008 - Elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki:

brak

Podpola:

brak

Pozycje znakowe:

00-05 - Data wprowadzenia rekordu do bazy

06 - Typ daty

07-10 - Data 1 (początkowa publikacji)

11-14 - Data 2 (końcowa publikacji)

15-17 - Kod kraju publikacji

18-21 - Ilustracje

22 - Przeznaczenie czytelnicze

23 - Postać fizyczna

24-27 - Charakterystyka zawartości książki

28 - Wskaźnik publikacji urzędowych

29 - Wskaźnik materiałów konferencyjnych

30 - Wskaźnik księgi jubileuszowej

31 - Wskaźnik indeksu

32 - Nie zdefiniowana

33 - Wskaźnik literatury naukowej

34 - Wskaźnik biografii

35-37 - Kod języka

38 - Wskaźnik modyfikacji rekordu

39 - Źródło katalogowania

Pozycje pogrubione wypełniane są przez bibliotekarza.

ZAWARTOŚĆ POLA


Pole 008 składa się z 40 pozycji znakowych (00-39). Zawierają one informacje
w postaci kodów o całym rekordzie lub specjalnych bibliograficznych aspektach katalogowanej jednostki. Gdy katalogowana jednostka jest reprodukcją, w polu 008 koduje się informacje dotyczące reprodukcji z wyjątkiem pozycji 11-14 (Data 2), na których koduje się daty dotyczące podstawy reprodukcji.

Pozycje nie zdefiniowane zawierają odstęp (#) lub wypełniacz (|).

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

Pole 008 jako pole stałej długości redagowane jest przy pomocy okna Edycja pól stałej długości, gdzie poszczególne pozycje wypełniane są kodami poprzez wybór z listy kodów:


WYPEŁNIANIE POZYCJI

Data wprowadzenia rekordu do bazy 008/00-05

Na pozycjach tych należy wpisać datę wprowadzenia rekordu wg wzorca: rrmmdd.

Przykład:

008/00-05    981005

 

Typ daty 008/06

Jednoznakowy kod, który określa typ dat wpisanych w pozycje 07-10 (Data 1)
i 11-14 (Data 2).

Należy wybrać jedną z następujących wartości:

m - wiele dat

q - wątpliwa data wydania podana w postaci zakresu

r - data reprodukcji i data oryginału

s - pojedyncza znana data lub prawdopodobna data wydania

t - data wydania i data copyright

 

Data 1 (początkowa publikacji) 008/07-10

Określenie daty dla pozycji 07-10 jest robione równocześnie z wyborem kodu dla pozycji 06. Podaje się rok czterocyfrowy, brakujące cyfry zastępuje się literą u.

Na pozycjach 07-10 należy wpisać:

  • rok wydania książki znany lub prawdopodobny, jeżeli na pozycji 06 jest s lub t

Przykłady:

008/06  s
008/07-10  1996
008/11-14  ####

260 ## $a Warszawa : $b Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, $c 1996.


008/06   s
008/07-10   198u
008/11-14   ####

260 ## $a New York : $b Hippocrene Books, $c [198?].


008/06   t
008/07-10   1969
008/11-14   1937

260 ## $a New York : $bDover, $c1969, cop.1937.

  • rok rozpoczęcia wydawania książki wielotomowej, jeżeli na pozycji 06 jest m

Przykład:

008/06   m
008/07-10   1983
008/11-14   1987

260 ## $a Warszawa ;$b Państ. Wydaw. Naukowe, $c 1983-1987.

  • najwcześniejszą możliwą datę wydania, jeżeli na pozycji 06 jest q

Przykład:

008/06   q
008/07-10   1997
008/11-14   1998

260 ## $a Warszawa :$b ”Medium”, $c [1997 lub 1998].


  • datę reprodukcji, jeżeli na pozycji 06 jest r

Przykład:

008/06   r
008/07-10   1987
008/11-14   1982

260 ## $a Warszawa : $b Państ. Wydaw. Naukowe, $c 1987

534 ## $p Reprint, oryg. : $c Oxford ; New York : Pergamon Press, 1982.

 

Data 2 (końcowa publikacji) 008/11-14

Określenie daty dla pozycji 11-14 jest robione równocześnie z wyborem kodu dla pozycji 06. Podaje się rok czterocyfrowy, brakujące cyfry zastępuje się literą u, lub wstawia cztery odstępy, gdy data nie ma zastosowania.

