111 - Hasło główne-nazwa imprezy (NP)

Wskaźniki:

pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy imprezy:

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - nazwa imprezy (NP)

$n - numer imprezy (P)

$d - data imprezy (NP)

$c - miejsce imprezy (NP)

$e - nazwa jednostki podrzędnej (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

Imprezą nazywamy w tej instrukcji posiadające własną nazwę krótkotrwałe okolicznościowe zgromadzenia i zespoły obejmujące kongresy, sympozja, spotkania, konferencje, zjazdy, festiwale, targi, zawody sportowe, wystawy, ekspedycje, sobory, synody itp.

Hasło korporatywne zawierające nazwę imprezy można sformułować tylko wtedy, gdy impreza posiada własną wyróżniającą nazwę. Uważamy, że impreza ma wyróżniającą nazwę również wtedy, jeżeli nazwa rodzajowa imprezy jest powiąza-
na składniowo z tematem imprezy, przy czym określenia "na temat", "z zakresu", "z cyklu", "pod nazwą", "z okazji", "on", "sur" są wystarczającym powiązaniem t
ypu imprezy i jej tematu.

Katalogując książkę, która zawiera materiały dotyczące imprezy (program, sprawozdanie, referaty, streszczenia referatów itp.), w polu 111 podaje się nazwę imprezy tylko wtedy, jeżeli:

  • wyróżniająca nazwa imprezy stanowi jednocześnie tytuł właściwy książki
    i występuje w podpolu $a pola 245

Przykłady:

111 2# $a Krajowa Konferencja Automatyki $n (12 ; $d 1994 ; $c Gdynia).

245 10 $a XII Krajowa Konferencja Automatyki, Gdynia 6-8 września
1994
: $b materiały / $c red. nauk. Józef Lisowski ; Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki "POLSPAR".

111 2# $a Konferencja na temat: Sieci i systemy informatyczne – teoria, projekty, wdrożenia $n (4 ; $d 1996 ; $c Łódź).

245 10 $a IV Konferencja na temat: Sieci i systemy informatyczne - teoria, projekty, wdrożenia, Łódź, 25 września 1996 / $c Politechnika Łódzka. Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych.

111 2# $a REE'97 $n (4 ; $d 1997 ; $c Kazimierz Dolny).

245 10 $a REE'97 : $b rynek energii elektrycznej : rozwój i konkurencja : materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej, Kazimierz Dolny, 24-25 kwietnia 1997 r. / $c [skład tekstów i oprac. red. Zbigniew Połecki].

111 2# $a Kongres Leśników Polskich $d (1997 ; $c Białystok etc.).

245 10 $a Kongres Leśników Polskich, 24-26 kwietnia 1997, Białystok, Lublin, Łódź, Olsztyn, Radom, Toruń, Warszawa : $b materiały i dokumenty. $n T. 2, $p Referaty. $n Cz. 1, $p Sekcje tematyczne
I-III / $c [kom. red. Tomasz Borecki et al.].

  • jest składniowo powiązana z tytułem, więc też jest podana w podpolu $a pola 245

Przykłady:

111 2# $a International Physics Olympiad $n (15 ; $d 1984 ; $c Sigtuna).

245 10 $a Proceedings of 15. International Physics Olympiad, Sigtuna, Sweden, 84.06.24 - 84.07.01 : $b (including competition tasks and their solutions).

111 2# $a Congress of the International Union of Game Biologists $n (18 ; $d 1987 ; $c Kraków).

245 10 $a Abstracts of the XVIIIth Congress of the International Union of Game Biologists / $c ed. B. Bobek [et al.].

  • jeżeli nazwa imprezy wystąpiła w podstawowych żródłach danych, tzn. na stronie tytułowej, w innych preliminariach, okładce, metryce.

W innych przypadkach nazwę własną imprezy podaje się w polu 711 jako hasło dodatkowe.

Nie należy formułować hasła korporatywnego głównego ani dodatkowego, jeżeli impreza nie ma identyfikującej ją nazwy własnej, np.

