505 - Sformalizowana uwaga dotycząca zawartości (P)

Wskaźniki:

pierwszy - stopień kompletności uwagi oraz, czy może być używana do generowania określenia wprowadzającego

0 - pełna zawartość

1 - niekompletna zawartość

2 - częściowa zawartość

8 - nie generuje określenia wprowadzającego


drugi - stopień szczegółowości uwagi


# - podstawowy

0 - rozszerzony


Podpola:


$a - uwaga o zawartości (NP)

$g - miscellanea (P)

$r - oznaczenie odpowiedzialności (P)

$t - tytuł (P)

$u - Uniform Resource Identifier URI (P)

 

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 505 podaje się tytuły własne samodzielnych prac, oznaczenie odpowiedzialności i inne dane - dla prac współwydanych pod wspólnym tytułem.

Pole wypełnia się również dla współwydanych części książki wielotomowej, o ile posiadają własne, niezależne tytuły (podane na odrębnych stronach tytułowych), a na głównej stronie tytułowej podano tylko tytuł całości książki wielotomowej.

Można tu też podawać adres elektroniczny spisu treści opisywanego wydawnictwa dostępny online.

Dla materiałów mieszanych (MX) pole 505 zawiera spisy treści.

Niesformalizowana uwaga dotycząca zawartości opisywanych materiałów umieszczana jest w polu 500 (Uwaga ogólna).

Dla prac wymienionych w polu 505 można tworzyć hasła dodatkowe w polach 7XX.

Problem stosowania wszystkich wartości wskaźników i podpól pola 505 będzie jeszcze omawiany w grupie ds. ujednolicenia zasad katalogowania NUKat.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - stopień kompletności uwagi oraz czy może być używana do generowania określenia wprowadzającego

0 - pełna zawartość

W systemach, które obsługują ten wskaźnik może być generowane wyrażenie wprowadzające uwagę: "Zawiera:"

1 - niekompletna zawartość

System obsługujący wskaźniki pola 505 może wygenerować wyrażenie wprowadzające uwagę: "Zawartość niekompletna:".

Wartość "1" wskaźnika oznacza, że w uwadze nie wymieniono np. wszystkich tytułów części pozycji wielotomowej, ponieważ nie były dostępne dla katalogującej agendy.

2 - częściowa zawartość

System obsługujący wskaźniki pola 505 może wygenerować wyrażenie wprowadzające uwagę: "Zawiera m. in.:"

Wartość "2" wskaźnika oznacza, że w uwadze wymieniono np. tylko wybrane tytuły części pozycji wielotomowej, chociaż wszystkie były dostępne.

8 - nie generuje określenia wprowadzającego

Brak wyrażenia wprowadzającego uwagę.

Wartość "8" wskaźnika oznacza, że nie wszystkie tytuły prac współwydanych mieszczą się w jednym polu 505.

Przy wyświetleniu szczegółów bibliograficznych pole 505 może być poprzedzone stałą etykietą, np. "Zawartość".

Wskaźnik drugi - stopień szczegółowości uwagi

# - podstawowy

Ta wartość wskaźnika oznacza, że cały tekst uwagi, czyli zarówno tytuły prac współwydanych, jak i oznaczenie odpowiedzialności podaje się w jednym podpolu $a.

0 - rozszerzony

Wartość '0' wskaźnika oznacza, że poszczególne elementy uwagi o zawartości podawane są w odrębnych podpolach: tytuł pracy podaje się w podpolu $t, oznaczenie odpowiedzialności - w podpolu $r.

PODPOLA

$a - uwaga o zawartości (NP)

W podpolu $a podaje się wszystkie dane, które identyfikują pracę współwydaną lub poszczególne części dokumentu wieloczęściowego skatalogowanego w całości.

Drugi wskaźnik przyjmuje wartość '#' (odstęp).

$g - miscellanea (P)

W podpolu $g podaje się informacje dotyczące części książki, inne niż tytuł
i oznaczenie odpowiedzialności, np. numerację części. Drugi wskaźnik przyjmuje wartość '0'.

$r - oznaczenie odpowiedzialności (P)

W podpolu $r podaje się oznaczenie odpowiedzialności dotyczące pracy współwydanej lub części dokumentu wieloczęściowego. Drugi wskaźnik przyjmuje wartość '0'.

$t - tytuł (P)

W podpolu $t podaje się tytuł pracy współwydanej lub części dokumentu wieloczęściowego. Drugi wskaźnik przyjmuje wartość '0'.

$u - Uniform Resource Identifier (P)

Jeżeli np. jeden z dokumentów współwydanych jest dostępny w postaci elektronicznej, to dostęp do jego zawartości jest określany przy pomocy identyfikatora URI (np. URL lub URN). Powinien on być użyty do automatycznego dostępu do tego dokumentu przy użyciu protokołu internetowego. Podpole $u może być powtarzalne tylko wtedy, gdy jedna lokalizacja dokumentu elektronicznego ma wiele identyfikatorów URI. Całe pole 505 jest powtarzalne, gdy dokumenty współwydane mają różne lokalizacje elektroniczne.

