006 - Elementy danych stałej długości - dodatkowa charakterystyka materiałów (P)

Wskaźniki:

brak

Podpola:

brak

Pozycje znakowe:


00 - Typ dokumentu


01-17 - Mają różną zawartość w zależności od wypełnienia pozycji 00


ZAWARTOŚĆ POLA


Jest to nowe pole w formacie MARC 21. Autorki poniżej przedstawiają propozycję stosowania tego pola.

Pole 006 składa się z 18 pozycji znakowych (00-17). Zawierają one informacje w postaci kodów nt. specjalnych charakterystykach katalogowanego dokumentu, które nie mogą być zakodowane w polu 008.

Pole 006 można użyć, jeżeli w rekordzie opisujemy książkę, do której dołączony jest dodatek, np. w postaci dokumentu elektronicznego, map, kasety dźwiękowej lub innych dodatków, w celu zakodowania ich charakterystyk.

Pola 006 używamy też, aby np. zakodować komputerowy charakter dokumentu elektronicznego, który w Liderze na pozycji 000/06 ma kod 'a' (dokument piśmienniczy) i w polu 008 ma kody dotyczące aspektu dokumentu piśmienniczego. W polu 006 umieszczamy wtedy charakterystyki tego dokumentu jako pliku komputerowego.


ZASADY WYPEŁNIANIA POLA


Pole 006 jako pole stałej długości redagowane jest przy pomocy okna Edycja pól stałej długości, gdzie poszczególne pozycje wypełniane są kodami poprzez wybór z listy kodów:


WYPEŁNIANIE POZYCJI


Typ dokumentu 006/00


Jednoznakowy kod określający typ dokumentu, dla którego wypełniamy pole.

Stosuje się jeden z kodów:

a - dokumenty piśmiennicze

c - nuty

d - rękopisy nut

e - mapy

f - mapy rękopiśmienne

g - media projekcyjne

i - nagrania niemuzyczne

j - nagrania muzyczne

k - dwuwymiarowa grafika nie przeznaczona do projekcji

m - plik komputerowy

o - zbiór

p - materiały mieszane

r - trójwymiarowe fakty artystyczne i przedmioty

s - nie drukowany dokument ciągły

t - rękopisy dokumentów piśmienniczych

Pozostałe pozycje wypełniane są w zależności od tego, jaki kod znajduje się na pozycji 006/00, czyli jaki dokument charakteryzują kody w polu 006.


Dokument piśmienniczy


Typ dokumentu 006/00

Na tej pozycji należy wybrać kod:

a - dokument piśmienniczy


Ilustracje 006/01-04


Stosuje się następujące kody:

# - bez ilustracji

a - ilustracje

b - mapy

c - portrety

d - wykresy

e - plany

f - tablice

g - nuty

h - faksymile

i - herby

j - tablice genealogiczne

k - formularze

l - próbki

m - płyta dźwiękowa, taśma dźwiękowa itp.

o - fotografie

p - iluminacje (ilustracje w specjalnej technice)

| - nie wypełnia się


Przeznaczenie czytelnicze 006/05


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - nieznane lub nie określone

a - wiek przedszkolny

b - młodsze klasy szkoły podstawowej

c - starsze klasy szkoły podstawowej

d - szkoła średnia

e - dorośli

f - specjaliści

g - dla wszystkich

j - d la młodzieży

| - nie wypełnia się


Postać fizyczna dokumentu 006/06


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - żaden z wymienionych poniżej

a - mikrofilm

b - mikrofisza

c - mikrokarta

d - druk dużą czcionką

f - druk alfabetem Braille'a

r - druk

s - dokument elektroniczny

| - nie wypełnia się


Charakterystyka zawartości 006/07-10


Stosuje się następujące kody:

# - zawartość nie jest określona

a - analiza dokumentacyjna

b - bibliografia

c - katalog

d - słownik (z wyjątkiem biograficznych)

e - encyklopedia

f - podręcznik, poradnik

g - artykuły, przeglądy prawnicze

i - indeks

k - dyskografia

l - akty prawne

n - przegląd literatury

o - recenzja

p - teksty programów

q - filmografia

r - książka adresowa, telefoniczna

s - zestawienia statystyczne (np. rocznik statystyczny)

t - raport techniczny

v - sprawy sądowe

w - orzecznictwo

| - nie wypełnia się


Wskaźnik publikacji urzędowych 006/11


Stosuje się jeden z następujących kodów:

# - książka nie jest publikacją urzędową

a - publikacje rządów autonomicznych albo częściowo autonomicznych części dawnego ZSRR, Jugosławii lub Malezji

c - publikacja organu szczebla ponad lokalnego

f - publikacja organu szczebla krajowego (federalnego)

i - publikacja organu szczebla międzynarodowego (międzyrządowego)

l - publikacja organu szczebla lokalnego

m - publikacja organu szczebla ponadstanowego

o - publikacja organu szczebla nieokreślonego

s - publikacja organu szczebla stanowego, prowincji, terytorium, departamentu itd.

u - publikacją urzędowa szczebla nieznanego

z - publikacja szczebla innego niż wymienione

| - nie wypełnia się


Wskaźnik materiałów konferencyjnych 006/12


Stosuje się jeden z następujących kodów:

0 - książka nie zawiera materiałów z konferencji

1 - książka zawiera materiały z konferencji

| - nie wypełnia się


Wskaźnik księgi jubileuszowej 006/13


Stosuje się jeden z następujących kodów:

0 - nie jest księgą pamiątkową

1 - jest księgą pamiątkową

| - nie wypełnia się


Wskaźnik indeksu 006/14


Stosuje się jeden z następujących kodów:

0 - bez indeksu

1 - z indeksem

| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowana 006/15

 

Wskaźnik formy literackiej 006/16


Stosuje się jeden z następujących kodów:

0 - publikacja naukowa

1 - fikcja

c - komiks

d - dramat

e - esej

f - powieść

h - humor, satyra itp.

i - listy

j - nowela

m - forma mieszana

p - poezja

s - przemowa

u - forma nieznana

| - nie wypełnia się


Wskaźnik biografii 006/17


Stosuje się jeden z następujących kodów:

# - nie jest materiałem biograficznym

a - jest autobiografią

b - jest biografią jednej osoby

c - jest biografią wielu osób

d - zawiera tylko informacje biograficzne

| - nie wypełnia się

 


Plik komputerowy


Typ dokumentu 006/00


Na tej pozycji należy wybrać kod:

m - plik komputerowy


Nie zdefiniowane 006/01-04


Przeznaczenie czytelnicze 006/05


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - nieznane lub nie określone

a - wiek przedszkolny

b - młodsze klasy szkoły podstawowej

c - starsze klasy szkoły podstawowej

d - szkoła średnia

e - dorośli

f - specjaliści

g - dla wszystkich

j - dla młodzieży

| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowane 006/06-08Typ pliku komputerowego 006/09


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

a - dane numeryczne

b - program komputerowy

c - grafika

d - dokument tekstowy

e - dane z cytowaniami bibliograficznymi (z katalogów bibliotecznych lub baz danych)

f - czcionki (informacje potrzebne komputerowi do ich wyprodukowania)

g - gry komputerowe

h - dźwięki

i - multimedia interaktywne

j - systemy i serwisy online

m - kombinacje dwu lub więcej typów

u - nieznany

z - inny

| - nie wypełnia się


Wskaźnik publikacji urzędowych 006/11


Stosuje się jeden z następujących kodów:

# - dokument nie jest publikacją urzędową

a - dokument rządów autonomicznych albo częściowo autonomicznych części dawnego ZSRR, Jugosławii lub Malezji

c - dokument organu szczebla ponad lokalnego

f - dokument organu szczebla krajowego (federalnego)

i - dokument organu szczebla międzynarodowego (międzyrządowego)

l - dokument organu szczebla lokalnego

m - dokument organu szczebla ponadstanowego

o - dokument organu szczebla nieokreślonego

s - dokument organu szczebla stanowego, prowincji, terytorium, departamentu itd.