  • jeżeli w książce jest określony tylko ogólnie typ imprezy, ewentualnie powiązany z nazwą jej organizatora, sponsora i/lub miejscem odbycia, np.:

Konferencja Naukowa

Ogólnopolskie Sympozjum

Szkoła Zimowa

An Expert Meeting

IV Konferencja Naukowa, Zamek Książ k. Wałbrzycha, 11-14 września 1990

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków 14-15 marca 1990

Colloque de Toulouse

Symposium held in Chicago, June 6, 1969

A symposium sponsored by the Armstrong Cork Company, held at its Research and Development Center, Lancaster, Pennsylvania

Proceedings of a Conference organized by the Institute of Mathematics and its Applications and held at the University of Manchester, 17-19 September, 1984

  • tytuł książki zawiera temat imprezy nie powiązany składniowo z określeniem typu imprezy, np.:

Konferencja Naukowo-Techniczna "Człowiek a tworzywa"

Konferencja "Szkoły biznesu - osiągnięcia i perspektywy", Łódź 29-30 listopada 1993


Nowe technologie, obrabiarki, urządzenia, materiały i akcesoria dla meblarstwa : materiały szkoleniowo-promocyjne z seminarium zorganizowanego dla głównych technologów i kierowników laboratoriów fabryk mebli, Zakopane 6-14 października 1995


Jeżeli w nazwie imprezy występuje nazwa ciała zbiorowego powiązana składniowo z nazwą rodzajową wskazującą, że jest to impreza związana z działalnością organizacyjną tego ciała, stosuje się pole 110.

Jeżeli opisywana książka dotyczy więcej niż jednej, ale nie więcej niż trzech imprez, imprezy te mają identyfikujące je nazwy własne, nie można stwierdzić, że jedna odbywa się w ramach drugiej, to w polu 111 umieszcza się nazwę imprezy wyróżnioną lub jeśli taka sytuacja nie zachodzi to nazwę imprezy występującą w dokumencie na pierwszym miejscu. Nazwy pozostałych dwóch imprez umieszcza się w polach 711. Gdy imprez jest więcej niż trzy, pola 111 nie wypełnia się.

W haśle głównym podaje się nazwę własną imprezy odbywającej się w ramach innej imprezy.

Jeżeli impreza odbywa się w ramach stałego cyklu imprez, w haśle głównym podaje się jej nazwę własną, a nie nazwę cyklu.

Hasło korporatywne zawierające nazwę imprezy podlega kontroli kartoteki haseł wzorcowych.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy imprezy

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

Wartość '2' oznacza, że hasłem jest nazwa własna imprezy podana w naturalnej kolejności jej składników. Nazwą może być też akronim lub inny skrót. Nazwa może zawierać dopowiedzenia.

Przykład:

111 2# $a Ogólnopolskie Konwersatorium nt. Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe $n (9 ; $d 1996 ; $c Siedlce / Warszawa).

Wskaźnik drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - nazwa imprezy (NP)

W podpole $a wpisuje się nazwę własną imprezy w pełni ją identyfikującą.

Temat imprezy występujący w nazwie własnej imprezy piszemy w następujący sposób: pierwsze słowo tematu z dużej litery a następne słowa z małej litery.

Rodzajniki występujące na początku nazwy zwykle pomija się, chyba że decydują o szeregowaniu.

Zachowuje się wszystkie znaki diakrytyczne i specjalne.

W nazwie imprezy pomija się numer niezależnie od sposobu jego wyrażenia.

W nazwie imprezy pomija się datę jej odbycia, jeżeli nie stanowi ona integralnej części nazwy.

W nazwie imprezy pomija się nazwę miejsca jej odbycia, jeżeli występuje na końcu nazwy jako element, który może być oddzielony.

Nazwę własną imprezy możemy w razie potrzeby uzupełnić dopowiedzeniem w podpolu $a w nawiasach okrągłych, które określi bliżej tą imprezę, np. określi jej rodzaj.

Nazwę własną imprezy należy uzupełnić dopowiedzeniami podawanymi
w następującej kolejności: numer imprezy ($n), data imprezy ($d) i miejsce jej od
bycia ($c).

Przykłady:

111 2# $a Ogólnopolskie Konwersatorium nt. Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe $n (9 ; $d 1996 ; $c Siedlce / Warszawa).

245 10 $a IX Ogólnopolskie Konwersatorium nt. Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe, Siedlce-Warszawa 18-19 września 1996 - CIR’ 96 (cybernetyka – inteligencja – rozwój) / $c [red. nauk. Jerzy Tchórzewski].

246 30 $a Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe

Temat konferencji w nazwie z dużej litery, następne słowa z małej.

111 2# $a Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie $d (1972-1975 ; $c Helsinki).

245 10 $a Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Helsinki, 1 sierpnia 1975 r.

111 2# $a Budownictwo Sakralne ’98 $n (2 ; $d 1998 ; $c Białystok).

245 10 $a Budownictwo sakralne '98 : $b konferencja naukowo-techniczna Budownictwo miast i wsi, Białystok 7-8 maja 1998 / $c Politechnika Białostocka, ZO PZITB w Białymstoku, ZO SARP w Białymstoku.

