246 - Inne formy tytułu, wariant tytułu (P)

Wskaźniki:

pierwszy - generowanie uwagi/dodatkowe wyszukiwanie pod tytułem

0 - uwaga jest generowana, ale tytuł nie jest dodatkowym elementem wyszukiwania

1 - uwaga jest generowana i tytuł jest dodatkowym elementem wyszukiwania

2 - nie generuje się uwagi i tytuł nie jest dodatkowym elementem wyszukiwania

3 - nie generuje się uwagi, ale tytuł jest dodatkowym elementem wyszukiwania

drugi - rodzaj tytułu

# - brak informacji

0 - część tytułu

1 - tytuł równoległy

3 - inny tytuł, niż określone pozostałymi wartościami

4 - tytuł okładkowy

5 - tytuł z dodatkowej strony tytułowej (np. w innym języku)

6 - tytuł nagłówkowy

7 - tytuł z paginy

8 - tytuł grzbietowy

Podpola:

$i - wyrażenie wprowadzające wariant tytułu (NP)

$a - tytuł (NP)

$b - ciąg dalszy tytułu (NP)

$f - oznaczenie tomu/wydania i/lub roku (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 246 podaje się odmienną formę tytułu występującą w innej (niż główna strona tytułowa) części książki lub część tytułu właściwego; powinna to być forma tytułu różniąca się w sposób zasadniczy od formy użytej w polu 245.

Gdy pole to jest wyświetlane/drukowane jako uwaga (pierwszy wskaźnik przyjmuje wartość '0' lub '1'; drugi wskaźnik przyjmuje wartość '#' - odstęp lub od '3' do '8'), warianty tytułu właściwego są zazwyczaj poprzedzone przez stałe wyrażenie wprowadzające, które powinno być generowane przez system na podstawie wartości drugiego wskaźnika. System Horizon obsługuje wskaźniki pola 246.

Jeżeli w rekordzie bibliograficznym występuje kilka pól 246 - jako pierwsze powinno wystąpić pole 246 z drugim wskaźnikiem '0', a następnie pola w kolejności, w jakiej mają być wyświetlone uwagi.

W przypadku prac współwydanych bez wspólnego tytułu - w polu 246 zapisuje się wariant tytułu pracy wymienionej na pierwszym miejscu w podpolu $a pola 245; warianty tytułów pozostałych prac można zapisać w polach 740 (Hasło dodatkowe - tytuł pracy współwydanej) lub w jednym z pól 7XX (Hasło dodatkowe)

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - generowanie uwagi/dodatkowe wyszukiwanie pod tytułem

0 - uwaga jest generowana ale tytuł nie jest dodatkowym elementem wyszukiwania

Wartość '0' oznacza, że system generuje uwagę w szczegółach bibliograficznych wyjaśniającą rodzaj tytułu podanego w polu 246 (na podstawie wartości drugiego wskaźnika), ale tytuł z tego pola nie jest indeksowany.

1 - uwaga jest generowana i tytuł jest dodatkowym elementem wyszukiwania

Wartość '1' oznacza, że system generuje uwagę w szczegółach bibliograficznych wyjaśniającą rodzaj tytułu podanego w polu 246 (na podstawie wartości drugiego wskaźnika) i tytuł z tego pola jest indeksowany.

Przykład:

245 10 $a Norton Commander dla Windows 95 / $c Krzysztof Golachowski.

246 14 $a Programy narzędziowe

w szczegółach bibliograficznych wyświetli się:

"Tyt. okł: Programy narzędziowe"

2 - nie generuje się uwagi i tytuł nie jest dodatkowym elementem wyszukiwania

Wartość '2' oznacza, że system nie generuje uwagi w szczegółach bibliograficznych i tytuł z tego pola nie jest indeksowany.

3 - nie generuje się uwagi, ale tytuł jest dodatkowym elementem wyszukiwania

Wartość '3' oznacza, że system nie generuje uwagi w szczegółach bibliograficznych, ale tytuł z tego pola jest indeksowany. Ta wartość wskaźnika jest najczęściej stosowana, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość '0' (Część tytułu) lub '1' (Tytuł równoległy z podpola $b pola 245) - dodatkowa uwaga wygenerowanaz tego pola powodowałaby dublowanie informacji podczas wyświetlania szczegółów bibliograficznych.

Przykłady:

245 00 $a Compendium of technologies for application in rural areas $h [Mikrofisza] / $c compiled by V.P. Kharbanda, and J.S. Khan.

246 30 $a Rural areas

245 00 $a Genetyka = $b Genetics / $c Jan M. Friedman [et al.].

