700 - Hasło dodatkowe - nazwa osobowa (P)

Wskaźniki:

pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy osobowej

0 - imię

1 - nazwisko

drugi - funkcja hasła dodatkowego

# - brak określenia funkcji hasła dodatkowego

2 - hasło dokumentu niesamoistnego wydawniczo (pracy współwydanej)

Podpola:

$a - nazwa osobowa (NP)

$b - numeracja (NP)

$d - daty związane z nazwą (NP)

$c - dopowiedzenie (P)

$j - określenie przynależności (P)

$e - określenie rodzaju współpracy (P)

$t - tytuł dzieła (NP)

$n - oznaczenie części dzieła (P)

$p - tytuł części dzieła (P)

$l - język dzieła (NP)

$k - określenie formy (P)

$s - wersja (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole to zawiera nazwę osobową użytą jako hasło dodatkowe, której dobór i forma powinny być zgodne z postanowieniami polskiej normy PN-N-01229.

W polach 700 podaje się nazwy osób mających udział w powstaniu książki, wymienionych w opisie bibliograficznym w polach: 245, 250, 500, 501, 505, 534. Nie można umieszczać w tym polu nazw osób wymienionych w polu 600 ani 800.

W polu 700 podaje się:

 • hasło dodatkowe bez określenia rodzaju współpracy, czyli:
- nazwę drugiego i trzeciego autora, jeżeli jest ich nie więcej niż trzech, a w polu 100 podano nazwę osoby uznanej za głównego autora, - nazwę drugiego i trzeciego autora, jeżeli jest ich nie więcej niż trzech, a w polu 100 podano nazwę osoby wymienionej w oznaczeniu odpowiedzialności na pierwszym miejscu, - nazwę autora wymienionego w oznaczeniu odpowiedzialności na pierwszym miejscu, jeżeli jest ich więcej niż trzech i żaden nie został uznany za głównego, - pierwszą nazwę spośród innych autorów, których współudział jest określany jako uboczny przez zwrot "przy współudziale", "przy współpracy" na stronie tytułowej lub redakcyjnej obok nazw autorów (do trzech).

W wyżej wymienionych hasłach nie podaje się określenia rodzaju współpracy w podpolu $e.

 • hasło dodatkowe z określeniem rodzaju współpracy:
- nazwę autora przedmowy, wstępu, posłowia,

Hasło dodatkowe należy sporządzać dla pierwszego współtwórcy wymienionego w strefie odpowiedzialności, podając określenie rodzaju współpracy.

- nazwę autora suplementu, indeksu, bibliografii, komentarza, załącznika, itp. dodatków opublikowanych w opisywanej książce, a nie stanowiących odrębnego dzieła,

Hasło dodatkowe tworzymy dla pierwszej nazwy podanej w oznaczeniu odpowiedzialności, podając określenie rodzaju współpracy.

- nazwę redaktora,

W przypadku zbioru prac różnych autorów tworzymy hasła dla wszystkich wymienionych w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności redaktorów naukowych i redaktorów wydawnictw (nie dla redaktorów technicznych), przejętych ze strony tytułowej, innych preliminariów, okładki, metryki książki. W przypadku pracy autorskiej uwzględniamy redaktorów wyłącznie ze strony tytułowej a hasło dodatkowe sporządza się dla redaktora wymienionego na pierwszym miejscu.

- nazwę wydawcy naukowego,

W przypadku zbioru prac różnych autorów hasła dodatkowe tworzymy
dla wszystkich wydawców wymienionych w strefie odpowiedzialności.
W przypadku pracy autorskiej hasło dodatkowe sporządza się dla wydawcy wymienionego na pierwszym miejscu.

- nazwę tłumacza,

Hasła dodatkowe sporządzamy jedynie dla tłumaczy z języka polskiego i na język polski i tylko dla pierwszego wymienionego po średniku w strefie odpowiedzialności.

- nazwę ilustratora.

