501 - Uwaga dotycząca prac współwydanych (P)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - uwaga o pracach współwydanych (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 501 podaje się informacje o pracach współwydanych, posiadających własne tytuły, bez tytułu wspólnego, których nie wymieniono w polu 245 (Tytuł właściwy i oznaczenie odpowiedzialności).

W polu 501format MARC 21 dopuszcza co prawda opisywanie oddzielnych prac, które zostały oprawione razem (prace współoprawne tzw. "klocki") lokalnie, w konkretnej bibliotece. W takim przypadku należało dodać podpole $5 z kodem (np. siglum) biblioteki, w której dane tytuły oprawiono wspólnie. Zgodnie jednak z założeniami NUKat informacja o współoprawnych pozycjach może być podana wyłącznie w rekordach konkretnych egzemplarzy.

Dla prac wymienionych w polu 501 można sporządzić hasła dodatkowe w odpowiednich polach 7XX .

Podpole $a zaczyna się wyrażeniem wprowadzającym: "Współwyd.:" lub "Zawiera również:"

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - uwaga o pracach współwydanych (P)

W podpolu $a pola 501 podaje się tytuły prac współwydanych nie wymienionych w polu 245, w kolejności ich występowania w książce.

ZNAKI UMOWNE

  • W opisie pracy współwydanej występują znaki umowne odpowiadające poszczególnym elementom opisu (np. dwukropek ":" przed dodatkiem do tytułu, kreska ukośna "/" przed oznaczeniem odpowiedzialności, przecinek przed datą wydania w adresie wydawniczym), jednak poszczególne strefy opisu oddziela się tylko kropką i odstępem.
  • Kolejne tytuły prac tego samego autora rozdziela się średnikiem, z odstępem po obu stronach; różnych autorów - kropką i dwoma odstępami.
  • Pole kończy się kropką.

PRZYKŁADY

245 10 $a Szkice teatralne / $c Gabriela Zapolska.

501 ## $a Współwyd.: O twórczości Gabrieli Zapolskiej : szkic / napisał Tomasz Weiss.

700 12 $a Weiss, Tomasz $d (1929-1988). $t O twórczości Gabrieli Zapolskiej

245 00 $a Metamorphic and magmatic development of the crystalline complex of the Tatra Mts : $b international conference : Zakopane, September 12-14, 1996 / $c [zesp. red. Aleksandra Gawęda et al.].

501 ## $a Współwyd.: W stulecie odkrycia naturalnej promieniotwórczości : sesja naukowa, Sosnowiec, 15-16 listopada 1996.

740 02 $a W stulecie odkrycia naturalnej promieniotwórczości

245 00 $a Waste water technology : $b origin, collection, treatment and analysis of waste water / $c ed. by W. Fresenius [et al.].

501 ## $a Zawiera również: Water supply and sanitation projects in developing countries : "sector paper". Bonn, 1984. 26 s. Global sector concepts for water supply and sanitation. 1987. 16 s.

740 02 $a Water supply and sanitation projects in developing countries

740 02 $a Global sector concepts for water supply and sanitation

245 10 $a Dzieje Rzymu od założenia miasta : $b księgi VI-X / $c Tytus Liwiusz ; przeł. Andrzej Kościółek ; komentarz Józef Wolski, Mieczysław Brożek ; oprac. Mieczysław Brożek.

501 ## $a Zawiera również: Streszczenia ksiąg XI-XX / Tytus Liwiusz ; przeł. Mieczysław Brożek.

700 12 Livius, Titus Patavinus $d (59 a.C.-17 p.C.). $t Ab urbe condita. $p Periochae Lib. XI-XX $l (pol.)

245 10 $a Testament : $b rozmowy z Dominique de Roux / $c Witold Gombrowicz.

501 ## $a Zawiera również: Gombrowicz - odprężenie i napięcie / Dominique de Reux ; tł. Ireneusz Kania. Posłowie: Dziwna historia "Testamentu" / Jerzy Jarzębski.

700 12 $a Roux, Dominique de $d (1935-1977). $t Gombrowicz - odprężenie i napięcia

700 12 $a Jarzębski, Jerzy $d (1947-#). $t Dziwna historia "Testamentu"

245 10 $a Facundo : $b cywilizacja i barbarzyństwo : (wybór) / $c Domingo Faustino Sarmiento ;  przeł. Maciej Ziętara.

501 ## $a Zawiera również: Sarmiento i jego dzieło / Gregorio Weinberg.

501 ## $a Zawiera również opr. w kierunku przeciwstawnym oryg. hisz.: Facundo : civilización y barbarie / Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento y su obra / Gregorio Weinberg.

700 12 $a Sarmiento, Domingo Faustino $d (1811-1888). $t Facundo $l (hiszp. ; $k wybór)

700 12 $a Weinberg, Gregorio. $t Sarmiento y su obra $l (pol.)