Na pozycjach 11-14 należy wpisać:

  • rok zakończenia wydawania książki wielotomowej, gdy na pozycji 06 jest m

Przykład:

008/06   m
008/07-10   1983
008/11-14   1987

260 ## $a Warszawa ;$b Państ. Wydaw. Naukowe, $c 1983-1987.

  • rok najpóźniejszy możliwy, gdy na pozycji 06 jest q

Przykład:

008/06   q
008/07-10   1997
008/11-14   1998

260 ## $a Warszawa :$b ”Medium”, $c [1997 lub 1998].

  • rok wydania podstawy reprodukcji, gdy na pozycji 06 jest r

Przykład:

008/06   r
008/07-10   1987
008/11-14   1982

260 ## $a Warszawa : $b Państ. Wydaw. Naukowe, $c 1987

534 ## $p Reprint, oryg. : $c Oxford ; New York : Pergamon Press, 1982.

  • rok copyright, gdy na pozycji 06 jest t

Przykład:

008/06   t
008/07-10   1969
008/11-14   1937

260 ## $a New York : $b Dover, $c1969, $c cop.1937.

  • znaki odstępów, gdy na pozycji 06 jest s

Przykłady:

008/06   s
008/07-10   1996
008/11-14   ####

260 ## $a Warszawa : $b Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, $c 1996.

008/06   s
008/07-10   198u
008/11-14   ####

260 ## $a New York : $b Hippocrene Books, $c [198?].

 

Pozycje 06, 07-10 i 11-14 są wypełniane w ścisłym związku ze sobą. Przedstawia to następująca tabela:

Przypadek

008/06
Typ daty

008/7-10
Data 1 początkowa

008/11-14
Data 2 końcowa

Pojedyncza data

wydania

s - pojedyncza znana lub prawdopodobna data

rok wydania

####

Wiele dat wydania

m - zakres lat publikacji wielotomowych

r - data reprodukcji
i oryginału

 

 

t - data wydania i da-
ta copyright

rok początkowy

 

data reprodukcji

 

 

 

rok wydania

rok końcowy

 

data oryginału o ile jest znana lub odstępy, gdy data oryginału

nie jest znana

rok copyright

Data wątpliwa podawana jako zakres dat

q - wątpliwa - określona zakresem dat

najwcześniejsza możliwa data

najpóźniejsza możliwa data

Kod kraju publikacji 008/15-17

Dwuznakowy (uzupełniony odstępem na trzeciej pozycji) lub trzyznakowy kod kraju publikacji, czyli kraju, gdzie w chwili tworzenia rekordu znajduje się miejsce wydania. Weszła w życie polska norma PN-ISO 3166 dotycząca tych kodów. Obecnie część bibliotek wykorzystuje jako źródło kodów MARC Code List for Countries opublikowaną pod adresem: http://lcweb.loc.gov/marc/countries . Jeżeli nie znamy miejsca wydania (w polu 260$a jest [S.l.]) ani kraju wydania należy w pole to wpisać znaki xx i odstęp. Kodowe oznaczenie kraju podlega ciągłej aktualizacji, tzn. jeżeli miejsce wydania w wyniku zmiany granic znajdzie się w innym kraju, należy wprowadzić nowy kod.

Przykłady:

008/15-17      PL#

260 ## $a Warszawa


008/15-17      xx#

260 ## $a [S.l.]


Ilustracje 008/18-21

Należy wprowadzać w porządku alfabetycznym do czterech jednoznakowych kodów, które wskazują typ ilustracji w opisywanej książce wyróżniony w polu 300. Każda nieużywana pozycja powinna zawierać odstęp (#).

Stosuje się następujące kody:

# - bez ilustracji

a - ilustracje

b - mapy

c - portrety

d - wykresy

e - plany

f - tablice

g - nuty

h - faksymile

i - herby

j - tablice genealogiczne

k - formularze

l - próbki

m - płyta dźwiękowa, taśma dźwiękowa itp.

o - fotografie

p - iluminacje (ilustracje w specjalnej technice)

| - nie wypełnia się


Przykłady:


008/18-21      ####

300 ## $a 120 s. ; $c 24 cm.


008/18-21      a###

300 ## $a 213 s. : $b il. ; $c 20 cm.


008/18-21      adfo

300 ## $a 400 s., 5 k. tabl. : $b il., wykr. ; $c 23 cm.


