440 - Tytuł serii i książki wielotomowej - forma do wyszukiwania (P)

Wskaźniki:

pierwszy - nie używany, zawiera odstęp (#)

drugi - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu (od 0 do 9)

Podpola:

$a - tytuł (NP)

$n - oznaczenie części/sekcji (P)

$p - tytuł części/sekcji (P)

$i - ISSN (NP)

$v - numeracja (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pola 440 używa się w przypadku, gdy tytuł serii przejęty z opisywanej książki jest identyczny z tytułem tej serii występującym w kartotece haseł wzorcowych (CKHW).

W przypadku serii z podseriami (gdy opisywane dokumenty są numerowane w ramach serii głównej), do pola 440 wpisuje się tytuł podserii o tytule wyróżniającym, natomiast tytuł serii głównej umieszcza się w polu 500 (Uwaga ogólna). Dla tytułu serii głównej z pola 500 można utworzyć hasło dodatkowe do wyszukiwania w polu 830.

Jeżeli do identyfikacji serii konieczne jest dodanie: oznaczenia odpowiedzialności, dodatku do tytułu lub równoległych wersji tytułu ] stosuje się pola 490 i 830.

W przypadku opisywania jednego tomu książki wielotomowej do pola 440 wpisuje się tytuł (lub tytuł ujednolicony) całości książki wielotomowej i oznaczenie opisywanego tomu. Jeżeli należy podać oznaczenie odpowiedzialności, stosuje się pole 490 i odpowiednie pole 800-830, pola 440 w tym przypadku nie stosuje się.

Nie wypełnia się pól 4XX dla "pozornych podserii", tzn. oznaczeń dodanych przez wydawcę, wskazujących najczęściej tematykę książki wydanej w ramach danej serii, a stosowanych często niekonsekwentnie i w różnych formach (odmianach nazwy cyklu), np. "Biblioteczka Historyczno-Geograficzna" i cykle w ramach tej serii - Cykl "Obyczajowy", cykl "Polski obyczajowy", morski "Cmentarze na dnie oceanu", "Walki o niepodległość". Do pola 440 rekordu bibliograficznego przejmuje się jedynie tytuł serii "Biblioteczka Historyczno-Geograficzna"

Dla serii oznaczonych jedynie znakiem graficznym tworzy się tytuł ujednolicony jedynie w przypadku, gdy w oficjalnym źródle (np. w bibliografii narodowej, czy katalogu wydawniczym) tytuł sformułowano w języku naturalnym, np. Seria
z Jamnikiem.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie używany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wskaźnik drugi określa liczbę znaków zajętych przez rodzajnik określony/nieokreślony (Die, Der, Das, The, A, Le, La itd.), występujący na początku tytułu serii, który ma być pomijany przy szeregowaniu w indeksie, np.

440 #0 $a Data Handling in Science and Technology

440 #0 $a Defects in Solids

440 #4 $a The Handbook of Environmental Chemistry

440 #0 $a ...dla Opornych

SERIA

PODPOLA

$a - tytuł serii (NP)

Do podpola $a pola 440 przejmuje się tytuł serii w formie występującej w kartotece haseł wzorcowych (CKHW). Poniższe zasady obowiązują przy tworzeniu tytułu ujednoliconego dla serii, w ramach której ukazała się opracowywana książka.

Do podpola $a przejmuje się tytuł występujący:

 • na głównej stronie tytułowej
 • w innych preliminariach (np. na stronie redakcyjnej)
 • na okładce, w metryce książki, żywej paginie

Chociaż podstawowym źródłem danych dla tytułu serii jest główna strona tytułowa - do podpola $a przejmuje się tytuł pełniejszy, umieszczany często na stronie przytytułowej.

Jeżeli w podstawowym źródle danych (np. na s. tyt.) występuje więcej tytułów serii w tym samym języku - do podpola $a przejmuje się:

 • tytuł wyróżniony typograficznie lub, z braku wyróżnień
 • tytuł wymieniony jako pierwszy

Jeżeli w podstawowym źródle danych (np. na s. tyt.) występuje więcej tytułów serii w różnych językach - do podpola $a przejmuje się:

 • tytuł serii w języku tytułu właściwego opisywanej książki lub
 • tytuł wyróżniony typograficznie lub, z braku wyróżnień
 • tytuł wymieniony jako pierwszy

Jeżeli tytuł serii w opisywanej książce wyrażony jest zarówno akronimem jak i pełną nazwą do podpola $a pola 440 przejmuje się, w zależności od umiejscowienia akronimu w źródle:

 • akronim wraz z jego rozwinięciem, gdy występuje na stronie tytułowej, bądź w innym miejscu książki uznanym za podstawowe źródło danych dla tytułu serii, np.

440 #0 $a PPP Podręczna Pamięć Programisty

lub

 • rozwiniętą formę nazwy serii, jeżeli podstawowe źródło danych taką formę zawiera, a akronim występuje w innym miejscu, np.

440 #0 $a Biblioteczka Matematyczna

Akronim BM na okładce; Biblioteczka Matematyczna na s. tyt.

