnymi. Jeżeli ciało zbiorowe jest jednostką podrzędną, to w podpolu $a podaje się:

 • nazwę ciała zbiorowego podrzędnego, nie będącego organem, jeżeli jego nazwa jednoznacznie identyfikuje to ciało,
 • nazwę ciała zbiorowego nadrzędnego, gdy nazwa jednostki podrzędnej, nie będącej organem, nie identyfikuje jej jednoznacznie,
 • nazwę jednostki terytorialnej (państwa, jednostki administracyjnej, miasta itp.), z którą dane ciało jest związane - w przypadku ciał zbiorowych będących organami, tzn. ustawodawczych (np. parlamenty), administra- cyjnych (np. ministerstwa), sądowych, wojskowych i dyplomatycznych. Nazwę geograficzną podaje się zgodnie z PN-N-01228:1994.

Nazwy wyrażone pismem innym niż łacińskie transliteruje się zgodnie z normami.

W podpolu $a po nazwie ciała zbiorowego można podać dopowiedzenia ujęte w nawiasy okrągłe z odstępem przed pierwszym nawiasem, gdy:

 • nazwa nie identyfikuje jednoznacznie ciała zbiorowego,
 • konieczne jest rozróżnienie ciał zbiorowych o tej samej nazwie; dopowiedzenie dodaje się do nazwy, która pojawia się jako kolejna,
 • jeżeli w nazwie ciała zbiorowego występuje nazwa siedziby dająca się oddzielić, to nazwę siedziby podaje się w postaci dopowiedzenia.

Dopowiedzeniem może być:

 • nazwa siedziby ciała zbiorowego zgodnie z PN-N-01228:1994. Polskie nazwy geograficzne należy podawać zgodnie z "Wykazem urzędowym nazw miejscowości w Polsce" (Poznań 1990), natomiast obce - w języku polskim wg aktualnego atlasu świata. Jeżeli nazwa miejscowości jest identyczna z nazwą innej miejscowości, należy również podać nazwę odpowiedniej jednostki administracyjnej,

 • lata działalności danego ciała, jeżeli dopowiedzenie zawierające nazwę geograficzną nie wystarczy do identyfikacji ciała zbiorowego,

 • określenie typu ciała zbiorowego, jeżeli nazwa siedziby i/lub lata działalności nie wystarczają do identyfikacji danego ciała.

Dopowiedzenia ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe. Dopowiedzenia różnych typów oddziela się średnikiem obwiedzionym odstępami, dopowiedzenia tego samego rodzaju oddziela się ukośną kreską obwiedzioną odstępami, natomiast elementy jednego dopowiedzenia oddziela się przecinkiem i odstępem.

 

$b - nazwa jednostki podrzędnej (P)

W podpolu $b podaje się:

 • nazwę ciała zbiorowego podrzędnego, jeżeli w podpolu $a występuje nazwa ciała nadrzędnego; nazwa ciała podrzędnego może mieć dopowiedzenia - przy ich podawaniu obowiązują takie same zasady jak przy dopowiedzeniach do nazwy ciała zbiorowego (patrz $a),
 • nazwę ciała zbiorowego podrzędnego, będącego organem, jeżeli w $a znajduje się nazwa geograficzna ciała zbiorowego terytorialnego,
 • nazwę imprezy, będącą nazwą rodzajową, gdy impreza jest opisywana pod nazwą ciała zbiorowego.

$c - miejsce imprezy (NP)

Jeżeli nazwa miejsca odbycia imprezy nie stanowi integralnej części nazwy imprezy, w podpolu $c podaje się nazwę miejscowości, w której odbyła się impreza; uzupełnia się ją o nazwę odpowiedniej jednostki administracyjnej (kraju, stanu dla USA lub województwa dla Polski), gdy jest to konieczne dla identyfikacji miejsca odbycia. Nazwę jednostki administracyjnej poprzedza się przecinkiem i odstępem.

Jeżeli impreza odbywała się w dwóch miejscach, w podpolu $c podaje się obie nazwy oddzielone kreską ukośną obwiedzioną odstępami. Przy więcej niż dwóch miejscowościach podaje się nazwę pierwszej z nich i skrót 'etc'.