246 31 $a Genetics

Wskaźnik drugi - rodzaj tytułu

# - brak informacji

Wartość '#' (odstęp) oznacza, że drugi wskaźnik nie jest używany do określenia rodzaju tytułu podanego w polu 246; gdy pierwszy wskaźnik ma wtedy wartość '1', informację o rodzaju wersji tytułu można podać w podpolu $i.

Drugi wskaźnik '#' oznacza również, że w polu 246 podano wariant tytułu spoza katalogowanej książki, np. poprawioną formę tytułu właściwego, jeżeli zawiera błędy lub rozszerzoną wersję tytułu właściwego (słowne rozwiązanie liczb, skrótów, nazw).

Drugi wskaźnik '#' stosuje się także, gdy w polu 246 podaje się tytuł oryginału. Pierwszy wskaźnik przyjmuje wtedy wartość '1' (tytuł oryginału będzie indeksowany i w szczegółach bibliograficznych wyświetli się odpowiednia uwaga, z wyrażeniem wprowadzającym z podpola $i "Tyt. oryg.:")

W przypadku wydawnictw o budowie hierarchicznej, gdy tytuły części są nieznaczące - w polu 246 podaje się jedynie tytuł oryginału całości dzieła; podpola $n i $p, zgodnie z propozycją nowych polskich przepisów katalogowania, nie będą stosowane w polu 246, chociaż format USMARC dopuszcza ich stosowanie.

Przykłady:

245 10 $a Feynmana wykłady z fizyki. $n T. 1. $n Cz. 1 / $c Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands ; [z jęz. ang. tł. Ryszard Gajewski et al.].

246 1# $i Tyt. oryg.: $a Feynman Lectures on physics

245 00 $a Algebra elementarna / $c Adam Ostoja-Ostaszewski ; przeł. Andrzej Wieczorek.

246 1# $i Tyt. oryg.: $a Mathematics in economics : $b models and methods

245 10 $a Projektowanie systemów o działaniu bezpośrednim / $c Edward Yourdon ; tł. z ang. [Włodzimierz Martin et al.].

246 1# $i Tyt. oryg.: $a Design of on-line computer systems

245 10 $a Węgiel : $b chemia węgla i jego struktura / $c D. W. van Krevelen
i J. Schuyer ; [tł. z ang. B. Roga et al.].

246 1# $i Tyt. oryg.: $a Coal science

245 10 $a W 80 dni dookoła świata / $c Juliusz Verne ; [tł. Zbigniew Florczak ; wstęp Ryszard Strzelecki ; il. Włodzimierz Kukliński].

246 3# $a W osiemdziesiąt dni dookoła świata

245 10 $a African semminar [!] series

246 1# $i Poprawny tytuł: $a African seminar series

245 10 $a Bussines [!] plan w przykładach / $c Grzegorz Sroślak.

246 1# $i Poprawny tytuł: $a Business plan w przykładach

0 - część tytułu

Wartość '0' oznacza, że w polu 246 podano tytuł/ fragment tytułu, przez który można również wyszukać katalogowaną książkę, np. tytuł tomu dzieła wielotomowego skatalogowanego pod tytułem całości, tytuł oboczny, dalsza część tytułu właściwego (z podpola $a pola 245), dodatek do tytułu (ale nie tytuł kolejnej pracy współwydanej bez tytułu wspólnego, dla której tworzy się hasło dodatkowe w polu 700 lub 740). Tytuł ten nie powinien być wyświetlany, ale powinien być indeksowany (pierwszy wskaźnik '3').

Przykłady:

245 10 $a Elementy ekonomii matematycznej.$n T. 1, $p Statystyka / $c Emil Panek.

246 30 $a Statystyka

245 00 $a Adobe PageMaker 6.5 w dziesięciu lekcjach / $c [tł. Przemysław Gniewek].

246 30 $a PageMaker 6.5

245 00 $a Academic Press dictionary of science and technology / $c ed. by Christopher Morris.

246 30 $a Dictionary of science and technology

245 00 $a W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli O kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej / $c red. Marek Hessel ; aut. Jonathan Charkham [et al.] ; przeł. Lucyna Wysocka.

246 30 $a O kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej

245 10 $a VII Sympozjum na temat: Przepięcia w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych : $b Hołny Mejera 16-19 października 1996 r. / $c [red. nauk. Zbigniew Dmochowski].

246 30 $a Przepięcia w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

246 3# $a Siódme Sympozjum na temat: Przepięcia w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

245 10 $a Wartość pieniądza w czasie czyli Podstawy matematyki w bankowości i biznesie / $c Dariusz Wieczorek.

246 30 $a Podstawy matematyki w bankowości i biznesie

245 00 $a Webster's third new international dictionary of the English language, unabridged, with seven language dictionary. $n Vol. 1-3 / $c [ed. in chief Philip B. Gove].