Do podpola $a pola 440 przejmuje się wyróżniający tytuł podserii (niezależny od tytułu serii głównej), a tytuł serii głównej podaje się w polu 500 (Uwaga ogólna), np.

440 #0 $a Oceanotechnika $i 0208-8290 $v nr 2

500 ## $a Ser. gł.: Studia i Materiały Oceanologiczne, ISSN 0208-421X ; nr 20.

W przypadku niewyróżniającego tytułu podserii (zależnego od tytułu serii głównej) - do podpola $a pola 440 przejmuje się tytuł serii głównej, a oznaczenie i tytuł podserii podaje się odpowiednio w podpolach $n i $p, np.

440 #0 $a NATO ASI series. $n Series H, $p Cell biology $v vol. 41

440 #0 $a Współczesna Nauka i Technika. $p Informatyka

W CKHW oznaczenie i tytuł podserii wystepują odpowiednio po kropce i przecinku, bez oznaczania podpól $n i $p:

440 #0 $a NATO ASI series. Series H, Cell biology $v vol. 41

440 #0 $a Współczesna Nauka i Technika. Informatyka

Wszystkie wyrazy tytułu serii (poza spójnikami, przyimkami, wyrazami typu "imienia") pisze się z dużej litery.

Akronimy, cyfry, litery - występujące w tytule serii przejmuje się bez zmian (np. "Graphic & Design", "500 Faktów"); inne znaki graficzne, w miarę możliwości również znaki, których nie można wprowadzić z klawiatury należy zastąpić ich odpowiednikiem słownym.

Zostawia się odstęp między inicjałami imion nazwy osobowej wchodzącej w skład tytułu serii.

Nie zostawia się odstępu między poszczególnymi częściami akronimu wchodzącego w skład tytułu serii (np. BGM Biblioteka Gospodarki Magazynowej; BIB Biblioteka Inżynierii i Budownictwa).

Nietypowe znaki interpunkcyjne występujące w tytule serii - zastępuje się przecinkami.

W tytule serii wprowadzanej do pola 440 przyjmuje się pisownię uwspółcześnioną (np. gdy w książce nazwa serii: Bibljoteka Narodowa, w polu 440 powinno być: Biblioteka Narodowa).

$n - oznaczenie części/sekcji (P)

W podpolu $n podaje się oznaczenie podserii lub sekcji, stosując skróty wg PN-N-01158:1985 oraz numer wyrażony cyframi arabskimi.

W zespole ds. ujednolicania zasad katalogowania dla NUKat nie podjęto jeszcze decyzji co do stosowania podpola $n w rekordach wzorcowych serii. Wg autorek tak można by je stosować:

Przykłady:

440 #0 $a Biblioteka Narodowa. $n Seria 1 $v nr 5

440 #0 $a Biblioteka Narodowa. $n Seria 2 $x 0406-0636 $v nr 29

440 #0 $a Tübinger Beiträge zur Linguistik. $n Series A, $p Language Development v 1

440 #0 $a NATO ASI Series. $n Series H, $p Cell Biology $v vol. 41

$p - tytuł części/sekcji (P)

W podpolu $p podaje się tytuł podserii/sekcji, nieznaczący, zależny od tytułu serii głównej.

Za nieznaczące tytuły uznaje się m. in.: nazwy rodzajowe (np. monografia, skrypty, rozprawy naukowe itp.), nazwy dziedzin wiedzy (np. matematyka, chemia, informatyka, itp.).

W zespole ds. ujednolicania zasad katalogowania dla NUKat nie podjęto jeszcze decyzji co do stosowania podpola $p w rekordach wzorcowych serii. Wg autorek tak można by je stosować:

Przykłady:

440 #0 $a NATO ASI Series. $n Series D, $p Behavioural and Social Sciences $v Vol. 14

440 #0 $a NATO ASI Series. $n Series F, $p Computer and Systems Sciences $v Vol. 71

440 #0 $a Współczesna Nauka i Technika. $p Informatyka

440 #0 $a Trends in Linguistics. $p Studies and Monographs

440 #0 $a Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. $p Rozprawy Naukowe $v Zeszyt 80

440 #0 $a Best help. $p Help dla Zaawansowanych

440 #0 $a Ettore Majorana International Science Series. $p Physical Sciences

$i - ISSN (NP)

W podpolu $i, które w formacie USMARC oznaczone jest jako $x, podaje się Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN) serii; pomija się akronim "ISSN", który przez niektóre systemy (VTLS, INNOPAC) jest automatycznie generowany przy wyświetlaniu szczegółów bibliograficznych książki w formacie np. karty katalogowej.

Jeżeli w polu 440 występuje tytuł serii głównej i zależny tytuł podserii - podaje się tylko ISSN podserii, a ISSN serii głównej umieszcza się w polu 500 (Uwagi ogólne).

W polu 500 podaje się również błędny ISSN, przejmując do podpola $i pola 440 tylko numer prawidłowy. Zachowuje się kreskę poziomą między członami numeru ISSN.