Nazwę miejscowości podaje się w formie historycznej, tzn. takiej, jaka była używana w czasie trwania imprezy.

Nazwę miejsca imprezy podaje się w miarę możliwości w języku polskim, zgodnie z normą PN-N-01228:1994.

Nazwę miejsca imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i datą imprezy zawartą w podpolu $d. Jeżeli podpole $c występuje po podpolu $n i podpolu $d, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

$d - data imprezy (P)

Podpole $d zawiera rok odbycia imprezy, której nazwa wymieniona jest
w podpolu $b. W celu odróżnienia kilku imprez o takiej samej nazwie można też podać datę dzienną i miesięczną wg PN-N-01204:1990.

Datę imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c. Jeżeli podpole $d występuje po podpolu $n, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

$k - określenie formy (P)

W podpolu $k podaje się określenie formy (fragment, adaptacja itp.) użyte do dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t.

Określenie formy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s. Podpole $k poprzedza się odstępem i średnikiem, gdy występuje po podpolu $l.

$l - język dzieła (NP)

Podpole $l zawiera podaną w postaci skrótu (zgodnie z polską normą
PN-N-01158:1985) polską nazwę języka tekstu dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t. Nazwy kilku języków podaje się w podpolu $l oddzielone przecinkiem i odstępem.

Nazwę języka ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z określeniem formy zawartym w podpolu $k i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

$n - numer imprezy (P)

Podpole $n może zawierać numer imprezy opisywanej pod nazwą ciała zbiorowego, której nazwa występuje w podpolu $b.

Numer imprezy podaje się cyframi arabskimi niezależnie od formy, jaka występuje w dokumencie będącym podstawą opisu.

Numer imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z datą imprezy zawartą w podpolu $d i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c.

$n - oznaczenie części dzieła (P)

Podpole $n może też zawierać oznaczenie części dzieła, którego tytuł właściwy lub tytuł ujednolicony podany jest w podpolu $t. Oznaczenie części podaje się w skrótach zgodnie z normą PN-N-01158:1985, natomiast numer części wyraża się cyfrą arabską.

$p - tytuł części dzieła (P)

Podpole $p zawiera tytuł części dzieła identyfikowanego tytułem właściwym lub ujednoliconym w podpolu $t.

$s - wersja (NP)

W podpolu $s podaje się oznaczenie wydania lub określenie wersji dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t.

Oznaczenie wersji ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i określeniem formy zawartym w podpolu $k. Podpole $s poprzedza się odstępem i średnikiem, jeżeli występuje po podpolu $l lub $k.

$t - tytuł dzieła (NP)

W podpolu $t podaje się tytuł właściwy całości książki wielotomowej, jeżeli tytuł ten jest podany w książce w postaci nadającej się do wyszukiwania,
a w polu 490 podany został z powodu występowania oznaczenia odpowiedzialności, dodatku do tytułu lub tytułu równoległego. Natomiast jeżeli w tytule całości książki wielotomowej podanym w polu 490 nastąpiły zmiany spowodowane m.in. błędną lub archaiczną pisownią lub z innego powodu jest to wymagane, to w podpolu $t podaje się tytuł ujednolicony.

$v - oznaczenie tomu (NP)

W podpolu $v podaje się oznaczenie opisywanego w rekordzie tomu w obrębie całości książki wielotomowej. Numerację podaje się cyframi arabskimi, a określenie towarzyszące numeracji skraca się zgodnie z normą PN-N-01158:1985.


ZNAKI UMOWNE

 • Podpola $b, $n (oznaczenie części) i $t poprzedza się kropką.
 • Podpole $p poprzedza się przecinkiem, gdy występuje po podpolu $n (oznaczenie części) lub kropką, gdy podpole $n (oznaczenie części) nie występuje.
 • Podpola $c, $d, $n (numer imprezy) ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe
  i oddziela średnikiem poprzedzonym odstępem.
 • Podpola $l, $k i $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela średnikiem poprzedzonym odstępem
 • Na końcu pola 810 nie stawia się kropki.