243 - Ujednolicony tytuł zbiorczy (NP)

Wskaźniki:


pierwszy - podawanie tytułu ujednoliconego na karcie katalogowej lub ekranie

0 - tytuł nie będzie drukowany ani wyświetlany

1 - tytuł będzie drukowany lub wyświetlany


drugi - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu (od 0 do 9)


Podpola:

$a - ujednolicony tytuł zbiorczy (NP)

$n - numer części (P)

$p - tytuł części (P)

$l - język tekstu (NP)

$k - określenie formy (P)

$s - wersja (NP)

$f - rok wydania (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Tytuł w języku polskim (najczęściej nazwa rodzajowa) nadawany przez wydawcę, przejęty z opisywanego dzieła, grupujący zbiory prac autorów o obfitej twórczości.

Występuje jedynie w rekordach, w których występuje pole 100.

Tytuł zbiorczy nadawany przez katalogującego nie może być podawany w polu 243.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - podawanie tytułu ujednoliconego na karcie katalogowej lub ekranie

0 - nie będzie drukowany ani wyświetlony

Wartość '0' oznacza, że tytuł podany w polu 243 nie będzie się wyświetlał
w indeksie i nie będzie widoczny na karcie katalogowej/w szczegółach bibliograficznych

1 - będzie drukowany lub wyświetlony

Wartość '1' oznacza, że tytuł podany w polu 243 będzie się wyświetlał
w indeksie i będzie widoczny na karcie katalogowej lub w szczegółach bibliograficznych.

Wskaźnik drugi - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '0' oznacza, że wszystkie początkowe znaki tytułu będą uwzględniane przy szeregowaniu. Znaczy to, że tytuł nie zaczyna się od rodzajnika. Znaki diakrytyczne ani znaki specjalne (np. wielokropek, czy cudzysłów) występujące na początku tytułu nie są traktowane jako znaki pomijane przy szeregowaniu.

1-9 - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartości od '1' do '9' oznaczają liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu, gdy tytuł zaczyna się od rodzajnika (Le, Der, The itd.). Znaki diakrytyczne i specjalne (np. apostrof) związane z rodzajnikiem są włączone do liczby znaków pomijanych przy szeregowaniu.

PODPOLA

$a - ujednolicony tytuł zbiorczy (NP)

Zazwyczaj występują tytuły: Dzieła wszystkie, Dzieła wybrane, Eseje, Korespondencja, Nowele i opowiadania, Pamiętniki, Poezja, Powieści, Przemówienia, Publicystyka, Utwory dramatyczne, Wykłady.

$f - rok wydania (NP)

W podpolu $f podaje się datę publikacji użytą w haśle.

$k - określenie formy (P)

Stosuje się następujące określenia: wybór, fragmenty. Jeżeli zachodzi konieczność podania kilku określeń formy dzieła - podaje się je w odrębnych wystąpieniach powtarzalnego podpola $k, oddzielając od siebie przecinkiem.

$l - język tekstu (NP)

Podaje się skrót polskiej nazwy języka wg PN-N-01158:1985. Kilka skrótów podaje się w jednym podpolu $l oddzielając je od siebie przecinkami.

$n - numer części (P)

Oznaczenie części dzieła, któremu wydawca nadał tytuł zbiorczy (skrót wg PN-N-01158:1985) i numer części podany cyfrą arabską.

$p - tytuł części (P)

Tytuł części dzieła opatrzonego tytułem zbiorczym.

$s - wersja (NP)

Oznaczenie wersji lub wydania dzieła opatrzonego tytułem zbiorczym.

Przykłady:

100 1# $a Czeczot, Jan $d (1797-1847).

243 10 $a Dzieła wybrane $l (białorus.)

245 10 $a Vybranyja tvory / $c Jan Čačot ; [ukladanne, peraklad pol'skamoĄunych tvoraĄu, pradmova `i kammentary`i Kastusja Cv`irk`i].

 

100 1# $a O'Brien, Conor Cruise $d (1917-#).

243 10 $a Dzieła wybrane $l (ang. ; $k wybór)

245 10 $a Conor : $b a biography of Conor Cruise O'Brien : anthology / $c Donald Harman Akenson.

ZNAKI UMOWNE:

  • Przed podpolem $n stawia się kropkę.
  • Przed podpolem $p stawia się przecinek, o ile występuje podpole $n lub kropkę, jeżeli nie ma podpola $n.
  • Podpola $l, $k, $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie średnikiem poprzedzonym odstępem.
  • Pole 243 nie kończy się kropką.