245 - Tytuł właściwy i oznaczenie odpowiedzialności (NP)

Wskaźniki:

pierwszy - dodatkowe wyszukiwanie pod tytułem

0 - tytuł z pola 245 nie jest dodatkowym czynnikiem wyszukiwania

1 - tytuł jest dodatkowym czynnikiem wyszukiwania

drugi - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu (od 0 do 9)

Podpola:

$a - tytuł (NP)

$h - nośnik (NP)

$b - ciąg dalszy tytułu (NP)

$n - numer części (P)

$p - tytuł części (P)

$c - dodatkowe elementy strefy tytułu/oznaczenie odpowiedzialności (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 245 zawiera tytuł, dodatki do tytułu, oznaczenie odpowiedzialności, przejęte zasadniczo z głównej strony tytułowej dokumentu. Dane przejmowane spoza strony tytułowej - ujmuje się w nawiasy kwadratowe, a spoza katalogowanej książki - podaje się w polu uwag 500.

Jeżeli występuje kilka stron tytułowych w różnych językach lub alfabetach, jako podstawę opisu należy wybrać stronę w języku zasadniczej części książki, lub
z braku takiego kryterium - pierwszą stronę tytułową recto. Jeżeli informacje podano na dwóch stronicach na rozwarciu bez powtórzeń – traktuje się je jako jedną, główną stronę tytułową.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - dodatkowe wyszukiwanie pod tytułem

0 - tytuł z pola 245 nie jest dodatkowym czynnikiem wyszukiwania

Wartość '0' oznacza, że dodatkowe hasło utworzone dla tytułu jest różne niż tytuł w polu 245 (rekord zawiera np. pole 246 Wariant tytułu) lub hasło dodatkowe nie jest wymagane

1 - tytuł jest dodatkowym czynnikiem wyszukiwania

Wartość '1' oznacza, że tytuł z pola 245 jest dodatkowym czynnikiem wyszukiwania. Pierwszy wskaźnik przyjmuje wartość 1 również, gdy w rekordzie występuje jedno z pól haseł głównych 1XX.

 

Wskaźnik drugi - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '0' oznacza, że wszystkie początkowe znaki tytułu będą uwzględniane przy szeregowaniu. Znaczy to, że tytuł nie zaczyna się od rodzajnika. Znaki diakrytyczne ani znaki specjalne (np. wielokropek, czy cudzysłów) występujące na początku tytułu nie są traktowane jako znaki pomijane przy szeregowaniu, np.

245 10 $a ... A każdy szpieg to książę : $b pełna historia wywiadu izraelskiego / $c Dan Raviv, Yossi Melman ; z ang. przeł. Eugeniusz Molejko.

245 10 $a ... A zm˘en˘en sv˘et / $c Robert Kvaček.

245 10 $a "A słowo Boże rozszerzało się i rosło" : $b programowa funkcja Dz 12, 1-24 w kompozycji księgi / $c Waldemar Rakocy.

245 10 $a "A propos de la double prononciation de "Missouri" / $c [Witold Mańczak].

 

1-9 - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartości od '1' do '9' oznaczają liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu, gdy tytuł zaczyna się od rodzajnika (Le, Der, The itd.). Znaki diakrytyczne i specjalne (np. apostrof) związane z rodzajnikiem są włączone do liczby znaków pomijanych przy szeregowaniu, np.

245 12 $a L`informatique / $c Pierre Mathelot.

245 13 $a An A to Z of British life : $b [dictionary of Britain] / $c Adrian Room.

245 04 $a The ABC of business culture / $c Monika Woytowicz-Neymann, Joanna Ciecierska, Elżbieta Jendrych, Barbara Jenike.

PODPOLA

$a - tytuł (NP)

W podpolu $a podaje się tytuł właściwy katalogowanej książki, czyli tytuł przejęty z głównej strony tytułowej lub jej substytutu. W przypadku występowania kilku stron tytułowych w różnych językach - do podpola $a pola 245 przejmuje się tytuł w języku zasadniczej części katalogowanej książki. Jeżeli takiego kryterium nie da się zastosować - tytuł z pierwszej strony tytułowej recto.

Do podpola $a przejmuje się tytuł w formie w jakiej występuje na stronie tytułowej. Wyjątkiem od tej zasady jest zachowanie pisowni wielkich liter - należy je stosować zgodnie z ortografią języka tytułu oraz interpunkcji- należy stosować polskie zasady w zakresie przestankowania.

Nie należy uwspółcześniać pisowni; dla tytułu w pisowni uwspółcześnionej można utworzyć pole 246 (Wariant tytułu), np.

245 10 $a O misterjach Cyprjana Norwida / $c Zofja Szmydtowa.

246 1# $a O misteriach Cypriana Norwida

245 10 $a Szymona Mariciusa z Pilzna O szkołach czyli Akademjach ksiąg dwoje (1551) / $c przeł. i objaśnił Antoni Danysz.

246 30 $a O szkołach czyli Akademiach ksiąg dwoje

Nie należy poprawiać błędów pisowni, podając w nawiasach kwadratowych w polu 245 poprawną formę. Po błędnym wyrazie stawia się wykrzyknik [!] ujęty w nawiasy kwadratowe - tytuł poprawiony można podać w polu 246 (Wariant tytułu z drugim wskaźnikiem # - odstęp), np.

245 10 $a African semminar [!] series

246 1# $i Poprawny tyt.: $a African seminar series

Można skracać tytuły zbyt rozwlekłe, zachowując trzy pierwsze wyrazy, pod warunkiem, że sens tytułu się nie zmieni. Pominięcia zaznacza się wielokropkiem ujętym w nawiasy kwadratowe, np.

245 10 $a Prize essays on spinning, as they appeared in the wool and cotton reporter [...].

Jeżeli wśród trzech pierwszych wyrazów tytułu właściwego, podanego w podpolu $a pola 245, wystąpi skrót wyrazu, nazwy lub liczba - należy powtórzyć tytuł wraz z rozwiązanym skrótem lub słownym wyrażeniem liczby w polu 246 (Wariant tytułu, z drugim wskaźnikiem # - spacja)

Przykłady:

245 00 $a 30 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Zielonogórskiej : $b 1967-1997 / $c pod red. Józefa Korbicza.

246 3# $a Trzydzieści lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Zielonogórskiej

245 10 $a 700 zadań z matematyki : $b ze wstępem teoretycznym i rozwiązaniami. $n Cz. 1, $p Teoria zadania / $c Jacek Kaczmarczyk.

246 3# $a Siedemset zadań z matematyki : $b ze wstępem teoretycznym
i rozwiązaniami

245 10 $a 87 przykładów w Fortranie : $b elektroniczna technika obliczeniowa [...] / $c Andrzej Adamski, Andrzej Turnau, Jan Werewka.

246 3# $a Osiemdziesiąt siedem przykładów w Fortranie

245 14 $a The VDM-SL : $b reference guide / $c John Dawes.

246 1# $a Vienna Development Method-Specification Language

245 10 $a WWW - prosto i przystępnie / $c Thomas Franke.

246 1# $a World Wide Web - prosto i przystępnie

245 10 $a CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu / $c Aleksandra Sołtysińska, Paweł Czubik.

246 1# $a Central European Free Trade Area - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu

Prace współwydane pod wspólnym tytułem

Jako dzieło współwydane traktuje się dokument opublikowany wraz z innym dokumentem bez wspólnej strony tytułowej lub ze wspólną stroną tytułową, gdzie na takiej stronie podano zarówno tytuł wspólny, jak i tytuły poszczególnych prac. Za dzieło współwydane nie można uznać dzieła, które nie posiada własnej strony tytułowej lub dane o nim nie zostały wymienione na wspólnej stronie tytułowej.

W podpolu $a pola 245 podaje się tytuł wspólny dla wszystkich prac współwydanych w znaczeniu podanym powyżej. Tytuły poszczególnych prac podaje się w polu 505 (Uwaga o zawartości), tworząc dla nich hasła dodatkowe typu Autor. Tytuł w kolejnych wystąpieniach pola 700 lub 740 Tytuł

Przykłady:

Prace współwydane pod wspólnym tytułem różnego autorstwa

245 00 $a Socjologiczne problemy pracy w hutnictwie.

505 0# $a Zawiera: Innowacja w zakresie czasu pracy w hutnictwie : społeczne konsekwencje czterobrygadowego systemu pracy / Franciszek Adamski. Mistrz hutniczy : studium z zakresu socjologii organizacji pracy / Jerzy Sikorski.

700 12 $a Adamski, Franciszek. $t Innowacja w zakresie czasu pracy w hutnictwie

700 12 $a Sikorski, Jerzy. $t Mistrz hutniczy

Prace współwydane pod wspólnym tytułem tego samego autorstwa

245 10 $a Jawa i mrzonka / $c Antoni Słonimski.

505 0# $a Zawiera: Spowiedź emigranta ; Jak to było naprawdę / A. Słonimski.

700 12 $a Słonimski, Antoni $d (1895-1976). $t Spowiedź emigranta

700 12 $a Słonimski, Antoni $d (1895-1976). $t Jak to było naprawdę

Prace współwydane bez wspólnego tytułu

Jeżeli tytuły prac współwydanych jednego autorstwa podano na stronie tytułowej - w podpolu $a pola 245 podaje się tytuł pracy wymienionej na pierwszym miejscu, a tytuł następnej pracy w podpolu $b pola 245.

Dla prac wymienionych w podpolu $b tworzy się hasła dodatkowe typu Autor. Tytuł w polu 700 lub Tytuł w polu 740.

Przykłady:

245 10 $a Młodzieniec z dawnych lat ; $b Maltaverne / $c François Mauriac ; przeł. Zofia Milewska.

700 12 $a Mauriac, François $d (1885-1970). $t Maltaverne $l (pol.)

245 14 $a Die Mutter der Könige : $b Roman ; Die Verteidigung Granadas : Erzählung / Kazimierz Brandys ; aus dem Poln. von Wanda Brońska-Pampuch.

700 12 $a Brandys, Kazimierz $d (1916-#). $t Verteidigung Granadas $l (niem.)

Jeżeli tytuły prac współwydanych różnego autorstwa podano na stronie tytułowej - w podpolu $a pola 245 podaje się tytuł pracy wymienionej na pierwszym miejscu, w podpolu $c - oznaczenie odpowiedzialności związane
z pracą wymienioną w podpolu $a, następnie (po kropce i dwóch odstępach) podaje się tytuł pracy współwydanej z oznaczeniem odpowiedzialności związanym z tą pracą (po kresce ukośnej "/" z odstępem po obu stronach).

Dla prac współwydanych wymienionych w podpolu $c tworzy się hasła dodatkowe typu Autor. Tytuł w polach 700 lub Tytuł w polu 740.

Przykłady:

245 10 $a Chaotic dynamics : $b theory and applications to economics / $c Alfredo Medio. DMC software / by Giampaolo Gallo.

