610 - Hasło przedmiotowe - nazwa ciała zbiorowego (P)

Wskaźniki:

pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy

1 - nazwa geograficzna na początku

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

drugi - pochodzenie hasła

0 - Hasło przedmiotowe Library of Congress (LCSH)

1 - Hasło przedmiotowe LC dla literatury dziecięcej (ACSH)

2 - Hasło przedmiotowe z Medical Subject Headings (MeSH)

3 - Hasło przedmiotowe Narodowej Biblioteki Rolniczej (NAL)

4 - Źródło hasła nie wymienione na liście kodów USMARC

5 - Hasło przedmiotowe Biblioteki Narodowej Kanady (w jęz. ang.)

6 - Hasło przedmiotowe Biblioteki Narodowej Kanady (w jęz. fr.)

7 - Źródło hasła określone w podpolu $2

Ten wskaźnik proponuje się stosować np. dla haseł z języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) lub haseł lokalnych.

# - Źródło hasła nie zdefiniowane

Ten wskaźnik należy stosować dla haseł przedmiotowych z języka KABA.

Podpola:

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy

element (NP)

$b - nazwa jednostki podrzędnej (P)

$n - numer imprezy (P)

$d - data imprezy (P)

$c - miejsce imprezy (NP)

$k - wolna fraza (P)

$t - tytuł (NP)

$n - numer części (P)

$p - tytuł części (P)

$l - język tekstu (NP)

$k - określenie formy(P)

$s - wersja (NP)

$j - określnik formy (P)

$x - określnik rzeczowy (P)

$y - określnik chronologiczny (P)

$z - określnik geograficzny (P)

$2- źródło hasła (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 610 podaje się nazwę ciała zbiorowego lub nazwę ciała zbiorowego i tytuł dzieła, które stanowią przedmiot katalogowanej książki.

Nazwy te przejmuje się w formie, w jakiej występują w kartotece haseł wzorcowych (CKHW, MeSH lub JHP BN).

Temat hasła przedmiotowego - nazwa ciała zbiorowego, zbudowany jest wg zasad obowiązujących dla pola 110. Do tematu można dołączać określniki (podpola $x, $y, $z) ustalone w kartotece haseł wzorcowych.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy

1 - nazwa geograficzna na początku

Wartość '1' oznacza, że hasło w polu 610 zaczyna się od nazwy geograficznej, która poprzedza nazwę ciała zbiorowego, stanowiącego przedmiot katalogowanej książki. W taki sposób buduje się hasła dla organów władzy terytorialnej (owt).

Przykłady:

610 1# $a Francja. $b Armée.

610 1# $a Stany Zjednoczone. $b Central Intelligence Agency.

610 1# $a Stany Zjednoczone. $b Federal Bureau of Investigation.

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

Wartość '2' oznacza, że hasło w polu 610 zaczyna się od nazwy własnej ciała zbiorowego podanej w naturalnej kolejności składników.

Przykłady:

610 2# $a Cukrownia i Rafineria "Witaszyce" (Witaszyce).

610 2# $a Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wskaźnik drugi - pochodzenie hasła

'#' - źródło hasła nie zdefiniowane lub, w zależności od pochodzenia hasła, jeden z kodów od '0' do '7' (opisane na początku pola).

W przypadku, gdy przejmuje się hasło z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych - drugi wskaźnik zawsze przyjmuje wartość '#' (odstęp).

PODPOLA

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element (NP)

Zasady podawania nazwy ciała zbiorowego w podpolu $a są takie same jak
w podpolu $a pola 110.

Przykłady:

610 1# $a Polska. $b Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1990). $b Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

610 1# $a Polska. $b Armia Krajowa. $b 25 Pułk Piechoty.

610 2# $a Acid Drinkers (zespół muzyczny).

610 2# $a Klub Inteligencji Katolickiej (Warszawa).

610 2# $a Archiwum Akt Nowych (Warszawa).

610 2# $a Organizacja Narodów Zjednoczonych.

610 2# $a Klub Kapitału Śląskiego.

610 2# $a Teatr Lalek "Banialuka" (Bielsko-Biała).