Hasło dodatkowe sporządza się dla ilustratora podanego w strefie odpowiedzialności na pierwszym miejscu. Jeżeli książka składa się wyłącznie z ilustracji lub stanowią one jej znaczącą część (albumy, komiksy, literatura dziecięca), ilustrator uważany jest za autora książki i jego nazwę umieszcza się w polu 100, natomiast nazwy drugiego i trzeciego ilustratora trafiają do pola 700, ale bez określenia rodzaju współpracy.

Dla książek szczególnie cennych można sporządzać hasła dodatkowe zawierające nazwy również innych osób związanych z opisywanym dziełem.

 • hasło dodatkowe typu Nazwa osobowa.Tytuł

Hasło dodatkowe typu Nazwa osobowa.Tytuł należy sporządzić dla wszystkich prac współwydanych, dzieł podstawowych w przypadku kontynuacji, suplementów i indeksów, można też sporządzić dla oryginału w przypadku adaptacji oraz dla dokumentu recenzowanego lub wywołującego polemikę w przypadku opisywania recenzji lub polemiki oraz innych prac związanych z opisywanym dziełem wymienionych w polach: 245, 505 lub 501. Tytuł w haśle, np. w przypadku książek technicznych, może być tytułem oryginału lub tytułem właściwym, natomiast dla książek znanych i często tłumaczonych powinien być to tytuł ujednolicony. Do tytułu ujednoliconego dodajemy zawsze podpole $l z nazwą języka opisywanego dokumentu.

W przypadku książek o specjalnych formach wydawniczych pola 700 zawierają:

 • nazwę drugiej i trzeciej osoby opracowującej (lub pierwszej, gdy jest ich więcej niż trzy) w przypadku słowników i encyklopedii - bez określenia rodzaju współpracy,

 • nazwę drugiej i trzeciej osoby opracowującej (lub pierwszej, gdy jest ich więcej niż trzy) w przypadku bibliografii z wyjątkiem bibliografii zespołów osobowych - bez określenia rodzaju współpracy,

 • nazwy autorów bibliografii (trzech lub pierwszego) w przypadku bibliografii zespołów osobowych opisywanej pod hasłem korporatywnym - bez określenia rodzaju współpracy,

 • nazwy redaktorów i ewentualnie autora zbioru prac różnych autorów -
  z określeniem rodzaju współpracy,

 • nazwę drugiej i trzeciej osoby opracowującej (lub pierwszej, gdy jest ich więcej niż trzy) wypisy szkolne, teksty do nauki języka - bez określenia rodzaju współpracy,

 • nazwy opracowujących w przypadku antologii - z określeniem rodzaju współpracy,

 • nazwy osób wymienionych w strefie odpowiedzialności w przypadku przepisów prawnych i administracyjnych - z określeniem rodzaju współpracy,

 • nazwę autora i tytuł dzieła podstawowego w przypadku kontynuacji, suplementów, indeksów opublikowanych niezależnie od dzieła podstawowego, jeżeli są różnego autorstwa niż dzieło podstawowe,

 • nazwę kompozytora oraz drugiego i trzeciego autora libretta dla librett - bez określenia rodzaju współpracy,

 • drugiego i trzeciego autora (lub pierwszego, gdy jest ich więcej niż trzech) korespondencji - bez określenia rodzaju współpracy,

 • nazwy autorów adaptacji lub innej przeróbki, jeżeli w książce podano nazwę autora oryginału oraz w przypadku adaptacji anonimów klasycznych, Biblii i innych ksiąg świętych - z określeniem rodzaju współpracy; w przeciwnym przypadku nazwa autora adaptacji staje się hasłem głównym,

 • nazwy osób przeprowadzających wywiad, jeśli jest ich nie więcej niż trzy oraz gdy hasłem głównym jest nazwa osoby udzielającej wywiadu - bez określenia rodzaju współpracy; gdy osób przeprowadzających wywiad jest więcej niż trzy nie należy tworzyć haseł dodatkowych. Jeżeli jednak na stronie tytułowej wyróżniono osoby przeprowadzające wywiad, to pierwsza z nich jest hasłem głównym, a pozostałe (do trzech) otrzymują hasła dodatkowe. Osoby udzielające wywiadu też otrzymują hasła dodatkowe, gdy jest ich w sumie nie więcej niż trzy,

 • nazwy osób opracowujących wykłady, gdy wykładowcą jest kto inny -
  z określeniem rodzaju współpracy,

 • nazwy współtwórców albumu, których nie podano w polu 100 - bez określenia rodzaju współpracy.

