730 - Hasło dodatkowe - tytuł ujednolicony (P)

Wskaźniki

pierwszy - wskazuje na liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

1 - 9 liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

drugi - typ hasła dodatkowego

# - brak informacji

2 - hasło pracy współwydanej

 

Podpola:

$a - tytuł ujednolicony (NP)

$n - numer części dzieła (P)

$p - tytuł części dzieła (P)

$l - język dzieła (NP)

$k - określenie formy (P)

$s - wersja (NP)

 

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 730 zawiera tytuł ujednolicony użyty jako hasło dodatkowe dla ksiąg świętych (Biblia, Koran, Talmud), liturgicznych oraz dla anonimów klasycznych w przypadkach, gdy istnieje ich związek z opisywaną książką (np. książka stanowi ich adaptację) lub gdy dzieło identyfikowane tytułem ujednoliconym jest współwydane z opisywaną książką.

Jest to tytuł wymieniony w polu 245 lub w 5XX, ale nie w polach 630 ani 830.

Pole 730 ma zastosowanie, jeżeli dla tytułu zawartego w tym polu sporządza się rekord khw.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - znaki pomijane przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '0' oznacza, że wszystkie początkowe znaki tytułu będą uwzględniane przy szeregowaniu. Znaczy to, że tytuł nie zaczyna się od rodzajnika określonego ani nieokreślonego. Znaki diakrytyczne ani znaki specjalne (np. cudzysłów) występujące na początku pola tytułu ujednoliconego, który nie zaczyna się od rodzajnika, nie są traktowane jako znaki pomijane przy szeregowaniu.

1 -9 - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '1' do '9' oznacza liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu, gdy tytuł zaczyna się od rodzajnika określonego lub nieokreślonego (Le, The, Der itp.). Znaki diakrytyczne i specjalne związane z rodzajnikiem są włączane do liczby znaków pomijanych przy szeregowaniu.

Wskaźnik drugi - typ hasła dodatkowego

# - brak informacji

Jest to wartość używana we wszystkich hasłach poza hasłami dodatkowymi dla prac współwydanych.

Przykład:

245 10 $a Amen : $b zamyślenia nad Listami św. Jana i nad Apokalipsą / $c Władysław Kluz.

730 0# $a Biblia. $p NT. $p Listy św. Jana Apostoła $l (pol ; $k wybór)

730 0# $a Biblia. $p NT. $p Apokalipsa św. Jana $l (pol. ; $k wybór)

2 - hasło pracy współwydanej

Jest to wartość używana w hasłach dodatkowych dla prac współwydanych.

Przykład:

130 0# $a Chanson de Roland $l (pol. ; $s wersja fr.)

245 10 $a Pieśń o Rolandzie ; $b Dzieje Tristana i Izoldy / $c [odtworzył Joseph Bédier]. Wielki Testament / François Villon ; w przekł. [z fr.] Tadeusza Boya -Żeleńskiego ; [wstęp i przypisy Witold Nawrocki].

730 02 $a Roman de Tristan et Iseut $l (pol.)

PODPOLA

$a - tytuł ujednolicony (NP)

Podpole $a zawiera tytuł ujednolicony użyty jako hasło dodatkowe. W celu rozróżnienia tytułów identycznych bądź podobnych podaje się po tytule dopowiedzenia w nawiasach okrągłych.

Przykład:

245 14 $a The Slavonic translation of the apocryphal infancy gospel of Thomas / $c Thomas Rosén.

730 0# $a Biblia. $p NT. $p Apokryfy. $p Ewangelia Dzieciństwa Tomasza $l (pol.)

$k - określenie formy (P)

W podpolu $k podaje się określenie formy (wybór, fragment, adaptacja itp.) służące scharakteryzowaniu stosunku tekstu opisywanej książki do oryginalnego dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $a.

Określenie formy ujmuje się w nawiasy okrągłe z nazwą języka zawartą
w podpolu $l i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

Podpole $k poprzedza się odstępem i średnikiem, jeżeli występuje po podpolu $l.

Przykład:

730 0# $a Biblia. $p NT. $p Apokryfy $l (pol ; $k wybór)

$l - język dzieła (NP)

Podpole $l zawiera polską nazwę języka tekstu dzieła zawartego w opisywanej książce w postaci skrótu, zgodnie z polską normą PN-N-01158:1985. Nazwy kilku języków podaje się w podpolu $l oddzielone przecinkiem i odstępem.

Nazwę języka ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z określeniem formy zawartym w podpolu $k i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

Przykład:

730 02 $a Roman de Tristan et Iseut $l (pol.)

$n - oznaczenie części dzieła (P)

Podpole $n zawiera oznaczenie części dzieła określonego tytułem ujednoliconym, jeżeli opisywana książka zawiera tylko część dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym. Oznaczenie części podaje się stosując skróty wg normy PN-N-01158:1985 oraz numer części wyrażony cyfrą arabską.

$p - tytuł części dzieła (P)

Podpole $p zawiera tytuł części dzieła określonego tytułem ujednoliconym, jeżeli opisywana książka zawiera tylko część dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym.

Tytuł ten poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po numerze części zawartym w podpolu $n lub kropką , gdy brak numeru części.

Przykład:

730 0# $a Biblia. $p NT. $p Listy św. Jana Apostoła $l (pol ; $k wybór)

$s - wersja (NP)

W podpolu $s podaje się oznaczenie wydania lub określenie wersji dzieła stanowiącego podstawę opisywanego wydania dzieła.

Oznaczenie wersji ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i określeniem formy zawartym w podpolu $k. Podpole $s poprzedza się odstępem i średnikiem, jeżeli występuje po podpolu $l lub $k.

ZNAKI UMOWNE

  • Podpole $n poprzedza się kropką.
  • Podpole $p poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po podpolu $n lub kropką, jeżeli brak podpola $n.
  • Zawartość podpól $l, $k, $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie średnikiem poprzedzonym odstępem.
  • Pole nie kończy się kropką.