490 - Tytuł serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania (P)

Wskaźniki:

pierwszy - strefa serii jako czynnik wyszukiwania

0 - seria nie jest czynnikiem wyszukiwania

1 - seria jest czynnikiem wyszukiwania w innej formie

drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - tytuł (P)

$x - ISSN (NP)

$v - numeracja (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole zawiera tytuł serii przejęty z opisywanej książki, jeżeli jest on różny od ujednoliconego tytułu serii z kartoteki haseł wzorcowych (CKHW). Dla tego tytułu można sformułować hasło dodatkowe, wypełniając pole 830.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - strefa serii jako czynnik wyszukiwania

0 - seria nie jest czynnikiem wyszukiwania

Wartość '0' oznacza, że dla tytułu serii z pola 490 nie tworzy się hasła dodatkowego w polu 830; tytuł serii nie jest indeksowany.

1 - seria jest czynnikiem wyszukiwania w innej formie

Wartość '1' oznacza, że dla tytułu serii z pola 490 należy utworzyć hasło dodatkowe w polu 830, w formie ujednoliconej, zgodnie z zasadami przyjętymi w CKHW lub przejąć tytuł serii z CKHW do pola 830.

SERIA

PODPOLA

$a - tytuł (P)

Podpole $a zawiera tytuł serii, może też zawierać oznaczenie odpowiedzialności i inne informacje dotyczące tytułu, jak nieznaczący (zależny, niewyróżniający) tytuł podserii czy sekcji. Może też zawierać tytuł równoległy (w kolejnym wystąpieniu podpola $a) oraz dodatek do tytułu.

Jeżeli tytuł wspólny jest nazwą rodzajową (Skrypt, Zeszyty Naukowe, Rozprawy itp.), to należy go uzupełnić nazwą instytucji sprawczej, po kresce ukośnej (/), z odstępem po obu stronach.

Wszystkie wyrazy tytułu serii (podserii, sekcji), z wyjątkiem przyimków, spójników, wyrażeń typu "imienia" - zaczyna się od wielkiej litery.

Przykłady:

490 1# $a Anniversary Issue / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; $v vol. no. 1

830 #0 $a Anniversary Issue - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki $v vol. no. 1

490 1# $a Archeologia / Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

830 #0 $a Archeologia - Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

490 1# $a Cogito : seria książkowa poświęcona logice, informatyce, filozofii racjonalizmu, $x 1425-8455 ; $v nr 2

830 #0 $a Cogito $v nr 2

490 1# $a Ecological Studies : analysis and synthesis, $x 0070-8356 ; $v vol. 47

830 #0 $a Ecological Studies $v vol. 47

490 10 $a Courses and Lectures / International Centre for Mechanical Sciences, $x 0254-1971 ; $v no. 320

830 #0 $a Courses and Lectures - International Centre for Mechanical Sciences $v no. 320

490 1# $a Dzieje Literatury Polskiej : synteza uniwersytecka

830 #0 $a Dzieje Literatury Polskiej

490 1# $a Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, $x 0554-825X ; $v nr 60

830 #0 $a Fizyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu $v nr 60

490 1# $a Frontiers in Physics : a lecture note and reprint series ; $v Vol. 60

830 #0 $a Frontiers in Physics $v Vol. 60

490 1# $a Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Ceramika  = $a Scientific Bulletins of Stanislaw Staszic Academy of Mining and Metalurgy. Ceramics, $x 0075-7012 ; $v z. 51

500 ## $a W serii gł. nr 1188.

830 #0 $a Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica $v nr 1188

830 #0 $a Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Ceramika $v z. 51

Jeżeli tytułem serii jest nazwa rodzajowa - podaje się po niej nazwę instytucji sprawczej w formie występującej w opisywanym wydawnictwie

490 1# $a Prace i Materiały / Instytut Wzornictwa Przemysłowego ; $v Z. 120

830 #0 $a Prace i Materiały - Instytut Wzornictwa Przemysłowego $v Z. 120

490 1# $a Prace i Studia / Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, $x 0208-4112 ; $v 40

830 #0 $a Prace i Studia - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN $v 40

Jeżeli w skład tytułu serii wchodzą tytuł wspólny (tytuł serii głównej) i zależny tytuł sekcji (podserii) - nazwę instytucji sprawczej podaje się zawsze po tytule wspólnym, np.