Hasło dodatkowe - nazwa osobowa podlega kontroli kartoteki haseł wzorcowych.

W haśle dodatkowym należy zawsze umieszczać nazwę osoby, podaną w tej samej formie. Jeżeli osoba używa różnych nazw, do hasła przejmuje się nazwę w następującej kolejności:

- nazwę najczęściej używaną przez daną osobę, np. nazwę używaną do podpisywania własnych dzieł, - nazwę występującą w bieżących wydawnictwach informacyjnych: bieżących bibliografiach narodowych, słownikach biograficznych, encyklopediach itp., wydanych przede wszystkim w kraju działalności lub pobytu tej osoby,nazwę ostatnią.

Jeżeli osoba używa lub jest znana pod różnymi nazwami (w różnych obszarach lub różnych okresach swej działalności) dopuszcza się zachowanie tych nazw w hasłach odpowiednich opisów bibliograficznych. Nazwy te należy połączyć odsyłaczem "zob. też".

Nazwa powinna w haśle występować w mianowniku liczby pojedynczej.

Nazwy pisane w oryginale pismem niełacińskim należy transliterować.

Osoby o takich samych nazwach należy rozróżniać poprzez dodawanie dat biograficznych lub innych dopowiedzeń.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

 

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy osobowej

0 - imię

Wartość '0' oznacza, że hasło zaczyna się od imienia, inicjałów imion lub stanowi nazwę w naturalnym porządku jej składników.

1 - nazwisko

Wartość '1' oznacza, że hasło zaczyna się od nazwiska (pojedynczego lub złożonego).

Wskaźnik pierwszy stosowany jest jak w polu 100.

 

Wskaźnik drugi - typ hasła dodatkowego

# - brak określenia typu hasła dodatkowego

Wartość '#' używana jest we wszystkich hasłach dodatkowych z wyjątkiem haseł typu Nazwa.Tytuł dla prac współwydanych.

2 - hasło dokumentu niesamoistnego wydawniczo

Wartość używana dla haseł dodatkowych Nazwa.Tytuł (Tytuł ujednolicony) dla prac niesamoistnych wydawniczo.

Przykład:

100 1# $a Korczak, Janusz $d (1878?-1942).

245 10 $a Bankructwo małego Dżeka ; $b Kiedy znów będę mały / $c
Janusz Korczak ; [red. naukowa t.: Hanna Kirchner ; oprac. tekstów, geneza utworów i uwag
i o tekstach: Józefa Bartnicka].

700 12 $a Korczak, Janusz $d (1878?-1942). $t Kiedy znów będę
mały

PODPOLA

a - nazwa osobowa (NP)

Nazwą osobową może być: imię, nazwisko i imię, samo nazwisko lub nazwa własna w postaci inicjałów, skrótów, liter, kryptonimów, pseudonimów itp.

Należy zachować wszystkie znaki diakrytyczne i specjalne (np. łączniki).

Po nazwisku, a przed imieniem należy postawić przecinek i odstęp.

Przed członem nazwy osobowej przesuniętym na dalsze miejsce należy postawić przecinek i odstęp.

Między inicjałami imion i między członami kryptonimu pozostawia się odstęp.

Przykłady:

100 1# $a Czajkowski, Bernard.

245 10 $a Globalna, towarowa i końcowa produkcja rolnicza w województwie toruńskim w latach 1976-1992 / $c Bernard Czajkowski, Ryszard Niewczas, Henryk Pokora.

700 1# $a Niewczas, Ryszard.

700 1# $a Pokora, Henryk.

100 1# $a Hope, Murry.