700 12 $a Gallo, Gampaolo. $t DMC software

245 10 $a Wesele / $c Stanisław Wyspiański. O Weselu / T. Żeleński-Boy
[et al.].

740 02 $a O Weselu

245 10 $a Solitony optyczne - właściwości propagacyjne / $c Marek Jasiński, Adam Majewski. Testowanie systemów pomiarowych z impulsowymi losowysygnałami wejściowymi / Jacek Dusza, Eugenio Pedro Kot Nawrocki. Zespolone częstotliwości rezonansowe TEomn w różnych konfiguracjach rezonatora ferrytowego o symetrii osiowej / Krzysztof Derzakowski.

700 12 $a Dusza, Jacek. $t Testowanie systemów pomiarowych z impulsowymi losowymi sygnałami wejściowymi

700 12 $a Derzakowski, Krzysztof. $t Zespolone częstotliwości rezonansowe TEomn w różnych konfiguracjach rezonatora ferrytowego o symetrii osiowej

245 10 $a Naturalna kuchnia wegetariańska : $b zbiór smacznych i prostych w wykonaniu przepisów wegetariańskich [...] / $c zebrane i oprac. na podstawie wieloletnich doświadczeń kulinarnych przez: Carolin Mueller-Pawlak. Podstawowe zasady odżywiania się oraz przewodnik zdrowego stylu życia [...] / Robert Kuczek.

700 12 $a Kuczek, Robert. $t Podstawowe zasady odżywiania się

245 10 $a Analiza właściwości propagacyjnych światłowodów prostokątnych / $c Adam Majewski, Sławomir Sujecki. Analiza właściwości propagacyjnych światłowodow nieliniowych / Maan Mohmmed Shaker Faraj, Adam Majewski. Wielowymiarowe impulsowe procesy pseudolosowe do testowania systemów koincydencyjnych / E. Pedro Kot Nawrocki [et al.].

700 12 $a Shaker Faraj, Maan Mohammed. $t Analiza właściwości propagacyjnych światłowodow nieliniowych

740 02 $a Wielowymiarowe impulsowe procesy pseudolosowe do testowania systemów koincydencyjnych

Jeżeli prace współwydane mają również własne strony tytułowe lub nie wszystkie tytuły prac współwydanych występują na stronie tytułowej uznanej za główną - w podpolu $a pola 245 podaje się tytuł pierwszej pracy umieszczonej na głównej stronie tytułowej; tytuły pozostałych prac z głównej strony tytułowej - należy podać w podpolu $b, o ile są to prace jednego autorstwa lub w podpolu $c, o ile są to prace różnego autorstwa.

Tytuły prac współwydanych, których tytuły podano poza stroną tytułową uznaną za podstawowe źródło danych - podaje się w takim przypadku w polu 501, sporządzając dla nich hasła dodatkowe typu Autor. Tytuł w polu 700 lub Tytuł w polu 740 (np. gdy praca współwydana nie ma autora).

Przykłady:

245 00 $a Słownik turystyczny polsko-węgierski / [red. Varsányi István, przy współpracy Fazekas Zsuzanna].

501 ## $a Współwyd. w kierunku przeciwnym: Słownik turystyczny węgiersko-polski / [red. Varsányi István, przy współpracy Fazkas Zsuzanna].

740 02 $a Słownik turystyczny węgiersko-polski

245 10 $a Iwona, księżniczka Burgunda ; $b Ślub ; Operetka ; Historia / $c Witold Gombrowicz ; słowo wstępne Jerzy Jarzębski.

501 ## $a Współwyd.: Od bosości do nagości : esej / Konstanty A. Jeleński.

700 12 $a Gombrowicz, Witold $d (1904-1969). $t Ślub

700 12 $a Gombrowicz, Witold $d (1904-1969). $t Operetka

700 12 $a Gombrowicz, Witold $d (1904-1969). $t Historia

700 12 $a Jeleński, Konstanty Aleksander $d (1922-1987). $t Od bosości do nagości

245 10 $a Multimedia : $b making it work / $c Tay Vaughan.

501 ## $a Współwyd.: Tempra : the complete multimedia solution : user guide. Special ed. Lakeland, 1992. 66 s.

740 02 $a Tempra

245 10 $a Wstęp do teorii mnogości i topologii / $c Kazimierz Kuratowski.

501 ## $a Współwyd. wraz z dodatkiem Ryszarda Engelkinga: Elementy topologii algebraicznej.

700 12 $a Engelking, Ryszard $d (1935-#). $t Elementy topologii algebraicznej

Materiały z konferencji

Jeżeli konferencja posiada własną, wyróżniającą nazwę - podaje się ją w podpolu $a pola 245.

Jeżeli na głównej stronie tytułowej występuje zarówno nazwa konferencji jak
i tytuł materiałów z tej konferencji, które opisywana książka zawiera - w podpolu $a pola 245 podaje się tytuł uznany za właściwy, jest to najczęściej temat konferencji, natomiast nazwę konferencji podaje się w dodatku do tytułu w podpolu $b.

Przykłady:

245 00 $a Achievements in the mechanical and material engineering : $b proceedings of the III-rd International Scientific Conference / $c [ed. board: Leszek A. Dobrzański, Eugeniusz Hajduczek].

245 00 $a Acid rain research: do we have enough answers? : $b proceedings of a speciality conference, Hertogenbosch, the Netherlands, 10-12 October 1994 / $c ed. by: G.J. Heij and J.W. Erisman.

245 00 $a Acoustic radiation and wave propagation : $b presented at 1994 International Mechanical Engineering Congress and Exposition : Chicago, Illinois, November 6-11, 1994 / $c ed. by Sean F.Wu.

Jeżeli na stronie tytułowej występuje wyróżniająca nazwa konferencji, a tytuł książki (materiałów z tej konferencji) ma formę dodatku do tytułu i czasami jest wyróżniony graficznie (np. streszczenia, referaty itp.) - w podpolu $a pola 245 podaje się nazwę konferencji.

Przykłady:

245 10 $a X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych : $b Zakopane 18-21.09.1996 r. : referaty sekcji I / $c [red.: Anna Błażkiewicz].

245 10 $a VII Conference on Structural Acoustics : $b proceedings, Zakopane, 20-22 April 1998 / $c ed. Ryszard Panuszka.

245 10 $a IX-th International Symposium on Combustion Processes : $b abstracts of papers : Wisła-Jawornik, 1985.

245 10 $a V Sympozjum Techniki Laserowej : $b referaty : Szczecin-Świnoujście, 23-27 września 1996 / $c [kom. nauk. Wiesław Woliński et al.].

Jeżeli na stronie tytułowej występuje tytuł będący tematem ogólnym konferencji oraz tytuł będący tematem szczegółowym konferencji - należy utworzyć pole 246 (Wariant tytułu, drugi wskaźnik - '0') dla tytułu, którego nie uznano za właściwy i podano w podpolu $b pola 245 jako dodatek do tytułu lub jako temat ogólny/szczegółowy konferencji wymienionej w podpolu $a, po dwukropku z odstępem za tym znakiem.

Przykłady:

245 10 $a III Zjazd Geomorfologów Polskich : $b procesy geomorfologiczne, zapis w rzeźbie i osadach. $n 1, $p Streszczenia komunikatów, posterów i referatów / $c [red. nauk. Tadeusz Szczypek].

246 30 $a Procesy geomorfologiczne, zapis w rzeźbie i osadach

245 10 $a VII Sympozjum na temat: Przepięcia w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych : $b Hołny Mejera 16-19 października 1996 r. / $c [red. nauk. Zbigniew Dmochowski].

246 30 $a Przepięcia w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

245 10 $a III Ogólnopolska Konferencja im. prof. dr hab. inż. Roberta Staniszewskiego nt. Sztuczna inteligencja : $b CIR-13'98 : (cybernetyka, inteligencja, rozwój) : Siedlce-Warszawa, 16-17 września 1998 r. / $c red. nauk. Jerzy Tchórzewski.

246 30 $a Sztuczna inteligencja

W strefie odpowiedzialności (w podpolu $c pola 245) dla materiałów z konferencji podaje się nazwy redaktorów, organizatorów i instytucji sprawczych. Pomija się nazwy podane w składzie komitetów organizacyjnych i naukowych.

Na pierwszym miejscu podaje się nazwy redaktorów naukowych wymienionych w opisywanej książce na stronie tytułowej lub w innych preliminariach, na okładce, w metryce. Podaje się do trzech nazw lub pierwszą/wyróżnioną nazwę i skrót [et al.], gdy redaktorów jest więcej niż trzech. Hasła dodatkowe w polach 700 tworzy się dla wszystkich nazw redaktorów podanych w podpolu $c pola 245.

Jeżeli nazwy organizatorów konferencji wymieniono na stronie tytułowej - należy je podać w podpolu $c pola 245. Podaje się do trzech nazw organizatorów lub pierwszą nazwę i skrót [et al.], gdy organizatorów jest więcej niż trzech.

Jeżeli nazwy organizatorów występują w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności - hasła dodatkowe, bez określenia rodzaju współpracy, w polach 710 tworzy się dla wszystkich nazw; jeżeli w kolejnym oznaczeniu odpowiedzialności (w podpolu $c po średniku) - hasło dodatkowe sporządza się tylko dla pierwszej nazwy.

W podpolu $c pola 245 należy zaznaczyć, że ciało zbiorowe występuje w funkcji organizatora konferencji; jeżeli określenia organizator organizatorzy itp. brak w katalogowanej książce - dodaje się je w nawiasach kwadratowych przed nazwą ciała zbiorowego.

Przykłady:

245 10 $a III Polskie Sympozjum Ruchu Telekomunikacyjnego : $b Kraków 30-31.05.1996 / $c organizacja: Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej przy współudziale Fundacji Postępu Telekomunikacji.

710 2# $a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków). $b Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. $b Katedra Telekomunikacji.

245 00 $a II Konferencja : $b elektrotechnika prądów niesinusoidalnych : EPN'95 : materiały konferencyjne / $c [organizator: Instytut Metrologii Elektrycznej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze].

710 2# $a Wyższa Szkoła Inżynierska (Zielona Góra). $b Instytut Metrologii Elektrycznej.

245 10 $a 1972 International Zürich Seminar on Integrated systems for speech, video and data communications : $b March 15th-17th, 1972 Zürich/Switzerland : proceedings / $c [organizator] Federal Institute of Technology.

710 2# $a Eidgenössische Technische Hochschule (Zürych, Szwajcaria).

Jeżeli na stronie tytułowej katalogowanej książki (materiałów z konferencji) wymieniono nazwę(y) instytucji sprawczej(ych) - należy ją podać w podpolu $c pola 245. Podaje się do trzech nazw instytucji sprawczych lub pierwszą nazwę i skrót [et al.], gdy instytucji sprawczych jest więcej niż trzy.

