260 - Adres wydawniczy (NP)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - miejsce wydania, dystrybucji itp. (P)

$b - nazwa wydawcy, dystrybutora itp. (P)

$c - data wydania, dystrybucji itp. (P)

$e - miejsce druku (NP)

$f - nazwa drukarni (NP)

$g - data druku (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 260 zawiera informacje związane z opublikowaniem, drukowaniem, rozprowadzaniem, wydawaniem, rozpowszechnianiem lub produkcją opisywanych dokumentów.

Biblioteka Narodowa w opisach bibliograficznych dla książek polskich podaje wersje równoległe: miejsca wydania (pierwsze i następne wystąpienia podpola $a), nazwy wydawcy (pierwsze i następne wystąpienia podpola $b) miejsca druku (podpole $e) oraz nazwy drukarni (podpole $f). Wersje równoległe poprzedza się odstępem i znakiem równości (=).

Źródłem informacji podawanych w polu 260 są: główna strona tytułowa, inne preliminaria, okładka i metryka książki. Informacje przejmowane z innych źródeł ujmuje się w nawiasy kwadratowe.

W przypadku, gdy opisywaną książką jest reprodukcja - w polu 260 podaje się adres wydawniczy tej reprodukcji; dane związane z oryginałem można podać
w
polu 534 (Uwaga o podstawie reprodukcji).

Dane podaje się w formie i języku, w jakich występują w podstawowym źródle danych, nawet jeśli zawierają błędy. W takim przypadku po skrócie [i. e.] można podać prawidłowe informacje, ujmując je łącznie ze skrótem w nawiasy kwadratowe, np.

260 ## $a New York : $b [s. n.], $c 1947 [i. e. 1948]

260 ## $a Belfast [i. e. Dublin] : $b [s. n.], $c 1946, reprint 1965.

Jeżeli podstawowe źródła danych podają kilka wersji językowych adresu wydawniczego - do pola 260 przejmuje się dane w języku tytułu właściwego z pola 245 lub wersję podaną na pierwszym miejscu.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - miejsce wydania, dystrybucji (P)

W podpolu $a podaje się miejsce wydania, czyli nazwę miejscowości, która jest siedzibą wydawcy.

Mało znane miejsce wydania lub nazwę już nie używaną można uzupełnić nazwą kraju wydania lub obecną nazwą podaną w nawiasach kwadratowych (np. $a Litzmanstadt [Łódź]).

Dwa miejsca wydania wpisuje się w oddzielne wystąpienia podpola $a rozdzielone odstępem i średnikiem.

W polu 260 podaje się najwyżej dwa miejsca wydania; jeżeli podstawowe źródło danych zawiera więcej niż dwa miejsca wydania - nie zaznacza się pominięcia pozostałych nazw skrótem [etc.].

W przypadku, gdy w opisywanej książce brak miejsca wydania - do podpola $a należy przejąć:

 • miejsce dystrybucji lub, gdy brak takiej informacji
 • nazwę miejsca wydania ustaloną na podstawie dostępnych źródeł lub, gdy jest to niemożliwe
 • dla książek wydanych za granicą - nazwę kraju wydawcy w języku polskim albo skrót [S. l.] ujęty w nawiasy kwadratowe
 • dla książek wydanych w Polsce - skrót [S. l.] ujęty w nawiasy kwadratowe

Jeżeli podaje się równoległą wersję miejsca wydania - należy ją zapisać w kolejnym wystąpieniu podpola $a i poprzedzić odstępem i znakiem równości (=), np.

260 ## $a Warszawa = $a Warsaw : $b Państ. Wydaw. Naukowe, $c 1975.

 

Przykłady:

260 ## $a Rzeszów : $b Ośrodek Usług Informatycznych KomSoft, $c 1994.

260 ## $a New York : $b McGraw-Hill, $c 1991.

260 ## $a Madison : $b Science Tech Publishers ; $a Berlin : $b Springer, $c 1986.

260 ## $a Paris : $b Masson ; $a Berlin : $b Springer, $c 1992.