Rok stanowi integralną część nazwy imprezy.

111 2# $a Deutscher Bibliothekartag $n (81 ; $d 1991 ; $c Kassel).

245 10 $a Deutscher Bibliothekartag in Kassel 1991 : $b wissenschaftliche Bibliotheken im vereinten Deutschland / $c hrsg. von Engelbert Plassmann, Hildegard Müller, Werner Tussing.

Pominięta nazwa miejsca w nazwie imprezy.

$c - miejsce imprezy (NP)

Podpole $c zawiera nazwę miejscowości, w której odbyła się impreza. Nazwy te podaje się w języku polskim, jeżeli takie są w użyciu.

Dwie miejscowości wymienia się w jednym podpolu $c, oddzielając ich nazwy od siebie ukośną kreską obwiedzioną odstępami; przy większej liczbie miejscowości podaje się nazwę pierwszej z nich oraz skrót etc.

Jeżeli jest potrzebne bliższe określenie miejsca, to nazwę miejsca imprezy uzupełnia się o nazwę odpowiedniej jednostki administracyjnej (kraju, stanu - w przypadku USA lub województwa - w przypadku Polski).

Nazwę miejscowości podaje się w formie historycznej, tzn. takiej, jaka była używana w czasie trwania imprezy.

Nazwę miejsca imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i datą imprezy zawartą w podpolu $d. Jeżeli podpole $c występuje po podpolu $n i/lub $d, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

Przykłady:

111 2# $a REE'97 $n (4 ; $d 1997 ; $c Kazimierz Dolny).

245 10 $a REE'97 : $b rynek energii elektrycznej : rozwój i konkurencja : materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej, Kazimierz Dolny, 24-25 kwietnia 1997 r. / $c [skład tekstów i oprac. red. Zbigniew Połecki].

111 2# $a Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej $d (1994 ; $c Kraków / Przegorzały).

245 10 $a Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej, Kraków-Przegorzały, 12-13 listopada 1994 r. : $b materiały pokonferencyjne : streszczenia referatów / $c Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Matematyki.

111 2# $a Konferencja Kaszubsko-Słowińska $n (4 ; $d 1996 ; $c Ustka etc.).

245 10 $a IV Konferencja Kaszubsko-Słowińska : $b materiały z konferencji, Ustka – Słupsk – Bytów, 24 VI-26 VI 1996 r. / $c pod red. Hieronima Rybickiego.

$d - data imprezy (NP)

Podpole $d zawiera rok odbycia imprezy opisywanej pod jej własną nazwą. Ze względów identyfikacyjnych można też podać datę dzienną.

Datę imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c. Jeżeli podpole $d występuje po podpolu $n, to poprzedza się je średnikiem poprzedzonym odstępem.

Przykład:

111 2# $a International Conference on Algebra $d (1989 ; $c Nowosybirsk).

245 10 $a Proceedings of the International Conference on Algebra : $b dedicated to the memory of A. I. Mal'cev. $n Pt. 1 / $c L.A. Bokut', Yu. L. Ershov, A. I. Kostrikin - eds.

$e - nazwa jednostki podrzędnej (P)

W podpolu $e podaje się nazwę części imprezy lub nazwę innej jednostki podrzędnej opisywanej pod nazwą imprezy.

Nazwę jednostki podrzędnej poprzedza się kropką.

Przykład:

111 2# $a Wrocławskie Dni Nauki i Techniki $n (22 ; $d 1996). $e Sympozjum Naukowo-Techniczne.

Nazwę imprezy towarzyszącej podano w haśle w formie jednostki podrzędnej.

$n - numer imprezy (P)

Podpole $n zawiera numer imprezy opisywanej pod jej nazwą własną.

Numer imprezy podaje się cyframi arabskimi.

Numer imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z datą imprezy zawartą w podpolu $d i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c.

Przykład:

111 2# $a Krajowa Konferencja Automatyki $n (12 ; $d 1994 ; $c Gdynia).

245 10 $a XII Krajowa Konferencja Automatyki, Gdynia 6-8 września 1994 : $b materiały / $c red. nauk. Józef Lisowski ; Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki "POLSPAR".

ZNAKI UMOWNE

  • Podpola: $n, $d, $c są ujęte łącznie w nawiasy okrągłe i oddzielone średnikiem poprzedzonym odstępem.
  • Podpole $e zawsze poprzedza się kropką.
  • Pole kończy się kropką.