130 - Hasło główne - tytuł ujednolicony (NP)

Wskaźniki:

pierwszy - wskazuje na liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

1-9 - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - tytuł ujednolicony (NP)

$n - numer części dzieła (P)

$p - tytuł części dzieła (P)

$l - język dzieła (NP)

$k - określenie formy (opisowe) (P)

$s - wersja (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole zawiera tytuł ujednolicony dzieła jako hasło główne.

Jest on stosowany, gdy dzieło występuje pod wieloma tytułami i konieczny jest wybór jednego, który będzie go jednoznacznie identyfikował.

Pole 130 stosuje się m.in. w opisie ksiąg świętych (Biblii, Talmudu, Koranu), ksiąg liturgicznych oraz anonimów klasycznych, tzn. dzieł starożytnych i średniowiecznych o nieustalonym autorstwie, publikowanych wielokrotnie w różnych językach pod różnymi tytułami.

Hasło główne-tytuł ujednolicony podlega kontroli kartoteki haseł wzorcowych.

Należy stosować zawsze tę samą formę tytułu przejętą z odpowiedniego źródła:

  • dla ksiąg liturgicznych Kościoła Katolickiego źródłem jest: List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church. 2ed. London 1981,
  • dla anonimów klasycznych: Liste internationale de vedettes uniformes pour les classiques anonymes. Red. R. Pierrot. Paris 1964 i Anonymus classics : a list of uniform headings for European literatures, London 1978.

Pola 130 nie można zastosować, jeżeli w opisie bibliograficznym zostało użyte pole 100, 110 lub 111.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - znaki pomijane przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '0' oznacza, że wszystkie początkowe znaki tytułu będą uwzględnia ne przy szeregowaniu. Znaczy to, że tytuł nie zaczyna się od rodzajnika określonego ani nieokreślonego. Znaki diakrytyczne ani znaki specjalne (np. cudzysłów) występujące na początku pola tytułu ujednoliconego, który nie zaczyna się od rodzajnika, nie są traktowane jako znaki pomijane przy szere-
gowaniu.

1-9 - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '1' do '9' oznacza liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu, gdy tytuł zaczyna się od rodzajnika określonego lub nieokreślonego (Le, The, Der itp.). Znaki diakrytyczne i specjalne związane z rodzajnikiem są włączane do liczby znaków pomijanych przy szeregowaniu.

Wskaźnik drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - tytuł ujednolicony (NP)

Podpole $a zawiera tytuł ujednolicony. Dopowiedzenia konieczne dla rozróżnienia tytułów identycznych bądź podobnych podaje się po tytule w nawiasach okrągłych.

Przykład:

130 0# $a Chanson de Roland $l (pol. ; $s wersja fr.)

245 10 $a Pieśń o Rolandzie : $b wedle rękopisu oksfordzkiego / $c w oprac. Józefa Bé dier ; przeł. Tadeusz Żeleński (Boy) ; wstępem i przypisami opatrzył Zygmunt Czerny.

$k - określenie formy (P)

W podpolu $k podaje się określenie formy (wybór, fragment, adaptacja itp.) służące scharakteryzowaniu stosunku tekstu opisywanej książki do oryginalnego dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym podanym w podpolu $a.

Określenie formy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą języka zawartą w podpolu $l i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

Przykład:

130 0# $a Alf layla wa-layla $l (pol. ; $k wybór)

245 10 $a Baśniowe lektury : $b baśnie z tysiąca i jednej nocy / $c [w przekł. z niem. Krzysztofa Radziwiłła i Janiny Zeltzer ; il. barwne Ewa Maskow].

$l - język dzieła (NP)

Podpole $l zawiera polską nazwę języka tekstu dzieła zawartego w opisywanej książce w postaci skrótu, zgodnie z polską normą PN-N-01158:1985. Nazwy kilku języków podaje się w podpolu $l oddzielone przecinkiem i odstępem.

Nazwę języka ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z określeniem formy zawartym w podpolu $k i oznaczeniem wersji zawartym w podpolu $s.

Przykład:

130 0# $a Koran $l (arab., pol.)

245 10 $a Święty Koran : $b tekst arabski i tłumaczenie polskie / $c wyd. pod patronatem Hadhrat Mirza Tahir Ahmed.

$n - oznaczenie części dzieła (P)

Podpole $n zawiera oznaczenie części dzieła określonego tytułem ujednoliconym, jeżeli opisywana książka zawiera tylko część dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym. Oznaczenie części podaje się stosując skróty wg normy PN-N-01158:1985 oraz numer części wyrażony cyfrą arabską.

$p - tytuł części dzieła (P)

Podpole $p zawiera tytuł części dzieła określonego tytułem ujednoliconym, jeżeli opisywana książka zawiera tylko część dzieła identyfikowanego tytułem ujednoliconym.

Tytuł ten poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po numerze części zawartym w podpolu $n lub kropką, gdy brak numeru części.

Przykład:

130 0# $a Biblia. $p NT. $p Listy do Koryntian $l (wł.)

245 13 $a Le lettere degli Apostolie l’Apocalisse / $c trad. seconde la Vulgata di Antonio Martini ; rev. di Luigi Nazari di Calabina

$s - wersja (NP)

W podpolu $s podaje się oznaczenie wydania lub określenie wersji dzieła stanowiącego podstawę opisywanego wydania dzieła.

Oznaczenie wersji ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z określeniem formy zawartym w podpolu $k i nazwą języka zawartą w podpolu $l. Podpole $s poprzedza się odstępem i średnikiem, jeżeli występuje po podpolu $k lub $l.

Przykład:

130 0# $a Faust $l (ang. ; $s wersja niem. z 1592)

245 14 $a The English Faust Book : $b a critical edition based on the text of 1592 / $c ed. By John Henry Jones.

ZNAKI UMOWNE

  • Podpole $n poprzedza się kropką.
  • Podpole $p poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po podpolu $n lub kropką, jeżeli brak podpola $n.
  • Zawartość podpól $l, $k, $s (występują w tej kolejnośći) ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie średnikiem poprzedzonym odstępem.
  • Pole nie kończy się kropką.