651 - Hasło przedmiotowe - nazwa geograficzna (P)

Wskaźniki:

pierwszy - nie używany, zawiera odstęp (#)

drugi - pochodzenie hasła

0 - Hasło przedmiotowe Library of Congress (LCSH)

1 - Hasło przedmiotowe LC dla literatury dziecięcej (ACSH)

2 - Hasło przedmiotowe z Medical Subject Headings (MeSH)

3 - Hasło przedmiotowe Narodowej Biblioteki Rolniczej (NAL)

4 - Źródło hasła nie wymienione na liście kodów USMARC

5 - Hasło przedmiotowe Biblioteki Narodowej Kanady (w jęz. ang.)

6 - Hasło przedmiotowe Biblioteki Narodowej Kanady (w jęz. fr.)

7 - Źródło hasła określone w podpolu $2

Ten wskaźnik proponuje się stosować np. dla haseł z języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) lub haseł lokalnych.

# - Źródło hasła nie zdefiniowane

Ten wskaźnik należy stosować dla haseł przedmiotowych z języka KABA.

Podpola:

$a - temat (nazwa geograficzna) (NP)

$x - określnik rzeczowy (P)

$y - określnik chronologiczny (P)

$z - określnik geograficzny (P)

$2 - źródło hasła (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 651 podaje się hasło - nazwę geograficzną, stanowiącą przedmiot katalogowanej książki.

Hasło przejmuje się w formie występującej w kartotece wzorcowej (np. CKHW, MeSH lub JHP BN)

Do tematu można dodawać określniki (podpola $x, $y, $z) w formie ustalonej w CKHW, tworząc rozwinięte hasła przedmiotowe.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie używany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - pochodzenie hasła

# - źródło hasła nie zdefiniowane lub, w zależności od pochodzenia hasła, jeden z kodów od 0 do 7 (opisane na początku pola).

W przypadku, gdy przejmuje się hasło z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych - drugi wskaźnik zawsze przyjmuje wartość '#' (odstęp).

PODPOLA

$a - temat (nazwa geograficzna) (NP)

W podpolu $a podaje się hasło przedmiotowe, którego tematem jest nazwa geograficzna.

Hasło można przejąć w formie ustalonej w kartotece haseł wzorcowych (np. CKHW, MeSH lub JHP BN).

Przykłady:

651 ## $a Akwizgran (Niemcy).

651 ## $a Turku (Finlandia).

651 ## $a Etiopia.

651 ## $a Alpy (góry) $x w sztuce.

651 ## $a Alabama (Stany Zjednoczone ; stan).

651 ## $a Allach (Niemcy ; obóz koncentracyjny).

651 ## $a Karpaty Południowo-Wschodnie (góry).

651 ## $a Amazonia (Peru ; kraina).

651 ## $a Amazonki, Dolina (Brazylia).

651 ## $a Bałtyku, Wybrzeże (Polska).

651 ## $a Tatry Bielskie (Słowacja ; góry).

$x - określnik rzeczowy (P)

W podpolu $x podaje się określnik rzeczowy, czyli termin, który określa ujęcie i właściwości przedmiotu katalogowanej książki. W podpolu $x podaje się również określnik formy (np. przewodniki, mapy, wydawnictwa ilustrowane) - zob. opis tego podpola w polu 600.

Przykłady:

651 ## $a Paryż (Francja) $x w literaturze.

651 ## $a Warszawa (Polska) $y 1943 (Powstanie w getcie) $x w prasie.

651 ## $a Kłodzko (Polska) $x w sztuce.

651 ## $a Francja $y 1789-1799 (Rewolucja) $x teatr i rewolucja.

651 ## $a Afryka $x cywilizacja.

651 ## $a Brazylia $x sytuacja gospodarcza $y 1964-1985.

651 ## $a Bałkany (region) $x języki.

651 ## $a Tychy (Polska) $x Bieruń Stary (cmentarz).

651 ## $a Kresy Wschodnie $x stosunki międzyetniczne $y 1900-1945.

651 ## $a Egipt $x cywilizacja $x wydawnictwa ilustrowane.

651 ## $a Gdańsk (Polska) $x życie artystyczne $y renesans.

$y - określnik chronologiczny (P)

W podpolu $y podaje się określnik chronologiczny, czyli określenie czasu, związane z przedmiotem katalogowanego dzieła.

Przykłady:

651 ## $a Kraje arabskie $y 1517-1918.

651 ## $a Afganistan $y 651-1747.

651 ## $a Alamo (Stany Zjednoczone) $y 1836 (Oblężenie).

651 ## $a Belgia $x polityka i rządy $y 1830-1914.

651 ## $a Bizantyjskie, Cesarstwo $x cywilizacja $y 1081-1453.

651 ## $a Chile $x sytuacja gospodarcza $y 1930-1970.

$z - określnik geograficzny (P)

W podpolu $z podaje się określnik geograficzny, czyli nazwę geograficzną,
z którą związany jest przedmiot katalogowanej książki.

Przykłady:

651 ## $a Afryka $x studia i nauczanie $z Europa.

651 ## $a Europa Wschodnia $x stosunki gospodarcze z zagranicą $z Polska
$x konferencje.

651 ## $a Francja $x stosunki zagraniczne $z Polska.

651 ## $a Grecja $x stosunki $z Polska.

651 ## $a Niemcy $x stosunki $z Polska $y średniowiecze.

651 ## $a Anglia (Wielka Brytania) $x stosunki zagraniczne $z Europa

Środkowa.

$2 - źródło hasła (NP)

W podpolu $2 podaje się źródło pochodzenia hasła przedmiotowego, jeżeli drugi wskaźnik w tym polu ma wartość 7. W przypadku haseł lokalnych należy tu podawać siglum biblioteki, która utworzyła hasło.

651 #7 $a Afryka $y 1939-1945 r. $x pamiętniki. $2 JHP BN

 

ZNAKI UMOWNE

  • Przed podpolem $2 stawia się kropkę.
  • Gdy nie ma podpola $2 pole kończy się kropką.