ul. Powstańców Wlkp. 16
61-895 Poznań
tel. 8543141
e-mail: office@pfsl.poznan.pl

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych utworzona została w 1996 r. z inicjatywy rektorów państwowych poznańskich szkół wyższych.

6 maja 1996 r. fundację zarejestrowano w Sądzie Okręgowym Miasta Stołecznego Warszawy.

Fundacją zarządza bezpośrednio Zarząd Fundacji, a nadzór sprawuje Rada Fundacji i Zgromadzenie Fundatorów w skład którego wchodzą członkowie Kolegium Rektorów Miasta Poznania, Prezes Oddziału Pan w Poznaniu, Prezes PTPN i Dyrektor Biblioteki Raczyńskich.

Pierwsze lata istnienia Fundacji związane były z komputeryzacją poznańskich bibliotek naukowych. Zadaniem Fundacji był wybór i zakup oprogramowania zintegrowanego sytemu bibliotecznego, organizacja przetargu na zakup sprzętu, koordynacja procesu wdrażania systemu, organizacja szkoleń dla bibliotekarzy, wreszcie nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce eksploatującymi podobny system biblioteczny.

Obecnie Fundacja obejmuje swoimi działaniami biblioteki UAM. UEP, UMP, PP, AWF, UAP, UPP, PTPN, Bibliotekę Raczyńskich, AMuz i niektóre biblioteki PAN. Do zadań Fundacji należy sprawowanie technicznego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu bibliotecznego. Fundacja organizuje również szkolenia dla bibliotekarzy obsługujących system.

Fundacja sprawuje również opiekę nad Wielkopolską Biblioteką Cyfrową.