Dla nazw instytucji wymienionych w podpolu $c pola 245 tworzy się hasła dodatkowe w polach 710 bez określenia rodzaju współpracy.

Przykłady:

245 10 $a IV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : $b materiały z konferencji naukowo-technicznej [...] / $c Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

710 2# $a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków). $b Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

245 10 $a VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym : $b Ustroń, 9-11 października 1996 / $c Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN
w Katowicach.

710 2# $a Główny Instytut Górnictwa

710 2# $a Polska Akademia Nauk. $b Oddział (Katowice). $b Komisja Nauk Geologicznych.

245 00 $a XV Sympozjum : $b geologia formacji węglonośnych Polski : materiały : Kraków, 1992 / $c red. Ireneusz Lipiarski ; Instytut Surowców Energetycznych AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne.

710 2# $a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków). $b Instytut Surowców Energetycznych.

710 2# $a Państwowy Instytut Geologiczny.

710 2# $a Polskie Towarzystwo Geologiczne.

Książka wielotomowa

Każdy tom książki wielotomowej otrzymuje odrębny rekord bibliograficzny. Elementem, który skupia wszystkie części jest tytuł właściwy całości książki wielotomowej. Tytuł całości może wystąpić, w zależności od sposobu opisania poszczególnych części - w polu 245, 440 lub 490 i 800 lub 830.

Książkę wielotomową można również opisać w jednym rekordzie bibliograficznym.

Książka wielotomowa opisywana w całości

W jednym rekordzie bibliograficznym można opisać książkę wielotomową typu encyklopedia, słownik, informator itp. skompletowaną w całości lub, której cykl wydawniczy jeszcze się nie zakończył, pod warunkiem, że:

 • liczy powyżej 5 tomów
 • poszczególne tomy nie mają indywidualnych lub wyróżniających tytułów

W podpolu $a podaje się tytuł całości dzieła wielotomowego, w podpolu $n - oznaczenie pierwszego (lub wydanego najwcześniej) tomu z kreska poziomą (np. T. 1- ). Po skompletowaniu całości dzieła nie uzupełnia się informacji w tym podpolu, jak również w podpolu $c pola 260 (data wydania) i w podpolu $a pola 300 (forma książki i/lub objętość); o tym ile, jakie tomy (wraz z ich tytułami zależnymi od tytułu całości, datami ich wydania, o ile są różne od daty podanej w podpolu $c pola 260 itp.) informuje czytelnikazasób utworzony dla poszczególnych zestawów danego wydawnictwa wielotomowego.

Przykłady:

245 00 $a Encyklopedia "Białych Plam". $n T. 1- / $c [kom. nauk. Henryk Kiereś - przewodn. et al. ; aut. haseł Czesław Stanisław Bartnik et al.].

260 ## $a Radom : $b Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, $c 2000-

300 ## $a Wol. ; $c 24 cm.

650 ## $a Encyklopedie i słowniki polskie.

650 ## $a Historia powszechna $x encyklopedie.

245 00 $a Słownik staropolski. $n T. 1- / $c red. nacz. Stanisław Urbańczyk.

260 ## $a Kraków : $b Zakład Narodowy im. Ossolińskich : $b Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, $c 1953-

300 ## $a Wol. ; $c 31 cm.

650 ## $a Język polski $x historia $x słowniki.

Tom bez tytułu lub o tytule nieznaczącym (zależnym od tytułu całości)

W podpolu $a pola 245 podaje się tytuł całości książki wielotomowej, w podpolu $b - ciąg dalszy tytułu całości, w podpolu $n - oznaczenie i numerację tomu, w podpolu $p - tytuł tomu, w podpolu $c - oznaczenie odpowiedzialności dotyczące opisywanego tomu.

Jeżeli trudno podjąć decyzję, czy tytuł części jest wyróżniający - należy go traktować jak tytuł zależny i podawać w podpolu $p pola 245. Dla takiego tytułu zależnego należy utworzyć w rekordzie pole 246 (Inne formy tytułu, wariant tytułu) ze wskaźnikami 30 - tytuł zależny będzie indeksowany, natomiast nie będzie widoczny w szczegółach bibliograficznych, np.

100 1# $a Magiera, Leon.

245 10 $a Komputerowy rachunek symboliczny w przykładach z fizyki / $c Leon Magiera. $n Cz. 1, $p Mechanika.

246 30 $a Mechanika

260 ## $a Wrocław : $b Oficyna Wydawnicza PW, $c 1995.

100 1# $a Dudek, Władysław $d (1922-2001).

245 10 $a Metoda redukcji Quasi-implikantów w teorii układów przełączających. $n Cz. 3, $p Funkcje logiczne słabo określone, wiązania wieloargumentowe / $c Władysław, Dudek.

246 30 $a Funkcje logiczne słabo określone, wiązania wieloargumentowe

260 ## $a Kraków : $b Wydaw. AGH, $c 1982.

Osoby katalogujące kolejne tomy zobowiązane są do kontynuowania sposobu katalogowania przyjętego dla pierwszego z opracowanych tomów, zgodnie z ustaleniami grupy roboczej ds. ujednolicenia zasad katalogowania (NUKat).

Przykłady:

100 1# $a Zawadzka, Ludmiła.

245 10 $a Metody ilościowe w organizacji i zarządzaniu. $n Cz. 2 / $c Ludmiła Zawadzka ; Politechnika Gdańska.

260 ## $a Gdańsk : $b Wydaw. PG, $c 1994.

100 1# $a Kruciński, Marian $d (1928-#).

245 10 $a Metalurgia stali. $n T. 1. $n Cz. 1, $p Materiały wsadowe i podstawy procesów rafinacyjnych / $c Marian Kruciński.

246 30 $a Materiały wsadowe i podstawy procesów rafinacyjnych

260 ## $a Kraków : $b Wydaw. AGH, $c 1986.

100 1# $a Kruciński, Marian $d (1928-#).

245 10 $a Metalurgia stali. $n T. 1. $n Cz. 2, $p Tlenowy proces konwertorowy / $c Marian Kruciński.

246 30 $a Tlenowy proces konwertorowy

260 ## $a Kraków : $b Wydaw. AGH, $c 1986.

100 1# $a Aftanazy, Roman $d (1914-#).

245 10 $a Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. $n Cz. 1, $p Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia. $n T. 1, $p Województwa mińskie, mścisławskie, witebskie / $c Roman Aftanazy.

250 ## $a Wyd. 2 przejrzane i uzup.

260 ## $a Wrocław : $b Zakład Narodowy im. Ossolińskich, $c 1991.

100 1# $a Aftanazy, Roman $d (1914-#).

245 10 $a Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. $n Cz. 1, $p Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia. $n T. 2, $p Województwa brzesko-litewskie, nowogródzkie / $c Roman Aftanazy.

250 ## $a Wyd. 2 przejrzane i uzup.

260 ## $a Wrocław : $b Zakład Narodowy im. Ossolińskich, $c 1992.

Tom o tytule wyróżniającym (niezależnym od tytułu całości)

W podpolu $a pola 245 podaje się tytuł indywidualny tomu, w podpolu $b - ciąg dalszy tytułu tomu, w podpolu $c - oznaczenie odpowiedzialności dotyczące tomu. Tytuł całości książki wielotomowej podaje się w polu 440 lub 490 i 800 lub 830 jako hasło dodatkowe.

Przykłady:

245 10 $a Badania rynku i rozwój produktu / $c Peter Davies, David Pardey ; [z jęz. ang. tł.: Ireneusz Opaliński].

490 1# $a Marketing w praktyce : kompletny kurs z ćwiczeniami / Peter Davies, David Pardey ; $v z. 2

800 1# $a Davies, Peter. $t Marketing w praktyce $v z. 2

245 10 $a Instrumenty polityki marketingowej / $c Peter Davies, David Pardey ; [z jęz. ang. tł.: Ireneusz Opaliński].

490 1# $a Marketing w praktyce : kompletny kurs z ćwiczeniami / Peter Davies, David Pardey ; $v z. 3

800 1# $a Davies, Peter. $t Marketing w praktyce $v z. 3

245 10 $a Maszyny prądu stałego / $c Bolesław Dubicki.

490 1# $a Maszyny elektryczne / Bolesław Dubicki ; $v t. 1

800 1# $a Dubicki, Bolesław. $t Maszyny elektryczne $v t. 1

245 10 $a Silniki indukcyjne / $c Bolesław Dubicki.

490 1# $a Maszyny elektryczne / Bolesław Dubicki ; $v t. 3

800 1# $a Dubicki, Bolesław. $t Maszyny elektryczne $v t. 3

245 10 $a Podstawy rachunku tensorowego / $c Szczepan Borkowski.

490 1# $a Mechanika ośrodków ciągłych / Szczepan Borkowski ; $v t. 1

800 1# $a Borkowski, Szczepan $d (1929-#). $t Mechanika ośrodków ciągłych $v t.1

Jeżeli w książce wielotomowej występują zarówno tytuły tomów zależne od tytułu całości, jak i niezależne lub bez tytułu - należy w każdym z rekordów tworzonych dla poszczególnych tomów podać w polu 440 lub 490 i 800 lub 830 tytuł całości książki wielotomowej, z ewentualnym oznaczeniem odpowiedzialności dla całości i oznaczeniem oraz numeracją opisywanego tomu w obrębie całości dzieła wielotomowego. Wszystkie tomy książki mogą być w ten sposób wyszukiwane w indeksie również przez jeden tytuł (całości dzieła).

Przykłady:

245 10 $a Matematyka na Derive. $n T. 1 / $c Jerzy Popenda, Anna Andruch-Sobiło.

490 1# $a Matematyka na Derive / Jerzy Popenda, Anna Andruch-Sobiło ; $v t. 1

800 1# $a Popenda, Jerzy. $t Matematyka na Derive $v t. 1

245 10 $a Geometria analityczna i różniczkowa / $c Jerzy Popenda, Anna Andruch-Sobiło.

490 1# $a Matematyka na Derive / Jerzy Popenda, Anna Andruch-Sobiło ; $v t. 2

800 1# $a Popenda, Jerzy. $t Matematyka na Derive $v t. 2

Książka wielotomowa o rozbudowanej strukturze hierarchicznej

W podpolu $a podaje się tytuł indywidualny (wyróżniający) części na najniższym poziomie budowy hierarchicznej. Informacje o całości książki wielotomowej podaje się w polu 490 i 800 lub 830 jako hasła dodatkowe umożliwiające wyszukanie dokumentu wg autora i tytułów na wyższym stopniu podziału (tytułu całości i tytułu tomu, gdy w podpolu $a pola 245 podano wyróżniający tytuł części).

W przypadku, gdy na poszczególnych poziomach podziału hierarchicznego części są numerowane i posiadają tytuły wyróżniające - hasło w polu 8XX należy utworzyć dla każdego tytułu podanego w polu 490, np.

100 1# $a Abramowska, Janina $d (1933-#).