246 30 $a Third new international dictionary of the English language

246 30 $a New international dictionary of the English language

245 10 $a !%@:: : $b a directory of electronic mail addressing and networks / $c Donnalyn Frey and Rick Adams.

246 30 $a Directory of electronic mail addressing and networks

1 - tytuł równoległy

Wartość '1' oznacza, że pole 246 zwiera tytuł równoległy, który został zapisany w podpolu $b pola 245. Tytuł ten nie powinien być wyświetlany w szczegółach bibliograficznych, ale powinien być indeksowany (pierwszy wskaźnik ma wartość "3").

Tytuł równoległy w polu 246 podaje się bez dodatków do tytułu.

Tytuł spoza głównej strony tytułowej (okładka, strona przytytułowa), wyrażony w innym języku niż tytuł właściwy - podaje się wyłącznie w polu 246 ze wskaźnikami 13; tytuł z dodatkowej strony tytułowej - podaje się wyłącznie w polu 246 ze wskaźnikami 15.

Przykłady:

245 00 $a Technologiczne aspekty likwidacji kopalń = $b Technological aspects associated with the closure of mining operations / $c [prace red.: Jerzy Krawczyk, Artur Wildhardt ; tł. z ang. Jerzy Krawczyk, tł. z hiszp. Magdalena Śledź].

246 31 $a Technological aspects associated with the closure of mining operations

245 00 $a Wpływ działalności górniczej na środowisko = $b Environmental impact of mining projects / $c [prace red.: Jerzy Krawczyk, Artur Wildhardt ; tł. z ang. Agnieszka Trzaska, Barbara Śpiewak, tł.
z hiszp. Magdalena Śledź].

246 31 $a Environmental impact of mining projects

3 - inny tytuł, niż określone pozostałymi wartościami

Wartość '3' oznacza, że w polu 246 podano tytuł inny niż określone pozostałymi wartościami drugiego wskaźnika. Tytuł ten powinien być wyświetlany w szczegółach bibliograficznych oraz indeksowany (pierwszy wskaźnik '1'). Generowane przez system dla tego wskaźnika wyrażenie wprowadzające uwagę może mieć postać: "Inny tytuł:"

Przykłady:

245 10 $a Vademecum des Reiseleiters : $b Fremdsprachentexte.

246 13 $a Branżowa znajomość języków obcych

245 00 $a Assembly file analysis $h [Mikroforma].

246 13 $a California State Assembly file analysis

245 10 $a W służbie polskiego wiertnictwa / $c Karol Wojnar.

246 13 $a Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie -
76 lat

4 - tytuł okładkowy

Wartość '4' oznacza, że tytuł podany w polu 246 pochodzi z oryginalnej okładki opisywanej książki, gdy okładka nie stanowi substytutu strony tytułowej, uznanej za podstawowe źródło danych. Tytuł powinien być indeksowany i wyświetlany w szczegółach bibliograficznych (pierwszy wskaźnik "1"). Generowane przez system dla tego wskaźnika wyrażenie wprowadzające uwagę może mieć postać: "Tyt. okł.:"

Przykłady:

245 10 $a W sieci / $c Włodzimierz Moczurad.

246 14 $a UNIX, sieci lokalne i rozległe

245 14 $a The XIII International Switching Symposium : $b [Stockholm, Sweden, May 27-June 1,1990 : programme for the inauguration and the plenary session].

246 14 $a Welcome to the first day of an exciting week

5 - tytuł z dodatkowej strony tytułowej (np. w innym języku)

Wartość '5' oznacza, że w polu 246 podano tytuł z dodatkowej strony tytułowej. ytuł powinien być indeksowany i wyświetlany w szczegółach bibliograficznych (pierwszy wskaźnik "1"). Generowane przez system dla tego wskaźnika wyrażenie wprowadzające uwagę może mieć postać: "Na dod. s. tyt.: "

Przykłady:

245 00 $a Nemecko-russkij slovar'.

246 15 $a Deutsch-russisches Wörterbuch

245 00 $a Sudan guide.

246 15 $a Murshid al-Sudan

245 10 $a III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna na temat: Obróbka cieplna kół zębatych : $b [materiały], Gorzów Wlkp. - Głębokie k. Międzyrzecza, 18-19 października 1989.

246 15 $a Obróbka cieplna kół zębatych

246 3# $a Trzecia Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna na temat: Obróbka cieplna kół zębatych

245 10 $a Komputeryzacja bibliotek publicznych : $b materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Komputeryzacja bibliotek publicznych - stan i zamierzenia", Supraśl k. Białegostoku, 3-5 czerwca 1996 r. / $c [red. tomu Jan Wołosz].

