500-586 Uwagi

ZAWARTOŚĆ PÓL UWAG

W polach uwag podaje się informacje, istotne dla opisu bibliograficznego książki, których nie można umieścić w innych polach tego opisu, lub które wg przepisów katalogowania można przenieść do strefy uwag.

Informacje zawarte w polach uwag pochodzą zarówno z opisywanej książki, jak
i spoza niej i dlatego nie stosuje się tu nawiasów kwadratowych dla zaznaczenia, że dana informacja pochodzi spoza książki.

Uwagi podaje się zasadniczo w języku polskim, oprócz danych bibliograficznych dokumentów cytowanych.

Uwagi zapisywane są w postaci niesformalizowanej, nie nadającej się do wyszukiwania w indeksach alfabetycznych; informacje zawarte w polach uwag można zapisać w postaci sformalizowanej, np. w polach haseł dodatkowych lub w postaci kodu (np. języka), aby umożliwić wyszukiwanie określonych elementów uwag, np.

041 0# $a pol $bengfre

546 ## $a Streszcz. ang. i fr.

Właściwą treść uwagi oddziela się od wyrażenia wprowadzającego dwukropkiem
i odstępem.

Cytaty przejmowane z opisywanej książki podaje się w cudzysłowie.

W opisach bibliograficznych dokumentów cytowanych obowiązują znaki umowne odpowiadające poszczególnym elementom opisu, ale poszczególne strefy opisu bibliograficznego oddziela się jedynie kropką i odstępem.

Podczas dyskusji w grupie ds. ujednolicenia zasad katalogowania NUKat przyjęto propozycję podziału uwag na trzy grupy:

  • uwagi, których stosowanie jest wymagane w katalogu centralnym
  • uwagi, których stosowanie jest dopuszczone w katalogu centralnym
  • uwagi, które mogą być stosowane wyłącznie lokalnie


Do pierwszej, obowiązkowej, grupy zaliczono uwagi, które podaje się w polach:


500 - Uwaga ogólna

501 - Uwaga dotycząca prac współwydanych

502 - Uwaga dotycząca dysertacji

504 - Uwaga o bibliografii

505 - Sformalizowana uwaga dotycząca zawartości

506 - Uwaga dotycząca ograniczeń w rozpowszechnianiu

521 - Uwaga o przeznaczeniu czytelniczym

534 - Uwaga o podstawie reprodukcji

536 - Uwaga o finansowaniu książki

538 - Uwagi techniczne

546 - Uwaga o języku opisywanych materiałów

586 - Uwaga o nagrodzie


Do drugiej grupy zaliczono uwagi, które dopuszcza się do podawania w polach:


510 - Uwaga dotycząca cytaty bibliograficznej

520 - Streszczenie itp. Uwagi

580 - Uwaga o pozycji związanej

590 - Uwaga dotycząca norm


Do grupy trzeciej zaliczono uwagi, które podawano w polach:


530 - Uwaga o dodatkowej postaci fizycznej, w jakiej również dostępny jest opisywany dokument

533 - Uwaga o reprodukcji

535 - Uwaga dotycząca przechowywania oryginałów i duplikatów

Uwagi wymienione w grupie trzeciej mogą występować jedynie w polach lokalnych (z wyjątkiem pola 590 'zarezerwowanego' dla opisu norm) rekordów bibliograficznych w bazach lokalnych lub w rekordach egzemplarza, jeżeli dotyczą konkretnych egzemplarzy. Można również pozostawić je w polach dla nich przeznaczonych w formacie, ale nie można ich będzie przesyłać wraz z rekordem bibliograficznym do katalogu centralnego. Należy pamiętać, aby odpowiednio ustawić parametry importu z katalogu centralnego w celu ochrony pól lokalnych przed 'zagraniem'.

W rekordach opisów bibliograficznych dla książek nie będzie się stosować pola 550 (Uwaga o instytucji sprawczej).Pole to będzie stosowane nadal w rekordach bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych