711 - Hasło dodatkowe - nazwa imprezy (P)

Wskaźniki:

pierwszy - typ nazwy imprezy

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

drugi - typ hasła dodatkowego

# - brak określenia typu hasła dodatkowego

2 - hasło opisu dokumentu niesamoistnego wydawniczo (pracy
współwydanej)

 

Podpola:

$a - nazwa imprezy (NP)

$n - numer imprezy (P)

$d - data imprezy (NP)

$c - miejsce imprezy (NP)

$e - nazwa jednostki podrzędnej (P)

 

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 711 zawiera nazwę imprezy użytą jako hasło dodatkowe. Hasło dodatkowe zawierające nazwę imprezy można formułować tylko wtedy, gdy impreza ma identyfikującą ją nazwę.

W następujących przypadkach należy sporządzać hasło dodatkowe zawierające nazwę imprezy:

  • dla nazwy imprezy występującej w opisywanym dziele na dalszym miejscu, jeżeli książka dotyczy nie więcej niż trzech imprez, a w polu 111 podana została nazwa imprezy uznanej za najważniejszą,

  • dla nazwy imprezy występującej w opisywanym dziele na dalszym miejscu, jeżeli książka dotyczy nie więcej niż trzech imprez, a w polu 111 podana została nazwa imprezy wymienionej na pierwszym miejscu,
  • dla nazwy imprezy występującej w opisywanym dziele na pierwszym miejscu, jeżeli książka dotyczy więcej niż trzech imprez i żadna z nich nie została uznana za najważniejszą,
  • dla nazwy jedynej imprezy występującej w opisywanym dziele poza podstawowymi źródłami danych, np. w przedmowie.

Hasło dodatkowe zawierające nazwę imprezy można sporządzić, jeżeli wyróżniająca nazwa imprezy została podana w książce np. we wstępie itp. i została dla niej sformułowana uwaga w polu 500.

Nie należy formułować hasła dodatkowego zawierającego nazwę imprezy, gdy występuje tylko ogólne określenie typu imprezy, ewentualnie powiązane z nazwą jej organizatora i/lub miejscem odbycia oraz gdy tytuł dokumentu zawiera temat imprezy nie powiązany składniowo z określeniem typu imprezy.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy imprezy

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

Wartość '2' oznacza, że hasłem jest nazwa własna imprezy podana w naturalnej kolejności jej składników. Nazwą może być też akronim lub inny skrót. Nazwa może zawierać dopowiedzenia.

Przykład:

711 2# $a International Coal Preparation Congress $n (5 ; $d 1966 ;

$c Pittsburgh).

Wskaźnik drugi - typ hasła dodatkowego (#)

 

# - brak określenia typu hasła dodatkowego

Wartość '#' używana jest we wszystkich hasłach dodatkowych z wyjątkiem haseł typu Nazwa imprezy.Tytuł dla prac współwydanych.

2 - hasło dokumentu niesamoistnego wydawniczo

Wartość używana dla haseł dodatkowych typu Nazwa imprezy.Tytuł (Tytuł ujednolicony) dla prac niesamoistnych wydawniczo.


PODPOLA

$a - nazwa imprezy (NP)

W podpole $a wpisuje się nazwę własną imprezy w pełni ją identyfikującą.

Temat imprezy występujący w nazwie własnej imprezy piszemy

w następujący sposób: pierwsze słowo tematu z dużej litery a następne słowa z małej litery.

Rodzajniki występujące na początku nazwy zwykle pomija się, chyba że decydują o szeregowaniu.

Zachowuje się wszystkie znaki diakrytyczne i specjalne.

W nazwie imprezy pomija się numer niezależnie od sposobu jego wyrażenia oraz datę jej odbycia, jeżeli nie stanowi ona integralnej części nazwy.

W nazwie imprezy pomija się nazwę miejsca jej odbycia, jeżeli występuje na końcu nazwy jako element, który może być oddzielony.

Nazwę własną imprezy możemy w razie potrzeby uzupełnić dopowiedzeniem w nawiasach okrągłych, które określi bliżej tą imprezę, np. określi jej rodzaj.

Nazwę własną imprezy należy uzupełnić dopowiedzeniami podawanymi
w następującej kolejności: numer imprezy ($n), data imprezy ($d)
i miejsce jej odbycia ($c).

Przykłady:

245 00 $a Logic programming : $b proceedings of the twelfth international conference on logic programming / $c ed. by Leon Sterling.