245 10 $a Tradycja grecka / $c Murry Hope ; przetłumaczył Aleksander Piotr
Kowalski.

700 1# $a Kowalski, Aleksander Piotr. $e Tł.

245 00 $a Edukacja menedżerska a społeczne i prawne otoczenie biznesu / $c
[red. nauk.: Bolesław Garbacik].

700 1# $a Garbacik, Bolesław $d (1942-#). $e Red.

100 1# $a Ziemak, Ryszard.

245 10 $a Tatry - góry najpiękniejsze = $b The Tatra spell / $c Ryszard Ziemak ; tekst Maciej Pinkwart ; [tł. Jolanta Kozak].

700 1# $a Pinkwart, Maciej $d (1948-#).

700 1# $a Kozak, Jolanta $d (1951-#). $e Tł.

110 2# $a Polska Akademia Nauk. $b Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha (Kraków).

245 10 $a Bibliografia 1953-1992 / $c [bibliogr. prac Karola Starmacha oprac. Jadwiga Siemińska, publikacje prac pracowników za l. 1953-1978 zestawiła Anna Siemińska, za l. 1979-1992 i całość oprac. Małgorzata Kremer] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha.

700 1# $a Siemińska, Jadwiga $d (1922-#).

700 1# $a Siemińska, Anna.

700 1# $a Kremer, Małgorzata.

245 00 $a Atlas architektury Wrocławia. $n T. 1, $p Budowle sakralne, świeckie budowle publiczne / $c pod red. i w oprac. Jana Harasimowicza ; [aut. haseł: Bogusław Czechowicz et. al. ; aut. zdjęć: Stefan Arczyński, Stanisław Klimek, Jerzy Krzysztof Kos].

700 1# $a Harasimowicz, Jan $d (1950-#). $e Red.

700 1# $a Arczyński, Stefan. $e Fot.

700 1# $a Czechowicz, Bogusław.

130 0# $a Biblia. $p NT. $p Apokryfy $l (pol ; $k wybór)

245 10 $a Apokryfy Nowego Testamentu / $c wybrali i oprac. Daniel-Rops i F. Amiot ; z przekł. fr. przetł. Zofia Romanowiczowa ; wstęp do polskiego wydania napisał Kazimierz Borowicz.

700 1# $a Daniel-Rops, Henri $d (1901-1965). $e Wybór

700 1# $a Romanowiczowa, Zofia $d (1922-#). $e Tł.

700 1# $a Borowicz, Kazimierz. $e Przedm.

245 00 $a Encyklopedia Dąbrowy Górniczej A-Z. $n T. 1 / $c [red. nacz.: Stefan Pobideł ; aut. haseł: Jerzy Abramski et al. ; współpraca: Stefan Balwierz et al.].

700 1# $a Pobideł, Stefan $d (1937-#). $e Red.

700 1# $a Abramski, Jerzy $d (1940-#).

700 1# $a Balwierz, Stefan $d (1918-#).

100 1# $a Berent, Wacław $d (1873-1940).

245 10 $a Nurt ; $b Diogenes w kontuszu ; Zmierzch wodzów : opowieści biograficzne / $c Wacław Berent ; wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny Włodzimierz Bolecki.

700 1# $a Bolecki, Włodzimierz $d (1952-#). $e Oprac.

700 12 $a Berent, Wacław $d (1873-1940). $t Diogenes w kontuszu $l (pol.)

700 12 $a Berent, Wacław $d (1873-1940). $t Zmierzch wodzów $l (pol.)

$b - numeracja (NP)

W podpolu $b podaje się cyfrę rzymską i ewentualnie następną część nazwy występującą po imieniu. Podpole to występuje tylko w hasłach dodatkowych
z pierwszym wskaźnikiem '0'.

Przykład:

100 0# $a Jan $b XXIII $c (papież ; $d 1881-1963).

245 10 $a Encykliki / $c Jan XXII, Paweł VI, Jan Paweł II.

700 0# $a Paweł $b VI $c (papież ; $d 1897-1978).

700 0# $a Jan Paweł $b II $c (papież ; $d 1920-#).

