504 - Uwaga o bibliografii (P)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - uwaga o bibliografii (NP)

$b - liczba pozycji w bibliografii (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 504 podaje się informację o bibliografii załącznikowej, którą zawiera opisywana książka lub dokument towarzyszący.

W polu 504 nie podaje się informacji o indeksach zawartych w opisywanej książce; informacji takiej nie podaje się w żadnym z pól rekordu bibliograficznego.

Problem podawania informacji o indeksach będzie jednak jeszcze dyskutowany w grupie ds. ujednolicenia zasad katalogowania NUKat.

Informację dotyczącą wykazów, np. akt, statusów czy regulacji prawnych podaje się w polu 500, podobnie postępuje się w przypadku bibliografii, które nie wydają się wystarczająco istotne, aby umieszczać je w oddzielnym polu 504.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - uwaga o bibliografii (NP)

W podpolu $a podaje się informację na temat bibliografii występującej w opisywanej książce lub dokumencie jej towarzyszącym.

Można podać strony zajęte przez bibliografię; liczbę pozycji podaje się w odrębnym podpolu $b pola 504.

Przykłady:

504 ## $a Bibliogr. s. 631-636.

504 ## $a "Dodatkowa lektura" przy rozdz.

504 ## $a Bibliogr. przy niektórych rozdz.

504 ## $a Bibliogr. s. 252-[257].

504 ## $a Wykaz źródeł: s. 125-152.

504 ## $a Bibliogr. przy referatach.

504 ## $a Bibliogr. s. 313.

504 ## $a Bibliogr. s. [137]-140.

504 ## $a Chronologiczny wykaz prac autora s. 469-475.

$b - liczba pozycji w bibliografii (NP)

W podpolu $b podaje się liczbę pozycji bibliograficznych.

Przykłady:

504 ## $a Bibliogr. s. 29-30, 33-34. $b 80 poz.

504 ## $a Wykaz literatury. $b 36 poz.

504 ## $a Bibliogr. s. 265-280. $b 300 poz.

ZNAKI UMOWNE

  • Podpole $a kończy się kropką.
  • Pole 504 kończy się kropką.