260 ## $a Berlin ; $a New York : $b Walter de Gruyter, $c 1991.

260 ## $a Rotterdam ; $a Brookfield : $b A.A. Balkema, $c 1994.

260 ## $a New York ; $a Boston : $b Oxford University Press, $c 1996.

260 ## $a [S.l.] : $b Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, $c [ca 1975]

260 ## $a [S.l.] : $b Novex, $c 1990 $e (Piła : $f Zakł. Graficzne)

260 ## $a [Metals Park] : $b ASM International, $c 1988.

260 ## $a [Washington ; $b Textile Foundation], $c cop. 1936.

260 ## $a Chicago : $b Encyclopaedia Britannica, Inc : $b Merriam-Webster, $c 1986.

260 ## $a Boston : $b Ginn, $c [cop. 1916]

$b - nazwa wydawcy, dystrybutora (P)

W podpolu $b podaje się nazwę wydawcy, w najkrótszej formie umożliwiającej jego identyfikację.

Należy pomijać: określenie funkcji wydawcy: nakładem (oprócz zwrotu nakł. autora), published; wyrażenia: wydawnictwo, księgarnia (o ile nie stanowi integralnej części nazwy) oraz określenie stanu prawnego wydawcy: limited, spółka akcyjna itd.

Gdy w podstawowych źródłach danych występuje zarówno nazwa wydawcy jak i oddziału tej instytucji wydawniczej - do podpola $b przejmuje się nazwę wydawcy; nazwę oddziału należy przejąć, gdy została wyróżniona graficznie.

W podpolu $b można podać akronim instytucji wydawniczej, jeżeli w innym miejscu opisu bibliograficznego podano jej pełną nazwę. W podobnych przypadkach można stosować inne skróty nazwy instytucji wydawniczej. Bezwarunkowo można skracać jedynie trzy wyrazy: Wydawnictwo - Wydaw.; Państwowe - Państ. oraz Ministerstwo - Min.

W przypadku, gdy w opisywanej książce występują nazwy dwóch wydawców - do kolejnych wystąpień podpola $b przejmuje się obie nazwy, poprzedzając je właściwymi nazwami miejsc wydania; jeżeli jest jedno miejsce wydania, poprzedza ono tylko nazwę pierwszego wydawcy.

Jeżeli podstawowe źródła danych zawierają więcej niż dwie nazwy wydawców - do podpola $b przejmuje się nazwę pierwszą lub wyróżnioną i skrót [etc.] ujęty w nawiasy kwadratowe.

Gdy w opisywanej książce brak nazwy wydawcy należy do podpola $b przejąć nazwę dystrybutora; gdy brak również nazwy dystrybutora w podpolu $b podaje się skrót [s. n.] ujęty w nawiasy kwadratowe.

Jeżeli w opisie podaje się równoległą wersję nazwy wydawcy - należy zapisać ją w kolejnym wystąpieniu podpola $b, poprzedzając ją odstępem i znakiem równości (=), np.

260 ## $a Olsztyn : $b Pojezierze = $b Masuren, $c 1963.

Przykłady:

260 ## $a Warszawa : $b Wydaw. Naukowe PWN, $c 1997.

260 ## $a Warszawa : $b Polish Scientific Publ. PWN, $c 1988.

260 ## $a Kraków : $b AGH, $c 1963.

490 1# $a Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, $x 0239-6114 ; $v nr 75

260 ## $a Opole : $b Wydaw. WSI, $c 1991.

490 1# $a Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, $x 0239-5991 ; $v z. 46

260 ## $a New York ; $a London : $b MacMillan, 1894.

260 ## $a Liverpool : $b E. Howell ; $a London : $b Simpkin, Marshall, $c 1869.

260 ## $a [Washington : $b Textile Foundation], $c 1937.

260 ## $a [New York : $b s.n., $c 1954]

260 ## $a Laramie : $b [College of Engineering University of Wyoming], $c 1961.

260 ## $a Chicago : $b Encyclopaedia Britannica, Inc : $b Merriam-Webster, $c 1986.

