520 - Streszczenie itp. uwagi (P)

Wskaźniki:

pierwszy - rodzaj wyrażenia wprowadzającego uwagę

# - brak informacji

0 - przedmiot (temat)

1 - przegląd

2 - zakres i spis treści

3 - abstrakt

8 - brak wyrażenia wprowadzającego

drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - streszczenie itp. uwagi (NP)

$b - rozszerzenie streszczenia (NP)

$u - Uniform Resource Identifier URI (P)

 

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 520 podaje się abstrakt (analizę dokumentacyjną wskazującą, omawiającą lub streszczenie dokumentacyjne), adnotację (wyjaśniającą, zawartościową) lub tylko informację na temat zawartości katalogowanej książki w przypadku, gdy tytuł określa ją niedostatecznie lub niejednoznacznie.

W polu tym można podać też adres elektroniczny abstraktu dostępnego online.

Zgodnie z ustaleniami grupy ds. ujednolicenia zasad katalogowania dopuszcza się podawanie w polu 520 analizy wskazującej lub adnotacji wyjaśniającej.

Uwagę należy formułować wg PN-N-01221:1977 (Adnotacje i analizy dokumentacyjne).

Analiza wskazująca - wg normy: podaje się tematykę dokumentu i/lub główne tezy autora, gdy chodzi głównie o wskazanie istnienia publikacji na dany temat. Stosuje się zazwyczaj w opisach dokumentów o charakterze sprawozdawczym.

Analiza omawiająca - wg normy podaje się szczegółową problematykę dokumentu, również najważniejsze dane faktograficzne, zastosowane metody oraz wnioski autora wraz z uzasadnieniem. Taką analizę stosuje się zazwyczaj przy katalogowaniu prac naukowo-badawczych.

Streszczenie dokumentacyjne - jako wszechstronne omówienie treści dokumentu, stosuje się w opisach książek trudno dostępnych (ze względu na język, czy miejsce przechowywania).

Adnotacja wyjaśniająca - stanowi uzupełnienie lub sprecyzowanie zawartych
w tytule informacji na temat treści katalogowanej książki. Jest to najczęściej stosowany typ uwagi.

Adnotacja zawartościowa - podaje się pełny lub częściowy spis treści katalogowanej książki. Stosuje się dla publikacji o rozbudowanej strukturze wewnętrznej lub zbiorów prac.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj wyrażenia wprowadzającego uwagę

# - brak informacji

Wartość '#' (odstęp) oznacza, że nie określa się bliżej zawartości uwagi w polu 520. Systemy obsługujące wskaźniki tego pola mogą generować wyrażenie wprowadzające "Streszczenie:"

Proponuje się używanie tylko takiej wartości pierwszego wskaźnika w polu 520 rekordów bibliograficznych.

0 - przedmiot (temat)

Wartość '0' oznacza, że w polu 520 podano temat katalogowanej książki. Systemy obsługujące wskaźniki tego pola mogą generować wyrażenie wprowadzające "Przedmiot:"

1 - przegląd

Wartość '1' oznacza, że w polu 520 podano przegląd tematyczny opisywanej książki. Systemy obsługujące wskaźniki tego pola mogą generować wyrażenie wprowadzające "Przegląd:"

 

2 - zakres i spis treści

Wartość '2' oznacza, że w polu 520 podano spis treści katalogowanej książki. Systemy obsługujące wskaźniki tego pola mogą generować wyrażenie wprowadzające "Spis treści:"

3 - abstrakt

Wartość '3' oznacza, że w polu 520 podano abstrakt katalogowanej książki. Systemy obsługujące wskaźniki tego pola mogą generować wyrażenie wprowadzające "Abstrakt:"

8 - brak określenia wprowadzającego

Wartość '8' oznacza, że z pola 520, nie generuje się żadnego wyrażenia wprowadzającego uwagę.

Tę wartość należy stosować, gdy w polu 520 podaje się adnotację wyjaśniającą lub analizę wskazującą, gdy tytuł książki niejednoznacznie precyzuje jej zawartość.

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - streszczenie itp. uwagi (NP)

W podpolu $a podaje się tekst streszczenia, abstraktu itp. Jeżeli w podpolu $a podaje się tylko krótki komunikat, to dodatkowe informacje powinny być podane w podpolu $b.

Proponuje się, aby w podpolu $a zamieszczana była adnotacja wyjaśniająca - uzupełniająca lub precyzująca tytuł właściwy katalogowanej książki lub analiza wskazująca, zawierająca informację o treści książki, o ile rekord opisu bibliograficznego nie zawiera haseł przedmiotowych (w polach 6XX), które mogłyby jednoznacznie oddać jej temat.

Podpole $a byłoby jedynym podpolem wykorzystywanym w polu 520.

$b - rozszerzenie streszczenia (NP)

Podpole $b zawiera rozszerzenie krótkiej uwagi z podpola $a.

$u - Uniform Resource Identifier URI (P)

W podpole $u wpisuje się identyfikator URI (np. URL lub URN), który dostarcza standardowej składni dla zlokalizowania dokumentu w wersji elektronicznej przy użyciu istniejących protokołów Internetu. Podpole $u może być powtarzalne tylko wtedy, gdy jedna lokalizacja dokumentu ma wiele identyfikatorów, natomiast gdy dokument ma wiele lokalizacji trzeba użyć powtórzenia pola 520.

ZNAKI UMOWNE

  • Pole 520 kończy się kropką, jeżeli nie ma podpola $u.

PRZYKŁADY

245 10 $a Śniegi pokutujące / $c Andrzej Wilczkowski.

520 8# $a Relacja z polskiej wyprawy alpinistycznej w Hindukusz.

245 10 $a Nakładki i narzędzia / $c Marek Florys, Krzysztof Młynarski.

520 8# $a Opis nakładek systemowych i narzędzi pomocnych w pracy z systemami mikrokomputerowymi zgodnymi ze standardem IBM PC.

245 00 $a Socjalne i prawne środki ochrony macierzyństwa i rodziny / wybór materiałów Danuta Graniewska.

520 8# $a Zawiera m. in.: Cz. 4. Znaczenie środków socjalnych i usług rynkowych w organizacji życia rodziny: Działalność socjalna zakładów pracy na rzecz zatrudnionych kobiet i rodzin pracowniczych / Dobrosław Żuk. Czas wolny rodzin pracowniczych i ich potrzeby
w zakresie rozwoju usług / Helena Strzemińska. W sprawie programu socjalnego / Jerzy Piotrowski.

245 10 $a Warunki skutecznej informacji / $c Mirosława Kocięcka.

520 8# $a Referat na VII Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Zielonej Górze.

245 00 $a Continuing criminal history records improvement evaluation: $b final 1994-1998 Report.

520 3# $u http://www.ojp.usdoj.gov/bsj/abstract/cchrie98.htm

jest wyświetlane np. jako:

Abstrakt: http://www.ojp.usdoj.gov/bsj/abstract/cchrie98.htm