630 - Hasło przedmiotowe - tytuł (P)

Wskaźniki:

pierwszy - znaki pomijane przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

1-9 - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

drugi - pochodzenie hasła

0 - Hasło przedmiotowe Library of Congress (LCSH)

1 - Hasło przedmiotowe LC dla literatury dziecięcej (ACSH)

2 - Hasło przedmiotowe z Medical Subject Headings (MeSH)

3 - Hasło przedmiotowe Narodowej Biblioteki Rolniczej (NAL)

4 - Źródło hasła nie wymienione na liście kodów USMARC

5 - Hasło przedmiotowe Biblioteki Narodowej Kanady (w jęz. ang.)

6 - Hasło przedmiotowe Biblioteki Narodowej Kanady (w jęz. fr.)

7 - Źródło hasła określone w podpolu $2

Ten wskaźnik proponuje się stosować np. dla haseł z języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) lub haseł lokalnych.

# - Źródło hasła nie zdefiniowane

Ten wskaźnik należy stosować dla haseł przedmiotowych z języka KABA.

Podpola:

$a - tytuł (NP)

$d - data podpisania traktatu (P)

$n - numer części (P)

$p - tytuł części (P)

$l - język tekstu (NP)

$k - określenie formy (NP)

$s - wersja (NP)

$j - określnik formy (P)

$x - określnik rzeczowy (P)

$y - określnik chronologiczny (P)

$z - określnik geograficzny (P)

$2 - źródło hasła (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 630 podaje się tytuł dzieła, które stanowi przedmiot katalogowanej książki.

Tytuł przejmuje się w formie, w jakiej występuje w kartotece haseł wzorcowych (np. CKHW, MeSH lub JHP BN).

Temat hasła przedmiotowego - tytuł ujednolicony, zbudowany jest wg zasad obowiązujących dla pola 130. Do tematu można dołączać określniki (podpola $x, $y, $z) ustalone w kartotece haseł wzorcowych.

Jeżeli dzieło, stanowiące przedmiot katalogowanej książki nie ma tytułu ujednoliconego, w polu 630 podaje się jego tytuł właściwy.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - znaki pomijane przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '0' oznacza, że wszystkie początkowe znaki tytułu będą uwzględniane przy szeregowaniu. Oznacza to, że tytuł nie zaczyna się od rodzajnika. Znaki diakrytyczne, ani znaki specjalne (np. cudzysłów) występujące na początku tytułu, który nie zaczyna się od rodzajnika, nie są traktowane jako znaki pomijane przy szeregowaniu.

1-9 - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość od '1' do '9' oznacza liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu, gdy tytuł zaczyna się od rodzajnika (np. Le, The, Der itd.). Znaki diakrytyczne i specjalne związane z rodzajnikiem są włączone do liczby znaków pomijanych przy szeregowaniu.

Wskaźnik drugi - pochodzenie hasła

'#' - źródło hasła nie zdefiniowane lub, w zależności od pochodzenia hasła, jeden z kodów od '0' do '7' (opisane na początku pola).

W przypadku, gdy przejmuje się hasło z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych - drugi wskaźnik zawsze przyjmuje wartość '#' (odstęp).

PODPOLA

$a - tytuł (NP)

W podpolu $a podaje się tytuł ujednolicony lub tytuł właściwy dzieła będącego przedmiotem katalogowanej książki.

Zasady podawania tytułu ujednoliconego w podpolu $a są takie same jak w podpolu $a pola 130.

Przykłady:

630 0# $a Otkrovennye rasskazy strannika duchovnomu svoemu
otcu.

630 0# $a Biblia. $p ST. $p Księgi poetyckie.

630 0# $a Biblia.

630 0# $a Vie de saint Alexis.

630 0# $a Chronica Hungaro-Polonica.

630 0# $a Didrik av Bern.

630 0# $a Povest' o novgorodskom belom klobuke.

630 0# $a Book of Mormon.

$d - data podpisania traktatu (P)

W podpolu $d podaje się datę podpisania traktatu lub umowy między-narodowej, której tytuł ujednolicony podano w podpolu $a.

$k - określenie formy (NP)

W podpolu $k podaje się określenie formy: fragment, fragmenty, adaptacja - gdy przedmiotem opisywanej książki jest fragment lub przeróbka dzieła, którego tytuł wymieniono w podpolu $a.

$l - język tekstu (NP)

W podpolu $l podaje się skrót (wg PN-N-01158:1985) polskiej nazwy

języka tekstu, gdy przedmiotem opisywanej książki jest dzieło, którego tytuł ujednolicony podano w podpolu $a. Nazwy dwu lub więcej języków podaje się w jednym podpolu $l, oddzielając je od siebie przecinkiem i odstępem.

