110 - Hasło główne-nazwa ciała zbiorowego (NP)

Wskaźniki:

pierwszy - określenie pierwszego elementu nazwy ciała zbiorowego

1 - nazwa geograficzna na początku

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element (NP)

$b - nazwa jednostki podrzędnej (P)

$n - numer imprezy (P)

$d - data imprezy (P)

$c - miejsce imprezy (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Ciałem zbiorowym nazywa się organizację lub grupę osób i/lub organizacji występującą pod własną nazwą jednoznacznie ją identyfikującą. Ciałem zbiorowym określa się też posiadające wyróżniającą nazwę okolicznościowe grupy lub imprezy, jak np. spotkania, konferencje, kongresy, zjazdy, ekspedycje, festiwale, wystawy, targi itp.

W polu 110 umieszcza się nazwę ciała zbiorowego, gdy:

 • opisywany dokument jest dokumentem oficjalnym, mającym charakter administracyjny lub informacyjnym dotyczącym działalności tego ciała zbiorowego. Za oficjalne dokumenty uważa się: statuty, regulaminy, programy, uchwały, sprawozdania z działalności, spisy członków, wykazy publikacji członków lub pracowników, katalogi: biblioteczne, księgarskie, wyrobów itp. Dokumenty te powinny być opisane pod hasłem korporatywnym również wtedy, gdy na stronie tytułowej widnieje nazwisko osoby opracowującej,
 • dokument opisywany dotyczy imprezy, której nazwa składa się z nazwy ciała zbiorowego i określenia typu imprezy wskazującego jej związek z działalnością organizacyjną tego ciała zbiorowego.

Nie stosuje się pola 110 w opisach:

 • ksiąg jubileuszowych,
 • ksiąg pamiątkowych,
 • ustaw.

Hasło korporatywne w polu 110 zawiera nazwę ciała zbiorowego wymienionego
w opisie bibliograficznym książki, niezależnie od tego, z jakiego źródła przejęto jego nazwę do opisu: ze strony tytułowej, innych części opisywanej książki, czy spoza książki.

Pole 110 zawiera:

 • nazwę jedynego ciała zbiorowego,
 • nazwę ciała zbiorowego wyróżnionego w książce typograficznie lub za pomocą odpowiedniego wyrażenia, bez względu na liczbę ciał zbiorowych,
 • nazwę ciała zbiorowego wymienionego w książce na pierwszym miejscu, jeżeli liczba ciał zbiorowych nie przekracza trzech i żadne z nich nie zostało wyróżnione.

Jeżeli ciało zbiorowe występuje zarówno pod pełną nazwą, jak i akronimem lub innym skrótem, należy w haśle podać pełną nazwę. Jeżeli akronim lub skrót jest bardziej znany, należy go przejąć do hasła.

Jeżeli ciało zbiorowe zmieniło nazwę, w haśle należy podać nazwę występującą
w opisywanym dokumencie. Kolejne nazwy danego ciała zbiorowego należy powiązać w rekordzie hasła wzorcowego odsyłaczami "zob. też" (pole 510 rekordu khw).

Hasło główne - nazwa ciała zbiorowego podlega kontroli kartoteki haseł wzorcowych.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy ciała zbiorowego

1 - nazwa geograficzna na początku

Wartość '1' oznacza, że hasło zaczyna się od nazwy geograficznej ciała zbiorowego terytorialnego, która poprzedza nazwę ciała zbiorowego będącego organem. Przy czym organ jest to ciało zbiorowe powołane lub zarządzane przez ciało zbiorowe terytorialne, które pełni funkcje ustawodawcze, sądowe, administracyjne, wojskowe, dyplomatyczne i informacyjne (tzn. parlamenty, sądy, ministerstwa, jednostki wojskowe, ambasady, służby informacyjne itp.). Nie jest organem ciało zbiorowe powołane przez ciało zbiorowe terytorialne, które pełni funkcje edukacyjne, naukowe, techniczne, kulturalne, medyczne, religijne, socjalne, handlowe lub przemysłowe (tzn. szkoły, wyższe uczelnie, biblioteki, teatry, muzea, szpitale, kościoły, banki itp.).