711 2# $a International Conference on Logic programming $n (12 ; $d 1995 ; $c Tokio).

245 00 $a Case-based reasoning research and development : $b second international conference on case-based reasoning, ICCBR-97, Providence, RI, USA, July 25-27, 1997 : proceedings / $c eds. David B. Leake, Enric Plaza.

711 2# $a ICCBR-97 $n (2 ; $d 1997 ; $c Providence).

111 2# $a Moriond Workshop $n (7 ; $d 1987 ; $c Les Arcs).

245 10 $a New and exotic phenomena : $b proceedings of the seventh Moriond Workshop , Les Arcs - Savoie - France, January 24-31, 1987 / $c ed. by O. Fackler and J. Trân Thanh Vân.

500 ## $a We wstępie nazwa imprezy nadrzędnej: Recontre de Moriond.

711 2# $a Recontre de Moriond $n (22 ; $d 1987 ; $c Les Arcs).

$c - miejsce imprezy (NP)

Podpole $c zawiera nazwę miejscowości, w której odbyła się impreza. Nazwy te podaje się w języku polskim, jeżeli takie są w użyciu.

Dwie miejscowości wymienia się w jednym podpolu $c, oddzielając ich nazwy od siebie ukośną kreską obwiedzioną odstępami; przy większej liczbie miejscowości podaje się nazwę pierwszej z nich oraz skrót etc.

Jeżeli jest potrzebne bliższe określenie miejsca, to nazwę miejsca imprezy uzupełnia się o nazwę odpowiedniej jednostki administracyjnej (kraju, stanu - w przypadku USA lub województwa - w przypadku Polski).

Nazwę miejscowości podaje się w formie historycznej, tzn. takiej, jaka była używana w czasie trwania imprezy.

Nazwę miejsca imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i datą imprezy zawartą w podpolu $d. Jeżeli podpole $c występuje po podpolu $n i podpolu $d, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

Przykłady:

245 00 $a Stochastic processes in classical and quantum systems : $b proceedings of the 1st Ascona-Como International Conference, held in Ascona, Ticino (Switzerland), June 24-29, 1985 / $c ed. by S. Albeverio, G. Casati and D. Merlini.

711 2# $a Ascona-Como International Conference $n (1 ; $d 1985 ; $c Ascona).

$d - data imprezy (NP)

Podpole $d zawiera rok odbycia imprezy opisywanej pod jej własną nazwą. Ze względów identyfikacyjnych można też podać datę dzienną.

Datę imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c. Jeżeli podpole $d występuje po podpolu $n, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

Przykład:

245 00 $a Inverse problems in mathematical physics : $b proceedings of the Lapland Conference on Inverse Problems, held at Saariselkä, Finland, 14-20 June 1992 / $c L. Päivärinta, E. Somersalo (eds.).

711 2# $a Lapland Conference on Inverse Problems $d (1992 ; $c Saariselkä).

245 00 $a Advances in invariant subspaces and other results of operator theory : $b 9th International Conference on Operator Theory, Timişoara and Herculane (Romania), June 4-14, 1984 / $c vol. editors R. G. Douglas [et al.] ; [managing ed. Gr. Arsene].

711 2# $a International Conference on Operator Theory $n (9 ; $d 1984 ; $c Timişoara / Herculane).

$e - nazwa jednostki podrzędnej (P)

W podpolu $e podaje się nazwę części imprezy lub nazwę innej jednostki podrzędnej opisywanej pod nazwą imprezy.

Nazwę jednostki podrzędnej poprzedza się kropką.

$n - numer imprezy (P)

Podpole $n zawiera numer imprezy opisywanej pod jej nazwą własną.

Numer imprezy podaje się cyframi arabskimi.

Numer imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z datą imprezy zawartą w podpolu $d i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c.

Przykład:

245 00 $a Mobile object systems : $b towards the programmable internet : second international workshop, MOS'96, Linz, Austria, July 8-9, 1996 : selected presentations and invited papers / $c Jan Vitek, Christian Tschudin (eds.).

711 2# $a MOS'96 $n (2 ; $d 1996 ; $c Linz).

ZNAKI UMOWNE

  • Podpola: $n, $d, $c są ujęte łącznie w nawiasy okrągłe i oddzielone średnikiem poprzedzonym odstępem,
  • Podpole $e zawsze poprzedza się kropką,
  • Pole kończy się kropką.