245 10 $a Polska bajka ezopowa / $c Janina Abramowska ; zeszyt pod red. Aleksandry Okopień-Sławińskiej.

260 ## $a Poznań : $b UAM, $c 1991.

490 1# $a Poetyka : zarys encyklopedyczny / kom. red. Lucylla Pszczołowska (red. naczelny) [et al.]. Dział 1, Gatunki Literackie. Gatunki dydaktyczno-satyryczne ; $v z. 1

500 ## $a "Gatunków Literackich" t. 5.

830 #0 $a Poetyka. $n Dział 1, $p Gatunki Literackie $v T. 5

830 #0 $a Poetyka. $n Dział 1, $p Gatunki Literackie. $n T. 5, $p Gatunki dydaktyczno-satyryczne $v z. 1

W przypadku, gdy na poszczególnych poziomach podziału hierarchicznego części są nienumerowane - tworzy się jedno hasło w polu 8XX, zawierające wszystkie tytuły (z pola 490) zapisane w sposób hierarchiczny, np.:

100 1# $a Kraszewski, Józef Ignacy $d (1812-1887).

245 10 $a Bracia rywale : $b obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku / $c Józef Ignacy Kraszewski ; [przyg. do druku i przypisami opatrzył Andrzej Gurbiel].

260 ## $a Warszawa : $b Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, $c 1987.

490 1# $a Dzieła Józefa Ignacego Kraszewskiego. Powieści historyczne.

Czasy Augusta III / red. Czesław Hernas [et al.]

800 1# $a Kraszewski, Józef Ignacy $d (1812-1887). $t Dzieła. $p Powieści historyczne. $p Czasy Augusta III

 

Jeżeli na najniższym poziomie budowy hierarchicznej brak indywidualnego, wyróżniającego tytułu - w podpolu $a pola 245 podaje się indywidualny tytuł tomu na środkowym poziomie budowy hierarchicznej. Informacje o całości książki wielotomowej podaje się w polu 490 i 800 lub 830 jako hasło dodatkowe umożliwiające wyszukanie dokumentu wg autora i tytułów na najwyższym stopniu podziału.

Przykłady:

245 10 $a Przygotowanie ciekłego metalu. $n Cz. 1, $p Podstawy teoretyczne / $c Zbigniew Górny.

490 1# $a Metale nieżelazne i ich stopy odlewnicze : topienie, odlewanie, struktury i właściwości / Zbigniew Górny ; $v t. 2

800 1# $a Górny, Zbigniew $d (1927-#). $t Metale nieżelazne i ich stopy odlewnicze $v t. 2

245 10 $a Przygotowanie ciekłego metalu. $n Cz. 2, $p Urządzenia do topienia / $c Zbigniew Górny.

490 1# $a Metale nieżelazne i ich stopy odlewnicze : topienie, odlewanie, struktury i właściwości / Zbigniew Górny ; $v t. 2

800 1# $a Górny, Zbigniew $d (1927-#). $t Metale nieżelazne i ich stopy odlewnicze $v t. 2

245 10 $a Przygotowanie ciekłego metalu. $n Cz. 3, $p Praktyka topienia / $c Zbigniew Górny.

490 1# $a Metale nieżelazne i ich stopy odlewnicze : topienie, odlewanie, struktury i właściwości / Zbigniew Górny ; $v t. 2

800 1# $a Górny, Zbigniew $d (1927-#). $t Metale nieżelazne i ich stopy odlewnicze $v t. 2

245 10 $a Przygotowanie ciekłego metalu. $n Cz. 4, $p Ocena właściwości ciekłych stopów / $c Zbigniew Górny.

490 1# $a Metale nieżelazne i ich stopy odlewnicze : topienie, odlewanie, struktury i właściwości / Zbigniew Górny ; $v t. 2

800 1# $a Górny, Zbigniew $d (1927-#). $t Metale nieżelazne i ich stopy odlewnicze $v t. 2

Jako książki wielotomowej nie należy traktować zespołu książek stanowiących pewną całość połączoną np. wspólnym tematem, postacią bohatera, ciągłością akcji, numeracją, gdy poszczególne tomy nie posiadają tytułu wspólnego - należy je opisywać w oddzielnych rekordach bibliograficznych, zaznaczając związki w strefie uwag (w polu 500); oznaczenie tomu należy podać w podpolu $n pola 245 tylko w rekordzie utworzonym dla pierwszego tomu, np.:

245 10 $a Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. $n Cz. 1 / $c Józef Drabik.

500 ## $a Cz. 2 pt.: Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych.

245 10 $a Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych / $c Józef Drabik.

500 ## $a Oznaczono jako Cz. 2, cz. 1 pt.: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, cz. 3 pt.: Promocja aktywności fizycznej.

245 10 $a Promocja aktywności fizycznej : $b (wprowadzenie do problematyki) / $c Józef Drabik.

500 ## $a Oznaczono jako Cz. 3, cz. 1 pt.: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, cz. 2 pt.: Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych.

Jeżeli dopiero kolejne tomy wskazują, że przedmiotem opisu jest książka wielotomowa - w rekordzie z opisem tomu pierwszego należy dodać wyjaśniającą uwagę w polu 500 (np. Stanowi cz. 1 całości pt. ...) oraz utworzyć pole 8XX z tytułem całości dzieła, np.

100 1# $a Jaroszyński, Piotr $d (1955- ).

245 10 $a Rozmyslania o mojej Ojczyźnie / $c Piotr Jaroszyński.

260 ## $a Warszawa : $b [Wydaw. Sióstr Loretanek], $c cop. 1996.

500 ## $a Stanowi cz. 1 całości pt. "Rozmyslania o mojej Ojczyźnie".

800 1# $a Jaroszyński, Piotr $d (1955- ). $t Rozmyślania o mojej Ojczyźnie $v 1

100 1# $a Jaroszyński, Piotr $d (1955- ).

245 10 $a Naród tylu łez ... / $c Piotr Jaroszyński.

260 ## $a Warszawa : $b Wydaw. Sióstr Loretanek, $c 1997.

490 1# $a Rozmyślania o mojej Ojczyźnie / Piotr Jaroszyński ; v 2

800 1# $a Jaroszyński, Piotr $d (1955- ). $t Rozmyślania o mojej Ojczyźnie $v 2

W przypadku bajek powstałych na podstawie filmu lub serialu telewizyjnego, o ile taką informację podano w katalogowanej książce, należy w rekordzie dodać pole 500 z uwagą typu: Na motywach serialu telewizyjnego ... i w polu 830 - tytuł filmu (bez dopowiedzeń), np.:

 

100 1# $a Jost, Alain.

245 10 $a Prezent dla Sissi / $c [tekst Alain Jost ; tł. Małgorzata Piekut ; il. Anne Bernard].

260 ## $a Warszawa : $b Egmont, $c 1999.

500 ## $a Na motywach serialu telewizyjnego "Księżniczka Sissi" ; 1.

700 1# $a Bernard, Anne $d (1956-#).

700 1# $a Piekut, Małgorzata. $e Tł.

830 #0 $a Księżniczka Sissi $v 1

Jeżeli tytuł całości dzieła wielotomowego zmienił się - w rekordzie utworzonym dla tomu, który ukazał się pod zmienionym tytułem całości podaje się uwagę w polu 500, np. T. 1-3 wydano pt. ... oraz należy utworzyć pole 8XX z pierwotnym tytułem całości, np.

245 00 $a Starożytności warszawskie : $b dzieło zbiorowo-zeszytowe. $n T. 1 / $c wydawane przez Aleksandra Wejtnera.

245 00 $a Starożytności warszawskie : $b dzieło zbiorowo-zeszytowe. $n T. 2 / $c wydawane przez Aleksandra Wejtnera.

245 00 $a Starożytności Warszawy : $b dzieło zbiorowo-zeszytowe. $n T. 3 / $c wydawane przez Aleksandra Wejtnera.

500 ## $a T. 1-2 wydano pt. "Starożytności warszawskie".

830 #0 $a Starożytności warszawskie $v t. 3

245 00 $a Starożytności Warszawy : $b dzieło zbiorowo-zeszytowe. $n T. 4 / $c wydawane przez Aleksandra Wejtnera.

500 ## $a T. 1-2 wydano pt. "Starożytności warszawskie".

830 #0 $a Starożytności warszawskie $v t. 4

 

Pozostałe podpola pola 245 w kolejności: $h - nośnik, $b - ciąg dalszy tytułu, $n - oznaczenie części, $p - tytuł części, $c - oznaczenie odpowiedzialności

$h - nośnik (NP)

W podpolu $h pola 245 umieszcza się informację na temat specjalnego nośnika czy specjalnej formy fizycznej opisywanego dokumentu, np.[Mikroforma] - dla mikrofilmów i mikrofisz; [Dokument dźwiękowy]- dla zwojów magnetycznych i kaset magnetofonowych oraz [Dokument elektroniczny] - dla dyskietek, dysków optycznych i dokumentów dostępnych online.

Określenie formy dokumentu podaje się bezpośrednio po tytule właściwym w nawiasach kwadratowych, rozpoczynając od wielkej litery - wg projektu polskiej normy (PrPN-N-01152-13).

Przykłady:

245 10 $a English through practice tests $h [Dokument dźwiękowy] : $b poradnik dla ucznia i nauczyciela / $c Ludmiła Sobolew, Romuald Gozdawa- Gołębiowski.

260 ## $a Warszawa : $b Wydaw. Naukowe PWN, $c1994.

300 ## $a 1 kaseta magnetofonowa.

245 10 $a Computer based training on neural nets $h [Dokument elektroniczny] : $b basics, development and practice / Richard Lackes, Dagmar Mack.

260 ## $a Berlin : $b Springer, $c 1998.

300 ## $a 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; $c 12 cm + $e instrukcja : 8 s.

ale

245 00 $a Encyklopedia multimedialna PWN

245 10 $a Handbook of image processing operators - disk / $c Wolfram Schimke, Kjell Oppermann

$b - ciąg dalszy tytułu (NP)

Zasady dotyczące dalszego ciągu tytułu - stosowanie wielkich liter, interpunkcja, skracanie, są takie same jak w przypadku tytułu właściwego z podpola $a pola 245.

W podpolu $b podaje się:

dodatek do tytułu (poprzedzony dwukropkiem)

tytuły następnych prac wraz z dodatkami do tych tytułów dla prac współwydanych (bez wspólnego tytułu tego samego autorstwa; kolejne tytuły poprzedza się średnikiem z odstępem po obu stronach),

tytuł równoległy, wraz z dodatkami do tytułu, występujący na stronie tytułowej opisywanej książki (poprzedzony znakiem równości). Jeżeli tytuł równoległy nie występuje na głównej stronie tytułowej - nie podaje się go w podpolu $b pola 245, można taki tytuł równoległy podać w polu 246 (Wariant tytułu).