u - dokument urzędowy szczebla nieznanego

z - dokument szczebla innego niż wymienione

| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowane 006/12-17


Przykłady:

000/06 a

006 m########b########

008 990602s1999####maua#####b#####001#0#eng#d

245 10 $a Applied population ecology : $b principles and computer exercises using RAMAS EcoLab 2.0 / $c H. Resit Akçakaya, Mark A. Burgman, Lev R. Ginzburg.

300 ## $a XIV, 285 s. : $b il. ; $c 24 cm + $e 1 dysk optyczny (CD-ROM) : 12 cm.

W powyższym przykładzie (z Melvyl Catalog - adres internetowy:http://128.48.120.7) w polu 006 określono typ pliku komputerowego dołączonego do książki jako 'b' - program komputerowy.

000/06 a

006 m####f###m#f######

008 001027s2000####mauab########f000#0#eng#d

245 00 $a Public review draft digital cartographic standard for geologic map symbolization $h [Dokument elektroniczny] / $c prepared in cooperation with the Geologic Data Subcommittee of the Federal Geographic Data Committee by the U.S. Geological Survey.

300 ## $a 1 dysk optyczny (CD-ROM) : $b il. (niekt. kol.), mapy ; $c 12 cm.

Przykład z Melvyl Catalog, gdzie dokument elektroniczny opisano w liderze jako dokument piśmienniczy na nośniku elektronicznym, a jego aspekt komputerowy scharakteryzowano w polu 006.


Mapy


Typ dokumentu 006/00


Na tej pozycji należy wybrać jeden z kodów:

e - mapy

f - mapy rękopiśmienne


Rzeźba terenu 006/01-04


Stosuje się jeden z następujących kodów:

# - mapa nie ukazuje rzeźby terenu

a - warstwice

b - cieniowanie

c - barwne warstwy (metoda hipsometryczna)

d - kreskowanie

e - batymetryczne / sondowana - punkty głębokości

f - linie kształtu

g - pikiety wysokościowe

i - poglądowy

j - formy rzeźby

k - batymetryczna / izolinie - izobaty

z - inny typ rzeźby terenu

|- nie wypełnia się


Odwzorowanie kartograficzne 006/05-06


Stosuje się jeden z następujących kodów:

## - odwzorowanie nie jest określone

aa - odwzorowanie Aitoffa

ab - odwzorowanie gnomoniczne (centralne)

ac - odwzorowanie azymutalne wiernopowierzchniowe Lamberta

ad - odwzorowanie prostokątne

>

ae - odwzorowanie azymutalne wiernoodległościowe

af - odwzorowanie stereograficzne

ag - General vertical near-sided

am- odwzorowanie zmodyfikowane stereograficzne dla Alaski

ap - odwzorowanie stereograficzne normalne (biegunowe)

