Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


ZAGADNIENIA PRAWNE, EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

EKONOMIKA INFORMACJI
(Economics of Information)
Zapoznanie z teoriami i zasadami z zakresu ekonomii znajdującymi zastosowanie w systemach informacyjnych. Informacja rozumiana jako towar i dobro publiczne oraz problemy w wycenie produktów i usług informacyjnych. Charakterystyka ekonomii informacji i jej związków z lokalną i państwową polityką informacyjną. Zaznajomienie studentów z technikami przeprowadzania analizy kosztów i zysków oraz interpretacji jej wyników.
Kurs jest oferowany w 7-miu szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i zawsze należy do grupy tzw. electives. W jednej uczelni skupiono uwagę jedynie na metodach księgowania zysków i kosztów usług i produktów informacyjnych.

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK I OŚRODKÓW INFORMACYJNCH
(Marketing for Library and Information Center)
Zastosowanie teorii i metod marketingowych w świadczeniu usług przez biblioteki i ośrodki informacji. W trakcie zajęć studenci zajmują się analizą zachowań i potrzeb informacyjnych różnych klientów, formułowaniem celów instytucji działającej w dziedzinie informacji oraz kreowaniem wizerunku firmy (public relations). Ponadto omawia się takie zagadnienia jak projektowanie i charakterystyka produktu (tutaj jest nim najczęściej usługa informacyjna), a następnie jego reklama i promocja przy wykorzystaniu wyników badań rynkowych.
W wyniku pojawiania się nowych źródeł informacji i szeregu instytucji, które się nią zajmują znajomość podstaw w zakresie marketingu zyskuje szczególne znaczenie. Możliwość zdobycia owej wiedzy stwarza obecnie 16-cie badanych uczelni, z czego jedna proponuje marketing usług w środowisku elektronicznym.

POLITYKA INFORMACYJNA
(Information Policy)
Przegląd polityki informacyjnej zarówno wewnątrz organizacji jak i między nimi. Zakres poruszanych zagadnień obejmuje rolę polityki, jej organizację i skutki oraz wpływ tych czynników na wydajność systemów informacyjnych w instytucjach. Intencją kursu jest ponadto zapoznanie studenta z aspektami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi przepływu informacji (w tym poza granice państwowe). Prezentacja polityki informacyjnej Stanów Zjednoczonych i kilku wybranych państw.
Przedmiot znalazł swe miejsce w 21 programach kształcenia. Wydaje się mieć spore znaczenie, zważywszy na obecne tendencje w sposobach przekazu informacji.

SPOŁECZNE ASPEKTY INFORMACJI
(Social Aspects of Information)
Analiza procesu komunikacji międzyludzkiej w społeczeństwie informacyjnym. Prowadzi się dyskusje na temat społecznych aspektów dostępu do informacji. Implikacje zmian społecznych dla procesu kształtowania polityki informacyjnej. Omawia się ponadto proces powstawania, przetwarzania i rozchodzenia się informacji w społeczeństwie.
Zajęcia poruszające owe zagadnienia organizowane są w 13-tu szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ponadto w dwóch z nich są wymaganym elementem programu.


Początek strony   |  Powrót