Przeznaczenie czytelnicze 008/22


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - nieznane lub nie określone

a - wiek przedszkolny

b - młodsze klasy szkoły podstawowej

c - starsze klasy szkoły podstawowej

d - szkoła średnia

e - dorośli

f - specjaliści

g - dla wszystkich

j - dla młodzieży

| - nie wypełnia się


Przykłady:


008/22      f

521 ## $a Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych i słuchaczy studium podyplomowego inżynierii sanitarnej.


Postać fizyczna książki 008/23


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - żaden z wymienionych poniżej

a - mikrofilm

b - mikrofisza

c - mikrokarta

d - druk dużą czcionką

f - druk alfabetem Braille'a

r - druk

s - dokument elektroniczny

| - nie wypełnia się

Przykłady:

008/23      r

245 10 $a Kadra kierownicza przedsiębiorstw a decentralizacja / $c Stefan Lachiewicz.

008/23      s

245 10 $a Computer based training on neural nets $h [Dokument elektroniczny] : $b basics, development and practice / $c Richard Lackes, Dagmar Mack.

Charakterystyka zawartości 008/24-27

Można wprowadzić w porządku alfabetycznym do czterech jednoznakowych kodów, które wskazują czy opisywana książka należy do któregoś z niżej wymienionych rodzajów. Każda nie używana pozycja powinna zawierać odstęp (#) lub wypełniacz ( | ).

Stosuje się następujące kody:

# - zawartość nie jest określona

a - analiza dokumentacyjna

b - bibliografia

c - katalog

d - słownik (z wyjątkiem biograficznych)

e - encyklopedia

f - podręcznik, poradnik

g - artykuły, przeglądy prawnicze

i - indeks

k - dyskografia

l - akty prawne

n - przegląd literatury

o - recenzja

p - teksty programów

q - filmografia

r - książka adresowa, telefoniczna

s - zestawienia statystyczne (np. rocznik statystyczny)

t - raport techniczny

v - sprawy sądowe

w - orzecznictwo

| - nie wypełnia się

Przykłady:

008/24-27      f###

245 10 $a Zbiór zadań z elektrotechniki dla studentów wydziałów nieelektrycznych / $c Stefan Biedroń, Kurt Kulesza.

008/24-27      d###

245 10 $a Podręczny słownik polsko-francuski z suplementem. $n T.1, $p A-Przekop / $c Kazimierz Kupisz, Bolesław Kielski.

008/24-27&     #9;e###

245 10 $a Podręczna encyklopedia teleelektryki : $b elektronika i podstawowe układy elektroniczne / $c Ignacy Dubas, Jerzy Szerszeń, Edward Stolarski.

Wskaźnik publikacji urzędowych 008/28

Jednoznakowy kod wskazujący, czy książka jest publikacją urzędową i określający szczebel organu, który ją wydał.

Stosuje się jeden z następujących kodów:

# - książka nie jest publikacją urzędową

a - publikacje rządów autonomicznych albo częściowo autonomicznych części dawnego ZSRR, Jugosławii lub Malezji

c - publikacja organu szczebla ponad lokalnego

f - publikacja organu szczebla krajowego (federalnego)

i - publikacja organu szczebla międzynarodowego (międzyrządowego)

l - publikacja organu szczebla lokalnego

m - publikacja organu szczebla ponadstanowego

o - publikacja organu szczebla nieokreślonego

s - publikacja organu szczebla stanowego, prowincji, terytorium, departamentu itd.

u - publikacją urzędowa szczebla nieznanego

z - publikacja szczebla innego niż wymienione

| - nie wypełnia się


Przykład:


008/28      #

245 00 $a Katalog 1957-1976 / $c Wydawnictwo Łódzkie ; oprac. Romuald Trochimowicz.

Wskaźnik materiałów konferencyjnych 008/29


Jednoznakowy kod wskazujący, czy książka zawiera materiały konferencyjne.

Stosuje się jeden z następujących kodów:

0 - książka nie zawiera materiałów z konferencji

1- książka zawiera materiały z konferencji

| - nie wypełnia się


Przykład:


008/29      1

245 00 $a 1976 Crystal growth and materials : $b a selection of review papers presented at the First European Conference on Crystal growth ECCG-1 and materials symposium, Zü rich, Switzerland, 12-18 September 1976 / $c red. E. Kaldis, H. J. Scheel.

