710 - Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego (P)

Wskaźniki:

pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy ciała zbiorowego

1 - nazwa geograficzna na początku

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

drugi - typ hasła dodatkowego

# - brak określenia typu hasła dodatkowego

2 - hasło opisu dokumentu niesamoistnego wydawniczo (pracy współwydanej)


Podpola:

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element (NP)

$b - nazwa jednostki podrzędnej (P)

$n - numer imprezy (P)

$d - data imprezy (P)

$c - miejsce imprezy (NP)

$t - tytuł dzieła (NP)

$n - oznaczenie części dzieła (P)

$p - nazwa części dzieła (P)

$l- język dzieła (NP)

$k - określenie formy (P)

$s - wersja (NP)

 

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole zawiera nazwę ciała zbiorowego użytego jako hasło dodatkowe. Nazwa ta może wystąpić w opisie bibliograficznym w polach: 245, 250 lub 5XX.

Sporządzanie hasła korporatywnego dodatkowego jest obowiązkowe w następujących przypadkach:

 • dla nazwy drugiego i trzeciego ciała zbiorowego, jeżeli w haśle głównym podano wyróżnioną graficznie lub w inny sposób nazwę ciała zbiorowego, a wszystkich ciał zbiorowych jest nie więcej niż trzy,

 • dla nazwy drugiego i trzeciego ciała zbiorowego, jeżeli w haśle głównym podano nazwę ciała zbiorowego wymienioną w książce na pierwszym miejscu, a wszystkich ciał zbiorowych jest nie więcej niż trzy,

 • dla nazwy ciała zbiorowego występującego w opisywanym dokumencie w funkcji autora, wymienionego na pierwszym miejscu, jeżeli ciał zbiorowych jest więcej niż trzy i żadne z nich nie zostało uznane za najważniejsze,

 • dla nazwy ciała zbiorowego występującego w opisywanym dokumencie
  w funkcji współtwórcy - bez określania rodzaju współpracy. Jeżeli jest ich więcej niż jedno, należy zastosować kryteria doboru jak w punktach poprzednich,

 • dla wszystkich nazw instytucji sprawczych wymienionych w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności, czyli gdy jest to jedyna odpowiedzialność występująca w książce. Gdy nazwy instytucji sprawczych występują w kolejnym oznaczeniu odpowiedzialności haseł dodatkowych nie sporządza się,

 • dla wszystkich nazw ciał zbiorowych występujących w funkcji organizatora (materiały z imprezy), jeżeli nazwy te podano w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności. Jeżeli nazwy te występują w następnym oznaczeniu odpowiedzialności, hasło dodatkowe tworzy się tylko dla pierwszej nazwy.

Sporządzanie hasła korporatywnego dodatkowego jest fakultatywne w następujących przypadkach:

 • dla nazwy ciała zbiorowego występującej w opisie bibliograficznym, jeżeli dane ciało pełniło w wydaniu dzieła rolę uznaną za istotną i dzieło to może być poszukiwane pod tą nazwą, np. dla nazwy instytucji nadającej tytuł naukowy
  w przypadku dysertacji lub dla nazwy wydawcy i drukarni w przypadku starych druków,

 • w przypadku opisów dokumentów szczególnie cennych można sporządzać hasła dodatkowe dla nazw ciał zbiorowych występujących w rekordzie egzemplarza, np. dla nazwy biblioteki przechowującej opisywany dokument.

W polu tym umieszcza się również hasło dodatkowe typu Nazwa ciała zbiorowego.Tytuł.

Hasło to sporządza się dla wszystkich prac współwydanych lub innych prac związanych z opisywanym dziełem wymienionych w polach: 245, 505 lub 501. Tytuł może być tytułem oryginału, tytułem właściwym lub tytułem ujednoliconym. Do tytułu pracy współwydanej, jeśli jest to tytuł ujednolicony dodajemy zawsze podpole $l z nazwą języka pracy.

Jeżeli ciało zbiorowe występuje zarówno pod pełną nazwą, jak i akronimem lub innym skrótem, należy w haśle podać pełną nazwę. Jeżeli akronim lub skrót jest bardziej znany, należy go przejąć do hasła.

Jeżeli ciało zbiorowe zmieniło nazwę, w haśle należy podać nazwę występującą
w opisywanym dokumencie. Kolejne nazwy danego ciała zbiorowego należy powiązać odsyłaczami "zob. też" (pole 510 rekordu khw).

Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego podlega kontroli kartoteki haseł wzorcowych.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy ciała zbiorowego

1 - nazwa geograficzna na początku

Wartość '1' oznacza, że hasło zaczyna się od nazwy geograficznej ciała zbiorowego terytorialnego, która poprzedza nazwę ciała zbiorowego będącego organem. Przy czym organ jest to ciało zbiorowe powołane lub zarządzane przez ciało zbiorowe terytorialne, które pełni funkcje ustawodawcze, sądowe, administracyjne, wojskowe, dyplomatyczne i informacyjne (tzn. parlamenty, sądy, ministerstwa, jednostki wojskowe, ambasady, służby informacyjne itp.). Nie jest organem ciało zbiorowe powołane przez ciało zbiorowe terytorialne, które pełni funkcje edukacyjne, naukowe, techniczne, kulturalne, medyczne, religijne, socjalne, handlowe lub przemysłowe (tzn. szkoły, wyższe uczelnie, biblioteki, teatry, muzea, szpitale, kościoły, banki itp.).

Przykłady:

710 1# $a Łódź (Polska). $b Zarząd Miasta.

710 1# $a Województwo Gdańskie (Polska). $b Sejmik Samorządowy.

710 1# $a Polska. $b Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1990-#).

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

Nazwy ciał zbiorowych zawierające jako integralny składnik nazwę geograficzną identyfikowane są wskaźnikiem pierwszym o wartości '2'. Wartość '2' oznacza, że hasłem jest nazwa własna ciała zbiorowego (również ciała zbiorowego podrzędnego nie będącego organem, ale mającego własną identyfikującą nazwę) podana w naturalnej kolejności składników.

Przykłady:

710 2# $a Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa).

710 2# $a Towarzystwo "Ogród Ksiąg". $b Zarząd Główny (Warszawa).

710 2# $a Warszawskie Koło Polonistów.

Wskaźnik drugi - typ hasła dodatkowego

# - brak określenia typu hasła dodatkowego

Wartość '#' używana jest we wszystkich hasłach dodatkowych z wyjątkiem haseł typu Nazwa ciała zbiorowego.Tytuł dla prac współwydanych.

2 - hasło dokumentu niesamoistnego wydawniczo

Wartość '2' używana jest dla haseł dodatkowych typu Nazwa ciała zbiorowego.Tytuł (Tytuł ujednolicony) dla prac niesamoistnych wydawniczo.

Przykład:

245 00 $a Pałac Jabłonowskich - Ratusz, ostatnia siedziba prezydenta m. st. Warszawy Stefana Starzyńskiego ; $b Plan pracy / $cTowarzystwo Przyjaciół Warszawy. Oddział Stare Miasto.

710 22 $a Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. $b Oddział Stare Miasto. $t Plan pracy.

PODPOLA

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element (NP)

Nazwę ciała zbiorowego należy podać w podpolu $a w ujednoliconej formie. Należy wybrać w tym celu oficjalną nazwę danego ciała. Jeżeli nie jest to możliwe, należy przejąć do hasła nazwę najczęściej występującą w dokumentach publikowanych przez to ciało. W razie wątpliwości należy wybrać nazwę ciała zbiorowego występującą w wydawnictwach informacyjnych: bibliografiach narodowych, encyklopediach itp., wydanych w kraju działalności tego ciała.

Części nazwy ciała zbiorowego należy przejmować w kolejności występującej w źródłach informacyjnych bez inwersji.

W nazwie ciała zbiorowego należy pomijać:

 • początkowy rodzajnik, jeżeli nie jest konieczny ze względów gramatycznych,
 • określenie dotyczące stanu prawnego ciała zbiorowego (np. S.A., z o.o., Ltd.), jeżeli występuje na końcu lub początku nazwy i nie stanowi jej integralnej części ani nie jest niezbędne do wskazania, że jest to nazwa ciała zbiorowego,
 • informacje o odznaczeniach przyznanych danemu ciału zbiorowemu.

 

W nazwie ciała zbiorowego dopuszcza się pomijanie:

 • nazwy patrona, jeżeli nie jest ona konieczna do identyfikacji tego ciała,
 • części nazwy oficjalnej nie uwzględniane w źródłach informacyjnych.

Ciała zbiorowe znajdujące się w strukturze organizacyjnej innego ciała zbiorowego są ciałami podrzędnymi. Jeżeli ciało zbiorowe jest jednostką podrzędną, to w podpolu $a podaje się:

 • nazwę ciała zbiorowego podrzędnego, nie będącego organem, jeżeli jego nazwa jednoznacznie identyfikuje to ciało,
 • nazwę ciała zbiorowego nadrzędnego, gdy nazwa jednostki podrzędnej, nie będącej organem, nie identyfikuje jej jednoznacznie,
 • nazwę jednostki terytorialnej (państwa, jednostki administracyjnej, miasta itp.), z którą dane ciało jest związane - w przypadku ciał zbiorowych będących organami, tzn. ustawodawczych (np. parlamenty), administracyjnych (np. ministerstwa), sądowych, wojskowych i dyplomatycznych. Nazwę geograficzną podaje się zgodnie z PN-N-01228:1994.