490 1# $a Monografie i Studia / Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Biblioteka Nauczyciela Akademickiego

830 #0 $a Monografie i Studia - Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Biblioteka Nauczyciela Akademickiego

490 1# $a Monografie Popularnonaukowe / Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Matematyka

830 #0 $a Monografie Popularnonaukowe - Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Matematyka

490 1# $a Prace Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych / Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Monografie, $x 0239-7862, $v t. 3

830 #0 $a Prace Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych - Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Monografie $v Tom 3

490 1# $a Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Rozprawy Naukowe, $x 0137-4834 ; $v z. 706

500 ## $a Numeracja ser. gł.: Nr 324

830 #0 $a Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej $v Nr 324

830 #0 $a Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Rozprawy Naukowe $v z 706

Jeżeli instytucja sprawcza ma budowę hierarchiczną bez powiązań składniowych między częściami nazwy - poszczególne elementy nazwy oddziela się kropkami zachowując jej strukturę hierarchiczną, np.

490 1# $a Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Filia w

Bielsku-Białej. Budowa i Eksploatacja Maszyn, $x 0867-3128 ; $v z. 35

500 ## $a W serii głównej nr 55.

830 #0 $a Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej $v Nr 55

830 #0 $a Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej. Budowa i Eksploatacja Maszyn $v Z. 35

490 1# $a Materiały Szkoleniowe / PAN. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej

830 #0 $a Materiały Szkoleniowe - Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej

Nie dodaje się do tytułu serii nazwy instytucji sprawczej i tytuł serii można zapisać w polu 440, gdy:

- tytuł serii zawiera nazwę rodzajową, ale zawiera również wyrażenie wskazujące na temat lub zawartość serii, np.

440 #0 $a Studia z Zakresu Inżynierii $i 0137-5393 $v nr 31

440 #0 $a Texts and Monographs in Physics $i 0172-5998

- tytuł oprócz nazwy rodzajowej zawiera akronim lub cyfry, np.

440 #0 $a SIAM Studies in Applied Mathematics $i 0885-9892 $v vol. 10

- tytuł zawierający nazwę rodzajową składa się przynajmniej z 5 wyrazów, nie licząc spójników, przyimków i rodzajników, np.

440 #0 $a Studia i Materiały do Perspektywicznego Planu Rozwoju Nauki Polskiej $v z. 5

Jeżeli nazwa rodzajowa stanowiąca tytuł serii jest związana składniowo
z nazwą instytucji sprawczej - tytuł serii zapisuje się również w polu 440 i nie tworzy się hasła dodatkowego, np.

440 #0 $a Prace Komitetu Krystalografii $i 0137-9763 $v 8

440 #0 $a Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych $i 1234-3544 $v Z. 1

440 #0 $a Skrypty Uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej $i 0239-6386 $v 233

Gdy zachodzi konieczność rozróżnienia jednakowych tytułów serii - w polu 490 podaje się nazwę przejętą z opisywanej książki, a w haśle ujednoliconym utworzonym dla tej serii dodaje się dopowiedzenia, i w takiej formie przejmuje do pola hasła dodatkowego dla tytułu serii (830). Jako dopowiedzenie stosuje się:

 • nazwę miejsca wydania, np.

490 1# $a AMD, $x 0160-8835 ; $v vol. 137

830 #0 $a AMD (New York, N.Y.) $v vol. 137

 • datę rocznej publikacji pierwszego tomu, o ile miejsce wydania nie wystarczy do pełnej identyfikacji, np.

490 1# $a Chemical Industries, $x 0737-8025 ; $v 52

830 #0 $a Chemical Industries (New York, N.Y. ; 1979) $v 52

 • oznaczenie wydania, jeżeli miejsce i data wydania pierwszego tomu nie wystarczają do identyfikacji, np.

490 1# $a Practica Musica

830 #0 $a Practica Musica (Edition A: Italian English)

490 1# $a Practica Musica

830 #0 $a Practica Musica (Wydanie B: włosko-polskie)

 • nazwę instytucji sprawczej, jeżeli nie można zastosować powyższych dopowiedzeń

490 1# $a Elektrotechnika / Politechnika Warszawska

830 #0 $a Elektrotechnika - Politechnika Warszawska

 • nazwę wydawcy, gdy żadne z powyższych dopowiedzeń nie da się zastosować, np.

490 1# $a Automatyka

830 #0 $a Automatyka - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

490 1# $a Biała Seria

830 #0 $a Biała Seria - Wydawnictwa Prawnicze PWN

$x - ISSN (NP)

W podpolu $x podaje się Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN) serii lub podserii. Pomija się towarzyszący numerowi akronim ISSN, zachowuje się kreskę poziomą między członami numeru. Jeżeli w opisywanym wydawnictwie podano zarówno ISSN serii głównej jak i podserii, w ramach której opublikowano wydawnictwo - w polu 490 podaje się ISSN podserii, a ISSN serii głównej umieszcza się w polu 500 (Uwagi ogólne). Błędny ISSN występujący w opisywanym wydawnictwie podaje się również tylko w polu 500 - w podpolu $x umieszcza się właściwy ISSN.