Przykłady:

110 1# $a Madryd (Hiszpania). $b Ayuntamiento. $b Concejalía de Cultura.

110 1# $a Województwo Łódzkie (Polska). $b Wojewódzki Urząd Statystyczny.

110 1# $a Stany Zjednoczone. $b Department of State.

110 1# $a Polska. $b Najwyższa Izba Kontroli.

110 1# $a Polska. $b Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1990-#). $b Komisja Konstytucyjna.


Nazwy ciał zbiorowych zawierające jako integralny składnik nazwę geograficzną identyfikowane są wskaźnikiem pierwszym o wartości "2".

2 - nazwa w naturalnej kolejności składników

Wartość '2' oznacza, że hasłem jest nazwa własna ciała zbiorowego (również ciała zbiorowego podrzędnego nie będącego organem, ale mającego własną identyfikującą nazwę) podana w naturalnej kolejności składników.

Przykłady:

110 2# $a Biblioteka Uniwersytecka (Łódź).

110 2# $a Politechnika Łódzka. $b Biblioteka Główna.

110 2# $a Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

110 2# $a Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.


Nazwa geograficzna jest integralnym składnikiem nazwy własnej ciała zbiorowego.

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#).

PODPOLA

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element (NP)

Nazwę ciała zbiorowego należy podać w podpolu $a w ujednoliconej formie. Należy wybrać w tym celu oficjalną nazwę danego ciała. Jeżeli nie jest to możliwe, należy przejąć do hasła nazwę najczęściej występującą w dokumentach publikowanych przez to ciało. W razie wątpliwości należy wybrać nazwę ciała zbiorowego występującą w wydawnictwach informacyjnych: bibliografiach narodowych, encyklopediach itp., wydanych w kraju działalności tego ciała.

Części nazwy ciała zbiorowego należy przejmować w kolejności występującej w źródłach informacyjnych bez inwersji.

W nazwie ciała zbiorowego należy pomijać:

 • początkowy rodzajnik, jeżeli nie jest konieczny ze względów gramatycznych,
 • określenie dotyczące stanu prawnego ciała zbiorowego (np. S.A., z o.o., Ltd.), jeżeli występuje na końcu lub początku nazwy i nie stanowi jej integralnej części ani nie jest niezbędne do wskazania, że jest to nazwa ciała zbiorowego,
 • informacje o odznaczeniach przyznanych danemu ciału zbiorowemu.

W nazwie ciała zbiorowego dopuszcza się pomijanie:

 • nazwy patrona, jeżeli nie jest ona konieczna do identyfikacji tego ciała,
 • części nazwy oficjalnej nie uwzględniane w źródłach informacyjnych.

Ciała zbiorowe znajdujące się w strukturze organizacyjnej innego ciała zbiorowego są ciałami podrzędnymi. Jeżeli ciało zbiorowe jest jednostką podrzędną, to w podpolu $a podaje się:

 • nazwę ciała zbiorowego podrzędnego, nie będącego organem, jeżeli jego nazwa jednoznacznie identyfikuje to ciało,
 • nazwę ciała zbiorowego nadrzędnego, gdy nazwa jednostki podrzędnej, nie będącej organem, nie identyfikuje jej jednoznacznie,
 • nazwę jednostki terytorialnej (państwa, jednostki administracyjnej, miasta itp.), z którą dane ciało jest związane - w przypadku ciał zbiorowych będących organami, tzn. ustawodawczych (np. parlamenty), administracyjnych (np. ministerstwa), sądowych, wojskowych i dyplomatycznych. Nazwę geograficzną podaje się zgodnie z PN-N-01228:1994.

Nazwy wyrażone pismem innym niż łacińskie transliteruje się zgodnie z normami.

