740 - Hasło dodatkowe - tytuł (P)

Wskaźniki:

pierwszy - wskazuje na liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

1 - 9 liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

drugi - typ hasła dodatkowego

# - brak informacji

2 - hasło pracy współwydanej


Podpola:

$a - tytuł (NP)

$n - numer części dzieła (P)

$p - tytuł części dzieła (P)


ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 740 podaje się tytuł właściwy dzieła związanego z opisywaną książką, np. pracy współwydanej lub zawartej w opisywanej książce.

Dotyczy to przede wszystkim prac nie posiadających autora, których tytuły występują w polach: 245 (oprócz pierwszej pracy) i 500, 501, 505 lub 534.

W przypadku współwydanych prac autorskich opisanych w polu 505, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość '0', tytuły z podpola $t pola 505 mogą być wyszukiwane w indeksie alfabetycznym tytułów, czyli nie zachodzi wtedy konieczność tworzenia haseł dodatkowych w polach 740. W innych przypadkach, aby tytuł pracy współwydanej autorskiej pojawił się w indeksie alfabetycznym tytułów w Horizonie, można utworzyć dla tego tytułu hasło dodatkowe w polu 740. Informacja w polu 740 będzie wtedy powtórzeniem tytułu z podpola $t pola 700 (hasło Autor.Tytuł), ale za to tytuł ten będzie mógł pojawić się w indeksie alfabetycznym tytułów, który w Horizonie oparty jest tylko na polach nie kontrolowanych khw, a więc nie można go czerpać z podpola $t pola 700.

Pole to nie jest kontrolowane kartoteką haseł wzorcowych.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - znaki pomijane przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '0' oznacza, że wszystkie początkowe znaki tytułu będą uwzględniane przy szeregowaniu. Znaczy to, że tytuł nie zaczyna się od rodzajnika określonego ani nieokreślonego. Znaki diakrytyczne ani znaki specjalne (np. cudzysłów) występujące na początku tytułu, który nie zaczyna się od rodzajnika, nie są traktowane jako znaki pomijane przy szeregowaniu.

1 -9 - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '1' do '9' oznacza liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu, gdy tytuł zaczyna się od rodzajnika określonego lub nieokreślonego (Le, The, Der itp.). Znaki diakrytyczne i specjalne związane z rodzajnikiem są włączane do liczby znaków pomijanych przy szeregowaniu.

Wskaźnik drugi - typ hasła dodatkowego

# - brak informacji

Jest to wartość używana we wszystkich hasłach poza hasłami dodatkowymi dla prac współwydanych.

2 - hasło pracy współwydanej

Jest to wartość używana w hasłach dodatkowych dla prac współwydanych.

PODPOLA

$a - tytuł (NP)

Podpole $a zawiera tytuł pracy współwydanej lub zawartej w opisywanej książce. Dopowiedzenia konieczne dla rozróżnienia tytułów identycznych bądź podobnych podaje się po tytule w nawiasach okrągłych.

Przykłady:

245 00 $a Regulamin pracy ; $b Regulamin zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych / $c [oprac.] Mariusz Tomaszewski, Stanisław Właśniak.

740 02 $a Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

501 ## $a Współwyd.: Niedersächsische Verfassung / Nidersächsischer Landtag. Die Einstehung des Landes Niedersachsen.

710 12 $a Dolna Saksonia (Niemcy). $b Landtag. $t Nidersächsiche
Verfassung

740 02 $a Nidersächsiche Verfassung

740 42 $a Die Entstehung des Landes Niedersachsen

245 00 $a Słowik i cesarz ; $b Kot w butach ; Brzydkie kaczątko / $c [il. Sophie Beaujard et al. ; adapt. Esther Baumann et al.].

740 02 $a Kot w butach

740 02 $a Brzydkie kaczątko

245 10 $a Methods for nonlinear analysis of microwave circuits with diodes ; $b Noise in periodically driven microwave circuits with diodes / Mirosław Adamski, Marek Faber.

700 12 $a Adamski, Mirosław. $t Noise in periodically driven microwave circuits with diodes

740 02 $a Noise in periodically driven microwave circuits with diodes

$n - oznaczenie części dzieła (P)

Podpole $n zawiera oznaczenie części dzieła określonego tytułem w podpolu $a, jeżeli opisywana książka zawiera tylko część dzieła identyfikowanego tym tytułem. Oznaczenie części podaje się stosując skróty wg normy PN-N-01158:1985 oraz numer części wyrażony cyfrą arabską.

$p - tytuł części dzieła (P)

Podpole $p zawiera tytuł części dzieła określonego tytułem w podpolu $a, jeżeli opisywana książka zawiera tylko część dzieła identyfikowanego tym tytułem.

Tytuł ten poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po numerze części zawartym w podpolu $n, lub kropką, gdy brak numeru części.

ZNAKI UMOWNE

  • Podpole $n poprzedza się kropką.
  • Podpole $p poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po podpolu $n lub kropką, jeżeli brak podpola $n.
  • Pole nie kończy się kropką.