Przykłady:

490 1# $a Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Rozprawy Naukowe, $x 0137-4834 ; $v z. 706

490 1# $a Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej. Budowa i Eksploatacja Maszyn, $x 0867-3128 ; $v Nr 3

490 1# $a Chemical Analysis : a series of monographs on analytical chemistry and its applications, $x 0069-2883 ; $v vol. 120

490 1# $a Courses and Lectures / International Centre for Mechanical Sciences, $x 0254-1971 ; $v no. 260

500 ## $a Anulowany ISSN: 0379-5063

490 1# $a Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, $x 0239-782X ; $v nr 240

490 1# $a Zarządzanie / Politechnika Częstochowska, $x 1427-7700, $v 1

$v - numeracja (P)

W podpolu $v pola 490 podaje się numer opisywanego wydawnictwa w obrębie serii lub podserii. Określenie towarzyszące numerowi skraca się wg PN-N-01158:1985. Numer podaje się cyframi arabskimi, chyba że seria (podseria) numerowana jest za pomocą kombinacji cyfr rzymskich i arabskich - należy wtedy zachować taką formę numeracji. Jeżeli w opisywanym wydawnictwie występuje zarówno numer w obrębie serii głównej, jak i podserii - w podpolu $v pola 490 podaje się numer w obrębie podserii, a numer w obrębie serii głównej umieszcza się w polu 500 (Uwagi ogólne)

Przykłady:

490 1# $a Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki : zastosowanie nauki, $x 0477-0625 ; $v t. 15

490 1# $a Prace i Materiały Informacyjne / Biblioteka Narodowa, $x 0867-4574 ; $v 20

490 1# $a Rozprawy / Akademia Rolnicza w Szczecinie, $x 0239-6467 ; $v nr 120

490 1# $a Skrypty / Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego w Radomiu, $x 0860-9241 ; $v nr 1/1991

490 1# $a Podręczniki i Skrypty / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu ; $v zeszyt nr 1

490 1# $a Studia i Materiały / Gorzowski Ośrodek Badań i Ekspertyz, $x 0239-8982 ; $v T. 7, nr 2

490 1# $a Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Rozprawy Naukowe, $x 0137-4834 ; $v z. 706

500 ## $a Numeracja ser. gł.: Nr 324.

490 1# $a Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Ceramika = $a Scientific Bulletins of Stanislaw Staszic Academy of Mining and Metalurgy. Ceramics, $x  0075-7012 ; $v z. 51

500 ## $a Numeracja serii gł.: nr 1188.

KSIĄŻKA WIELOTOMOWA

ZAWARTOŚĆ POLA

Opisując jeden tom książki wielotomowej w polu 490 umieszcza się tytuł i oznaczenie odpowiedzialności całości książki wielotomowej oraz oznaczenie opisywanego tomu. Można też stworzyć hasła dodatkowe wypełniając jedno z pól 800- 830.

Dla książek o budowie hierarchicznej umieszcza się również w tym polu oznaczenie i/lub tytuł tomu książki, gdy w polu 245 (Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności) podano znaczący tytuł części książki wielotomowej o budowie hierarchicznej.

PODPOLA

$a - tytuł (P)

W podpolu $a podaje się, w odniesieniu do całości książki wielotomowej: tytuł, dodatki do tytułu, oznaczenia odpowiedzialności oraz oznaczenie tomu i/lub tytuł tomu dla książek o budowie hierarchicznej.

Jeżeli w skład tytułu całości dzieła wielotomowego wchodzą dane należące do innych stref opisu bibliograficznego, np. oznaczenie odpowiedzialności - w polu 490 podaje się tytuł w formie, w jakiej występuje w katalogowanym dziele, np.:

245 $a Klub Pickwicka : $b powieść. $n T. 1-2 / $c Karol Dickens.

260 ## $a Warszawa : $b Bibljoteka Wielkich Pisarzy, $c 1930.

490 1# $aDzieła Karola Dickensa / pod red. Wilama Horzycy ; ze słowem wstępnem Andrzeja Tretiaka

800 1# $a Dickens, Charles $d (1812-1870). $t Dzieła

Równoległą wersję tytułu całości, o ile występuje w opisywanym dokumencie, należy podać w kolejnym wystąpieniu podpola $a, poprzedzając ją znakiem równości. W takim przypadku należy utworzyć dla tytułu całości rekord khw, w którym równoległa wersja tytułu wystąpi w odsyłaczu całkowitym, w jednym z pól 4XX, np.:

100 1# $a Sulgostowska, Teresa.