$c - dopowiedzenie inne niż daty biograficzne (P)

W podpolu $c podaje się określenie mające służyć rozróżnianiu nazw osobowych, ustalane na podstawie wydawnictw informacyjnych, takie jak:

 • tytuły urzędowe, rodowe i kościelne,
 • tytuły naukowe lub zawodowe,
 • określenie pokrewieństwa,
 • przynależność do organizacji,
 • określenie zawodu, miejsca pracy i inne.

Można je też podawać nawet wtedy, gdy nie są niezbędne do rozróżnienia.

Dopowiedzenia w podpolu $c podaje się po datach biograficznych ($d), jeżeli w polu 700 pierwszy wskaźnik jest '1'. Dla nazw papieży, świętych oraz władców i ich rodzin, czyli gdy pierwszy wskaźnik jest '0' - podpole $c występuje przed podpolem $d.

Dopowiedzenia w podpolu $c należy podawać w języku polskim, dopuszcza się ich podawanie w języku nazwy osobowej. Można też używać łacińskich skrótów "sen." lub "sr." (senior) i "jun." lub "jr." (junior). Dla innych skrótów należy stosować normę PN-85/N-01158:1985.

Dopowiedzenie w podpolu $c ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z datami biograficznymi i oddziela od nich średnikiem poprzedzonym odstępem. Dopowiedzenia tego samego rodzaju oddziela się przecinkiem i odstępem.

Przykłady:

700 1# $a Kowalczyk, Andrzej $c (elektrochemia).

700 1# $a Kowalczyk, Andrzej $c (grafik). $e Il.

700 1# $a Kowalczyk, Andrzej $c (historyk).

100 1# $a Gaca, Andrzej $d (1951-#).

245 10 $a Państwo niewolnicze / $c Andrzej Gaca, Krystyna Kamińska.

700 1# $a Kamińska, Krystyna $c (prawnik).

100 0# $a Jan $b XXIII $c (papież ; $d 1881-1963).

245 10 $a Encykliki / $c Jan XXII, Paweł VI, Jan Paweł II.

700 0# $a Paweł $b VI $c (papież ; $d 1897-1978).

700 0# $a Jan Paweł $b II $c (papież ; $d 1920-#).

$d - daty biograficzne (NP)

W podpolu $d podaje się rok urodzenia i śmierci wg kalendarza gregoriańskiego. Obie daty rozdziela się łącznikiem. Daty roczne przed naszą erą należy oznaczać skrótem "p. n. e." lub "a. C." Jeżeli nie można ustalić dat dokładnych, podaje się daty przybliżone ze znakiem zapytania lub objaśnieniem np.: ca, przed, po.

Przy nazwach zaczynających się od imienia podpole $d występuje po podpolu $c, przy pozostałych nazwach - przed.

Daty biograficzne ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z innymi dopowiedzeniami.

Przykłady:

100 1# $a Picasso, Pablo $d (1881-1973).

245 10 $a Paintings and drawings of Picasso : $b with a critical survey / $c of Jaime Sabartés.

700 1# $a Sabartés, Jaime $d (1881-1968).

245 00 $a East-Central Europe and the USSR / $c ed. by Richard F. Staar.

700 1# $a Staar, Richard Felix $d (1923-#). $e Red.

$e - określenie rodzaju współpracy (P)

W podpolu $e podaje się określenie rodzaju współpracy, które wyjaśnia związek między nazwą osobową a opisywanym dziełem. Należy używać skrótów wg projektu normy PN-N-01229, tzn.

Bibliogr. dla autora bibliografii załącznikowej

Indeks dla autora indeksu

Koment. dla autora komentarza

Aut. oryg. dla autora oryginału

Posł. dla autora posłowia

Przedm. dla autora przedmowy

Druk. dla drukarza

Fot. dla autora fotografii

Il. dla autora ilustracji

Oprac. dla opracowującego

Red. dla redaktora

Tł. dla tłumacza

Adapt. dla autora adaptacji

Wybór dla autora wyboru

Zebr. dla twórcy zbioru

Wyd. dla wydawcy


Jeżeli określonej osobie przypisane jest kilka ról w powstawaniu książki, to w podpolu $e podaje się tylko jedno określenie rodzaju współpracy, uznane za najważniejsze.


