611 - Hasło przedmiotowe - nazwa imprezy (P)

Wskaźniki:

pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

drugi - pochodzenie hasła

0 - Hasło przedmiotowe Library of Congress (LCSH)

1 - Hasło przedmiotowe LC dla literatury dziecięcej (ACSH)

2 - Hasło przedmiotowe z Medical Subject Headings (MeSH)

3 - Hasło przedmiotowe Narodowej Biblioteki Rolniczej (NAL)

4 - Źródło hasła nie wymienione na liście kodów USMARC

5 - Hasło przedmiotowe Biblioteki Narodowej Kanady (w jęz. ang.)

6 - Hasło przedmiotowe Biblioteki Narodowej Kanady (w jęz. fr.)

7 - Źródło hasła określone w podpolu $2

Ten wskaźnik proponuje się stosować np. dla haseł z języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) lub haseł lokalnych.

# - Źródło hasła nie zdefiniowane

Ten wskaźnik należy stosować dla haseł przedmiotowych z języka KABA.

Podpola:

$a - nazwa imprezy (NP)

$n - numer imprezy (P)

$d - data imprezy (NP)

$c - miejsce imprezy (NP)

$e - nazwa jednostki podrzędnej (P)

$t - tytuł (NP)

$n - numer części (P)

$p - tytuł części (P)

$l - język tekstu (NP)

$j - określnik formy (P)

$x - określnik rzeczowy (P)

$y - określnik chronologiczny (P)

$z - określnik geograficzny (P)

$2 - źródło hasła (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 611 podaje się nazwę imprezy lub nazwę imprezy i tytuł dzieła, które stanowią przedmiot katalogowanej książki.

Nazwy te przejmuje się w formie, w jakiej występują w kartotece haseł wzorcowych (np. CKHW, MeSH lub JHP BN).

Temat hasła przedmiotowego - nazwa imprezy, zbudowany jest wg zasad obowiązujących dla pola 111. Do tematu można dołączać określniki (podpola $x, $y, $z) ustalone w kartotece haseł wzorcowych.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

Wartość 2 oznacza, że hasło w polu 611 zaczyna się od nazwy imprezy podanej w naturalnej kolejności składników.

Przykłady:

611 2# $a Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego $n (3 ; $d

1996 ; $c Cieszyn).

611 2# $a Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie $d

(1972-1975 ; $c Helsinki).

Wskaźnik drugi - pochodzenie hasła

'#' - źródło hasła nie zdefiniowane lub, w zależności od pochodzenia hasła, jeden z kodów od '0' do '7' (opisane na początku pola).

W przypadku, gdy przejmuje się hasło z CKHW - drugi wskaźnik zawsze przyjmuje wartość '#' (odstęp).

PODPOLA

$a - nazwa imprezy (NP)

Zasady podawania nazwy ciała zbiorowego w podpolu $a są takie same jak
w podpolu $a pola 111.

Przykłady:

611 2# $a Zjazd Jubileuszowy Stowarzyszenia Absolwentów UJ $n (30 ; $d 1994 ; $c Kraków).

611 2# $a Konferencja Pokojowa $d (1919/1920 ; $c Paryż).

611 2# $a Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
$n (31 ; $d 1994 ; $c Kraków).

$c - miejsce imprezy (NP)

W podpolu $c podaje się miejsce odbycia imprezy, na takich samych zasadach jak w polu 110.

Przykłady:

611 2# $a Congress of Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique
Comparée $d (1996 ; $c Lublin).

611 2# $a Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

$n (41 ; $d 1998 ; $c Wrocław / Polanica Zdrój).

611 2# $a Sympozjum nt. "Rola Fundacji w Promocji Nauki" $d (1994 ; $c

Warszawa).

$d - data imprezy (NP)

W podpolu $d podaje się, podobnie jak w polu 110 - datę (zazwyczaj tylko rok) odbycia imprezy.

Przykłady:

611 2# $a Sobór Konstantynopolitański $n (2 ; $d 553).

611 2# $a Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek

Polskich na Zachodzie $n (18 ; $d 1996 ; $c Wrocław).

$e - nazwa jednostki podrzędnej (P)

W podpolu $e podaje się nazwę części imprezy lub innej podrzędnej jednostki, która jest opisywana pod nazwą imprezy.

$l - język tekstu (NP)

W podpolu $l podaje się skrót (wg PN-N-01158:1985) polskiej nazwy języka tekstu, gdy przedmiotem opisywanej książki jest dzieło opisywane pod nazwą imprezy i w podpolu $t podano tytuł ujednolicony. Nazwy dwu lub więcej języków podaje się w jednym podpolu $l, oddzielając je od siebie przecinkiem i odstępem.

