Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


SYSTEMY INFORMACYJNE

ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH
(Information Systems Analysis and Design)
Metody stosowane w analizie i ocenie istniejących systemów z naciskiem na systemy informacyjne. Dyskusje na temat wpływu struktury teoretycznej na projektowanie i implementację baz danych i innych systemów komputerowych. Poznanie kolejnych etapów i metod począwszy od identyfikacji i analizy zapotrzebowania użytkowników, poprzez przygotowanie do gromadzenia potrzebnych danych, ich organizacji w systemie aż do wyboru form udostępniania informacji. W trakcie zajęć studenci najczęściej realizują własny projekt komputerowego systemu informacji bądź bazy danych, znajdujących zastosowanie w pracy biblioteki lub dowolnego ośrodka informacji.
W 8-miu uniwersytetach jest to obowiązkowy składnik programu magisterskiego, natomiast w pozostałych 23 istnieje możliwość jego wyboru. Poszerzenie wiadomości w ramach kursu na poziomie zaawansowanym proponują dwie badane szkoły.

SYSTEMY EKSPERCKIE
(Expert Systems)
Badanie cech i tworzenie sieci inteligentnych, włączając w to systemy eksperckie i sieci neuronowe. Porusza się zagadnienia sztucznej inteligencji i jej możliwych zastosowań. Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami i teoriami, problemami związanymi z systemami inteligentnymi oraz zadaniami, jakie stoją przed specjalistami z tej dziedziny.
Zajęcia pojawiły się zaledwie w 5-ciu uczelniach, a związane jest to z tym, iż tematyka ta wchodzi bardziej w zakres informatyki.

SYSTEMY INFORMACYJNE ONLINE
(Online Information Systems)
Rozwój i ocena funkcjonalności systemów udostępniających informację w trybie online. Najczęściej uwagę koncentruje się na budowie i zasobach baz danych online. Studenci poznają strategie wyszukiwania informacji w takich systemach i uczą się je efektywnie wykorzystywać w świadczeniu usług w bibliotekach i ośrodkach informacyjnych. Kurs dostarcza duże doświadczenie praktyczne w wyszukiwaniu informacji w trybie online oraz umożliwia pracę z bibliograficznymi, liczbowymi i tekstowymi bazami z różnych dziedzin. Studenci mają również styczność z katalogami OPAC (Online Public Access Catalog) dostępnymi w trybie online oraz z systemem bibliotecznym OCLC (Online Computer Library Center).
Program tego kursu jest realizowany w 28-miu szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w ramach przedmiotów do wyboru. W 5-ciu z nich oferuje się również wyszukiwanie informacji w trybie online na poziomie zaawansowanym, natomiast w innej kurs ten należy do grona obowiązkowych.

SYSTEMY WYSZUKIWANIA INFORMACJI
(Information Retrieval Systems)
Zapoznanie z metodami oceny i analizy systemów wyszukiwania informacji, w tym baz danych. Zagadnienia te rozważa się z perspektywy użytkownika i funkcjonalności systemu, biorąc pod uwagę takie składniki, jak struktura i selekcja danych, reprezentacja informacji, kontrola słownictwa, organizacja plików i formy udostępniania zasobów systemowych. Wprowadzenie do projektowania komputerowych baz danych i interfejsów użytkownika.
Kurs ten stanowi element programu w 23 uczelniach, w każdej z nich pozostawia się studentowi jego wybór.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH
(Database Systems Management)
Podstawy teoretyczne i praktyczne w zakresie systemów zarządzania bazą danych w szeregu środowisk informacyjnych. Podczas zajęć studenci mają styczność z różnymi rodzajami oprogramowania komputerowego stosowanymi w zarządzaniu bazami hierarchicznymi, sieciowymi i relacyjnymi. Dyskusje i ćwiczenia praktyczne obejmują takie zagadnienia, jak: projektowanie bazy, modele baz danych, strukturę plików i danych, tworzenie raportów, wyszukiwanie i bezpieczeństwo informacji.
W 22 programach nauczania przedmiot ten znalazł miejsce w grupie nadobowiązkowych. W 6-ciu nacisk kładzie się na praktyczne ćwiczenia w projektowaniu baz danych.


Początek strony   |  Powrót