300 - Opis fizyczny (P)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - forma książki i/lub objętość (P)

$b - oznaczenie ilustracji (NP)

$c - format (P)

$e - dokument towarzyszący (NP)

      

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 300 podaje się opis fizyczny dokumentu zawierający objętość lub określenie formy książki, oznaczenie ilustracji, format i inne fizyczne szczegóły jak np. oznaczenie dokumentu towarzyszącego.

Źródłem podawania informacji w polu 300 jest cała książka, dla której sporządza się opis bibliograficzny.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - forma książki i/lub objętość (P)

W podpolu $a podaje się określenie formy książki i/lub objętość.

Określenie formy podaje się, jeżeli książka występuje w innej postaci niż kodeks, np. teka, skoroszyt, harmonijka, zwój. Po określeniu formy książki podaje się, w nawiasach okrągłych, informację na temat objętości, np.

300 ## $a Teka (20 k. tabl.)

300 ## $a Skoroszyt (XV, 284 s.) : $b il. ; $c 23 cm.

Dla dokumentów audiowizualnych podaje się liczbę jednostek i określenie postaci fizycznej, np. mikrofilm, mikrofisza (dla mikroform); zwój magnetyczny, taśma magnetofonowa (dla dokumentów dźwiękowych). Dla dokumentów elektronicznych podaje się liczbę i rodzaj nośników fizycznych odpowiednio: dysków optycznych (CD-ROM lub Photo CD), dyskietek, np.

245 00 $a Słowniki naukowo-techniczne francusko-polskie, polsko-francuskie $h [Dokument elektroniczny].

260 ## $a Warszawa : $b Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ; $a Knurów : $b LexLand, $c 1998.

300 ## $a 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; $c 12 cm + $e Podręcznik użytkownika : 55 s. ; 17 cm + dyskietka instalacyjna.

 

Objętość książki podaje się w postaci liczby numerowanych stronic, kart lub łamów.

Podając objętość, zachowuje się cyfry występujące w opisywanej książce.

Jeżeli występują dwa lub trzy różne ciągi numeracji - podaje się numery ostatnich stronic (kart, łamów) każdego ciągu, oddzielając je przecinkami; w przypadku wystąpienia większej liczby ciągów - należy podać ogólną liczbę stronic lub kart wraz z określeniem pagina varia, np.

300 ## $a 135 k. pag. varia ; $c 30 cm.

300 ## $a XXVIII, 345 s. ; $c 21 cm.

300 ## $a X, 123 s., [12] k. tabl. ; $c 24 cm.

Liczbie stronic lub kart towarzyszy skrót odpowiedniego określenia - dla stronic "s", dla kart "k", dla łamów "łamy".

Nie wliczony w ciąg numeracji stronic materiał ilustracyjny (tablice), podaje się również w podpolu $a bezpośrednio po liczbie stronic, oddzielając te informacje przecinkiem i odstępem. Liczbie tablic towarzyszy skrót odpowiednio "s. tabl." lub "k. tabl." Liczbę tablic nienumerowanych ujmuje się w nawiasy kwadratowe.

Nie należy podawać w nawiasach kwadratowych stronic nie objętych numeracją, chyba że stanowią całość książki.

W przypadku, gdy liczbowanie stronic w opisywanej książce stanowi część liczbowania większej całości - najpierw należy podać odpowiedni skrót, np. "S.", "K.", "Łamy", a następnie numery pierwszej i ostatniej strony, np.

300 ## $a S. 156-230 ; $c 24 cm.

Dla dzieł wielotomowych opisywanych w całości typu: słownik, encyklopedia itp. liczących powyżej 5 tomów - w podpolu $a podaje się oznaczenie typu jednostki (Wol.).

Po skompletowaniu całości dzieła nie modyfikuje się rekordu uzupełniając określenie w polu 300 ilością tomów, zgodnie z ustaleniami grupy roboczej ds. ujednolicenia zasad katalogowania (NUKat). Informacja o ilości posiadanych przez bibliotekę tomów danego dzieła wielotomowego będzie podana w zasobie. W zasobie podaje się również objętość poszczególnych tomów.

Przykłady:

245 00 $a Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody : $b praca zbiorowa. $n T. 1 - / $c pod red. Kazimierza Kłósaka.

