800 - Hasło dodatkowe opisu książki wielotomowej - nazwa osobowa (P)

Wskaźniki:

pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy osobowej

0 - imię

1 - nazwisko

drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - nazwa osobowa (NP)

$b - numeracja (NP)

$d - daty związane z nazwą (NP)

$c - dopowiedzenie (P)

$j - określenie przynależności (P)

$t - tytuł dzieła (NP)

$n - oznaczenie części dzieła (P)

$p - tytuł części dzieła (P)

$l - język dzieła (NP)

$k - określenie formy (P)

$s - wersja (NP)

$v - oznaczenie tomu (NP)


ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 800 podaje się dane dotyczące całości książki wielotomowej opisywanej pod hasłem autorskim w postaci nadającej się do wyszukiwania. Hasło to ma postać Nazwa osobowa.Tytuł. Pole to w Horizonie jest polem kontrolowanym.

Pola 800 używa się, jeżeli w rekordzie bibliograficznym występuje pole 490 lub uwaga w polu 500, w których zawarta jest informacja dotycząca całości książki wielotomowej podana w postaci nie nadającej się do wyszukiwania.

Dane dotyczące nazwy autora podaje się w podpolach: $a, $b, $d, $c i $j, natomiast dane dotyczące tytułu całości książki wielotomowej podaje się w podpolach od $t do $s.

Hasło dodatkowe w polu 800 tworzy się dla jednego autora całości książki wielotomowej, przy czym powinien to być:

 • jedyny autor całości książki wielotomowej,
 • autor z hasła głównego pierwszego tomu książki wielotomowej.

W haśle dodatkowym należy umieszczać zawsze nazwę tej samej osoby, podaną
w tej samej formie. Jeżeli osoba używa różnych nazw, do hasła przejmuje się nazwę w następującej kolejności:

 • nazwę najczęściej używaną przez daną osobę, np. nazwę używaną do podpisywania własnych dzieł,
 • nazwę występującą w bieżących wydawnictwach informacyjnych: bieżących bibliografiach narodowych, słownikach biograficznych, encyklopediach itp., wydanych przede wszystkim w kraju działalności lub pobytu tej osoby,
 • nazwę ostatnią.

Nazwa powinna w haśle występować w mianowniku liczby pojedynczej. Nazwy pisane w oryginale pismem niełacińskim należy transliterować.

Osoby o takich samych nazwach należy rozróżniać poprzez dodawanie dat biograficznych lub innych dopowiedzeń.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy osobowej

0 - imię

Wartość '0' oznacza, że hasło zaczyna się od imienia, inicjałów imion lub stanowi nazwę w naturalnym porządku jej składników.

1 - nazwisko

Wartość '1' oznacza, że hasłem jest nazwa, w której nazwisko pojedyncze lub złożone występuje na pierwszym miejscu lub, że jest to samo nazwisko. Gdy nie mamy pewności, czy nazwa jest samym nazwiskiem, czy imieniem, pierwszy wskaźnik powinien mieć wartość '0'.

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany.

 

PODPOLA

$a - nazwa osobowa (NP)

Nazwą osobową może być: imię, nazwisko i imię, samo nazwisko lub nazwa własna w postaci inicjałów, skrótów, liter, kryptonimów, pseudonimów itp.

Należy zachować wszystkie znaki diakrytyczne i specjalne (np. łączniki).

Po nazwisku, a przed imieniem należy postawić przecinek i odstęp.

Przed członem nazwy osobowej przesuniętym na dalsze miejsce należy postawić przecinek i odstęp.

Między inicjałami imion i między członami kryptonimu pozostawia się odstęp.

Przykład:

100 1# $a Kraszewski, Józef Ignacy $d (1812-1887).

245 10 $a Bracia rywale : $b obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku / $c Józef Ignacy Kraszewski ; [przyg. do druku i przypisami opatrzył Andrzej Gurbiel].

260 ## $a Warszawa : $b Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, $c 1987.

490 1# $a Dzieła Józefa Ignacego Kraszewskiego. Powieści historyczne.

Czasy Augusta III / red. Czesław Hernas [et al.]

800 1# $a Kraszewski, Józef Ignacy $d (1812-1887). $t Dzieła. $p Powieści historyczne. $p Czasy Augusta III

$b - numeracja (NP)

W podpolu $b podaje się cyfrę rzymską i ewentualnie następną część nazwy występującą po imieniu. Podpole to występuje tylko w hasłach z pierwszym wskaźnikiem '0'.

$c - dopowiedzenie inne niż daty biograficzne (P)

W podpolu $c podaje się określenie mające służyć rozróżnianiu nazw osobowych, ustalane na podstawie wydawnictw informacyjnych, takie jak:

 • tytuły urzędowe, rodowe i kościelne,
 • tytuły naukowe lub zawodowe,
 • określenie pokrewieństwa,
 • przynależność do organizacji,
 • określenie zawodu, miejsca pracy i inne.

Można je podawać nawet wtedy, gdy nie są niezbędne do rozróżnienia.

Dopowiedzenia w podpolu $c podaje się po datach biograficznych ($d), jeżeli w haśle pierwszy wskaźnik jest '1'. Dla nazw papieży, świętych oraz władców i ich rodzin, czyli gdy pierwszy wskaźnik jest '0' - podpole $c występuje przed podpolem $d.

Dopowiedzenia w podpolu $c należy podawać w języku polskim, dopuszcza się podawanie w języku nazwy osobowej. Można też używać łacińskich skrótów "sen." lub "sr." (senior) i "jun." lub "jr." (junior). Dla innych skrótów należy stosować normę PN-N-01158:1985.

