Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

AUTOMATYZACJA BIBLIOTEK
(Library Automation)
Przegląd podstawowych teorii, pojęć i metod związanych z automatyzacją procesów bibliotecznych. Uwagę skupia się przede wszystkim na zastosowaniu komputerów w gromadzeniu, katalogowaniu online, edycji tekstów i pracy z wydawnictwami ciągłymi oraz w administracji. Automatyczne systemy biblioteczne poddawane są szczegółowej analizie.
Spośród badanych 49-ciu uczelni, przedmiot ten wystąpił w 22 przypadkach. Dwie szkoły ujęły ten kurs w wymaganej części programu nauczania w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

BIBLIOTEKI CYFROWE
(Digital Libraries)
Wprowadzenie do pojęcia biblioteki cyfrowej, jako zbiorów rozproszonych zasobów sieciowych udostępnianych użytkownikowi poprzez standardowy interfejs użytkownika. Badanie i ocena projektów tego typu bibliotek powstałych z inicjatywy prywatnej i państwowej zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na świecie. Dyskusje na temat ostatnich definicji i rozwiązań oraz zagadnień ochrony i własności intelektualnej. Praktyczne ćwiczenia w korzystaniu z bibliotek cyfrowych umożliwiają zapoznanie z podstawowymi elementami składowymi takiego systemu organizacji informacji. Część uczelni wymaga pisemnej pracy semestralnej na ten temat.
Pierwszy przedmiot z grupy wskazującej na pewne kierunki zmian w zawartości treściowej nadobowiązkowej części programu nauczania w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Jest obecnie wykładany w 10-ciu szkołach.

ELEKTRONICZNA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
(Electronic Publishing)
Wykorzystanie zasobów i technologii Internetu i sieci WWW (World Wide Web) w elektronicznej działalności wydawniczej. Zastosowania języków programowania Java i HTML, technik cyfrowego przetwarzania obrazu i skryptów CGI (Common Gate Interface) w publikacjach elektronicznych. Poza tym dyskutuje się na temat problemów takich jak, bezpieczeństwo informacji publikowanych w sieci, potrzeba uregulowań prawnych w zakresie elektronicznej działalności wydawniczej, a także porusza się zagadnienia prawa autorskiego i własności intelektualnej. Każdy student ma obowiązek przygotować własny projekt i opublikować go w Internecie.
Kurs stosunkowo nowy, podobnie jak problematyka jaką się zajmuje. Został ujęty w programach 7-miu uczelni, a ponadto skrótowo omawia się go w trakcie zajęć o nazwie "Zasoby Internetu i jego zastosowania w bibliotekach i ośrodkach informacji".

HANDEL ELEKTRONICZNY
(Electronic Commerce)
Obecne wykorzystanie sieci i systemów komputerowych (głównie Internet) dla celów elektronicznych transakcji w biznesie i handlu. Podstawowe problemy to: wymiana danych w postaci elektronicznej, bezpieczeństwo transakcji finansowych i operacji bankowych, analiza rozwijających się mechanizmów rynkowych w handlu elektronicznym. Prowadzi się dyskusje na temat wpływu czynników społecznych, a także przyszłych możliwości i rozwiązań.
Choć kurs wystąpił tylko w trzech szkołach należy do owej grupy przedmiotów nowych, na razie nauczanych eksperymentalnie. Sygnalizuje pojawienie się nowych obszarów, w których specjalista w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej prawdopodobnie znajdzie zatrudnienie. Według danych zawartych w Raporcie Statystycznym ALISE został wprowadzony do programu w przeciągu ostatnich dwóch lat.

PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW DLA POTRZEB BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ
(Computer Programming for Library and Information Science)
Wprowadzenie do podstaw programowania dla celów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W ramach tej pierwszej studenci poznają zagadnienia dotyczące typów składni, operacji wejścia-wyjścia, obsługi łańcuchów i zbiorów o swobodnym dostępie. Natomiast druga ma formę praktycznych ćwiczeń w programowaniu w takich językach, jak: PASCAL, C, C++, Java lub JavaScript. Zazwyczaj do zaliczenia kursu wymagany jest projekt programu komputerowego dający się zastosować w dowolnym środowisku informacyjnym napisany samodzielnie przez studenta.
Przedmiot jest oferowany przez 9 uczelni, choć trzeba zauważyć, iż programowanie w języku HTML obejmuje program kursu o nazwie "Tworzenie i administrowanie stronami www".