Spośród kilku tytułów równoległych podanych na stronie tytułowej do podpola $b pola 245 przejmuje się tylko jeden wg następującej kolejności:

tytuł wyróżniony typograficznie

lub

tytuł w języku polskim

lub

tytuł podany jako pierwszy na stronie tytułowej

Przykłady:

245 10 $a Przygotowanie form odlewniczych : $b masy formierskie i rdzeniowe / $c Lech Lewandowski.

246 30 $a Masy formierskie i rdzeniowe

Jeżeli dodatek do tytułu właściwego jest znaczący, precyzuje zawartość opisywanej książki, jak w powyższym przykładzie - podaje się go również w polu 246 (Wariant tytułu, wskaźnik drugi przyjmuje wtedy wartość '0').

245 10 $a Dochodzenie do temperatury przemiany izotermicznej a kinematyka tej przemiany : $b teoria, symulacje, eksperymenty / $c Ignacy Andrzej Wierszyłłowski.

245 10 $a Dydaktyka informatyki w praktyce : $b wybrane zagadnienia / $c Zdzisław Nowakowski.

245 10 $a Faktoring w teorii i praktyce : $b czyli O tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności / $c Katarzyna Kreczmańska.

246 30 $a O tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności

245 10 $a Café Panika ; $b Historyjki taksówkowe / $c Roland Topor ; tł. Jan Kortas.

700 12 $a Topor, Roland $d (1938-1997). $t Historyjki taksówkowe

W powyższym przykładzie tytuł autorskiej pracy współwydanej otrzymał hasło dodatkowe typu Autor. Tytuł w polu 700. Pracę taką będzie można wyszukać również w indeksie alfabetycznym autorów.

245 00 $a Regulamin pracy ; $b Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych / $c [oprac.] Mariusz Tomaszewski, Stanisław Właśniak.

740 02 $a Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W powyższym przykładzie tytuł pracy współwydanej otrzymał hasło dodatkowe w polu 740, aby można było tę pracę odszukać również w indeksie alfabetycznym tytułów.

245 00 $a Ekologia, demokracja, wolny rynek : $b wybór wystąpień z międzynarodowej konferencji, w Krakowie, 24-25 listopada 1995 = Ecology, democracy and market economy / $c [red. Grzegorz
Lipiec, Rafał Kunaszyk, Lucyna Parczewska ; tł. Aleksander Jakimowicz].

246 31 $a Ecology, democracy and market economy

245 10 $a Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii = $b Comparison study of forest ecosystems in Finland / $c M. Degórski, A. Matuszkiewicz, J. M. Matuszkiewicz, W. Matuszkiewicz.

246 31 $a Comparison study of forest ecosystems in Finland

245 10 $a Čalavek-sonca Francysk Skaryna = $b Čelovek-solnce Francisk Skorina / $c [a˘ut. t`ekstu Aleg Lojka].

246 31 $a Čelovek-solnce Francisk Skorina

245 00 $a Geochemiczne, hydrochemiczne i biochemiczne zmiany środowiska przyrodniczego na obszarach objętych antropopresją. $n Cz. 1, $p Analiza stanu : $b praca zbiorowa = Geochemical, hydrochemical and biochemical changes of the environment in the areas under anthropopression / $c pod red. Andrzeja Maneckiego.

246 31 $a Geochemical, hydrochemical and biochemical changes of the environment in the areas under anthropopression.

W przypadku dzieł wielotomowych o zależnych tytułach poszczególnych tomów - tytuł równoległy całości, równoległe oznaczenie tomu oraz tytuł równoległy tomu podaje się po tytule całości, ewentualnym dodatku do tytułu całości, oznaczeniu tomu i tytule tomu, np.

245 00 $a Agrophysical bases of soils and cultivated plants productivity. $n P. 2, $p Plant materials = $b Agrofizyczne podstawy produktywności gleb i roślin uprawnych. Cz. 2, Materiały roślinne / $c [red. Bogusław Szot, Rafał Rybczyński, Ewa Sikora].

246 31 $a Agrofizyczne podstawy produktywności gleb i roślin uprawnych. Cz. 2, Materiały roślinne

260 ## $a Lublin : $b Instytut Agrofizyki PAN, $c 1993.

245 00 $a Technologia mowy i języka : $b artykuły, sprawozdania, opisy. $n T. 3 = Speech and language technology : papers, reports, and technical notes. Vol. 3 / $c red. Wiktor Jassem [et al.].

246 31 $a Speech and language technology

260 ## $a Poznań : $b Polskie Towarzystwo Fonetyczne, $c 1999.

W powyższych przykładach równoległe oznaczenie tomu podaje się po kropce (nie w podpolu $n, mimo, iż podpole $n w polu 245 jest powtarzalne); analogicznie - równoległy tytuł części nie występuje w kolejnym wystąpieniu podpola $p.

Gdy tytuły poszczególnych tomów są niezależne od tytułu całości - równoległy tytuł całości dzieła wielotomowego (o ile został podany w opisywanej publikacji) podaje się w polu 490, w kolejnym wystąpieniu podpola $a, oraz pole 8XX, dla którego tworzy się rekord khw dla tytułu całości. W rekordzie khw w polu 4XX należy podać tytuł równoległy całości dzieła wielotomowego, np.

100 1# $a Pojmańska, Teresa.

245 10 $a Pasożyty ssaków. $n Z. 1, $p Owadożerne, nietoperze, zajęczaki i gryzonie: pasożyty wewnętrzne = $b Parasiti Mammalium. Z. 1, Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia: Endoparasiti / $c oprac. Teresa Pojmańska.

246 31 $a Parasiti Mammalium. Z.1, Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia: Endoparasiti

260 ## $a Warszawa : $b Polskie Towarzystwo Parazytologiczne. Komisja Faunistyczna, $c 1998.

490 1# $a Katalog fauny pasożytniczej Polski = $a Catalogus faunae parasiticae Poloniae / [kom. red. B. Grabda-Kazubska, S. L. Kazubski, K. Niewiadomska] ; $v cz. 5

830 #0 $a Katalog fauny pasożytniczej Polski $v cz. 5

W rekordzie wzorcowym:

130 #0 $a Katalog fauny pasożytniczej Polski

430 #0 $a Catalogus faunae parasiticae Polonia

 

$n - oznaczenie części

W podpolu $n podaje się oznaczenie i numer części, w przypadku, gdy katalogowana część książki wielotomowej nie posiada tytułu lub, której tytuł jest zależny od tytułu całości książki wielotomowej.

W przypadku dzieł wielotomowych opisywanych w całości, typu encyklopedia, słownik itp. liczących powyżej 5 tomów, bez indywidualnych (wyróżniających) tytułów poszczególnych tomów - w podpolu $n pola 245 podaje się oznaczenie tomu pierwszego i łącznik. Po skompletowaniu całości nie należy modyfikować rekordu, dopisując w podpolu $n oznaczenie tomu ostatniego, zgodnie z ustaleniami grupy roboczej ds. ujednolicenia zasad katalogowania (NUKat), np.

100 1# $a Duda, Jerzy.

245 10 $a Słownik biograficzny nauczycieli Śląska Opolskiego.$n Cz. 1- / $c Jerzy Duda, Anna Szelka, Franciszek Dzionek.

260 ## $a Opole : $b Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, $c 1995-

300 ## $a Wol. ; $c 21 cm.

Oznaczenie towarzyszące numerowi w podpolu $n przejmuje się z katalogowanej książki i skraca wg PN-N-01158:1985. Numer części podaje się cyframi arabskimi. Przed podpolem $n stawia się kropkę.

Oznaczenie tomu przejęte spoza strony tytułowej należy ujmować w nawiasy kwadratowe, zgodnie z zasadą, że elementy opisu pochodzące spoza podstawowego źródła danych dla danej strefy opisu ujmuje się w nawiasy kwadratowe. Podpole $n znajduje się w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, czyli w pierwszej strefie opisu bibliograficznego, dla której podstawowe źródło danych stanowi strona tytułowa lub jej substytut.

W przypadku, gdy w katalogowanej książce podano tylko numer, bez określenia typu tom, część, part itp. - nie należy takiego określenia dodawać "od siebie" ujmując je w nawiasy kwadratowe.

W przypadku, gdy w tomie wydanym najwcześniej nie podano oznaczenia tomu, natomiast takie oznaczenie występuje w tomach kolejnych (wydanych później) - nie należy dodawać "od siebie" brakującego oznaczenia w rekordzie dla tomu wydanego najwcześniej.

Przykłady:

245 10 $a Biblia TCP/IP. $n T. 2, $p Implementacje / $c W. Richard Stevens, Gary R. Wright.

245 10 $a Borland Pascal 7.0 z elementami programowania. $n Cz. 1a, $p Środowiska programowe / $c Andrzej Marciniak.

245 10 $a Understanding neural networks : $b computer explorations : a workbook in two volumes with software for the Macintosh and PC compatibles. $n Vol. 2, $p Advanced networks / $c Maureen Caudill and Charles Butler.

245 00 $a Pedagogika i informatyka. $n Zbiór 2, $p Materiały sympozjum "Didaktik der Computeranwendung", Warszawa, 8-10.XII.1997 / $c [pod red. Andrzeja Góralskiego i Jana Łaszczyka].

245 10 $a Data structures and algorithms. $n 1, $p Sorting and searching / $c Kurt Mehlhorn.

245 10 $a Materiały pomocnicze z fizyki dla studentów semestru zerowego. $n [Cz. 1] / $c Jerzy Meldizon.

Oznaczenie części przejęto ze wstępu i z tego powodu ujęto je w nawiasy kwadratowe.

$p - tytuł części

W podpolu $p podaje się niewyróżniający tytuł części, czyli tytuł zależny od tytułu całości książki wielotomowej.

Przed podpolem $p stawia się przecinek, jeżeli występuje po podpolu $n lub kropkę, jeżeli brak podpola $n.

Przykłady:

245 10 $a Metody numeryczne w elektrotechnice teoretycznej. $n Cz. 1, $p Analiza obwodów liniowych i nieliniowych / $c Zygmunt Garczarczyk; oprac Anna Lasicz [et al.].

245 00 $a Human Rights Internet directory. $p Eastern Europe & the USSR / $c ed. by Laurie S. Wisenberg ; with the assistance of Eileen Maloy, Laura Reiner and Hazel Sirett.

245 14 $a Die geistlichen Konzerte Melchior Francks. $n Bd 2, $p Notenband / $c von Martin Krumbiegel.

245 00 $a Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce : $b lata 1918-1993. $n T. 1, $p Ośrodki naukowo-badawcze i ich dorobek /$c [red. Tomu Stanisław Liszewski].

 

$c - dodatkowe informacje ze strony tytułowej/oznaczenie odpowiedzialności (NP)

W podpolu $c podaje się pierwsze i następne oznaczenia odpowiedzialności.