$b - nazwa jednostki podrzędnej (P)

W podpolu $b podaje się, podobnie jak w podpolu $b pola 110, nazwę ciała podrzędnego dla ciał zbiorowych o strukturze hierarchicznej; nazwę ciała zbiorowego, o ile w podpolu $a występuje nazwa geograficzna lub nazwę imprezy opisywanej pod nazwą ciała zbiorowego.

Przykłady:

610 2# $a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). $b Instytut Historii.

610 2# $a Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). $b Biblioteka Główna.

610 1# $a Stany Zjednoczone. $b Department of Defense.

610 1# $a Wielka Brytania. $b Army. $b Special Air Service.

610 1# $a Białystok (Polska). $b Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych.

610 2# $a Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. $b Walny Zjazd $n (3 ; $d
1994 ; $c Warszawa).

$c - miejsce imprezy (P)

W podpolu $c podaje się miejsce odbycia imprezy opisywanej pod nazwą ciała zbiorowego, na takich samych zasadach jak w polu 110.

Przykład:

610 2# $a Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. $b Walny
Zjazd $n (19 ; $d 1976 ; $c Buffalo).

$d - data imprezy (P)

W podpolu $d podaje się, podobnie jak w polu 110, datę (zazwyczaj tylko rok) odbycia imprezy opisywanej pod nazwą ciała zbiorowego.

Przykład:

610 2# $a Związek Harcerstwa Polskiego. $b Zjazd $n (28 ; $d 1990 ; $c
Bydgoszcz).

$k - określenie formy/wolna fraza (P)

W podpolu $k podaje się, po nazwie ciała zbiorowego określenie formy (po języku): fragment, fragmenty, adaptacja - gdy przedmiotem opisywanej książki jest fragment lub przeróbka dzieła opisywanego pod nazwą ciała zbiorowego.

Znajdujące się obecnie w khw KABA hasła wzorcowe typu: [przedmiot] w literaturze; [przedmiot] w mass mediach; [przedmiot] w kinie; [przedmiot] w muzyce; [przedmiot] w prasie; [przedmiot] w sztuce; [przedmiot] w teatrze; [przedmiot] w telewizji, w których wyrażenia: w literaturze, w sztuce, w prasie itd. występowały w podpolu $k jako wolna fraza, teraz, na skutek zmian w RAMEAU i utworzenia określników swobodnych tego typu - będą rozpatrywane sukcesywnie i indywidualnie. Część zostanie usunięta, a część po przekształceniu do postaci: [Temat] -- w literaturze itd. pozostanie w khw KABA.

$l - język tekstu (NP)

W podpolu $l podaje się skrót (wg PN-N-01158:1985) polskiej nazwy języka tekstu, gdy przedmiotem opisywanej książki jest dzieło opisywane pod nazwą ciała zbiorowego i w podpolu $t podano tytuł ujednolicony. Nazwy dwu lub więcej języków podaje się w jednym podpolu $l, oddzielając je od siebie przecinkiem i odstępem.

W praktyce kartoteki wzorcowej języka KABA podpole $l nie jest używane.

$n - numer imprezy/części (P)

W podpolu $n podaje się numer imprezy opisywanej pod nazwą ciała zbiorowego lub numer części - jeżeli przedmiotem katalogowanej książki jest tylko część dokumentu, którego tytuł wymieniono w podpolu $t, dla haseł o budowie: Nazwa ciała zbiorowego. Tytuł.

Numer imprezy/części podaje się cyframi arabskimi.

Przykład:

610 2# $a Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. $b Walny Zjazd $n (3 ; $d
1994 ; $c Warszawa).

$p - tytuł części (P)

W podpolu $p podaje się tytuł części dzieła opisywanego pod nazwą ciała zbiorowego, jeżeli tylko część dzieła jest przedmiotem katalogowanej książki.

$s - wersja (NP)

W podpolu $s podaje się określenie wersji, oznaczenie wydania itp. - jeżeli przedmiotem katalogowanej książki jest wersja lub konkretne wydanie dzieła opisywanego pod nazwą ciała zbiorowego.

