510 - Uwaga dotycząca cytaty bibliograficznej (P)

Pole zostało opisane wg postanowień Biblioteki Narodowej.

Wskaźniki:

pierwszy - umiejscowienie w źródle

3 - umiejscowienie w źródle nie jest podane

4 - umiejscowienie w źródle jest podane

drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - nazwa źródła (NP)

$b - umiejscowienie w źródle (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 510 podaje się informacje o źródle, które rejestruje opisywaną książkę.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI:

Wskaźnik pierwszy - umiejscowienie w źródle

Określa, czy w polu 510 podano lokalizację opisywanej książki w cytowanym źródle.

3 - umiejscowienie w źródle nie jest podane

4 - umiejscowienie w źródle jest podane

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA:

$a - nazwa źródła (NP)

W podpolu $a podaje się tytuł bibliografii. Tytuł można podać w pełnej formie lub w formie skróconej, przyjętej w Bibliotece Narodowej.

Kilka źródeł (bibliografii), w których cytowana jest katalogowana książka podaje się w kolejnych wystąpieniach pola 510.

$b - umiejscowienie w źródle (NP)

W podpolu $b podaje się umiejscowienie książki w cytowanym źródle. Wskaźnik pierwszy przyjmuje w takim przypadku wartość '4'.

Przykłady:

510 3# $a Estr.

Przyjęty przez Bibliotekę Narodową skrót dla bibliografii Estreichera.

510 4# $a NUC Pre-1956 $b vol. 136 s. 245.

ZNAKI UMOWNE

  • Pole 510 kończy się kropką.