260 ## $a Katowice : $b Państ. Wydaw. Techniczne, $c 1951.

$c - data wydania, dystrybucji (P)

W podpolu $c podaje się, cyframi arabskimi, rok wydania opisywanej książki; w nawiasach kwadratowych można podać datę z kalendarza gregoriańskiego, o ile taka forma występuje w książce.

Jeżeli w książce występuje kilka dat, do podpola $c należy przejąć datę
z głównej strony tytułowej, a gdy jej brak - datę najpóźniejszą.

Dla dodruków - podaje się datę dodruku tego samego wydania.

Jeżeli w opisywanej książce podano dodatkowo, odmienne od daty wydania: datę dystrybucji, copyright, druku - można je podać po przecinku w tym samym podpolu $c stosując przed tymi datami odpowiednie skróty ([dystr.], cop., dr.), np.:

260 ## $a New York : $bDover, $c 1969, cop.1937.

Jeżeli w książce brak daty wydania, do podpola $c należy przejąć kolejno:

 • rok dystrybucji poprzedzony skrótem: [dystr.] w nawiasach kwadratowych lub, gdy brak takiej daty
 • rok copyright, poprzedzony skrótem cop. (bez nawiasów) lub
 • rok druku, poprzedzony skrótem dr. (bez nawiasów) lub, gdy brak jakiejkolwiek daty
 • datę ustaloną, przypuszczalną lub przybliżoną, ujmując ją w nawiasy kwadratowe

Jeżeli opisujemy książkę wielotomową w całości (przy zachowaniu wszystkich warunków, które książka wielotomowa musi spełniać, aby można ją było opisywać w całości, tzn. liczy powyżej 5 tomów, brak indywidualnych tytułów tomów lub są zależne od tytułu całości, itp.) - w podpolu $c podaje się datę tomu wydanego najwcześniej i łącznik. Po skompletowaniu całości dzieła nie należy modyfikować rekordu, dopisując w podpolu $c pola 260 daty wydania ostatniego tomu. Jest to zgodne z ustaleniami grupy roboczej ds. ujednolicenia zasad katalogowania (NUKat).

Przykład:

245 00 $a Encyklopedia biologiczna : $b wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych. $n T. 1- / $c [oprac. nauk. Czesław Jura, Halina Krzanowska ; red. nacz. Zdzisława Otałęga et al.].

260 ## $a Kraków : $b Wydaw. OPRES, $c 1998–

300 ## $a Wol. ; $c 25 cm.

Między otwartą datą, gdy brak daty zakończenia wydawania książki wielotomowej opisywanej w całości, a dodatkowymi informacjami dotyczącymi druku - należy wstawić trzy odstępy lub łącznik i dwa odstępy, np.

260 ## $a Meksyk : $b [s.n.], $c 1985–## $e (Meksyk : $f Tall. Graf. CENDI)

Przykłady:

260 ## $a Kraków : $b Mineralogical Society of Poland, $c 1996.

260 ## $a [S. l.] : $b Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, $c [ca 1975]

260 ## $a Warszawa : $b Translator, $c [ca 1991]

260 ## $a Poznań : $b Lektor, $c [1996?]

260 ## $a Reston, Va. : $b Reston Pub., $c cop. 1981.

260 ## $a Ann Arbor, Mich. : $b UMI Research Press, $c cop. 1982.

260 ## $a New York : $b Plenum Press, $c cop. 1978–

300 ## $a Wol. : $b il. ; $c 24 cm + $e 1 dyskietka (5 1/4 cala)

260 ## $a Washington, D.C. : $b Wider Opportunities for Women, $c 1979, cop. 1975.

260 ## $a [S.l. : $b s.n., $c 15--?]

260 ## $a London : $b MacMillan, $c 1971, dr. 1973.

260 ## $a Olsztyn : $b Pojezierze, $c [dystr.] 1989.

$e - miejsce druku (NP)

W podpolu $e podaje się miejsce druku, wg zasad podawania miejsca wydania w podpolu $a, opisanych wyżej.