$t - tytuł (NP)

W podpolu $t podaje się tytuł dzieła (ujednolicony lub właściwy) opisywanego pod nazwą ciała zbiorowego, który jest przedmiotem katalogowanej książki.

$j - określnik formy (P)

W systemie Horizon określnik formy umieszcza się w podpolu $j, a nie w podpolu $v - jak w khw KABA. Jest to spowodowane faktem, że w podpolu $v podaje się też numer tomu - w polu 810 (Hasło dodatkowe książki wielotomowej-Nazwa korporatywna) dla książek wielotomowych. Pole 810 jest kontrolowane rekordem wzorcowym opartym na polu 110, czyli tym samym, którym kontrolowane jest pole 610 - hasło przedmiotowe-nazwa korporatywna, gdzie w podpolu $v, zgodnie z formatem, powinien być określnik formy. Określnik formy powinien być kontrolowany, a numer tomu nie. Ten konflikt powoduje, że określnik formy przyjęto w Horizonie umieszczać w podpolu $j.

W podpolu $j podaje się określnik formy, czyli termin charakteryzujący formę opisywanej książki (np. korespondencja, konferencje), użyty w postaci, w jakiej podaje ten określnik khw KABA. Podpole $j jest ostatnim podpolem w polu 610.

Należy pamiętać, że nowe hasła określnika formy w rekordach określników kartoteki haseł wzorcowych podawane są w polu 185, natomiast w starych rekordach określników khw KABA określnik formy występuje w polu 150 i tylko w polu 680 (Uwaga przeznaczona do publicznej prezentacji) wyjaśniono, że jest to określnik formy.

Przykład

610 2# $a Zespół Elektrowni Dolna Odra $j konferencje.

 

$x - określnik rzeczowy (P)

W podpolu $x podaje się określnik rzeczowy, czyli termin, który określa ujęcie i właściwości przedmiotu katalogowanej książki. W podpolu $x podaje się również określnik formy (np. konferencje, poradniki) - zob. opis tego podpola w polu 600.

 

Przykłady:

610 2# $a Zielony Balonik (Kraków ; kabaret ; 1905-1915) $x w

literaturze.

610 1# $a Polska. $b Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1990-#) $x w mass

mediach.

610 2# $a Zespół Elektrowni Dolna Odra $x konferencje.

610 1# $a Francja. $b Armée $x pobór, rekrutacja.

610 2# $a Towarzystwo Naukowe Płockie $x kolekcje dzieł sztuki.

$y - określnik chronologiczny (P)

W podpolu $y podaje się określnik chronologiczny, czyli określenie czasu związane z przedmiotem katalogowanego dzieła.

Przykłady:

610 2# $a Związek Harcerstwa Polskiego (1956-#) $y 1990-.... $x źródła.

 

$z - określnik geograficzny (P)

W podpolu $z podaje się określnik geograficzny, czyli nazwę geograficzną,
z którą związany jest przedmiot katalogowanej książki.

Przykład:

610 2# $a Unia Europejska $z Szwajcaria $x członkostwo.

$2 - źródło hasła (NP)

W podpolu $2 podaje się źródło pochodzenia hasła przedmiotowego, jeżeli drugi wskaźnik w tym polu ma wartość 7. W przypadku haseł lokalnych należy tu podawać siglum biblioteki, która utworzyła hasło.

Przykład:

610 27 $a Polska Akademia Nauk $x archiwistyka $x katalog $2 JHP BN

 

ZNAKI UMOWNE

  • Przed podpolem $b stawia się kropkę.
  • Podpola $c, $d i $n - numer imprezy ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe
    oddziela od siebie odstępem i średnikiem.
  • Podpola $l, $k - określenie formy i $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie odstępem i średnikiem.
  • Przed podpolami $n - numer części i $t stawia się kropkę.
  • Przed podpolem $p stawia się przecinek, o ile występuje po podpolu $n (numer części) lub kropkę - gdy brak podpola $n (numer części)
  • Przed podpolem $2 stawia się kropkę.
  • Gdy nie ma podpola $2, pole kończy się kropką.