Przykłady:

100 1# $a Berent, Wacław $d (1873-1940).

245 10 $a Nurt ; $b Diogenes w kontuszu ; Zmierzch wodzów : opowieści biograficzne / $c Wacław Berent ; wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny Włodzimierz Bolecki.

700 1# $a Bolecki, Włodzimierz $d (1952-#). $e Oprac.

700 12 $a Berent, Wacław $d (1873-1940). $t Diogenes w kontuszu

700 12 $a Berent, Wacław $d (1873-1940). $t Zmierzch wodzów

130 0# $a Biblia. $p NT. $p Apokryfy $l (pol. ; $k wybór)

245 10 $a Apokryfy Nowego Testamentu / $c wybrali i oprac. Daniel-Rops i F. Amiot ; z przekł. fr. przetł. Zofia Romanowiczowa ; wstęp do polskiego wydania napisał Kazimierz Borowicz.

700 1# $a Daniel-Rops, Henri $d (1901-1965). $e Wybór

700 1# $a Amiot, François. $e Wybór

700 1# $a Romanowiczowa, Zofia $d (1922-#). $e Tł.

700 1# $a Borowicz, Kazimierz $d (1903-#). $e Przedm.

100 1# $a Iwaszkiewicz, Jarosław $d (1894-1980).

245 10 $a Panny z Wilka i inne opowiadania / $c Jarosław Iwaszkiewicz ; [posł. Andrzej Zawada].

700 1# $a Zawada, Andrzej $d (1948-#). $e Posł.

$j - określenie przynależności (P)

Jest to nowe podpole, w którym podaje się informację o przynależności autora w przypadku dokumentów, dla których odpowiedzialność jest nieznana, niepewna, fikcyjna lub pod pseudonimem. Określenie powinno występować po nazwie znanego artysty, który ma związek z autorstwem opisywanego dokumentu.. Powinno być zdefiniowane jako nie podlegające kontroli.

Przykład:

700 1# $a Reynolds, Joshua $d (1723-1792 ; $c Sir). $j Uczeń

$k - określenie formy (P)

W podpolu $k podaje się określenie formy (wybór, fragment, adaptacja itp.) służące scharakteryzowaniu stosunku tekstu opisywanej książki do powiązanego dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t w haśle typu Nazwa osobowa.Tytuł.

Określenie formy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s. Gdy $k występuje po $l, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

$l - język dzieła (NP)

Podpole $l zawiera podaną w postaci skrótu (zgodnie z polską normą
PN-N-01158:1985) polską nazwę języka tekstu dzieła zawartego w opisywanej książce, identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t w haśle typu Nazwa osobowa.Tytuł. Nazwy kilku języków podaje się w podpolu $l oddzielone przecinkiem i odstępem.

Nazwę języka ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z określeniem formy zawartym w podpolu $k i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

Przykład:

100 1# $a Horatius Flaccus, Quintus $d (65-8 a.C.).

243 10 $a Epodon liber $l (łac., pol.)

245 10 $a Epody ; $b Satyry ; Listy / $c Horacy ; przeł. i wstępem opatrzył:
Stefan Gołębiowski ; [słowniczek oprac. Krystyna Popławska].

700 1# $a Gołębiowski, Stefan $d (1900- ). $e Tł.

700 12 $a Horatius Flaccus, Quintus $d (65-8 a.C.). $t Sermones $l (łac.,
pol.)

700 12 $a Horatius Flaccus, Quintus $d (65-8 a.C.). $t Epistulae $l (łac., pol.)

$n - oznaczenie części dzieła (P)

Podpole $n zawiera oznaczenie części dzieła, którego tytuł właściwy lub tytuł ujednolicony podany jest w podpolu $t. Oznaczenie części podaje się w skrótach zgodnie z normą PN-N-01158:1985, natomiast numer części wyraża się cyfrą arabską.