Nazwy wyrażone pismem innym niż łacińskie transliteruje się zgodnie z normami.

W podpolu $a po nazwie ciała zbiorowego można podać dopowiedzenia ujęte w nawiasy okrągłe z odstępem przed pierwszym nawiasem, gdy:

 • nazwa nie identyfikuje jednoznacznie ciała zbiorowego,
 • konieczne jest rozróżnienie ciał zbiorowych o tej samej nazwie; dopowiedzenie dodaje się do nazwy, która pojawia się jako kolejna,
 • jeżeli w nazwie ciała zbiorowego występuje nazwa siedziby dająca się oddzielić, to nazwę siedziby podaje się w postaci dopowiedzenia.

Dopowiedzeniem może być:

 • nazwa siedziby ciała zbiorowego - zgodnie z PN-N-01228:1994. Polskie nazwy geograficzne należy podawać zgodnie z "Wykazem urzędowym nazw miejscowości w Polsce" (Poznań 1990), natomiast obce - w języku polskim wg aktualnego atlasu świata.

Jeżeli nazwa miejscowości jest identyczna z nazwą innej miejscowości, należy również podać nazwę odpowiedniej jednostki administracyjnej,

 • lata działalności danego ciała, jeżeli dopowiedzenie zawierające nazwę geograficzną nie wystarczy do identyfikacji ciała zbiorowego,

 • określenie typu ciała zbiorowego, jeżeli nazwa siedziby i/lub lata działalności nie wystarczają do identyfikacji danego ciała.

Dopowiedzenia ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe. Dopowiedzenia różnych typów oddziela się średnikiem obwiedzionym odstępami, dopowiedzenia tego samego rodzaju oddziela się ukośną kreską obwiedzioną odstępami, natomiast elementy jednego dopowiedzenia oddziela się przecinkiem i odstępem.

Przykłady:

710 1# $a Polska. $b Ministerstwo Sprawiedliwości. $b Komisja do Spraw

Reformy Prawa Karnego.

710 2# $a Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Łódz-
kiego.

710 2# $a Stowarzyszenie Artystyczne "Grupa Krakowska".

710 2# $a Łódzkie Towarzystwo Naukowe. $b Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych.

710 1# $a Polska. $b Centralny Urząd Jakości i Miar.

$b - nazwa jednostki podrzędnej (P)

W podpolu $b podaje się:

 • nazwę ciała zbiorowego podrzędnego, jeżeli w podpolu $a występuje nazwa ciała nadrzędnego; nazwa ciała podrzędnego może mieć dopowiedzenia - przy ich podawaniu obowiązują takie same zasady jak przy dopowiedzeniach do nazwy ciała zbiorowego (patrz $a),
 • nazwę ciała zbiorowego podrzędnego, będącego organem, jeżeli w $a znajduje się nazwa geograficzna ciała zbiorowego terytorialnego,
 • nazwę imprezy, będącą nazwą rodzajową, gdy impreza jest opisywana pod nazwą ciała zbiorowego.

Przykłady:

710 2# $a Stowarzyszenie Architektów Polskich. $b Oddział (Białystok). $b Zarząd.

710 1# $a Polska. $b Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1990-#). $b Kancelaria Sejmu.

710 2# $a International Association for Semiotic Studies. $b International Congress $n (4 ; $d 1989 ; $c Barcelona / Perpignan).

$c - miejsce imprezy (NP)

Jeżeli nazwa miejsca odbycia imprezy nie stanowi integralnej części nazwy imprezy, w podpolu $c podaje się nazwę miejscowości, w której odbyła się impreza; uzupełnia się ją o nazwę odpowiedniej jednostki administracyjnej (kraju, stanu dla USA lub województwa dla Polski), gdy jest to konieczne dla identyfikacji miejsca odbycia. Nazwę jednostki administracyjnej poprzedza się przecinkiem i odstępem.

Jeżeli impreza odbywała się w dwóch miejscach, w podpolu $c podaje się obie nazwy oddzielone kreską ukośną obwiedzioną odstępami. Przy więcej niż dwóch miejscowościach podaje się nazwę pierwszej z nich i skrót 'etc'.

Nazwę miejscowości podaje się w formie historycznej, tzn. takiej, jaka była używana w czasie trwania imprezy.

Nazwę miejsca imprezy podaje się w miarę możliwości w języku polskim, zgodnie z normą PN-N-01228:1994.

Nazwę miejsca imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i datą imprezy zawartą w podpolu $d. Jeżeli podpole $c występuje po podpolu $n i podpolu $d, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

Przykład:

245 00 $a Signs of humanity : $b proceedings of the IVth International Congress, International Association for Semiotic Studies, Barcelona/Perpignan, March 30-April 6, 1989. $n Vol. 1 / $c ed. by Michel Balat and Janice Deledalle-Rhodes ; gen. ed. Gérard Deledalle.

