700 - 740 Hasła dodatkowe

700 - Hasło dodatkowe - nazwa osobowa (P)

710 - Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego (P)

711 - Hasło dodatkowe - nazwa imprezy (P)

730 - Hasło dodatkowe - tytuł ujednolicony (P)

740 - Hasło dodatkowe - tytuł (P)

 

ZAWARTOŚĆ PÓL

Pola 700-740 zawierają hasła dodatkowe zapewniające dostęp do rekordu bibliograficznego poprzez nazwy i tytuły różne od podanych w polach 100-130 jako hasła główne. Hasła te mogą mieć postać nazwy osobowej, nazwy ciała zbiorowego, nazwy imprezy, tytułu ujednoliconego lub tytułu. Mogą też mieć postać hasła złożonego typu Nazwa. Tytuł.

Hasła dodatkowe sporządza się:

  • dla osób i ciał zbiorowych, które wniosły wkład w intelektualną lub artystyczną zawartość opisywanej książki, dla których nie sporządza się hasła głównego,
  • dla autorów, ciał zbiorowych i tytułów dzieł związanych bibliograficznie
    z opisywaną książką oraz dzieł z nią współwydan
    ych.

Pola 700 - 730 podlegają kontroli kartoteki haseł wzorcowych.

W polu 740 podaje się tytuł pracy współwydanej, zawartej w opisywanej książce lub z nią związanej.