260 ## $a Warszawa : $b Akademia Teologii Katolickiej, $c 1976 -

300 ## $a Wol. ; $c 24 cm.

100 1# $a Prus, Bolesław $d (1847-1912).

245 10 $a Lalka / $c Bolesław Prus [pseud. ; oprac. graf. Paweł Głodek].

260 ## $a Warszawa : $b "Elipsa 2", $c 1994.

300 ## $a 3 t. w 1 wol. (602 s., [24] s. il. kolor.) ; $c 29 cm.

300 ## $a [510] s. pag. varia : $b il. ; $c 30 cm.

300 ## $a XIII, 113 s. : $b wykr. ; $c 31 cm.

300 ## $a Łamy 24-40.

300 ## $a 506 s., [3] k. tabl. złoż., [3] k. tabl. luz. : $b il., wykr. ; $c 25 cm.

 

$b - oznaczenie ilustracji (NP)

W podpolu $b podaje się informację o materiałach ilustracyjnych zawartych w opisywanej książce.

Opisując ilustracje stosuje się odpowiednie skróty:

  • mapy
  • nuty
  • portr. - portrety
  • wykr. - wykresy
  • err. - errata
  • il.- dla pozostałych materiałów ilustracyjnych

Jeżeli skrót "il." występuje z innymi określeniami, podaje się go zawsze na pierwszym miejscu.

Można podawać informację o ilustracjach kolorowych.

Przykłady:

300 ## $a 149 s. : $b il. kolor. ; $c 24 cm.

300 ## $a XXV, 1136 s. : $b il., wykr. ; $c 24 cm.

300 ## $a 745 s. : $b il. kolor., 42 mapy ; $c 30 cm.

300 ## $a Teka (29 k. tabl. dwustr.) : $b il., portr.

Dla dokumentów elektronicznych, na których utrwalono dźwięk lub, który może wygenerować dźwięk - >należy podać skrót dźw. Dla dokumentu, który może być wyświetlony w dwóch lub więcej kolorach lub, z którego można wygenerować w dwa lub więcej kolorów - należy podać określenie kolor, np.

245 00 $a Encyclopédie Hachette multimedia 99 $h [Dokument elektroniczny].

260 ## $a Oxford : $b Hachette Livre, $c 1998.

300 ## $a 2 dyski optyczne (CD-ROM) : $b dźw., kolor; $c 12 cm + $e Guide d'installation et d'utilisation : 2 vol. (35 ; 38 s.).

$c - format (P)

W podpolu $c podaje się format książki, czyli wysokość grzbietu książki w centymetrach (z zaokrągleniem w górę do pełnego centymetra),
a dla nietypowych rozmiarów również szerokość książki.

Przykłady:

300 ## $a 154 s. ; $c 24 cm.

300 ## $a 373 s. : $b il., mapy, wykr. ; $c 25x32 cm.

Dla dokumentów audiowizualnych i elektronicznych należy podać wymiary nośnika fizycznego (bez opakowania) w centymetrach zaokrąglając do pełnego centymetra w górę.

Dla dyskietek, dysków optycznych i zwojów magnetycznych - podaje się średnicę; można podać szerokość i długość taśmy magnetycznej. Dla dysków optycznych średnica wynosi zawsze 12 cm; dla dyskietek — 9 lub 14 cm.

Dla kaset magnetycznych - podaje się długość i szerokość kasety, o ile nie są standardowe, czyli 10 x 7 cm oraz szerokość taśmy, o ile jest inna niż 4 mm.

W przypadku zestawu dokumentów zapakowanych - można podać wymiary opakowania, dodając określenie w pojemniku, np.

300 ## $a 2 kasety magnetofonowe ; $c w pojemniku, 12x36x20 cm.

Jeżeli opisywany dokument dostępny jest na nośnikach o różnych wymiarach, należy podać wymiar najmniejszego i po kresce największego nośnika, np.

300 ## $a 4 dyskietki ; $c 9-14 cm.

 

$e - dokument towarzyszący (NP)

W podpolu $e podaje się nazwę lub tytuł dokumentu towarzyszącego, czyli wydanego w tym samym czasie co opisywana książka oraz przeznaczonego do łącznego z nią użytkowania.