W praktyce kartoteki wzorcowej języka KABA podpole $l nie jest używane.

$n - numer imprezy/części (P)

W podpolu $n podaje się numer imprezy lub numer części - jeżeli przedmiotem katalogowanej książki jest tylko część dokumentu, którego tytuł wymieniono w podpolu $t, dla haseł o budowie: Nazwa imprezy. Tytuł.

Numer imprezy/części podaje się cyframi arabskimi.

Przykład:

611 2# $a Sobór Watykański $n (2 ; $d 1962-1965).

611 2# $a Zjazd Lotników Polskich $n (12 ; $d 1997 ; $c Londyn).

$p - tytuł części (P)

W podpolu $p podaje się tytuł części dzieła opisywanego pod nazwą imprezy, jeżeli tylko część dzieła jest przedmiotem katalogowanej książki.

$t - tytuł (NP)

W podpolu $t podaje się tytuł dzieła (ujednolicony lub właściwy) opisywanego pod nazwą imprezy, który jest przedmiotem katalogowanej książki.

$j - określnik formy (P)

W systemie Horizon określnik formy umieszcza się w podpolu $j, a nie w podpolu $v - jak w khw KABA. Jest to spowodowane faktem, że w podpolu $v podaje się też numer tomu - w polu 811 (Hasło dodatkowe książki wielotomowej-Nazwa imprezy) dla książek wielotomowych. Pole 811 jest kontrolowane rekordem wzorcowym opartym na polu 111, czyli tym samym, którym kontrolowane jest pole 611 - hasło przedmiotowe-nazwa imprezy, gdzie w podpolu $v, zgodnie z formatem, powinien być określnik formy. Określnik formy powinien być kontrolowany, a numer tomu nie. Ten konflikt powoduje, że określnik formy przyjęto w Horizonie umieszczać w podpolu $j.

W podpolu $j podaje się określnik formy, czyli termin charakteryzujący formę opisywanej książki (np.korespondencja, konferencje), użyty w postaci, w jakiej podaje ten określnik khw KABA. Podpole $j jest ostatnim podpolem w polu 611.

Należy pamiętać, że nowe hasła określnika formy w rekordach określników kartoteki haseł wzorcowych podawane są w polu 185, natomiast w starych rekordach określników khw KABA określnik formy występuje w polu 150 i tylko w polu 680 (Uwaga przeznaczona do publicznej prezentacji) wyjaśniono, że jest to określnik formy.

Przykład

611 2# $a Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich $n (10 ; $d 1907 ; $c Lwów, Polska) $j wystawy.

 

$x - określnik rzeczowy (P)

W podpolu $x podaje się określnik rzeczowy, czyli termin, który określa ujęcie i właściwości przedmiotu katalogowanej książki. W podpolu $x podaje się również określnik formy - zob. opis tego podpola w polu 600.

Przykłady:

611 2# $a Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich $n (10 ; $d 1907 ; $c Lwów, Polska) $x wystawy.

611 2# $a Synod Kontantynopolitański $d (536) $x źródła.

611 2# $a Konferencja w Poczdamie $d (1945) $x rocznice.

$y - określnik chronologiczny (P)

W podpolu $y podaje się określnik chronologiczny, czyli określenie czasu związane z przedmiotem katalogowanego dzieła.

$z - określnik geograficzny (P)

W podpolu $z podaje się określnik geograficzny, czyli nazwę geograficzną,
z którą związany jest przedmiot katalogowanej książki.

$2 - źródło hasła (NP)

W podpolu $2 podaje się źródło pochodzenia hasła przedmiotowego, jeżeli drugi wskaźnik w tym polu ma wartość 7. W przypadku haseł lokalnych należy tu podawać siglum biblioteki, która utworzyła hasło.

Przykład:

611 27 $a Konferencja UNESCO/MUG nt. Metody Badań Porównawczych

Rolnictwa $d(1986 ; $c Rabat) $2 JHP BN

ZNAKI UMOWNE

  • Podpola $c, $d i $n - numer imprezy ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe
    i oddziela od siebie odstępem i średnikiem.
  • Przed podpolem $e stawia się kropkę.
  • Przed podpolami $n - numer części i $t stawia się kropkę.
  • Przed podpolem $p stawia się przecinek, o ile występuje po podpolu $n (numer części) lub kropkę - gdy brak podpola $n (numer części).
  • Podpole $l ujmuje się w nawiasy okrągłe.
  • Przed podpolem $2 stawia się kropkę.
  • Gdy nie ma podpola $2, pole kończy się kropką.