Dopowiedzenie w podpolu $c ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z datami biograficznymi i oddziela od nich odstępem i średnikiem.. Dopowiedzenia tego samego rodzaju oddziela się przecinkiem i odstępem.

$d - daty biograficzne (NP)

W podpolu $d podaje się rok urodzenia i śmierci wg kalendarza gregoriańskiego. Obie daty rozdziela się łącznikiem. Daty roczne przed naszą erą należy oznaczać skrótem "p. n. e." lub "a. C." Jeżeli nie można ustalić dat dokładnych, podaje się daty przybliżone ze znakiem zapytania lub objaśnieniem np.: ca, przed, po.

Przy nazwach zaczynających się od imienia podpole $d występuje po podpolu $c, przy pozostałych nazwach - przed.

Daty biograficzne ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z innymi dopowiedzeniami.


Przykład:

100 1# $a Brjusov, Valerij Jakovlevič $d (1873-1924).

245 10 $a Stat'i i recenzii 1893-1924 ; $b iz knigi "Dalekie i blizkie" ; Miscellanea / $c V.Ja. Brjusov ; vstup. stat'ja D.E. Maksimova ; sost. D.E. Maksimova i R.E. Pomirčego].

490 1# $a Sočinenija v dvuch tomach / V. Ja. Brjusov ; $v 2

800 1# $a Brjusov, Valerij Jakovlevič $d (1873-1924). $t Sočinenija v dvuch tomach $v t. 2

$j - określenie przynależności (P)

Jest to nowe podpole, w którym podaje się informację o przynależności autora w przypadku dokumentów, dla których odpowiedzialność jest nieznana, niepewna, fikcyjna lub pod pseudonimem. Określenie powinno występować po nazwie znanego artysty, który ma związek z autorstwem opisywanego dokumentu.. Powinno być zdefiniowane jako nie podlegające kontroli.

$k - określenie formy (P)

W podpolu $k podaje się określenie formy (wybór, fragment, adaptacja itp.) służące scharakteryzowaniu stosunku tekstu opisywanej książki do powiązanego dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t.

Określenie formy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s. Gdy podpole $k występuje po podpolu $l, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

$l - język dzieła (NP)

Podpole $l zawiera podaną w postaci skrótu (zgodnie z polską normą
PN-N-01158:1985) polską nazwę języka tekstu dzieła zawartego w opisywanej książce, identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t. Nazwy kilku języków podaje się w podpolu $l oddzielone przecinkiem i odstępem

Nazwę języka ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z określeniem formy zawartym w podpolu $k i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

$n - oznaczenie części dzieła (P)

Podpole $n zawiera oznaczenie części dzieła, którego tytuł właściwy lub tytuł ujednolicony podany jest w podpolu $t. Oznaczenie części podaje się w skrótach zgodnie z normą PN-N-01158:1985, natomiast numer części wyraża się cyfrą arabską.

$p - tytuł części dzieła (P)

Podpole $p zawiera tytuł części dzieła identyfikowanego tytułem właściwym lub ujednoliconym w podpolu $t.

$s - wersja (NP)

W podpolu $s podaje się oznaczenie wydania lub określenie wersji dzieła stanowiące podstawę opisywanego wydania dzieła, zawartego w opisywanej książce, identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t.

Oznaczenie wersji ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i określeniem formy zawartym w podpolu $k. Podpole $s poprzedza się odstępem i średnikiem, jeżeli występuje po podpolu $l lub $k.

$t - tytuł dzieła (NP)

W podpolu $t podaje się tytuł właściwy całości książki wielotomowej, jeżeli tytuł ten jest podany w książce w postaci nadającej się do wyszukiwania,
a w polu 490 podany został z powodu występowania oznaczenia odpowiedzialności, dodatku do tytułu lub tytułu równoległego. Natomiast jeżeli w tytule całości
książki wielotomowej w polu 490 nastąpiły zmiany spowodowane m.in. błędną lub archaiczną pisownią lub z innego powodu jest to wymagane, to w podpolu $t podaje się tytuł ujednolicony.

Przykład:

245 10 $a Malarstwo włoskie, hiszpańskie, francuskie XV, XVI, XVII, XVIII wieku : $b [przewodnik po Galerii Malarstwa Obcego w Muzeum Narodowym w Warszawie] / $c Jan Białostocki ; [malarstwo francuskie oprac. Benedykt Tyszkiewicz].

490 1# $a Galeria Malarstwa Obcego / Jan Białostocki ; $v 2

800 1# $a Białostocki, Jan $d (1921-1988). $t Galeria Malarstwa Obcego $v 2

$v - oznaczenie tomu (NP)

W podpolu $v podaje się oznaczenie opisywanego w rekordzie tomu w obrębie całości książki wielotomowej. Numerację podaje się cyframi arabskimi, a określenie towarzyszące numeracji skraca się zgodnie z normą PN-N-01158:1985.

Przykład:

245 10 $a Galopem na przełaj / $c Maria Ginter.

490 1# $a Galopem pod wiatr / Maria Ginter ; $v 1

800 1# $a Ginter, Maria $d (1922-#). $t Galopem pod wiatr $v 1

 

ZNAKI UMOWNE

 • Zawartość podpól $c i $d ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie średnikiem poprzedzonym odstępem.
 • Podpole $t poprzedza się kropką.
 • Podpole $n poprzedza się kropką.
 • Podpole $p poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po podpolu $n lub kropką, jeżeli brak podpola $n.
 • Zawartość podpól $l, $k, $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie średnikiem poprzedzonym odstępem.
 • Podpola $v nie poprzedza się średnikiem.
 • Pole 800 nie kończy się kropką.