100-130 Hasła główne

100 - Hasło główne - nazwa osobowa (NP)

110 - Hasło główne - nazwa ciała zbiorowego (NP)

111 - Hasło główne - nazwa imprezy (NP)

130 - Hasło główne - tytuł ujednolicony (NP)

 

ZAWARTOŚĆ PÓL

Są to pola zawierające hasło główne opisu bibliograficznego: hasło autorskie (zawierające nazwę osobową), hasło korporatywne (zawierające nazwę ciała zbiorowego, lub nazwę imprezy, tzn. konferencji, kongresu, zjazdu, targów, wystawy, festiwalu itp.), hasło tytułowe (zawierające tytuł ujednolicony). W każdym rekordzie może wystąpić tylko jedno z tych pól i tylko raz. Hasła główne przyjmuje się w postaci ustalonej w kartotece haseł wzorcowych.

WYBÓR HASŁA GŁÓWNEGO

Jeżeli opisywana książka jest:

 • autorską książką jednotomową lub jednym tomem książki wielotomowej - wypełnia się pole 100, w którym umieszcza się:
 • nazwę jedynego autora książki lub
 • nazwę autora uznanego za głównego twórcę książki lub
 • nazwę autora wymienionego w książce na pierwszym miejscu
 • nazwę autora wątpliwego, jeżeli nie można ustalić nazwy autora prawdziwego
 • nazwę innego twórcy w przypadku książek o specjalnych formach piśmienniczych (patrz omówienie pola 100)

Gdy książka taka ma więcej niż trzech autorów - rekord bibliograficzny nie ma hasła głównego.

 • jeżeli opisywana książka zawiera prace współwydane pod wspólnym tytułem, tego samego autorstwa - wypełnia się pole 100, w którym podaje się nazwę autora

 • jeżeli zawiera prace współwydane pod wspólnym tytułem, różnego autorstwa - rekord bibliograficzny nie ma hasła głównego

 • jeżeli zawiera prace współwydane bez tytułu wspólnego, tego samego autorstwa - wypełnia się pole 100, w którym podaje się nazwę autora

 • jeżeli zawiera prace współwydane bez tytułu wspólnego, różnego autorstwa, z jedną stroną tytułową - wypełnia się pole 100, w którym podaje się nazwę pierwszego autora pracy wymienionej jako pierwsza na stronie tytułowej i od której rozpoczyna się pole 245, niezależnie od liczby prac i ich autorów na stronie tytułowej

 • jeżeli zawiera prace współwydane bez tytułu wspólnego, różnego autorstwa, posiadające odrębne strony tytułowe - wypełnia się pole 100, w którym podaje się nazwę pierwszego autora pracy ze strony tytułowej, którą uznano za podstawę opisu

 • jeżeli książka jest oficjalnym dokumentem o charakterze administracyjnym lub informacyjnym, dotyczącym działalności danego ciała zbiorowego (tzn. statutem, budżetem, regulaminem, uchwałą, sprawozdaniem z działalności, spisem członków, programem działania, katalogiem wyrobów, katalogiem bibliotecznym, katalogiem wydawniczym itp.) lub materiałami z imprezy związanej z organizacyjną działalnością ciała zbiorowego - wypełnia się pole 110, podając w nim nazwę ciała zbiorowego

 • jeżeli książka jest dokumentem stanowiącym rezultat zbiorowej działalności związanej z imprezą, np. programem imprezy, materiałami konferencyjnymi, sprawozdaniem z ekspedycji - wypełnia się pole 111, w którym podaje się wyróżniającą nazwę imprezy (która w pełni ją identyfikuje) ale tylko wtedy, jeżeli nazwa imprezy występuje w pierwszej strefie opisu bibliograficznego i:

- stanowi jednocześnie tytuł właściwy książki,

- jest składniowo powiązana z tym tytułem,

- lub występuje na stronie tytułowej nad tytułem właściwym książki i chociaż należy wtedy podać nazwę imprezy w dodatku do tytułu, to stanowi ona hasło główne opisu bibliograficznego.

W innych przypadkach rekord bibliograficzny nie ma hasła głównego.

 • jeżeli opisywana książka jest księgą świętą, liturgiczną, anonimem klasycznym lub innym dziełem starożytnym lub średniowiecznym o nieustalonym autorstwie, publikowanym wielokrotnie w różnych językach, pod różnymi tytułami, wtedy wypełnia się pole 130, podając w nim tytuł ujednolicony dzieła.