502 - Uwaga dotycząca dysertacji (P)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - uwaga dotycząca dysertacji (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W tym polu podaje się informację, że publikacja zawiera rozprawę doktorską lub habilitacyjną oraz nazwę instytucji, w której praca została zaprezentowana, nadano stopień naukowy i ewentualnie rok uzyskania stopnia naukowego.

Informacje powyższe podaje się w polu 502, o ile występują poza stroną tytułową i nie zostały już podane w innej strefie opisu bibliograficznego, np. w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności lub w strefie serii.

Uwagę dotyczącą związku opisywanego dokumentu z rozprawą, np. że dokument zawiera skrót pracy habilitacyjnej, rozprawy itp. lub, że jest na niej oparty - podaje się w polu 500. Podobnie postępuje się w przypadku informacji dotyczących abstraktów, przeglądów, skrótów rozpraw.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - uwaga dotycząca dysertacji (NP)

W podpolu $a podaje się cały tekst uwagi dotyczącej dysertacji.

ZNAKI UMOWNE

  • Pole 502 kończy się kropką.

PRZYKŁADY

245 10 $a Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia / $c Aleksandra Jewtuchowicz.

502 ## $a Praca habilitacyjna. Uniwersytet Łódzki, 1987.

245 10 $a Tableau, Tableauresolution und Tableaugraphresolution : $b ein neuer weg zur automatischen Deduktion / $c Wanlin Li.

502 ## $a Thesis (doctoral). Universitä t Karlsruhe, 1991.

245 10 $a Obliczanie przepływu osiowo-symetrycznego w ułopatkowaniu turbinowym ze szczególnym uwzględnieniem przepływów wtórnych / $c Ryszard Chodkiewicz ; Politechnika Łódzka.

502 ## $a Praca doktorska wykonana na Wydz. Mechanicznym PŁ. Promotor: prof. dr hab. Zbyszko Kazimierski.

245 10 $a Problemy kalibracji procedury w spektrometrii płomieniowej / $c Paweł Kościelniak.

490 1# $a Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, $x 0239-782X ; $v nr 167

245 10 $a Strategies of literary communication in the poetry of Thomas Traherne : $b rozprawa doktorska / $c Sławomir Wącior ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych.

260 ## $a Lublin : $b Redakcja Wydawnictw KUL, $c 1990.