Nazwy twórców książki pochodzące spoza głównej strony tytułowej ujmuje się w nawiasy kwadratowe. Nie należy w podpolu $c pola 245 podawać nazw twórców występujących poza: stroną tytułową, innymi preliminariami, okładką, metryką książki, np. nie podaje się tu nazw ze spisu treści.

Przykłady:

245 00 $a Adobe PageMaker 6.5 w dziesięciu lekcjach / $c [tł. Przemysław Gniewek].

700 1# $a Gniewek, Przemysław. $e Tł.

245 00 $a Afryka / $c [red. Adam Jelonek, Florian Plit].

700 1# $a Jelonek, Adam $d (1931-#). $e Red.

700 1# $a Plit, Florian. $e Red.

 

W przypadku prac współwydanych różnego autorstwa, w podpolu $c pola 245 podaje się również tytuł następnej pracy, poprzedzony oznaczeniem odpowiedzialności dotyczącym pierwszej pracy, której tytuł podano w podpolu $a pola 245. Tytuł i oznaczenie odpowiedzialności związane z kolejną pracą współwydaną poprzedza się kropką i dwoma odstępami.

Dla kolejnych prac współwydanych, których tytuły i ewentualnie oznaczenia odpowiedzialności podano w podpolu $c pola 245 - tworzy się hasła dodatkowe typu Autor. Tytuł w polu 700 lub 740 - dla samych tytułów.

Przykład:

100 1# $a Wojciechowski, Marian $d (1927-#).

245 14 $a Les relations polono-françaises entre les deux guerres mondiales / $c Marian Wojciechowski. La guerre polonaise en 1939 / Andrzej Ajnenkiel.

700 12 $a Ajnenkiel, Andrzej $d (1931-#). $t Guerre polonaise en 1939

W przypadku dzieł wielotomowychw podpolu $c pola 245 podaje się oznaczenie odpowiedzialności dotyczące opisywanego tomu.

Jeżeli oznaczenie odpowiedzialności dotyczące tomu, podane w podpolu $c pola 245 różni się od oznaczenia odpowiedzialności dla całości dzieła wielotomowego - informacje o autorstwie całości podaje się w polu uwag (500 - Uwaga ogólna), np.

100 1# $a Brodziński, Wiesław.

245 10 $a Projektowanie sieci elektroenergetycznych. $n Z. 2, $p Miejskie sieci elektroenergetyczne / $c Wiesław Brodziński, Jerzy Kuza.

246 30 $a Miejskie sieci elektroenergetyczne

500 ## $a Red. całości: Wojciech Wiśniewski.

700 1# $a Kuza, Jerzy.

700 1# $a Wiśniewski Wojciech. $e Red.

W przypadku, gdy w rekordach bibliograficznych opisuje się części o tytułach takich samych jak tytuł całości, ale hasła rekordów bibliograficznych dla poszczególnych części są różne - odpowiednią uwagę formułuje się w polu 500, np.

100 1# $a Ścierski, Ireneusz.

245 10 $a Fizyka : $b ćwiczenia dla klasy pierwszej gimnazjum do przedmiotu Fizyka i astronomia. $n [Cz.] 1 / $c Ireneusz Ścierski, Krystyna Tryl, Jerzy Wójciak.

260 ## $a Wrocław : $b "Wiking", $c 2000.

500 ## $a Cz. 2 pod hasłem : Tryl Krystyna, Wójciak Jerzy, Ścierski Ireneusz.

100 1# $a Tryl, Krystyna.

245 10 $a Fizyka : $b ćwiczenia dla gimnazjum do przedmiotu Fizyka i astronomia. $n Cz. 2 / $c Krystyna Tryl, Jerzy Wójciak, Ireneusz Ścierski.

260 ## $a Wrocław : $b "Wiking", $c 2000.

500 ## $a Cz. 1 pod hasłem: Ścierski Ireneusz, Tryl Krystyna, Wójciak Jerzy.

100 1# $a Sławiński, Andrzej.

245 10 $a ABC bankowości w systemie nauczania na odległość : $b praca zbiorowa. $n Cz. 1, $p [Pieniądz i bankowość, organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym, operacje bankowe / $c aut. Andrzej Sławiński, Eugeniusz Gostomski, Piotr Nowak] ; Gdańska Akademia Bankowa [et al.].

260 ## $a Gdańsk : $b GAB, $c 1999.

500 ## $a Cz. 2 pod hasłem: Żur-Zuber Halina, Wieczorek Renata; Cz. 3 skatalogowano pod tyt.

100 1# $a Żur-Zuber, Halina.

245 10 $a ABC bankowości w systemie nauczania na odległość : $b praca zbiorowa. $n Cz. 2, $p [Rachunkowość bankowa, działalność kredytowa banku / $c aut. Halina Żur-Zuber, Renata Wieczorek] ; Gdańska Akademia Bankowa [et al.].

260 ## $a Gdańsk : $b GAB, $c 1999.

500 ## $a Cz. 1 pod hasłem: Sławiński Andrzej, Gostomski Eugeniusz, Nowak Piotr; Cz. 3 skatalogowano pod tyt.

245 00 $a ABC bankowości w systemie nauczania na odległość : $b praca zbiorowa. $n Cz. 3, $p [Rynek pieniężny i kapitałowy, marketing bankowy, informacja i informatyka bankowa, stosowanie prawa w działalności banku / $c aut. Tomasz A. Klarecki et al .] ; Gdańska Akademia Bankowa [et al.].

260 ## $a Gdańsk : $b GAB, $c 1999.

500 ## $a Cz. 1 pod hasłem: Sławiński Andrzej, Gostomski Eugeniusz, Nowak Piotr; Cz. 2 pod hasłem: Żur-Zuber Halina, Wieczorek Renata.

Poszczególne określenia towarzyszące oznaczeniom odpowiedzialności skraca się wg Załącznika Bdo PN-N-01229:1998.

Skróty umowne, dodawane przez katalogującego w nawiasach kwadratowych, podaje się w języku łacińskim, wg tabl. 3 PN-N-01152.01:1982, np. [et al.] = i in., [etc.] = itd.

W pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności podaje się nazwę autora wyróżnionego, który otrzymuje hasło główne w polu 100 rekordu bibliograficznego, a także nazwę jednego lub dwóch pozostałych współautorów wymienionych na głównej stronie tytułowej.

Jeżeli autorów jest więcej niż trzech - w oznaczeniu odpowiedzialności podaje się nazwę pierwszego z nich i skrót [et al.] ujęty w nawiasy kwadratowe.

Nazwa głównego twórcy intelektualnej i/lub artystycznej zawartości dzieła może być na stronie tytułowej wyróżniona typograficznie lub przez dodanie wyrażenia: i, oraz, współaut., które również wyróżnia nazwę głównego twórcy spośród pozostałych współautorów. Jeżeli na stronie tytułowej brak takiego wyrażenia, a główny twórca został wyróżniony jedynie typograficznie - należy dodać w podpolu $c wyrażenie [oraz] ujęte w nawiasy kwadratowe, aby prawidłowo odwzorować oznaczenie odpowiedzialności z głównej strony tytułowej.

Jeżeli nazwę autora głównego wyróżniono spośród większej liczby nazw - w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności podaje się nazwę autora wyróżnionego i po wyrażeniu oraz nazwy pozostałych trzech współautorów. Jeżeli współautorów jest więcej niż trzech - podaje się nazwę pierwszego z nich i skrót [et al.].

Dla nazw współautorów tworzy się hasła dodatkowe w polach 700 bez określenia rodzaju współpracy w podpolu $e.

Przykłady:

100 1# $a Tobiasz-Adamczyk, Beata.

245 10 $a Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych / $c Beata Tobiasz-Adamczyk oraz Jadwiga Bajka i Grażyna Marmon.

700 1# $a Bajka, Jadwiga.

700 1# $a Marmon, Grażyna.

100 1# $a Urasiński, Ignacy.

245 10 $a Hematologia kliniczna / $c Ignacy Urasiński, współaut. Barbara Zdziarska [et al.].

700 1# $a Zdziarska, Barbara.

100 1# $a Bischoff, Joyce $d (1938-#).

245 10 $a Data warehouse : $b practical advice from the experts / $c Joyce Bischoff and Ted Alexander [with] Sid Adelman [et al.] ; foreword by John A. Zachman.

700 1# $a Alexander, Ted $d (1957-#).

700 1# $a Adelman, Sid.

Do podpola $c pola 245 przejmuje się nazwy twórców w formie, w jakiej występują na stronie tytułowej lub jej substytucie.

Nie stawia się odstępu między inicjałami imion; odstęp między inicjałami imion pozostawia się w hasłach tworzonych dla nazw osobowych (np. w polach 100, 700).

Przykłady:

100 1# $a Everitt, B. S.

245 10 $a Finite mixture distributions / $c B.S. Everitt and D.J. Hand.

700 1# $a Hand, David J.

100 1# $a Havner, K. S.

245 10 $a Finite plastic deformation of crystalline solids / $c K.S. Havner.

100 1# $a Feijs, Loe M. G.

245 10 $a Formal specification and design / $c L.M.G. Feijs & H.B.M. Jonkers.

700 1# $a Jonkers, H. B. M.

100 1# $a Jastrebov, Leonid Iosifovič.

245 10 $a Foundations of one-electron theory of solids / $c L.I. Yastrebov and A.A. Katsnelson ; [transl. from Russian by E. Strelchenko].

700 1# $a Kacnel'son, Al'bert Anatol'evič.

245 00 $a Francuzsko-russkij techničeskij slovar' : $b okolo 80 000 terminov / $c [avt.: A. A. Bolotin et al. ; red.: A.V. Gorbunov, V.D. Kosynkin].

700 1# $a Bolotin, Anatolij Andreevič.

700 1# $a Gorbunov, Aleksandr Viktorovič. $e Red.

100 1# $a Kielwasser, Alfred P.

245 10 $a Instructor`s manual to accompany Whetmore’s American electric : $b introduction to telecomunications and electronic media / $c Alfred P. Kielwasser.

100 1# $a Carr, Joseph J. $d (1943-#).

245 10 $a Instructor's manual to accompany Elements of electronic instrumentation and measurement / $c Joseph J. Carr.

100 1# $a Dec, Zdzisław.

245 10 $a ABC ... komputera '97 / $c Zdzisław Dec, Robert Konieczny.

700 1# $a Konieczny, Robert.

100 1# $a Groh, Michael $d (1951-#).

245 10 $a Access 7.0 PL dla Windows 95. $n T. 2 / $c Michael Groh, Dan

Madoni, Thomas Wagner.

700 1# $a Madoni, Dan.

700 1# $a Wagner, Thomas $d (1961-#).

100 1# $a Ingram, Robert W.

245 10 $a Accounting and financial reporting for governmental and nonprofit organizations : $b basic concepts / $c Robert W. Ingram, Russell J. Petersen, Susan Work Martin.

700 1# $a Petersen, Russell J.

700 1# $a Martin, Susan Work.