au - odwzorowanie azymutalne

ba - odwzorowanie Galla

bb - odwzorowanie homolograficzne Goode’a

bc - odwzorowanie walcowe równopolowe Lamberta

bd - odwzorowanie Mercatora

be - odwzorowanie Millera

bf - odwzorowanie Mollweidego

bg - odwzorowanie sinusoidalne

bh - odwzorowanie poprzeczne Mercatora

bi - odwzorowanie Gaussa-Krugera

bj - odwzorowanie równoprostokątne

bo >- odwzorowanie ukośne Mercatora

br - odwzorowanie Robinsona

bs - odwzorowanie przestrzenne ukośne Mercatora

bu - odwzorowanie walcowe, dowolne

ca - odwzorowanie równopolowe Albertsa

cb - odwzorowanie Bonne’a

cc - odwzorowanie stożkowe wiernokątne Lamberta

ce - odwzorowanie wiernoodległościowe stożkowe

cp - odwzorowanie wielostożkowe

cu - odwzorowanie stożkowe, dowolne

da - odwzorowanie Armadillego

db - odwzorowanie Butterfly’a

dc - odwzorowanie Eckerta

dd - homolosinograficzna równopolowa siatka Goode’a

de - odwzorowanie stożkowe wiernokątne ukośne dwubiegunowe Millera

df - odwzorowanie koliste Van Der Grintena

dg - odwzorowanie Dimaxiona

dh - odwzorowanie sercowe lub inaczej odwzorowanie Staba-Wernera

zz - inne

| | - nie wypełnia się


Nie zdefiniowane 006/07


Typ materiałó

Stosuje się jeden z następujących kodów:

a - pojedyncza mapa

b - seria map

c - czasopismo kartograficzne

d - globus

e - atlas

f - mapa jako suplement do innego dokumentu

g - mapa jako część innego dokumentu

u - typ nieznany

z - inny

| - nie wypełnia się

<

Nie zdefiniowane 006/09-10


Wskaźnik publikacji urzędowych 006/11


Stosuje się jeden z następujących kodów:

# - dokument nie jest publikacją urzędową

a - dokument rządów autonomicznych albo częściowo autonomicznych części dawnego ZSRR, Jugosławii lub Malezji

c - dokument organu szczebla ponad lokalnego

f - dokument organu szczebla krajowego (federalnego)

i - dokument organu szczebla międzynarodowego (międzyrządowego)

l - dokument organu szczebla lokalnego

m - dokument organu szczebla ponadstanowego

o - dokument organu szczebla nieokreślonego

s - dokument organu szczebla stanowego, prowincji, terytorium, departamentu itd.

u - dokument urzędowy szczebla nieznanego

z - dokument szczebla innego niż wymienione

| - nie wypełnia się


Postać fizyczna dokumentu 006/12


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - żaden z wymienionych poniżej

a - mikrofilm

b - mikrofisza

c - mikrokarta

d - druk dużą czcionką

f - druk alfabetem Braille'a

r - druk

s - dokument elektroniczny

| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowana 006/13


Wskaźnik indeksu 006/14


Stosuje się jeden z następujących kodów:

0 - bez indeksu

1 - z indeksem

| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowana 006/15


Specjalne charakterystyki formy 006/16-17


Stosuje się jeden z następujących kodów:

# - brak specjalnych charakterystyk formy

e - rękopis

j - pocztówka

k - kalendarz

l - puzzle

m - Braille

n - gry

o - mapa ścienna

p - karty do gry

q - duży druk

r <- na luźnych kartkach

z - inny

| - nie wypełnia się


Materiały mieszane


Typ dokumentu 006/00


Na tej pozycji należy wybrać kod:

p - materiały mieszane


Nie zdefiniowane 006/01-05


Postać fizyczna dokumentu 006/06


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - żaden z wymienionych poniżej

a - mikrofilm

b - mikrofisza

c - mikrokarta

d - druk dużą czcionką

f - druk alfabetem Braille'a

r - druk

s - dokument elektroniczny

| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowane 006/07-17


Dokumenty muzyczne


Typ dokumentu 006/00


Na tej pozycji należy wybrać jeden z kodów:

c - nuty

d - nuty rękopiśmienne

i - nagrania niemuzyczne

j - nagrania muzyczne


Forma muzyczna utworu 006/01-02


Należy wybrać jeden z kodów:

an - anthems

bd - ballady

bg - bluegrass music

bl - blues

bt - balety

ca - chaconnes

cb - śpiewy innych religii

cc - śpiewy kościelne

cg - concerti grossi

ch - chorały

cl - preludia chorałowe

cn - kanony i ronda

co - koncerty

cp - chansons , śpiewy polifoniczne

cr - kolędy

cs - muzyka aleatoryczna

ct - kantaty

cy - muzyka country

cz - kancony

df - formy taneczne (oprócz mazurków, menuetów, pawan, polonezów i walców)

dv - divertimenta (tak określana muzyka instrumentalna obejmuje: serenady, kasacje, divertissements i notturni z XVIII w.)