W podpolu $a po nazwie ciała zbiorowego można podać dopowiedzenia ujęte w nawiasy okrągłe z odstępem przed pierwszym nawiasem, gdy:

 • nazwa nie identyfikuje jednoznacznie ciała zbiorowego,
 • konieczne jest rozróżnienie ciał zbiorowych o tej samej nazwie; dopowiedzenie dodaje się do nazwy, która pojawia się jako kolejna,
 • jeżeli w nazwie ciała zbiorowego występuje nazwa siedziby dająca się oddzielić, to nazwę siedziby podaje się w postaci dopowiedzenia.

Dopowiedzeniem może być:

 • nazwa siedziby ciała zbiorowego - zgodnie z PN-N-01228:1994. Polskie nazwy geograficzne należy podawać zgodnie z "Wykazem urzędowym nazw miejscowości w Polsce" (Poznań 1990), natomiast obce - w języku polskim wg aktualnego atlasu świata.

 • Jeżeli nazwa miejscowości jest identyczna z nazwą innej miejscowości, należy również podać nazwę odpowiedniej jednostki administracyjnej.

 • lata działalności danego ciała, jeżeli dopowiedzenie zawierające nazwę geograficzną nie wystarczy do identyfikacji ciała zbiorowego

 • określenie typu ciała zbiorowego, jeżeli nazwa siedziby i/lub lata działalności nie wystarczają do identyfikacji danego ciała.

Dopowiedzenia ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe. Dopowiedzenia różnych typów oddziela się średnikiem poprzedzonym odstępem, dopowiedzenia tego samego rodzaju oddziela się ukośną kreską obwiedzioną odstępami, natomiast elementy jednego dopowiedzenia oddziela się przecinkiem i odstępem.

Przykłady:

110 2# $a Stowarzyszenie Włókienników Polskich.

110 2# $a Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Powszechnie używana forma spolszczona.

110 2# $a UNESCO.

Powszechnie używany akronim.

110 2# $a Ecological Bricks for Our Common House of Europe. $b Biuro

(Polska).

110 2# $a British Library.

Nie: The British Library.

110 2# $a Gosudarstvennyj "ermita".

110 2# $a Telekomunikacja Polska.

Nie: Telekomunikacja Polska S.A.

110 2# $a Politechnika Łódzka. $b Filia (Bielsko-Biała).

110 1# $a Łódź (Polska). $b Urząd Miasta. $b Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej.

110 1# $a Polska. $b Ministerstwo Edukacji Narodowej.

110 2# $a Instytut Bałtycki.

Nazwa rzeczywista: Instytut Bałtycki w Gdańsku.

110 2# $a Biblioteka Uniwersytecka (Łódź).

110 2# $a Archiwum wojskowe (Warszawa ; 1918-1930).

110 2# $a Editions Robert Laffont.

110 2# $a Vsesojuznaja Kniznaja Palata.

Nie: Vsesojuznaja Ordena "Znak Početa" Kniznaja Palata.


$b - nazwa jednostki podrzędnej (P)

W podpolu $b podaje się:

 • nazwę ciała zbiorowego podrzędnego, jeżeli w podpolu $a występuje nazwa ciała nadrzędnego; nazwa ciała podrzędnego może mieć dopowiedzenia - przy ich podawaniu obowiązują takie same zasady jak przy dopowiedzeniach do nazwy ciała zbiorowego (patrz $a),
 • nazwę ciała zbiorowego podrzędnego, będącego organem, jeżeli w $a znaj-
  duje się nazwa geograficzna ciała zbiorowego terytorialnego,
 • nazwę imprezy, będącą nazwą rodzajową, gdy impreza jest opisywana pod nazwą ciała zbiorowego.

Przykłady:

110 2# $a Politechnika Łódzka. $b Filia (Bielsko-Biała).

110 1# $a Łódź (Polska). $b Urząd Miasta. $b Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej.

110 2# $a Polska Akademia Nauk. $b Wydział IV - Nauk Technicznych.

110 2# $a Polska Akademia Nauk. $b Komitet Badań Polarnych. $b Komisja Historii i Dokumentacji Badań Polarnych (Kraków).