 

Nazwa twórcy wymieniona na dalszym miejscu w oznaczeniu odpowiedzialności

Jeżeli na stronie tytułowej oprócz nazw autorów (do trzech) podano również nazwy innych autorów, których udział w tworzeniu książki określono jako uboczny przez zwrot przy współudziale, przy współpracy - w podpolu $c,
w dalszym oznaczeniu odpowiedzialności po średniku
, podaje się pierwszą nazwę i skrót [et al.] (jeżeli współautorów jest więcej niż trzech lub wszystkie nazwy, gdy współautorów jest nie więcej niż trzech), tworząc dla pierwszej nazwy hasło dodatkowe w polu 700 bez określenia rodzaju współpracy.

Przykłady:

100 1# $a Meinhardt, Hans.

245 14 $a The algorithmic beauty of sea shells / $c Hans Meinhardt ; with contrib. by Przemyslaw Prusinkiewicz and Deborah R. Fowler.

700 1# $a Prusinkiewicz, Przemyslaw $d (1952-#).

100 1# $a Ferry, Serge.

245 10 $a Faci`es de dépôt et stratigraphie séquentielle des calcaires bajociens du Jura méridional / $c par Serge Ferry et Charles Mangold ; avec la collab. de Eric Varrel Yvan Robin et Wincent Maurin.

700 1# $a Mangold, Charles.

700 1# $a Varrel, Eric.

Jeżeli autorów jest więcej niż trzech i żaden z nich nie został uznany za głównego (w rekordzie brak pola 100) i w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności w podpolu $c podano np. nazwę redaktora - nazwę pierwszego z współautorów podaje się po średniku w dalszym oznaczeniu odpowiedzialności i skrót [et al.]. Dla pierwszego współautora tworzy się hasło dodatkowe w polu 700 bez określenia rodzaju współpracy.

Przykłady:

245 00 $a Amsterdam / $c pod red. Robina Pascoe, Christophera Catlinga ; [aut. Paul Andrews et al. ; tł. Hubert Górski, Joanna Puchalska ; red. pol. Małgorzata Merkel-Massé].

700 1# $a Pascoe, Robin. $e Red.

700 1# $a Catling, Christopher. $e Red.

700 1# $a Andrews, Paul.

700 1# $a Górski, Hubert. $e Tł.

700 1# $a Merkel-Massé, Małgorzata. $e Red.

245 00 $a Finanse firmy : $b [praca zbiorowa] / $c red. Jacek Kowalczyk ; aut.: Tomasz Górczak [et al.].

700 10 $a Kowalczyk, Jacek $c (finanse). $e Red.

700 1# $a Górczak, Tomasz.

245 00 $a Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska : $b praca zbiorowa / $c pod red. Jacka Namieśnika i Zygmunta Jamrógiewicza ; aut.: Marek Biziuk [et al.].

700 1# $a Namieśnik, Jacek. $e Red.

700 1# $a Jamrógiewicz, Zygmunt. $e Red.

700 1# $a Biziuk, Marek.

 

Jeżeli w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności podaje się nazwę osoby, która nie jest uznawana za głównego twórcę książki z oznaczeniem jej funkcji przejętym w formie występującej na stronie tytułowej - w rekordzie bibliograficznym brak hasła głównego autorskiego, dla nazw wymienionych w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności tworzy się hasła dodatkowe w polach 700 z określeniem rodzaju współpracy w podpolu $e. Stosuje się skrót określenia rodzaju współpracy wg Załącznika B do PN-N-01229, np. Koment., Posł., Przedm., Fot., Il., Oprac., Red., Tł., Wyd.; nie stosuje się skrótu Współaut. jako określenia rodzaju współpracy dla głównych twórców książki.

 

Za głównych współtwórców uznaje się:

- autorów przedmowy, wstępu, posłowia - o ile tekst składa się z minimum trzech stron i nazwy tych autorów podano na stronie tytułowej, w uzasadnionych przypadkach również w innych preliminariach;

- autorów suplementu, indeksu, bibliografii, załącznika - gdy nazwy tych autorów podano na stronie tytułowej oraz, gdy wkład pracy był istotny, również w innych preliminariach;

- redaktorów - w przypadku zbioru prac różnych autorów przejmuje się nazwy redaktorów ze strony tytułowej, innych preliminariów, okładki, metryki i podaje się je w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności. Podaje się wszystkie nazwy, jeżeli redaktorów jest nie więcej niż trzech lub pierwszą nazwę i skrót [et al.], gdy redaktorów jest więcej niż trzech. Dla wszystkich nazw redaktorów podanych w podpolu $c pola 245 tworzy się hasła dodatkowe w polu 700 z określeniem rodzaju współpracy Red.

W przypadku pracy autorskiej - nazwy redaktorów do podpola $c pola 245 przejmuje się wyłącznie ze strony tytułowej, podając je w kolejnym oznaczeniu odpowiedzialności po średniku. Podaje się wszystkie nazwy, gdy redaktorów jest nie więcej niż trzech lub pierwszą nazwę i skrót [et al.], gdy redaktorów jest więcej niż trzech.

- wydawców naukowych - czyli specjalistów z dziedziny wiedzy stanowiącej przedmiot katalogowanej książki, którzy przygotowali książkę do wydania
z własnym komentarzem tworzy się hasło dodatkowe, z określeniem rodzaju współpracy dla nazwy wymienionej na pierwszym miejscu
.

W przypadku pracy zbiorowej, należy przejąć nazwy wydawców naukowych (do trzech nazw lub, jeżeli wydawców jest więcej niż trzech - pierwszą nazwę i skrót [et al.]) ze strony tytułowej, innych preliminariów, okładki, metryki i podać w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności. Dla wszystkich nazw wydawców naukowych wymienionych w podpolu $c pola 245 należy utworzyć hasła dodatkowe z oznaczeniem rodzaju współpracy Wyd. w podpolu $e pola 700.

Nazwę wydawcy naukowego dla pracy autorskiej - podaje się w kolejnym oznaczeniu odpowiedzialności po średniku. Podaje się tylko nazwę wydawcy naukowego umieszczonego w opisywanej książce na stronie tytułowej (do trzech nazw lub nazwa pierwsza i skrót [et al.], jeżeli wydawców jest więcej niż trzech). Hasło dodatkowe, z określeniem rodzaju współpracy, sporządza się tylko dla pierwszej nazwy.

- tłumaczy - jeżeli ich nazwy podano na stronie tytułowej lub w innych preliminariach, na okładce, w metryce. Podaje się do trzech nazw tłumaczy lub pierwszą nazwę i skrót [et al.], jeżeli tłumaczy jest więcej niż trzech. Hasło dodatkowe w polu 700 tworzy się tylko dla tłumacza na język polski i z języka polskiego - wymienionego na pierwszym miejscu po średniku.

W podpolu $c nie podaje się informacji z jakiego języka książka jest tłumaczona, o ile takiej informacji brak w książce.

- ilustratorów i autorów fotografii - jeżeli ich nazwy występują na stronie tytułowej. Należy podać do trzech nazw lub pierwszą nazwę i skrót [et al.] ujęty w nawiasy kwadratowe. Hasło dodatkowe w polu 700 sporządza się dla pierwszej nazwy. Można również podać (w podpolu $c, w nawiasach kwadratowych) nazwy ilustratorów, które w opisywanej książce występują poza główną stroną tytułową (w preliminariach, na okładce, w metryce książki), o ile wkład ich pracy uzna się za znaczny.

Jeżeli książka składa się wyłącznie z ilustracji lub ilustracje stanowią zasadniczy zrąb książki (np. w albumach, komiksach, literaturze dziecięcej) - nazwa autora ilustracji (pierwszego z trzech lub wyróżnionego) stanowi hasło główne opisu bibliograficznego; dla pozostałych dwóch nazw tworzy się hasła dodatkowe w polach 700 bez określenia rodzaju współpracy.

Przykłady:

100 1# $a Momot, Stanisław.

245 10 $a Tatry polskie : $b 100 fotografii Stanisława Momota = the Polish Tatras : 100 photographs by Stanisław Momot / $c [teksty Julian Przemyski ; tł. Jadwiga Piątkowska et al.].

700 1# $a Przemyski, Julian.

700 1# $a Piątkowska Jadwiga $d (1939-#). $e Tł.

245 00 $a Dwie broszury prawne z r. 1602 i 1608 / $c wyd. Bolesław Ulanowski.

700 1# $a Ulanowski, Bolesław $d (1860-1919). $e Wyd.

245 00 $a Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych : $b praca zespołowa / $c pod kier. i red. Zygmunta Drzymały ; [zespół aut.: Zygmunt Drzymała et al.].

700 1# $a Drzymała, Zygmunt. $e Red.

245 00 $a Badania laboratoryjne i przemysłowe maszyn elektrycznych : $b praca zbiorowa / $c pod red. Władysława Kołka.

700 1# $a Kołek, Władysław. $e Red.

245 00 $a Badania maszyn elektrycznych i układów napędowych : $b praca zbiorowa / $c pod kier. Jerzego Hickiewicza ; oprac. Antoni Dzierżanowski [et al.].

700 1# $a Hickiewicz, Jerzy. $e Red.

700 1# $a Dzierżanowski, Antoni. $e Oprac.

245 00 $a Badania nad edukacją ekonomiczną dla gospodarki rynkowej
w Polsce /
$c J. Beksiak [et al.].

700 1# $a Beksiak, Janusz $d (1929-#).

245 00 $a Access in nanoporous materials / $c ed. by Thomas J. Pinnavaia and M. F. Thorpe.

700 10 $a Pinnavaia, Thomas J. $e Red.

700 10 $a Thorpe, Michael F. $e Red.

245 00 $a Filozofia człowieka : $b wybór tekstów / $c wyboru dokonała Małgorzata Jantos.

700 1# $a Jantos, Małgorzata. $e Wybór

245 00 $a Account of evaporation in photoacoustical spectroscopy of condensed media / $c G.S. Mityurich [et al.].

700 1# $a Mityurich, G. S.

245 00 $a Actuarial mathematics / $c by Newton L. Bowers, Jr. [et al.].

700 1# $a Bowers, Newton L. $d (1933- ; $c jr.).

245 00 $a Adaptacyjne układy sterowania automatycznego / $c pod red. E. Mishkina i L. Brauna jr. ; aut.: John G. Truxal [et al.] ; tł.
z jęz. ang. Jan Białasiewicz [et. al.].

700 1# $a Mishkin, Eli. $e Red.

700 1# $a Braun, Ludwig $c ( jr.). $e Red.

700 1# $a Truxal, John G.

700 1# $a Białasiewicz, Jan. $e Tł.

245 00 $a Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment : $b (chosen problems) / $c [komitet red. Alojzy Dzierżęga et al. ; tł. na jęz. ang. Adam Bałut et al.].

700 1# $a Dzierżęga, Alojzy. $e Red.

700 1# $a Bałut, Adam. $e Tł.