ZNAKI UMOWNE

  • Opisując prace współwydane lub części książki wielotomowej stosuje się znaki umowne właściwe odpowiednim strefom opisu bibliograficznego. Poszczególne strefy oddziela się tylko kropką.
  • Prace tego samego autorstwa oddziela się średnikiem; różnego autorstwa - kropką i dwoma odstępami.
  • Na końcu pola 505 stawia się kropkę, jeżeli nie ma podpola $u.

PRZYKŁADY

505 0# $a Cz. 1., Karbon. Cz. 2, Nitrogen. Cz. 3, Siarka. Cz. 4, Metale.

505 80 $g vol. 1. $t The history of Anne Arundel County. $g vol. 2. $t The history of [środkowe vol. pominięte w przykładzie].  $g vol. 23. $t The history of Prince Georges County.

505 80 $g vol. 24.$t The history of Washington County beginning in 1884. $g vol. 25. $t State manifest and birth record (1764- 1977).

505 00 $t Quark models / $r J. Rosner. $t Introduction to gauge theories of the strong, weak, and electromagnetic interactions / $r C. Quigg. $t Deep inelastic leptognnucleon scattering / $r D.H. Perkins. $t Jet phenomena / $r M. Jacob. $t Accelerator design study / $r R.R. Wilson. $t Lectures in accelerator theory / $r M. Month.

505 20 $t Baptyzm, 1816-1872. $t Członkowie kościoła, 1816-1831. $t Historia Drugiego Kościoła Prezbiteriańskiego West Durham / $r by L.H. Fellows.

 

245 00 $a Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia / $c wyd. Bolesław Ulanowski.

505 0# $a Stanisława Orzechowskiego Fidelis subditus albo O stanie królewskim przekładania Iana Ianuszowskiego. Przestroga przeciw Konfederacyi / Walenty Kuczborski. Deliberatio Episcopo Cra-
coviensi / Valentinus Kuczborski.
Senatora Anonima Deliberacye
o królu, panach, radzie i urzędnikach, sejmie i bezkrólewiu. De interregno : drugi obyczaj obierania króla polskiego / Incerto autore. Zwierciadło krolewskie : z wielu miejsc ludzi wielkich zebráne i ná Polskié przełożoné /
Jan Januszowski.

700 12 $a Orzechowski, Stanisław Okszyc $d (1513-1566). $t Fidelis subditus albo O stanie królewskim

700 12 $a Kuczborski, Walenty $d (1525-1572). $t Przestroga przeciw Konfederacyi $l (pol.)

700 12 $a Kuczborski, Walenty $d (1525-1572). $t Deliberatio Episcopo Cracoviensi

700 12 $a Januszowski, Jan $d (1550-1613). $t Zwierciadło królewskie

 

245 10 $a Krzyżowcy. $n T. 1-2 / $c Zofia Kossak.

505 0# $a Bóg tak chce! ; Fides Graeca.

700 12 $a Kossak, Zofia $d (1890-1968). $t Bóg tak chce!

700 12 $a Kossak, Zofia $d (1890-1968). $t Fides Graeca

245 10 $a Teatr. $n 3 / $c Sławomir Mrożek.

505 0# $a Lis aspirant ; Lis filozof ; Polowanie na lisa ; Serenada ; Garbus ; Emigranci ; Szczęśliwe wydarzenie.

700 12 $a Mrożek, Sławomir $d (1930-#). $t Lis aspirant $l (pol.)

700 12 $a Mrożek, Sławomir $d (1930-#). $t Lis filozof $l (pol.)

700 12 $a Mrożek, Sławomir $d (1930-#). $t Polowanie na lisa $l (pol.)

700 12 $a Mrożek, Sławomir $d (1930-#). $t Serenada $l (pol.)

700 12 $a Mrożek, Sławomir $d (1930-#). $t Garbus $l (pol.)

700 12 $a Mrożek, Sławomir $d (1930-#). $t Emigranci $l (pol.)

700 12 $a Mrożek, Sławomir $d (1930-#). $t Szczęśliwe wydarzenie $l (pol.)

 

245 00 $a Łysenko i kosmopolici.

505 0# $a Życie naukowe a monopol władzy : casus Łysenko / Stefan Amsterdamski. A/KOS czyli Szkoła podłości / Andrzej Drawicz.

700 12 $a Amsterdamski, Stefan $d (1929-#). $t Życie naukowe a monopol władzy : casus Łysenko

700 12 $a Drawicz, Andrzej $d (1932-1997). $t A/KOS czyli Szkoła podłości

 

245 00 $a Victor von Richter's organic chemistry or Chemistry of the carbon compounds / $c ed. By R. Anschü tz ; authorized translation by Edgar F. Smith.

505 0# $a v. 1. Chemistry of the alphabetic series ; v. 2. Carbocyclic and heterocyclic series.

245 00 $a 1998 benefits survey / $c Society for Human Resource

Management.

505 0# $g Spis treści: $u http://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html