710 2# $a International Association for Semiotic Studies. $b International Congress $n (4 ; $d 1989 ; $c Barcelona / Perpignan).

$d - data imprezy (P)

Podpole $d zawiera rok odbycia imprezy, której nazwa wymieniona jest
w podpolu $b. W celu odróżnienia kilku imprez o takiej samej nazwie można też podać datę dzienną i miesięczną wg PN-N-01204:1990.

Datę imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c. Jeżeli podpole $d występuje po podpolu $n, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

Przykład:

245 00 $a Sensory transduction : $b Society of General Physiologists, 45th Annual Symposium, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Massachusetts, 5-8 September, 1991 / $c ed. by David P. Corey, Stephen D. Roper.

710 2# $a Society of General Physiologists (Galveston, Stany

Zjednoczone). $b Symposium $n (45 ; $d 1991 ; $c Woods Hole).

$k - określenie formy (P)

W podpolu $k podaje się określenie formy (wybór, fragment, adaptacja itp.) służące scharakteryzowaniu stosunku tekstu opisywanej książki do powiązanego dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t w haśle typu Nazwa ciała zbiorowego. Tytuł.

Określenie formy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

Podpole $k poprzedza się odstępem i średnikiem, jeżeli występuje po podpolu $l.

$l - język dzieła (NP)

Podpole $l zawiera podaną w postaci skrótu (zgodnie z polską normą
PN-N-01158:1985) polską nazwę języka tekstu dzieła zawartego w opisywanej książce, identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t w haśle typu Nazwa ciała zbiorowego.Tytuł. Nazwy kilku języków podaje się w podpolu $l oddzielone przecinkiem i odstępem.

Nazwę języka ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z określeniem formy zawartym w podpolu $k i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

$n - numer imprezy (P)

Podpole $n może zawierać numer imprezy opisywanej pod nazwą ciała zbiorowego, której nazwa występuje w podpolu $b.

Numer imprezy podaje się cyframi arabskimi niezależnie od formy, jaka występuje w dokumencie będącym podstawą opisu.

Numer imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z datą imprezy zawartą w podpolu $d i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c.

Przykład:

245 00 $a Geodetic work in the Netherlands, 1991-1994 : $b report prepared for the General Assembly of the International Association of Geodesy, XXIth General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Boulder, 1995.

710 2# $a International Association of Geodesy. $b General Assembly $d (1995 ; $c Boulder).

710 2# $a International Union of Geodesy and Geophysics. $b General Assembly $n (21 ; $d 1995 ; $c Boulder).

$n - oznaczenie części dzieła (P)

Podpole $n może też zawierać oznaczenie części dzieła identyfikowanego tytułem podanym w podpolu $t. Numer części podaje się cyframi arabskimi a określenie części skraca się zgodnie z normą PN-N-01158:1985.

$p - tytuł części dzieła (P)

Podpole zawiera tytuł części dzieła identyfikowanego tytułem podanym
w podpolu $t.

$s - wersja (NP)

W podpolu $s podaje się oznaczenie wydania lub określenie wersji dzieła zawartego w opisywanej książce, identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t w haśle typu Nazwa ciała zbiorowego.Tytuł.

Oznaczenie wersji ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie nazwą języka zawartą w podpolu $l i z określeniem formy zawartym w podpolu $k. Podpole $s poprzedza się odstępem i średnikiem, jeżeli występuje po podpolu $l lub $k.

$t - tytuł dzieła (NP)

Podaje się tytuł dzieła, dla którego tworzy się hasło dodatkowe typu Nazwa ciała zbiorowego.Tytuł. Może nim być tytuł właściwy lub tytuł ujednolicony pracy współwydanej bądź zawartej w książce.

Przykład:

245 00 $a Pałac Jabłonowskich - Ratusz, ostatnia siedziba prezydenta m. st. Warszawy Stefana Starzyńskiego ; $b Plan pracy / $c Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Oddział Stare Miasto.

710 22 $a Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. $b Oddział Stare Miasto. $t Plan pracy.

 

ZNAKI UMOWNE

 • Podpola $b, $n (oznaczenie części) i $t poprzedza się kropką.
 • Podpole $p poprzedza się przecinkiem, gdy występuje po podpolu $n (oznaczenie części) lub kropką, gdy podpole $n (oznaczenie części) nie występuje.
 • Podpola $c, $d, $n (numer imprezy) ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe
  i oddziela średnikiem poprzedzonym odstępem.
 • Podpola $l, $k i $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela średnikiem poprzedzonym odstępem.
 • Jeżeli pole 710 zawiera tylko hasło korporatywne, czyli podpola $a, $b, $n (numer imprezy), $d i $c, to kończy się kropką.