Opis fizyczny dokumentu towarzyszącego podaje się po określeniu tego dokumentu lub jego tytule, w tym samym podpolu $e, poprzedzając go dwukropkiem z odstępem po obu stronach; jeżeli dokument towarzyszący występuje w innej postaci niż kodeks - po określeniu formy dokumentu, można podać jego opis fizyczny (objętość) ujęty w nawiasy okrągłe

Przykłady:

300 ## $a 271 s. : $b il. ; $c 24 cm + $e Atlas : 37 s., 19 k. map kolor. ; 37 cm.

300 ## $a XIII, 500 s., [12] k. tabl. : $b il. ; $c 27 cm + $e dyskietka.

300 ## $a 245 s., [1] k. tabl. : $b il. ; 21 cm + $e 2 płyty.

300 ## $a 82 s. : $b il. ; $c 29 cm + $e Salon niebieski Picassa : wystawa : teka (28 k. : il.) ; 35 cm.

Jeżeli dokument towarzyszący umieszczony jest w kieszonce wewnątrz okładki - informację o jego umiejscowieniu w opisywanej książce można podać w strefie uwag.

Jeżeli dokument towarzyszący może być przechowywany i użytkowany samodzielnie oraz ma własny, indywidualny tytuł i/lub oznaczenie odpowiedzialności i/lub oznaczenie wydania - można dla takiego dokumentu sporządzić odrębny rekord bibliograficzny. Do rekordu bibliograficznego katalogowanej książki (rekordu podstawowego), która posiada taki samoistny dodatek można wprowadzić pole powiązań (związków bibliograficznych) 770 (Hasło specjalnego wydania/suplementu), w którym podaje się hasło główne, tytuł, adres wydawniczy itp. dane pochodzące z rekordu bibliograficznego (rekordu związanego) utworzonego dla samoistnego dodatku do katalogowanej książki.

W rekordzie utworzonym dla samoistnego dodatku wprowadza się pole związków bibliofraficznych 772 (Hasło rekordu macierzystego), w którym podaje się hasło główne, tytuł, adres wydawniczy itp. dane pochodzące z rekordu bibliograficznego (rekordu związanego) utworzonego dla katalogowanej książki.

W polskiej praktyce bibliotekarskiej do tej pory informacje o powiązaniach bibliograficznych tego typu zapisywane są w polu 500 (Uwagi ogólne). Poniższy przykład jest propozycją wykorzystania pól powiązań w rekordzie bibliograficznym dla książki.

Przykład:

245 10 $a Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej / $c

Wojciech Widacki.

260 ## $a Kraków : $b TEXT, $c 1997.

300 ## $a 95 s. : $b il. ; $c 24 cm.

580 ## $a Uzupełnieniem skryptu jest: Wprowadzenie do Systemów

Informacji Geograficznej : ćwiczenia / Jacek Kozak.

650 ## $a Systemy Informacji Geograficznej $x podręczniki akademickie.

770 1# $a Kozak, Jacek. $t Wprowadzenie do Systemów Informacji

Geograficznej - ćwiczenia $z 8386050292

245 10 $a Wprowadzenie do systemów Informacji Geograficznej : $b ćwiczenia / $c Jacek Kozak.

260 ## $a Kraków : $b TEXT, $c 1997.

300 ## $a 95 s. : $b il. ; $c 25 cm + $e dyskietka.

580 ## $a Stanowi uzupełnienie skryptu: Wprowadzenie do Systemów Infor macji Geograficznej / Wojciech Widacki.

650 ## $a Systemy Informacji Geograficznej $x zadania i ćwiczenia.

772 1# $a Widacki, Wojciech. $t Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej $z 8386050241

 

ZNAKI UMOWNE

 • Podpole $a kończy się odstępem i dwukropkiem, jeżeli jest podpole $b; odstępem i średnikiem, jeżeli nie ma podpola $b, a jest podpole $c (format).
 • Podpole $b poprzedza odstęp i dwukropek.
 • Podpole $c poprzedza odstęp i średnik.
 • Podpole $e poprzedza odstęp i znak plus (+); opis fizyczny dokumentu towarzyszącego poprzedza dwukropek, z odstępem po obu stronach.
 • Pole 300 kończy się kropką.