SIECI INFORMACYJNE I TECHNOLOGIE TELEKOMUNIKACYJNE
(Information Networks and Telecommunications)
Przegląd terminologii i teorii z zakresu sieci informacyjnych i technologii telekomunikacyjnych. Przykładowe zagadnienia podejmowane w trakcie zajęć to: charakterystyka budowy sieci lokalnych LAN (Local Area Network) i rozległych WAN (Wide Area Network), model ISO/OSI, protokoły transmisji danych, platforma sprzętowa i oprogramowanie, Internet. Porusza się również problemy w zarządzaniu siecią i jej zasobami w oparciu o przykłady. Bada się funkcjonalność i perspektywy rozwoju sieci lokalnych. Praktyczne doświadczenie zarówno z perspektywy użytkownika, jak i administratora.
Kolejny przedmiot należący do najbardziej popularnych w programach kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwzględniło go 37 badanych uczelni, w tym jedna skupia swą uwagę głównie na aspekcie historycznym, natomiast dwie następne na sieciach lokalnych. Tematykę technologii telekomunikacyjnej omawia się w ramach odrębnego kursu w 4 szkołach.

TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI WWW
(Webpage Development and Administration)
Zajęcia mające głównie praktyczny charakter. Studenci poznają język programowania HTML (Hypertext Markup Language) w stopniu pozwalającym na stworzenie własnej strony www z wykorzystaniem plików tekstowych i graficznych, samodzielnie napisanego skryptu do komunikacji interaktywnej i instalacją wyszukiwarki na tej stronie włącznie. Prezentacja sprawozdania z pracy oraz funkcjonująca w Internecie strona stanowią podstawę zaliczenia przedmiotu.
Swobodny i nieskomplikowany dostęp do zasobów sieci WWW spowodował, iż pojawiła się potrzeba kształcenia specjalistów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w świadczeniu tego typu usług. Na to zapotrzebowanie odpowiedziało na razie 9 badanych szkół, proponując w grupie przedmiotów do wyboru taki kurs. Dwie wyróżniają nawet zajęcia na poziomie zaawansowanym.

ZASOBY INTERNETU I ICH WYKORZYSTANIE W BIBLIOTEKACH I OŚRODKACH INFORMACJI
(Internet Resources and Its Applications in Library and Information Center)
Zapoznanie z historią Internetu, rodzajami zasobów dostępnymi w tej sieci, aspektami korzystania z poczty elektronicznej, publikacjami elektronicznymi i technologią WWW (World Wide Web). Przegląd i ocena szeregu wyszukiwarek i przeglądarek internetowych. Dyskusje na temat zagrożeń i możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój sieci globalnej. Wykorzystanie Internetu w pracy bibliotek i innych ośrodków informacji.
Gwałtowny rozwój tej sieci w ostatnich latach znalazł oddźwięk w programach nauczania badanych szkół i obecnie taki kurs występuje w 15-tu z nich. Ponadto jedna proponuje dwa przedmioty o tej tematyce, inna natomiast poświęca całkowicie uwagę problematyce katalogowania zasobów Internetu. Część uczelni sygnalizuje te zagadnienia w ramach "Sieci informacyjnych i technologii telekomunikacyjnych".

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W BIBLIOTEKACH I SYSTEMACH INFORMACYJNYCH
(Computer Applications in Libraries and Information Systems)
Wprowadzenie do obecnych i potencjalnych zastosowań techniki komputerowej w bibliotekach i ośrodkach informacji. Charakterystyka i ocena istniejących platform sprzętowych i oprogramowania w odniesieniu do ich przydatności w wykonywaniu różnych funkcji w zarządzaniu i usługach technicznych w środowiskach informacyjnych. Kurs jest prowadzony w laboratoriach komputerowych i zaznajomienie się z jego tematyką jest zalecane na początku realizacji programu studiów w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
W grupie 20-tu uczelni, które uwzględniają ten przedmiot, 10 ujmuje go ponadto w minimum programowym.


Początek strony   |  Powrót