246 15 $a Computerization of the public libraries

245 10 $a Korespondencja dyplomatyczna przedstawicieli Francji w Warszawie Marie Louisa Descorchesa i Jeana Alexandra Bonneau z lat 1791-1972 : $b wybór korespondencji / $c [oprac.] Henryk Kocój.

246 15 $a Ostatnie lata Sejmu Wielkiego w świetle korespondencji dyplomatów francuskich

6 - tytuł nagłówkowy

Wartość '6' oznacza, że w polu 246 podano tytuł nagłówkowy (występujacyu góry pierwszej strony tekstu. Tytuł powinien być indeksowany i wyświetlany w szczegółach bibliograficznych (pierwszy wskaźnik '1'). Generowane przez system dla tego wskaźnika wyrażenie wprowadzające uwagę może mieć postać: "Tyt. nagł.: "

Przykłady:

245 10 $a Status of informatic data research, 1963 / $c John C. Bellamy.

246 16 $a Informatic data research at the University of Wyoming

245 00 $a Legiony to zwycięska nuta... : $b śpiewnik marszowy : XXIX (14) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, Kraków-Kielce, 6-12 VIII 1994 / $c [wybór tekstów Adam Roliński ; oprac. Andrzej Fischer].

246 16 $a W 80-tą rocznicę wymarszu ku wolności

7 - tytuł z paginy

Wartość '7' oznacza, że w polu 246 podano tytuł z paginy (powtarzający się na każdej stronie w nagłówku lub stopce). Tytuł powinien być indeksowany i wyświetlany w szczegółach bibliograficznych (pierwszy wskaźnik '1'). Generowane przez system dla tego wskaźnika wyrażenie wprowadzające uwagę może mieć postać: "Tyt. z paginy: "

Przykłady:

245 10 $a Relation between plane rectangular coordinates and geographic positions / $c by Walter F. Reynolds.

246 17 $a Relation between coordinates

245 10 $a Western Carpathians eastern Alps Dinarides : $b special volume to the problems of the paleozoic geodynamic domains / $c Jozef Vozár.

246 17 $a Special volume of IGCP Project no 276

8 - tytuł grzbietowy

Wartość '8' oznacza, że w polu 246 podano tytuł z grzbietu oryginalnej okładki opisywanej książki. Tytuł powinien być indeksowany i wyświetlany w szczegółach bibliograficznych (pierwszy wskaźnik '1'). Generowane przez system dla tego wskaźnika wyrażenie wprowadzające uwagę może mieć postać: "Tyt. grzbietowy:"

Przykłady:

245 14 $a The Unix book / $c by Mike Banahan and Andy Rutter.

246 18 $a Unix operating system book

245 10 $a Generał Jan Wojciech Kiwerski "Oliwa" : $b dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej / $c Mariusz Kardas [...].

246 18 $a Jan Wojciech Kiwerski

PODPOLA

$a - tytuł (NP)

Podaje się wersję tytułu odmienną od tytułu właściwego z pola 245.

Należy pomijać początkowy rodzajnik, aby nie był brany pod uwagę przy szeregowaniu.

$b - ciąg dalszy tytułu (NP)

Podaje się dodatek do tytułu umieszczonego w podpolu $a pola 246, poprzedzając go dwukropkiem poprzedzonym odstępem. W przypadku tytułu równoległego - w polu 246 nie podaje się dodatków do tytułu.

$f - oznaczenie tomu/wydania i/lub roku (NP)

W podpolu $f podaje się oznaczenie i numer tomu lub oznaczenie wydania i/lub datę (rok lub zakres lat), które wiążą wariant tytułu z pola 246 z opisywaną książką, np.

245 10 $a Internet : $b przewodnik użytkownika / $c Paul Gilster ; z ang. przeł. Grzegorz Grudziński.

246 1# $i Tyt. oryg.: $a Internet navigator $f 2nd ed.

Podpole $f nie jest wykorzystywane, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość '0' (część tytułu) lub '1' (tytuł równoległy).

$i - wyrażenie wprowadzające wariant tytułu (NP)

Tekst dodany przez bibliotekarza, wyjaśniający rodzaj tytułu podanego w podpolu $a pola 246, jeżeli nie można określić rodzaju tytułu za pomocą żadnej z wartości drugiego wskaźnika. Podpole $i jest zawsze pierwszym podpolem w polu 246, a drugi wskaźnik przyjmuje wartość # (odstęp), np.

246 1# $i Tyt. oryg.: $a Mathematics in economics : $b models and methods

ZNAKI UMOWNE

  • Na końcu pola 246 nie stawia się kropki.