250 - Oznaczenie wydania (NP)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - oznaczenie wydania (NP)

$b - ciąg dalszy strefy wydania (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 250 podaje się informację o wydaniu, do którego należy opisywany dokument.

Dane dotyczące wydania przejmuje się z głównej strony tytułowej, innych preliminariów, okładki, metryki książki; dane pochodzące spoza wymienionych źródeł ujmuje się w nawiasy kwadratowe.

Jeżeli oznaczenie wydania podano jako integralną część tytułu właściwego lub dodatku do tytułu - nie powtarza się tych informacji w polu 250, np.

245 04 $a The compact edition of the Oxford English dictionary

Jeżeli oznaczenie wydania zawiera dane przynależne innej strefie opisu bibliograficznego (np. dotyczące oryginału lub pierwowzoru), podaje się je w polu 250, np.

250 ## $a Tekst na podst. wyd. 2 popr. przez autora, z uwzględnieniem rękopisu i wyd. 1 / $b przygot. do druku Tomasz Jodełka.

Informacje dotyczące wydania przejmuje się w języku, w jakim występują w źródle danych. Jeżeli w książce podano informację na temat wydania w więcej niż jednym języku - należy podać oznaczenie wydania w języku tytułu właściwego.

Jeżeli na stronie tytułowej katalogowanej książki występuje kilka tytułów prac współwydanych bez tytułu wspólnego, posiadających własne oznaczenia wydania - informację o wydaniu należy podać bezpośrednio po tytule i oznaczeniu odpowiedzialności dotyczącym danej pracy, poprzedzone przecinkiem i odstępem, np.

245 10 $a Proces, [wyd. 5] ; $b Wyrok, [wyd. 3] / $c Franz Kafka

W przypadku, gdy oznaczenie wydania jest jednakowe dla wszystkich prac współwydanych należy je podać w polu 250.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - oznaczenie wydania (NP)

Przejmuje się oznaczenie wydania i dodatkowe oznaczenie wydania. Numer wydania podaje się cyframi arabskimi, określenie towarzyszące numerowi skraca się wg PN-N-01158:1985.

Nie podaje się oznaczenia wydania jeżeli jest to pierwsze wydanie opisywanego dzieła i jeżeli nie zawiera dodatkowych informacji charakteryzujących bliżej to wydanie.

Przykłady:

250 ## $a Wyd. 1 według stanu prawnego na dzień 31 lipca 1985 r.

250 ## $a Stan prawny na dzień15 maja 1994 r.

250 ## $a Suplement 2 wg stanu prawnego na dzień 1 sierpnia 1997 r.

250 ## $a Wyd. 1, dodr.

250 ## $a Wyd. 5 uzup.

250 ## $a Wyd. 6 popr. i rozsz.

250 ## $a 2nd ed.

250 ## $a 3e éd. rev.

250 ## $a IBM ed.

250 ## $a 3d American from 8th German ed.

250 ## $a 3d ed. rev. and much enl.

250 ## $a [2nd American ed.].

250 ## $a New impression.

250 ## $a 4, vöglich überarb. und neugestaltete Aufl.

250 ## $a 2nd corr. print.

250 ## $a Concise ed.

250 ## $a [Aldine ed.].

250 ## $a Reprinted in Poland.

Dodatkowe oznaczenie wydania i/lub dodruku podaje się również w podpolu $a jeżeli nie ma oznaczenia odpowiedzialności dotyczącego pierwszego wydania.

Przykłady:

250 ## $a Wyd. 3, dodr. 2.

250 ## $a Wyd. 4 uzup., nakł. 2.

250 ## $a 2nd English ed., tr. from the 2nd German ed., with numerous additions and alterations.

250 ## $a Wyd. 1 powojenne.

250 ## $a Wyd. 1, seria 2.

250 ## $a 2nd ed., 3 print.

250 ## $a Rev. and expanded version, [7th ed.]

250 ## $a 4th ed. rev. and enl., total issue seventeen thousand.

250 ## $a Special education ed.

$b - ciąg dalszy strefy wydania (NP)

Podaje się pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania, o ile
w katalogowanej książce występuje wyraźna informacja, że dani współtwórcy i/lub instytucje sprawcze związani są z tym wydaniem. W przypadku braku takiej informacji - oznaczenie odpowiedzialności podaje się w podpolu $c pola 245, np.

245 00 $a Genetyka = $b Genetics / $c Jan M. Friedman [et al.].

250 ## $a Wyd. polskie / $b pod red. Janusza Limona ; z ang. tł. Henryk Hübner et. al.].

Kolejne oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania podaje się na dalszym miejscu w podpolu $b poprzedzone średnikiem z odstępem po obu stronach.

W podpolu $b podaje się również, po średniku, dodatkowe oznaczenie wydania, jeżeli po pierwszym oznaczeniu wydania wystąpiło oznaczenie odpowiedzialności dotyczące tego wydania.

Przykłady:

250 ## $a 2nd American, from the 8th London ed. / $b together with an account of dr Wollaston's scale of chemical equivalents ; also a substitute for Woulfe's or Nooth's apparatus and A theory of galvanism by Robert Hare [...]

250 ## $a Rev. ed. / $b compiled by the editors and contributors of Textile World.

250 ## $a Wyd. 2 popr. i uzup. / $b przez Stanisława Knothe.

250 ## $a 2nd ed. / $b to which is added Calendarium botanicum by John Berkenhout.

250 ## $a Wyd. 4 aktualizowane, stan prawny na 5 V 97 r. / $b [wybór i aktualizacja wyd. 4 Grzegorz Ługowski].

250 ## $a 4th ed. / $b revised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, repr. With corrections.

250 ## $a Rev. ed. / $b with revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. White, 2nd ed. with the assistance of Eleanor Gould Packard.

250 ## $a [Wyd. 7] / $b il. Monika Morysińska.

250 ## $a Canadian ed. = $b Ed. canadienne.

W ostatnim z powyższych przykładów podano wersję równoległą oznaczenia wydania w podpolu $b.

Według Biblioteki Narodowej: wszystkie elementy pola 250 mogą być powtarzane w wersjach równoległych; jedynie dla książek obcojęzycznych, oprócz poloników zagranicznych, nie podaje się równoległych wersji strefy wydania.

 

ZNAKI UMOWNE

  • Dodatkowe oznaczenie wydania poprzedza się przecinkiem i odstępem.
  • Przed podpolem $b, gdy nie zawiera wersji równoległej oznaczenia wydania stawia się odstęp i kreskę ukośną (/); w przeciwnym wypadku stawia się znak równości poprzedzony odstępem.
  • Przed kolejnym oznaczeniem odpowiedzialności w podpolu $b stawia się średnik z odstępem po obu stronach.
  • Dane dotyczące wydania, pochodzące spoza podstawowych źródeł danych ujmuje się w nawiasy kwadratowe.
  • Pole 250 kończy się kropką.