Przykłady:

440 #0 $a Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften $i 0072-7830 $v 280

440 #0 $a Handbook of Composites $i 0169-2909 $v Vol. 2

440 #0 $a IFAC Proceedings Series $i 0742-5953 $v Nr. 5

500 #0 $a Błędny ISSN: 0741-1146

440 #0 $a Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. $p Mechanika i Budownictwo $i 0324-9182

440 #0 $a NATO ASI Series. $n Series A, $p Life Sciences $i 0258-1213 $v vol. 180

440 #0 $a NATO ASI series. $n Series B, $p Physics $i 0258-1221 $v vol. 230

440 #0 $a North-Holland Series in Applied Mathematics and Mechanics $i 0167-5931

500 ## $a Anulowany ISSN: 0549-8694

440 #0 $a Oceanotechnika $i 0208-8290 $v nr 2

500 ## $a Ser. gł.: Studia i Materiały Oceanologiczne, ISSN 0208-421X ;
nr 20.

$v - numeracja (NP)

W podpolu $v podaje się numer opisywanej książki w obrębie serii/podserii.

Określenie towarzyszące numerowi skraca się wg PN-N-01158:1985, numer podaje się zasadniczo cyframi arabskimi, z wyjątkiem przypadków zachowania kombinacji cyfr rzymskich i arabskich (np. $v III/6).

Do podpola $v pola 440 przejmuje się formę zapisu numeracji, jaką podano
w polu
642 (Przykład numeracji) rekordu hasła wzorcowego dla danego tytułu serii.

Przykłady:

440 #0 $a Advances in Chemical Physics $i 0065-2385 $v vol. 90

440 #0 $a Advances in Industrial Engineering $i 0923-814X $v 11

440 #0 $a Applied Mathematical Sciences $i 0066-5452 $v vol. 75

440 #0 $a ASTM Special Technical Publication $i 0066-0558 $v Nr. 80

440 #0 $a Badania Systemowe $i 0208-8029 $v t. 1

440 #0 $a Biblioteczka dla Praktyków $v z. 1

440 #0 $a Biblioteczka Metodyczna Komputer w Szkole $v 3 (1992)

440 #0 $a Biblioteka Chemii $i 0137-5040 $v T. 1

 

KSIĄŻKA WIELOTOMOWA

PODPOLA

$a - tytuł (NP)

W podpolu $a podaje się tytuł (tytuł ujednolicony) całości książki wielotomowej.

Przykłady:

245 00 $a Oddziaływanie budownictwa tunelowego na powierzchnię terenu / $c oprac. Josef Aldorf [et al.].

440 #0 $a Budownictwo podziemne $v Cz. 1

245 10 $a Sygnały niosące informację i jej odtwarzanie / $c Jerzy Seidler.

440 #0 $a Nauka o informacji $v t. 2

245 00 $a Kierunki rozwoju obróbki cieplnej : $b dobór technologii obróbki cieplnej do warunków eksploatacji elementów konstrukcyjnych i na rzędzi / $c T. Burakowski [et al.].

440 #0 $a Obróbka cieplna metali $v t. 1

245 10 $a Podstawy organizacji budownictwa / $c Witold W. Staniszkis.

440 #0 $a Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie $v cz. 1

245 00 $a Katalog skamieniałości. $n Cz. 1, $p Paleozoik / $c red. nacz. Jan Czermiński ; red. nauk. Maria Pajchlowa ; aut. Karol Bojkowski
[et al.].

440 #0 $a Budowa geologiczna Polski $v t. 2

$n -numer części (P)

W podpolu $n podaje się oznaczenie i numer części książki wielotomowej
o budowie hierarchicznej. Oznaczenie części skraca się wg PN-N-01158:1985, numer podaje się cyframi arabskimi.

$p - tytuł części (P)

W podpolu $p podaje się tytuł części książki wielotomowej o budowie hierarchicznej.

$v - numeracja (NP)

W podpolu $v podaje się oznaczenie opisywanego tomu w obrębie całości książki wielotomowej. Określenie skraca się wg PN-N-01158:1985, numer podaje się cyframi arabskimi.

Przykłady:

440 #0 $a Miernictwo budowlane $v cz. 2

440 #0 $a Przykłady i zadania z elektrotechniki teoretycznej $v cz. 1

440 #0 $a Comprehensive treatise of electrochemistry $v vol. 2

440 #0 $a Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów inżynieria
i ochrona środowiska $
v Cz. 1

ZNAKI UMOWNE

 • Podpole $n poprzedza się kropką.
 • Podpole $p poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje podpole $n lub kropką, gdy go brak.
 • W podpolu $i podaje się numer z łącznikiem (-), bez akronimu ISSN; podpola $i nie poprzedza się przecinkiem (przecinek może być wyświetlany w szczegółach bibliograficznych, po zewnętrznej ingerencji w sposób wyświetlania tych szczegółów).
 • Przed podpolem $v nie stawia się średnika (średnik może być wyświetlany
  w szczegółach bibliograficznych, po zewnętrznej ingerencji w sposób wyświetlania tych szczegółów).
 • Na końcu pola 440 nie stawia się kropki.