245 10 $a Warszawa : $b [złota księga] / $c Tamara Łozińska ; [fotografie: Andrea Pistolesi].

700 1# $a Pistolesi, Andrea. $e Fot.

Jeżeli jedna osoba spełnia kilka różnych funkcji w powstawaniu dzieła sporządza się tylko jedno hasło dodatkowe w polu 700, podając w podpolu $e określenie rodzaju współpracy uznane za najważniejsze.

Przykłady:

245 00 $a Algorytmy i programy sterowania : $b praca zbiorowa / $c pod kier. Henryka Góreckiego ; aut. Henryk Górecki [et al.].

700 1# $a Górecki, Henryk $d (1927-#). $e Red.

245 00 $a Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych : $b praca zespołowa / $c pod kier. i red. Zygmunta Drzymały ; [zespół aut.: Zygmunt Drzymała et al.].

700 1# $a Drzymała, Zygmunt. $e Red.

Jeżeli w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności w podpolu $c, podano nazwy autorów (do trzech) - w dalszym oznaczeniu odpowiedzialności podaje się po średniku nazwy innych współtwórców.

Jeżeli współtwórców jest więcej niż trzech - podaje się nazwę pierwszego
z nich i skrót [et al.], tworząc dla niej hasło dodatkowe w polu 700 z określeniem rodzaju współpracy.

Jeżeli liczba współtwórców nie przekracza trzech - podaje się wszystkie nazwy, tworząc hasło dodatkowe w polu 700 z określeniem rodzaju współpracy, tylko dla nazwy wymienionej na pierwszym miejscu po średniku.

Nazwy współtwórców (do trzech) pełniących jednakową funkcję w powstaniu dzieła rozdziela się przecinkiem, pełniących różne funkcje - średnikiem.

Przykłady:

245 1# $a Fale / $c Frank S. Crawford jr ; [z jęz. ang. tł.: Stanisław Dymus, Wiesława Rączkowska].

700 1# $a Dymus, Stanisław. $e Tł.

100 1# $a Greiner, Walter $d (1935-#).

245 10 $a Field quantization / $c Walter Greiner, Joachim Reinhardt ; with a foreword by D. A. Bromley.

700 1# $a Reinhardt, Joachim $d (1952-#).

100 1# $a Vesey, Godfrey.

245 10 $a Filozofia : $b słownik encyklopedyczny / $c Godfrey Vesey i Paul Foulkes ; [red. nauk. Magdalena Środa ; tł.: Marcin Iwanicki et al.].

700 1# $a Foulkes, Paul.

700 1# $a Środa, Magdalena. $e Red.

700 1# $a Iwanicki, Marcin. $e Tł.

100 1# $a Tyson, Eric Kevin.

245 10 $a Finanse osobiste dla opornych / $c Eric Tyson ; [oprac. wersji polskiej : Irasema Gołębiowska ; przekł. uzup. Joanna Kopańczyk, Wojtek Kowal i niektórzy przyjaciele].

700 1# $a Gołębiowska, Irasema. $e Tł.

700 1# $a Kopańczyk, Joanna. $e Tł.

100 1# $a Alexander, L. G. $d (1932-#).

245 10 $a First things first : $b students' book : an intergrated course for beginners / $c L. G.Alexander [pseud.] ; illustrated by Tom Bailey and Ted Pettengell.

700 1# $a Bailey, Tom. $e Il.

100 1# $a Blinowski, Jan $d (1939-#).

245 10 $a Fizyka : $b dla kandydatów na wyższe uczelnie / $c Jan Blinowski, Jarosław Trylski ; zadania oprac. Waldemar Gorzkowski.

700 1# $a Trylski, Jarosław.

700 1# $a Gorzkowski, Waldemar.

100 1# $a Herrmann, Reinhild.

245 10 $a Francusko-polski słownik tematyczny / $c Reinhild Herrmann, Rainer Rauch ; adaptacja Leon Zaręba.

700 10 $a Rauch, Rainer.

700 1# $a Zaręba, Leon $d (1924-#). $e Oprac.

100 1# $a Moczarski, Kazimierz $d (1907-1975).

245 10 $a Rozmowy z katem / $c Kazimierz Moczarski ; [przedm.

Franciszek Ryszka ; indeks oprac. Krystyna Podgórecka].

700 1# $a Ryszka, Franciszek $d (1924-1998). $e Przedm.

Nazwa ciała zbiorowego w podpolu $c pola 245

Nazwę ciała zbiorowego w funkcji instytucji sprawczej, podaje się w podpolu $c pola 245, jeżeli występuje na głównej stronie tytułowej, bądź substytucie strony tytułowej. Nie należy w takim przypadku powtarzać nazwy instytucji sprawczej w polu 550. Jeżeli nazwa instytucji sprawczej wystąpi w strefie serii to mimo, iż występuje na stronie tytułowej książki - nie podaje się jej w podpolu $c pola 245, np.:

100 1# $a Karaś, Halina.

245 10 $a Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów / $c Halina Karaś ; Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

260 ## $a Warszawa : $b Elipsa, $c 1996.

U góry s. tyt. instytucja sprawcza: Instytut języka polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

100 1# $a Przewłocki, Stefan $d (1933-#).

245 10 $a Geodezja dla architektów / Stefan Przewłocki.

260 ## $a Łódź : $b Wydaw. PŁ, $c 2001.

490 1# $a Podręczniki Akademickie / Politechnika Łódzka

830 #0 $a Podręczniki Akademickie - Politechnika Łódzka

Nazwę instytucji sprawczej podano w strefie serii.

W podpolu $c podaje się nazwę instytucji sprawczej w formie, w jakiej występuje ona w katalogowanym dokumencie. Nazwę w formie ujednoliconej (przejętej z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych - CKHW) - podaje się w polu 110 lub w haśle dodatkowym 710, bez określenia rodzaju współpracy.

W podpolu $c podaje się od jednej do trzech nazw instytucji sprawczych lub pierwszą nazwę i skrót [et al.] ujęty w nawiasy kwadratowe.

Ciało zbiorowe może również występować w funkcji:

 

- autora - w opisach oficjalnych dokumentów o charakterze informacyjnym lub administracyjnym (statutów, regulaminów, ustaw, sprawozdań z działalności, spisów członków, programów, katalogów zbiorów, katalogów wydawniczych).

Nazwę ciała zbiorowego w funkcji autora podaje się w pierwszym oznaczeniu odpowiedzialności - do trzech nazw lub pierwszą nazwę i skrót [et al.], gdy takich nazw jest więcej niż trzy;

- współtwórcy - jeżeli jego nazwie towarzyszy w opisywanym dokumencie określenie typowe dla współtwórcy, np. oprac., tł., il., red. Jeżeli takiego określenia brak - należy je dodać w nawiasach kwadratowych. Podaje się od jednej do trzech nazw lub pierwszą nazwę i skrót [et al.], gdy współtwórców jest więcej niż trzech.

Nazwy współtwórców otrzymują hasła dodatkowe w polach 710 bez określenia rodzaju współpracy w podpolu $e;

- organizatora imprezy (konferencji, zjazdów, sympozjów, wystaw itp.) - jeżeli nazwę podano na stronie tytułowej. Podaje się od jednej do trzech nazw lub pierwszą nazwę i skrót [et al.], gdy organizatorów jest więcej niż trzech.

W przypadku, gdy na stronie tytułowej nie podano rodzaju odpowiedzialności ciała zbiorowego, a występuje ono w funkcji organizatora - należy takie określenie dodać w nawiasach kwadratowych.

Przykłady:

110 2# $a Związek Bibliotekarzy Polskich.

245 10 $a Statut / $c ZBP.

245 00 $a Fachwörterbuch Rechnungslegung und Prüfung : $b deutsch-englisch-polnisch : englisch-german-polnisch : polsko-angielsko-niemiecki / $c C & L Deutsche Revision [Hrsg].

710 2# $a Deutsche Revision-Aktiengesellschaft (Frankfurt nad Menem).

100 1# $a Reynolds, Osborne $d (1842-1912).

245 14 $a The sub-mechanics of the univers / $c published for the Royal Society of London.

710 2# $a Royal Society (Londyn).

245 00 $a Akty prawne / $c [oprac. przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji].

710 2# $a Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku kapitałowego i przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji.

245 10 $a II Ogólnopolska konferencja "Internet - Wrocław 2000" : $b materiały konferencyjne, Wrocław, 4-5.12.2000 r. / $c org. Telekomunikacja Polska S. A. Region Wrocław, Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji i Akustyki.

710 2# $a Telekomunikacja Polska. $b Region (Wrocław).

710 2# $a Politechnika Wrocławska. $b Instytut Telekomunikacji i Akustyki.

ZNAKI UMOWNE:

 • Prace współwydane bez wspólnego tytułu tego samego autora w formacie USMARC wpisuje się oddzielając średnikiem: pierwsza w podpolu $a, następne w podpolu $b
 • W przypadku prac współwydanych bez wspólnego tytułu różnego autorstwa - tytuł drugiej pracy wpisuje się po oznaczeniu odpowiedzialności dla pierwszej pracy w podpolu $c, poprzedzając go kropką i dwoma odstępami, oznaczenie odpowiedzialności dla drugiej pracy wpisuje się po kresce ukośnej (/), z odstępem po obu stronach, bez oznaczenia podpola ($c)
 • Podpole $a kończy się odstępem i dwukropkiem jeżeli jest podpole $b - dodatek do tytułu,

podpole $a kończy się odstępem i średnikiem (;) jeżeli bezpośrednio po nim jest podpole $b - tytuł następnej pracy współwydanej,

podpole $a kończy się odstępem i znakiem równości (=) jeżeli bezpośrednio po nim jest podpole $b - tytuł równoległy,

podpole $a kończy się odstępem i kreską ukośną (/) jeżeli bezpośrednio po nim występuje podpole $c,

podpole $a kończy się kropką, jeżeli nie ma pozostałych podpól lub bezpośrednio po nim następuje podpole $n lub podpole $p.,

podpole $a nie kończy się żadnym znakiem, gdy bezpośrednio po nim występuje podpole $h.

 • Przed podpolem $b stawia się odstęp i dwukropek, jeżeli podpole to zawiera dodatek do tytułu lub odstęp i znak równości (=) jeżeli zawiera tytuł równoległy lub odstęp i średnik (;) jeżeli zawiera tytuł drugiej pracy współwydanej
 • Podpole $h występuje po oznaczeniu tytułu właściwego w podpolu $a lub tytułu części w podpolu $p i poprzedza podpola $b lub $c. Podpole $h ujmuje się w nawiasy kwadratowe.
 • Przed podpolem $n stawia się kropkę
 • Przed podpolem $p stawia się przecinek, o ile występuje po podpolu $n lub kropkę, jeżeli nie ma podpola $n
 • Przed podpolem $c stawia się odstęp i kreskę ukośną
 • Pole 245 kończy się kropką