fg - fugi (instrumentalna muzyka z XVIII w. i późniejsza tak określana; kontrapunktyczne kompozycje budowane na temacie, który jest wprowadzony w imitacji na początku utworu)

fm - muzyka ludowa (pieśni ludowe, ballady itp.)

ft - fantazje (tak określana muzyka instrumentalna obejmuje: fancies, fantasies, itp. oraz niefugowane ricercary z XVI i XVII w.)

gm- gospel music

hy - hymny

jz - jazz

mc - rewia muzyczna i komedia muzyczna

md- madrygały

mi - menuety

mo- motety

mp- muzyka filmowa

mr - marsze

ms - msze

mu- formy wielorakie

mz - mazurki

nc - nokturny

nn - nie ma zastosowania

op - opery, operetki

or - oratoria

ov - uwertury

pg - muzyka programowa

pm- muzyka pasyjna

po - polonezy

pp - muzyka popularna (bez utworów, które mają swój kod indywidualny)

<

pr - preludia

ps - Passacaglias (tak określana muzyka instrumentalna obejmuje wszystkie typy basso ostinato)

pt - pieśni wielogłosowe

pv - pawany

rc - muzyka rockowa

rd - ronda (także rondeaux instrumentalne)

rg - ragtime

ri ">- ricercary (niefugowane ricercary z XVI i XVII w. są kodowane jako fantazje)

rp - rapsodie

rq - requiem

sg - pieśni (oprócz tych, które mają kod indywidualny dla specyficznej formy)

sn - sonaty

sp - poematy symfoniczne

sq - square dances

st - etiudy i ćwiczenia

su - suity

sy - symfonie

tc - toccaty (muzyka instrumentalna tak określona)

ts - sonaty triowe

uu - forma nieznana

vr - wariacje

wz - walce

zz - inne formy

|| - nie wypełnia się


Postać zapisu muzyki 006/03


Należy wybrać jeden z kodów:

a - partytura

b - mała partytura, partytura studyjna

c - akompaniament zredukowany do wyciągu fortepianowego

d - partytura chóralna

e - głos dyrekcyjny

g - partytura skupiona

m - wielorakie postaci zapisu

n - nie ma zastosowania

u - nieznana postać zapisu

z - inne postaci zapisu (zapis graficzny, instrukcja dla wykonawcy, głosy)

| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowana 006/04


Przeznaczenie czytelnicze 006/05


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - nieznane lub nie określone

a - wiek przedszkolny

b - młodsze klasy szkoły podstawowej

c - starsze klasy szkoły podstawowej

d - szkoła średnia

e - dorośli

f - specjaliści

g - dla wszystkich

j - dla młodzieży

| - nie wypełnia się


Postać fizyczna dokumentu 006/06


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - żaden z wymienionych poniżej

a - mikrofilm

b - mikrofisza

c - mikrokarta

d - druk dużą czcionką

f - druk alfabetem Braille'a

r - druk

s - dokument elektroniczny

| - nie wypełnia się


Materiały towarzyszące 006/07-12


Do sześciu jednoznakowych kodów:

# - nie ma materiałów towarzyszących

a - dyskografia

b - bibliografia

c - indeks tematyczny

d - libretto lub tekst

e - biografia kompozytora lub autora

f - biografia wykonawcy lub historia zespołu

g - techniczna i/lub historyczna informacja nt. instrumentów

h - techniczna informacja nt. muzyki

i - informacja historyczna

k - informacja etnologiczna

r - materiały instruktażowe, wskazówki wykonawcze

s - muzyka (nagranie)

z - inne rodzaje materiałów towarzyszących

| - nie wypełnia się


Tekst literacki do zapisu dźwiękowego 006/13-14


Do dwóch jednoznakowych kodów:

# - jednostka jest muzycznym zapisem dźwiękowym

a - autobiografia

b - biografia

c - materiały konferencyjne

d - dramat

e - esej

f - beletrystyka

g - sprawozdanie, doniesienie

h - historia

i - instrukcja

j - nauka języków

k - komedia

l - wykład, przemówienie

m - pamiętnik

n - nie ma zastosowania

o - powiastki ludowe

p - poezja

r - próba teatralna

s - dźwięki

t - wywiad

z - inny

| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowane 006/15-17


Przykład:

006 i||||g#||||||j||||

008 990510s1985###PL.###g####000#0#pol#d

245 10 $a Rozmówki polsko-niemieckie dla turystów. $n Cz. 3 / $c Konrad Maciejewski.