245 10 $a Pasożyty ptaków. $n Z. 1, $p Pierwotniaki i przywry = $b Parasiti avium. Z. 1, Protozoa et Trematoda / $c oprac. Teresa Sulgostowska i Danuta Czaplińska ; Polskie Towarzystwo Parazytologiczne. Komisja Faunistyczna.

246 31 $a Parasiti avium. Z. 1, Protozoa et Trematoda

490 1# $a Katalog fauny pasożytniczej Polski = $a Catalogus faunae parasiticae Poloniae / kom. red. E. Grabda (przewodn.) ; $v Cz. 4

830 #0 $a Katalog fauny pasożytniczej Polski $v Cz. 4

W rekordzie wzorcowym:

130 #0 $a Katalog fauny pasożytniczej Polski

430 #0 $a Catalogus faunae parasiticae Polonia

Przykłady:

245 10 $a Maszynoznawstwo górnicze / $c Jerzy Antoniak, Józef Dziuga, Tadeusz Opolski.

490 1# $a Maszyny górnicze / Jerzy Antoniak, Tadeusz Opolski ; $v cz. 2

800 10 $a Antoniak, Jerzy. $t Maszyny górnicze $v cz. 2

245 10 $a Polska bajka ezopowa / $c Janina Abramowska ; pod red. Aleksandry Okopień-Sławińskiej.

490 1# $a Poetyka : zarys encyklopedyczny / kom. red. Maria Renata Mayenowa [et al.]. Dział 1, Gatunki literackie. T. 5, Gatunki dydaktyczno-satyryczne ; $v z. 1

830 #0 $a Poetyka. $n Dział 1, $p Gatunki literackie. $n T. 5, $p Gatunki dydaktyczno-satyryczne $v z. 1.

245 00 $a Wybrane zagadnienia z analizy ilościowej / $c pod red. Andrzeja Persony ; aut. Andrzej Persona [et al.].

490 1# $a Chemia analityczna : dla studentów kierunku ochrona środowiska ; $v t. 1

830 #0 $a Chemia analityczna $v t. 1

245 00 $a Badania metalograficzne stopów metali : $b praca zbiorowa / $c pod red. Wacława Różańskiego i Jerzego Rysia.

490 1# $a Ćwiczenia z metaloznawstwa / pod red. Wacława Różańskiego i Jerzego Rysia ; $v cz. 1

830 #0 $a Ćwiczenia z metaloznawstwa $v cz. 1

245 00 $a Pojazdy samochodowe : $b konstrukcja, technologia, eksploatacja.

490 1# $a Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów  samochodowych i silników spalinowych : materiały konferencyjne / [red. Józef Knapczyk et al.] ; $v t. 1

830 #0 $a Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów samochodowych i silników spalinowych $v t. 1

$v - numeracja (P)

W podpolu $v podaje się oznaczenie opisywanego tomu w obrębie całości książki wielotomowej. Określenie towarzyszące numerowi skraca się wg PN- -N-01158:1985, numer podaje się cyframi arabskimi.

Przykłady:

490 1 # $a Encyklopedia geograficzna świata / [red. A. Jelonek] ; $v 1

490 1# $a Fils de la liberté / Louis Caron ; $v 1

490 1# $a Wykłady dla fizyków / Andrzej Staruszkiewicz ; $v t. 2

490 1# $a Elektrotechnika, elektronika i automatyka w górnictwie / Marian Mastaliński, Witold Siwek ; $v cz. 1

490 1# $a Elektrotechnika ogólna / Jan Barzyński, Andrzej Miga ; $v t. 2

490 1# $a Elektryczność i budowa materii / Arkadiusz H. Piekara ; $v cz. 1

ZNAKI UMOWNE

 • Dodatek do tytułu poprzedza się dwukropkiem, z odstępem po obu stronach.
 • Wersję równoległą tytułu (w kolejnym wystąpieniu podpola $a) poprzedza się odstępem i znakiem równości.
 • Oznaczenie odpowiedzialności poprzedza się kreską ukośną, z odstępem po obu stronach; każde kolejne oznaczenie odpowiedzialności poprzedza się średnikiem z odstępem po obu stronach.
 • Oznaczenie części poprzedza się kropką i odstępem.
 • Tytuł części poprzedza się kropką i odstępem, jeżeli brak oznaczenia części lub przecinkiem i odstępem, o ile występuje po oznaczeniu części.
 • Podpole $x poprzedza się przecinkiem.
 • Podpole $v poprzedza się średnikiem.

Na końcu pola 490 nie stawia się kropki.