W praktyce kartoteki wzorcowej języka KABA podpole $l nie jest używane.

$n - numer części (P)

W podpolu $n podaje się numer części - jeżeli przedmiotem katalogowanej książki jest tylko część dokumentu, którego tytuł wymieniono w podpolu $a.

Numer części podaje się cyframi arabskimi.

$p - tytuł części (P)

W podpolu $p podaje się tytuł części dzieła, jeżeli tylko część dzieła, którego tytuł podano w podpolu $a jest przedmiotem katalogowanej książki.

Przykłady:

630 0# $a Biblia. $p ST. $p Dzieło deuteronomistyczne.

630 0# $a Biblia. $p ST. $p Księgi prorockie.

630 0# $a Biblia. $p NT. $p Apokryfy.

$s - wersja (NP)

W podpolu $s podaje się określenie wersji, oznaczenie wydania itp. jeżeli przedmiotem katalogowanej książki jest wersja lub konkretne wydanie dzieła, którego tytuł podano w podpolu $a.

$j - określnik formy (P)

W systemie Horizon określnik formy umieszcza się w podpolu $j, a nie w podpolu $v - jak w khw KABA. Jest to spowodowane faktem, że w podpolu $v podaje się też numer tomu - w polu 830 (Hasło dodatkowe książki wielotomowej-Tytuł) dla książek wielotomowych. Pole 830 jest kontrolowane rekordem wzorcowym opartym na polu 130, czyli tym samym, którym kontrolowane jest pole 630 - hasło przedmiotowe-tytuł, gdzie w podpolu $v, zgodnie z formatem, powinien być określnik formy. Określnik formy powinien być kontrolowany, a numer tomu nie. Ten konflikt powoduje, że określnik formy przyjęto w Horizonie umieszczać w podpolu $j.

W podpolu $j podaje się określnik formy, czyli termin charakteryzujący formę opisywanej książki (np. korespondencja, konferencje, użyty w postaci, w jakiej podaje ten określnik khw KABA. Podpole $j jest ostatnim podpolem w polu 630.

Należy pamiętać, że nowe hasła określnika formy w rekordach określników kartoteki haseł wzorcowych podawane są w polu 185, natomiast w starych rekordach określników khw KABA określnik formy występuje w polu 150 i tylko w polu 680 (Uwaga przeznaczona do publicznej prezentacji) wyjaśniono, że jest to określnik formy.

Przykłady:

630 #0 $a Biblia $x zabytki $j encyklopedie.

630 #0 $a Biblia $x w sztuce $j podręczniki dla szkół średnich.

630 #0 $a Biblia $p ST $p Pieśń nad pieśniami $x historia i krytyka $j parafrazy niemieckie.

630 #0 $a Koran $j synopsy polskie.

 

$x - określnik rzeczowy (P)

W podpolu $x podaje się określnik rzeczowy, czyli termin, który określa ujęcie i właściwości przedmiotu katalogowanej książki. W podpolu x podaje się również określnik formy - zob. opis tego podpola w polu 600..

Przykłady:

630 0# $a Biblia $x geografia $x mapy.

630 0# $a Biblia $x hermeneutyka.

630 0# $a Biblia $x w literaturze.

630 0# $a Didrik av Bern $x historia i krytyka.

$y - określnik chronologiczny (P)

W podpolu $y podaje się określnik chronologiczny, czyli określenie czasu związane z przedmiotem katalogowanego dzieła.

$z - określnik geograficzny (P)

W podpolu $z podaje się określnik geograficzny, czyli nazwę geograficzną, z którą związany jest przedmiot katalogowanej książki.

Przykład:

630 0# $a Koran $x rękopisy $z Niemcy $z Monachium.

$2 - źródło hasła (NP)

W podpolu $2 podaje się źródło pochodzenia hasła przedmiotowego, jeżeli drugi wskaźnik w tym polu ma wartość 7. W przypadku haseł lokalnych należy tu podawać siglum biblioteki, która utworzyła hasło.

Przykład:

630 07 $a Biblia $x wydawnictwa i rękopisy $z Wielka Brytania $y 12 w. $2 JHP BN

ZNAKI UMOWNE

  • Podpole $d ujmuje się w nawiasy okrągłe.
  • Przed podpolem $n stawia się kropkę.
  • Przed podpolem $p stawia się przecinek, o ile występuje po podpolu $n lub kropkę - gdy brak podpola $n.
  • Podpola $l, $k i $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie odstępem i średnikiem.
  • Przed podpolem $2 stawia się kropkę.
  • Gdy nie ma podpola $2, pole kończy się kropką.