Jako nazwę identyfikującą imprezę należy traktować także nazwę składającą się z nazwy ciała zbiorowego ($a) i określenia typu imprezy wskazującego jej związek z działalnością organizacyjną tego ciała ($b):

110 2# $a Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. $b Walny Zjazd Delegatów $n (28 ; $d 1984 ; $c Warszawa).

245 10 $a XXVIII Walny Zjazd Delegatów, Warszawa, 16-17 1984 r. / $c Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego "SITPNiG".

110 2# $a Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". $b Zjazd Krajowy Delegatów $n (1 ; $d 1981 ; $c Gdańsk).

245 10 $a I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", Gdańsk, październik-81 : $b dokumenty II tury zjazdu, uchwała programowa (wraz z aneksem).

$c - miejsce imprezy (NP)

Jeżeli nazwa miejsca odbycia imprezy nie stanowi integralnej części nazwy imprezy, w podpolu $c podaje się nazwę miejscowości, w której odbyła się impreza; uzupełnia się ją o nazwę odpowiedniej jednostki administracyjnej (kraju, stanu dla USA lub województwa dla Polski), gdy jest to konieczne dla identyfikacji miejsca odbycia. Nazwę jednostki administracyjnej poprzedza się przecinkiem i odstępem.

Jeżeli impreza odbywała się w dwóch miejscach, w podpolu $c podaje się obie nazwy oddzielone kreską ukośną obwiedzioną odstępami. Przy więcej niż dwóch miejscowościach podaje się nazwę pierwszej z nich i skrót ‘etc’.

Nazwę miejscowości podaje się w formie historycznej, tzn. takiej, jaka była używana w czasie trwania imprezy.

Nazwę miejsca imprezy podaje się w miarę możliwości w języku polskim, zgodnie z normą PN-N-01228:1994.

Nazwę miejsca imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i datą imprezy zawartą w podpolu $d. Jeżeli podpole $c występuje po podpolu $n i/lub podpolu $d, to poprzedza się je odstępem i średnikiem.

Przykłady:


110 2# $a Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. $b Walny Zjazd $n (3 ; $d 1994 ; $c Warszawa).

110 2# $a Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. $b Zjazd-Zebranie Delegatów $n (22 ; $d 1994 ; $c Szczawnica).


$d - data imprezy (P)

Podpole $d zawiera rok odbycia imprezy, której nazwa wymieniona jest
w podpolu $b. W celu odróżnienia kilku imprez o takiej samej nazwie można też podać datę dzienną i miesięczną wg PN-N-01204:1990

Datę imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z numerem imprezy zawartym w podpolu $n i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c. Jeżeli podpole $d występuje po podpolu $n, to poprzedza się je średnikiem poprzedzonym odstępem.

Przykłady:

110 2# $a Polskie Towarzystwo Genetyczne. $b Walny Zjazd $n (11 ; $d 1992 ; $c Kraków).

110 2# $a Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. $b Walny Zjazd Delegatów $n (28 ; $d 1984 ; $c Warszawa).

$n - numer imprezy (P)

Podpole $n zawiera numer imprezy opisywanej pod nazwą ciała zbiorowego.

Numer imprezy podaje się cyframi arabskimi niezależnie od formy, jaka występuje w dokumencie będącym podstawą opisu.

Numer imprezy ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z datą imprezy zawartą w podpolu $d i nazwą miejsca imprezy zawartą w podpolu $c.

Przykłady:

110 2# $a Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". $b

Zjazd Krajowy Delegatów $n (1 ; $d 1981 ; $c Gdańsk).

245 10 $a I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", Gdańsk, październik-81 : $b dokumenty II tury zjazdu, uchwała programowa (wraz z aneksem).

110 2# $a Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. $b Walny Zjazd $n (19 ; $d 1976 ; $c Buffalo).

245 10 $a XIX Walny Zjazd Stow. Weteranów Armii Polskiej w Ameryce : $b1921-1976 : May 29,30,31, 1976 - Buffalo, New York.

ZNAKI UMOWNE

 • Podpole $b zawsze poprzedza się kropką.
 • Podpola: $c, $d, $n ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela średnikiem poprzedzonym odstępem.
 • Pole kończy się kropką.