580 - Uwaga o pozycji związanej (P)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - złożona uwaga o pozycji związanej (NP)

     

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 580 zawiera opis złożonej relacji między opisywaną książką a innymi publikacjami, gdy z danych zawartych w polach powiązań 765-787 nie może być wygenerowana w pełni zrozumiała uwaga.

Początkowo pole 580 zostało zdefiniowane jako uwaga wyjaśniająca złożone relacje zachodzące między tytułami czasopism (SE). W 1982 r., od kiedy rozwinęła się technika wiązania rekordów zawierających dane dokumentów, które wchodzą z sobą w relacje - pole 580 można stosować również dla pozostałych typów dokumentów, w tym książek.

W polskiej praktyce bibliotekarskiej do tej pory wykorzystuje się pole 500 dla zaznaczenia związków bibliograficznych między opisywanymi dokumentami, brak przykładów stosowania pola 580 w przypadku katalogowania książek.

Podane niżej przykłady są więc propozycją zastosowania pola 580. Problem stosowania pola 580 w rekordach bibliograficznych dla książek wymaga jeszcze przedyskutowania w grupie zajmującej się ujednoliceniem przepisów katalogowania na terenie naszego kraju.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - złożona uwaga o pozycji związanej (NP)

W podpolu $a podaje się informację opisującą relację i/lub hasło dla powiązanego tytułu.

ZNAKI UMOWNE

  • Pole 580 kończy się kropką.

PRZYKŁADY

245 00 $a Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe : $b zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa / $c [zesp. aut.: Lucjan Furtak et al.]

580 ## $a Zastępują w zakresie, którego dotyczą i uzupełniają dotychczasowe "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. T. 2, Instalacje sanitarne i przemysłowe" i mogą stanowić podstawę zawierania umów pomiędzy inwestorem i wykonawcą do czasu ustanowienia odpowiednich norm.

780 13 $t Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. T.2, Instalacje sanitarne i przemysłowe

245 10 $a Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych : $b wraz z Aneksem : zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa [...]

580 ## $a Pozycja zastępuje: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. T. 2, Instalacje sanitarne i przemysłowe.

780 12 $t Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. T. 2, Instalacje sanitarne i przemysłowe

245 10 $a Wahrscheinlichkeitstheorie / $c Heinz Bauer.

580 ## $a Wyd. poprz. pt.: Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzü ge der Masstheorie.

775 18 $t Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzü ge der Masstheorie

 

245 00 $a Webster's new world encyclopedia : $b the new standard in single-volume encyclopedias / $c ed by Stephen P. Elliot [et al.].

580 ## $a Zm. wyd. publikacji: The Hutchinson encyclopedia.

775 18 $t Hutchinson encyclopedia

 

245 10 $a Walery Goetel 1889-1972 / $c Andrzej Bolewski.

580 ## $a Nadb. z.: Nauka Polska 1973 nr 2.

773 1# $t Nauka Polska $g 1973 nr 2