506 - Uwaga dotycząca ograniczeń w rozpowszechnianiu (P)

Wskaźniki: nie zdefiniowane, zawierają odstęp

Podpola:

$a - warunki rozpowszechniania (NP)

$b - nazwa jednostki odpowiedzialnej za wydanie restrykcji (P)

$c - udostępnianie (P)

$d - upoważnieni użytkownicy (P)

$e - upoważnienie (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 506 najczęściej podaje się, przejętą z opisywanej książki, formułę, np. Do użytku służbowego, Na prawach rękopisu. Nie należy w tym polu podawać lokalnych ograniczeń dostępu do konkretnego tytułu, czy egzemplarza. Występujące w katalogowanej książce informacje o przeznaczeniu czytelniczym podaje się w polu 521.

Biblioteka Narodowa ustaliła, że dla książek XIX i XX-wiecznych wypełniać się będzie jedynie podpola $a i $b.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI:

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA:

$a - tekst uwagi (NP)

W podpolu $a podaje się cały tekst uwagi o ograniczeniacb w rozpowszechnianiu katalogowanej książki.

$b - nazwa jednostki odpowiedzialnej za wydanie restrykcji (P)

W podpolu $b należy podać, przejętą z opisywanej książki, informację o osobie fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za nałożenie ograniczeń w rozpowszechnianiu, do której można się odwołać.

$c - udostępnianie (P)

W podpolu $c podaje się tryb dostępu do dokumentów zastrzeżonych.

$d - upoważnieni użytkownicy (P)

W podpolu $d podaje się kategorię użytkowników, których ograniczenia nie dotyczą.

$e - upoważnienie (NP)

W podpolu $e podaje się informację o oficjalnym dokumencie nakładającym restrykcje.

Przykłady:

506 ## $a Do użytku wew.

506 ## $a Na prawach rękopisu.

506 ## $a Do użytku wewnątrzorganizacyjnego $b Ministerstwo Finansów.

ZNAKI UMOWNE

  • Na końcu pola stawia się kropkę.