Miejsce druku podaje się zasadniczo, gdy nie jest znane miejsce wydania, np.

250 ## $a [S.l.] : $b Novex, $c 1990 $e (Piła : $f Zakł. Graficzne)

Miejsce druku w podpolu $e ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z podpolami $f (nazwa drukarni) i $g (data druku).

$f - nazwa drukarni (NP)

W podpolu $f podaje się nazwę drukarni lub drukarza, wg zasad podawania nazwy wydawcy w podpolu $b, opisanych powyżej.

Nazwę drukarni podaje się zasadniczo, gdy nie jest znana nazwa wydawcy
i poprzedza się ją nazwą miejsca druku w podpolu
$e, np.

260 ## $a [S.l. : s.n.], $c 1990 $e (Uppsala : $f Offsetcenter AB)

Nazwę drukarni poprzedza się odstępem oraz dwukropkiem i ujmuje w nawiasy okrągłe, łącznie z podpolami $e i $f.

$g - data druku

W podpolu $g podaje się datę druku, tylko wtedy, gdy różni się ona od daty wydania podanej w podpolu $c i wg zasad podawania daty w podpolu $c.

Jeżeli w podpolu $c podano rok druku (ponieważ w książce brak roku wydania lub dystrybucji) - nie powtarza się tej daty w podpolu $g.

Datę druku poprzedza się odstępem oraz przecinkiem i ujmuje w nawiasy okrągłe, łącznie z podpolami $e i $f.

Przykłady:

260 ## $a [S.l. : $b s.n.], $c 1950 $e (Kraków : $f Drukarnia Dziełowa)

260 ## $a [S.l. : $b s.n.], $c 1970 $e (London : $f High Fidelity Sound Studios)

260 ## $a London : $b Arts Council of Great Britain, $c 1976 $e (Twickenham : $f CTD Printers, $g 1974)

260 ## $a [S.l. : $b s.n.], $c 1990 $e (Uppsala : $f Offsetcenter AB)

260 ## $a Kraków : $b [s.n.], $c 1989 $e (Karków : $f Zakład Graficzny Politechniki Krakowskiej)

ZNAKI UMOWNE

 • Dwa miejsca wydania wpisuje się w oddzielne wystąpienia podpola $a, które rozdziela się odstępem i średnikiem
 • Przed podpolem $b (nazwa wydawcy) stawia się odstęp i dwukropek
 • Dwóch wydawców wpisuje się w oddzielne wystąpienia podpola $b, które rozdziela się odstępem i dwukropkiem
 • Dwa miejsca wydania i dwóch wydawców wpisuje się w następujący sposób:
  w pierwsze wystąpienie podpola $
  a należy wpisać pierwsze miejsce wydania, stawia się odstęp oraz dwukropek i w pierwsze wystąpienie podpola $b należy wpisać nazwę wydawcy związanego z pierwszym miejscem wydania, stawia się odstęp oraz średnik i w drugie wystąpienie podpola $a wpisuje się drugie miejsce wydania, stawia się odstęp oraz dwukropek i w drugie wystąpienie podpola $b wpisuje się nazwę wydawcy związanego z drugim miejscem wydania, np.

260 ## $a Warszawa : $b "Czytelnik" ; $a Łódź : $b Wydaw. Łódzkie

 • Datę wydania w podpolu $c podaje się po przecinku, cyframi arabskimi
 • Dane dotyczące druku, czyli podpola $e, $f, $g ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe.
 • Przed podpolem $f (nazwa drukarni) stawia się odstęp oraz dwukropek, przed podpolem $g (data druku ) - przecinek, jeżeli występuje po podpolu $e lub $f.
 • Pole 260 kończy się kropką lub łącznikiem, gdy podpole $c jest ostatnim podpolem w polu 260 lub nawiasem okrągłym, w który ujmuje się dane dotyczące druku (w podpolach $e, $f, $g) lub kwadratowym, w który ujmuje się dane niepewne, spoza podstawowych źródeł danych dla strefy adresu wydawniczego.