$p - tytuł części dzieła (P)

Podpole $p zawiera tytuł części dzieła identyfikowanego tytułem właściwym lub ujednoliconym w podpolu $t.

$s - wersja (NP)

W podpolu $s podaje się oznaczenie wydania lub określenie wersji dzieła stanowiące podstawę opisywanego wydania dzieła, zawartego w opisywanej książce, identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $t
w haśle typu Nazwa osobowa.Tytuł.

Oznaczenie wersji ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i określeniem formy zawartym w podpolu $k. Podpole $s poprzedza się odstępem i średnikiem, jeżeli występuje po podpolu $l lub $k.

$t - tytuł dzieła (NP)

W podpolu $t podaje się tytuł oryginału lub tytuł właściwy (np. dla książek technicznych) albo tytuł ujednolicony (dla dzieł znanych i często tłumaczonych) w przypadkach, dla których tworzy się hasło dodatkowe Nazwa osobowa.Tytuł.

 

Przykłady:

245 00 $a Katyń : $b wybór publicystyki 1943-1988 i "Lista Katyńska" / $c [oprac. Adam Moszyński].

700 1# $a Moszyński, Adam.

700 12 $a Moszyński, Adam. $t Lista Katyńska

W podpolu $t jest tytuł właściwy.

100 1# $a Mymer, Franciszek $d (ca 1500-po 1564).

245 10 $a [Francisci Mymeri] Dictionarium trium linguarum.

501 ## $a Współwyd.: Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum.

700 12 $a Murmel, Johannes $d (1480-1517). $t Dictionarius Ioannis
Murmellii variarum rerum
$l (łac.)

W podpolu $t jest tytuł ujednolicony.

245 00 $a Wyry : $b monografie historyczne / $c [red. i oprac. edytorskie:
Zbigniew P. Szandar ; konsultacja Teresa Roszkowska].

505 0# $a Wyry gmina i parafia / Ludwik Musioł. Wyry w okresie 1939-1945 / Stefan Strzępa.

700 1# $a Szandar, Zbigniew Paweł. $e Red..

700 1# $a Roszkowska, Teresa. $e Oprac.

700 12 $a Musioł, Ludwik $d (1892-1970). $t Wyry gmina i parafia

700 12 $a Strzępa, Stefan. $t Wyry w okresie 1939-1995

W podpolu $t jest tytuł właściwy.

100 1# $a Horatius Flaccus, Quintus $d (65-8 a.C.).

240 10 $a Carmina $l (pol.)

245 10 Pieśni ; $b Pieśń wieku ; Jamby ; Gawędy ; Listy ; Sztuka poetycka / $c Horacy ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Andrzej Lam.

700 12 $a Horatius Flaccus, Quintus $d (65-8 a.C.). $t Carmen saeculare $l (pol.)

700 12 $a Horatius Flaccus, Quintus $d (65-8 a.C.). $t Epodon liber $l (pol.)

700 12 $a Horatius Flaccus, Quintus $d (65-8 a.C.). $t Sermones $l (pol.)

700 12 $a Horatius Flaccus, Quintus $d (65-8 a.C.). $t Epistulae $l (pol.)

700 12 $a Horatius Flaccus, Quintus $d (65-8 a.C.). $t Ars poetica $l (pol.)

700 1# $a Lam, Andrzej $d (1929-#). $e Tł.

W podpolu $t jest tytuł ujednolicony.

 

ZNAKI UMOWNE

 • Zawartość podpól $c i $d ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie średnikiem poprzedzonym odstępem.
 • Podpole $e poprzedza się kropką.
 • Podpole $t poprzedza się kropką.
 • Podpole $n poprzedza się kropką.
 • Podpole $p poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po podpolu $n lub kropką, jeżeli brak podpola $n.
 • Zawartość podpól $l, $k, $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie średnikiem poprzedzonym odstępem.
 • Jeżeli pole 700 zawiera tylko podpola $a, $b, $c, $d, to kończy się kropką.