Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


  1. Rola bibliotekarza i specjalisty z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w społeczeństwie informacyjnym
Informacja zawsze odgrywała znaczącą rolę w różnych sferach działalności człowieka. Sposoby jej przekazu, utrwalania, przechowywania i udostępniania podlegały przekształceniom wraz z pojawianiem się kolejnych technik i metod znajdujących zastosowanie w tej dziedzinie. Wiek XX- ty charakteryzuje się ogromną dynamiką zmian w tym obszarze. W ostatnim dziesięcioleciu informacja zdominowała wiele obszarów życia człowieka, coraz częściej można się zetknąć z określeniem - "społeczeństwo informacyjne". Najistotniejszym czynnikiem sprawczym owych zmian jest rozwój technologii informatycznych. Bibliotekarze i specjaliści w zakresie informacji naukowej od dawna pełnią istotną rolę w selekcji, organizacji zasobów wiedzy i w świadczeniu usług informacyjnych w społeczeństwie. Powszechne obecnie wykorzystanie elektronicznych źródeł i zasobów informacji oraz możliwości, jakie stwarzają sieci informacyjne, a przede wszystkim Internet sprawiły, iż przed dyscypliną naukową, jaką jest bibliotekoznawstwo i informacja naukowa pojawiły się nowe wyzwania i wymagania ze strony użytkowników. W związku z tym, naukowcy z tej dziedziny stanęli przed dość poważnym problemem, jakim okazała się potrzeba nadania nowego kształtu edukacji w tym zakresie, tak by była ona odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego społeczeństwa informacyjnego.
Intensywne działania w tym kierunku podjęto wraz z wprowadzeniem nowych, zweryfikowanych Standardów Akredytacji Stowarzyszenia Bibliotek Amerykańskich (ALA) z 1992 roku. Pozwalają one stworzyć model programu kształcenia zgodny z zaleceniami ważnych organizacji zawodowych w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W treści każdego standardu wielokrotnie podkreśla się potrzebę ciągłej oceny programu przez wszystkich, którym ma on na celu służyć. Wyniki owej oceny są istotnym czynnikiem zmian zarówno w odniesieniu do zawartości przedmiotowej, jak i innych elementów programu. W rozdziale drugim niniejszej pracy zaprezentowano strukturę przedmiotową współczesnych programów kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej posiadających akredytację ALA. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, iż typowy program ma spójny i logiczny charakter, zawiera zbalansowaną ilość teorii i praktyki, a ponadto cechuje go duża różnorodność w zakresie poruszanej tematyki. Natomiast dzięki porównaniom z sytuacją sprzed dziewięciu lat, a także informacjom zawartym w Raportach Statystycznych ALISE udało się wyodrębnić obecne tendencje w kształceniu przyszłych bibliotekarzy i specjalistów w zakresie informacji naukowej. Aby jednak uzyskać pełen obraz programu nie można pominąć opinii odbiorców tych programów dotyczących ich efektywności i trafności w zakresie doboru przedmiotów. Warto zatem zapoznać się z różnymi stanowiskami na temat "status quo" edukacji w tej dziedzinie oraz jej przyszłych kierunków.


Początek strony   |  Spis treści   |  Poprzednia strona   |   Następna strona