Wskaźnik księgi jubileuszowej 008/30

Jednoznakowy kod wskazujący, czy książka jest księgą pamiątkową lub jubileuszową.

Stosuje się jeden z następujących kodów:

0 - nie jest księgą pamiątkową

1 - jest księgą pamiątkową

| - nie wypełnia się

Przykład:

008/30      1

245 00 $a Księga jubileuszowa Koła Rysowników Architektury / $c [posł. Marek Natusiewicz ; oprac. graf. Marek i Ryszard Natusiewiczowie].

Wskaźnik indeksu 008/31

Jednoznakowy kod wskazujący, czy książka zawiera indeks.

Stosuje się jeden z następujących kodów:

0 - bez indeksu

1 - z indeksem

| - nie wypełnia się


Przykład:


008/31      1

245 10 $a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski obejmujący dokumenta tak już drukowane, jak dotąd nie ogłoszone sięgające do roku 1400. $n T. 4, $p Zawiera suplement, indeks, tablice z pieczęciami, mapę Wielkopolski / $c [Ignacy Zakrzewski] ; wyd. staraniem Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego.

Nie zdefiniowana 008/32

Zawiera odstęp (#) lub wypełniacz (|).


Wskaźnik literatury naukowej 008/33

Jednoznakowy kod wskazujący, czy książka jest książką naukową czy beletrystyczną.

Stosuje się jeden z następujących kodów:

0 - publikacja naukowa

1 - beletrystyka

| - nie wypełnia się


Przykład:


008/33      0


245 10 $a Komputer na miarę przedsiębiorstwa / $c Maciej Łabno.

008/33      1

245 10 $a Janko Muzykant / $c Henryk Sienkiewicz.


Wskaźnik biografii 008/34

Jednoznakowy kod wskazujący, czy książka zawiera materiał biograficzny i jeżeli tak, to o jakim charakterze.

Stosuje się jeden z następujących kodów:

# - nie jest materiałem biograficznym

a - jest autobiografią

b - jest biografią jednej osoby

c - jest biografią wielu osób

d - zawiera tylko informacje biograficzne

| - nie wypełnia się


Przykłady:


008/34      d

245 00 $a Kto jest kim w Polsce : $b informator biograficzny / $c red. Lidia Becela [et al.].


008/34      a

245 10 $a Autobiografia na cztery ręce / $c Jerzy Giedroyć ; oprac. i posłowiem opatrzył Krzysztof Pomian.

Kod języka 008/35-37

Zawiera trzyznakowy kod języka opisywanej książki wg MARC Code List for Languages dostępnej pod adresem http://lcweb.loc.gov/marc/languages (zamiast unieważnionej polskiej normy PN-N-09012:1977). Jeżeli książka jest w kilku językach, należy podać pierwszy kod języka z pola 041$a. Gdy książka jest w więcej niż sześciu językach, wpisuje się oznaczenie mul. Jeżeli nie można ustalić języka książki należy wpisać oznaczenie und.


Przykłady:


008/35-37      eng

041 0# $a enggerfre


008/35-37      mul

041 0# $a mul


008/35-37      pol

041 1# $a pol $h eng


008/35-37      pol

041 0# $a pol $b engrus


Wskaźnik modyfikacji rekordu 008/38

Jednoznakowy kod wskazujący czy w rekordzie bibliograficznym nie została zmieniona forma zapisu.

Stosuje się jeden z następujących kodów:

# - forma zapisu danych nie została zmieniona

d - opuszczono dodatkowe uwagi

o - dane były transliterowane

x - opuszczono znaki - oznacza, że rekord zawierał znaki, które nie mogły być przełożone do formy czytelnej dla komputera i dlatego zostały opuszczone

| - nie wypełnia się


Przykłady:

008/38      #

245 10 $a Podstawowe przepisy prawa wynalazczego i patentowego na świecie / $c Andrzej Szewc, Gabriela Jyż.

008/35      o

245 10 $a Kompleksno-radikal'naja polimerizacija / $c V.A. Kabanov, V.P. Zubov, Ju. D. Semč ikov.

Źródło katalogowania 008/39

Jednoliterowy kod wskazujący amerykańską instytucję sporządzającą opis. W rekordach tworzonych w bibliotekach polskich wystąpi zawsze kod:

d - inne źródło