300 ## $a 13 s. ; $c 10 cm + $e 1 kaseta magnetofonowa.


Materiały wizualne


Typ dokumentu 006/00


Na tej pozycji należy wybrać jeden z kodów:

g - media projekcyjne

k - dwuwymiarowa grafika nieprojekcyjna

o - zestawy różnych typów materiałów wizualnych

r - trójwymiarowe fakty artystyczne i przedmioty


Czas trwania utworu 006/01-03


Trzyznakowy numer wskazujący całkowity czas trwania filmu lub nagrania wideo:

000 - czas trwania przekracza trzy znaki

001-999 - czas trwania

### - czas trwania nieznany

nnn - nie ma zastosowania

||| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowana 006/04


Przeznaczenie czytelnicze 006/05


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - nieznane lub nie określone

a - wiek przedszkolny

b - młodsze klasy szkoły podstawowej

c - starsze klasy szkoły podstawowej

d - szkoła średnia

e - dorośli

f - specjaliści

g - dla wszystkich

j - dla młodzieży

| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowana 006/10


Wskaźnik publikacji urzędowych 006/11


Stosuje się jeden z następujących kodów:

# - dokument nie jest publikacją urzędową

a - dokument rządów autonomicznych albo częściowo autonomicznych części dawnego ZSRR, Jugosławii lub Malezji

c - dokument organu szczebla ponad lokalnego

f - dokument organu szczebla krajowego (federalnego)

i - dokument organu szczebla międzynarodowego (międzyrządowego)

l - dokument organu szczebla lokalnego

m - dokument organu szczebla ponadstanowego

o - dokument organu szczebla nieokreślonego

s - dokument organu szczebla stanowego, prowincji, terytorium, departamentu itd.

u - dokument urzędowy szczebla nieznanego

z - dokument szczebla innego niż wymienione

| - nie wypełnia się


Postać fizyczna dokumentu 006/12


Stosuje się jeden z poniższych kodów:

# - żaden z wymienionych poniżej

a - mikrofilm

b - mikrofisza

c - mikrokarta

d - druk dużą czcionką

f - druk alfabetem Braille’a

r - druk

s - dokument elektroniczny

| - nie wypełnia się


Nie zdefiniowane 006/13-15


Typ materiałów wizualnych 006/16


Należy wybrać jeden z kodów:

a - sztuka w oryginale

b - zestaw

c - reprodukcja sztuki

d - diorama

f - taśma filmowa

g - gra

i - obraz

k - grafika

l - rysunek techniczny

m - film

n - wykres

o - flash card

p - preparat mikroskopowy

q - model

r - realia

s - przezrocze

t - transparent

v - nagranie wideo

w - zabawka

z - inny

| - nie wypełnia się


Technika 006/17


Należy wybrać jeden z kodów wskazujący technikę użytą do tworzenia ruchu:

a - animacja

c - animacja i żywa akcja

l - żywa akcja

n - nie ma zastosowania

u - nieznana

z - inna technika

| - nie wypełnia się


Przykład:


06 k||||f||||||r|||l|

06 r||||f||||||#|||z|

008 981012s1998###pl#a|||f ||||#000#0#pol#d

245 10 $a Podręcznik geometrii wykreślnej : $b treść / $c Franciszek Otto, Edward Otto.

300 ## $a 416 s. : $b il. ; $c 24 cm + $e Anaglify : 101 s. : rys. kolor. + okulary.