Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


UŻYTKOWNIK: ANALIZA POTRZEB I ZACHOWAŃ INFORMACYJNYCH, SZKOLENIE

KOMUNIKACJA W RELACJI CZŁOWIEK-KOMPUTER
(Human-Computer Interaction)
Analiza procesu komunikacji człowieka z systemem komputerowym. Projektowanie i ocena graficznych interfejsów użytkownika 13 mających zastosowanie w systemach wyszukiwania informacji. Student poznaje przykłady "przyjaznych" dla użytkownika aplikacji (komunikacja poprzez rozwijalne menu, okna dialogowe, pola wyboru, przyciski opcji oraz paski i listy wybierania) oraz techniki odpowiadania na różne zapytania.
Kurs wykładany w 19-tu uczelniach, z czego w 10-ciu większą wagę przykłada się do ćwiczeń praktycznych w projektowaniu interfejsu użytkownika dla potrzeb usług świadczonych w bibliotekach i ośrodkach informacji.

KOMUNIKACJA W SPOŁECZEŃSTWIE
(Communication in Society)
Przegląd różnych modeli komunikacji w społeczeństwie. Najwięcej uwagi poświęca się analizie procesu komunikacji i środków przekazu informacji pomiędzy jednostkami i grupami. Dogłębnie bada się wpływ czynników kulturowych, społecznych i politycznych. Studenci mają możliwość rozwinąć umiejętności w komunikacji interpersonalnej niezmiernie przydatne w świadczeniu usług informacyjnych w bibliotekach i ośrodkach informacji.
Jako odrębny, kurs pojawił się w 7-miu uniwersytetach. W niektórych przypadkach zagadnienia te porusza się w ramach zajęć "Społeczne aspekty informacji".

KSZTAŁCENIE UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
(User Instruction)
Projektowanie i ocena programów kształcenia w zakresie korzystania z zasobów i usług bibliotecznych. Prezentowane są różne podejścia do nauczania w bibliotekach zależnie od tematyki zbiorów informacji i formatu, w jakim występują. Studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w świadczeniu tego typu usług poprzez prezentację własnych programów na forum klasy. Prowadzi się także dyskusje na temat teorii informacji i jej implikacji dla bibliotekarzy kształcących użytkowników w bibliotekach.
Zagadnienia te uznano za istotne w pracy przyszłych specjalistów z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w 11-tu spośród 49-ciu analizowanych szkół.

OCENA USŁUG INFORMACYJNYCH
(Evaluation of Information Services)
Krytyczna ocena jakości usług i systemów informacyjnych z perspektywy ich efektywności i poniesionych kosztów w realizacji wcześniej zaplanowanych celów. Studiowanie literatury zajmującej się zagadnieniami metod oceny usług w wyszukiwaniu informacji i udostępnianiu zbiorów podręcznych, sieci bibliotecznych i usług technicznych w bibliotece. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów w świadczeniu usług informacyjnych wysokiej jakości, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony użytkownika.
Zdobycie owej wiedzy umożliwia obecnie 10 uczelni, proponując studentom wybór tego przedmiotu.

PROGRAMY LIKWIDACJI ANALFABETYZMU W BIBLIOTEKACH
(Literacy Programs in Libraries)
Wkład bibliotek i ośrodków informacji w likwidowanie analfabetyzmu w społeczeństwie. Zapoznanie z historią i obecnie realizowanymi programami kształcenia obywateli, mającymi na celu zdobycie przez nich podstawowych umiejętności pisania i czytania. Krytyczna ocena materiałów wspomagających te działania oraz dyskusje na temat roli, jaką odgrywa biblioteka w nauczaniu w zakresie wiedzy na poziomie szkoły podstawowej.
Zagadnienia poruszane w ramach tego przedmiotu mają bliski związek z pracą mediatek biblioteki szkolnej, jednakże traktowane są w większym stopniu z perspektywy historycznej. Kurs ten wystąpił w 7-miu programach kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

WYTWARZANIE I OCENA ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH W NAUCZANIU
(Instructional Media Production, Evaluation and Curriculum)
Ocena, dystrybucja i techniki produkcji środków audiowizualnych wykorzystywanych w nauczaniu. Omawia się filmy, kasety magnetofonowe i video, przeźrocza, dyski optyczne i inne. Obecnie duży nacisk kładzie się na zastosowania multimedialnych (łączące tekst, dźwięk, grafikę, animację i video) materiałów dydaktycznych, które dzięki temu, iż umożliwiają interaktywną komunikację z komputerem doskonale sprawdzają się w edukacji. Dyskutuje się na temat roli specjalisty z zakresu środków technicznych, jaką pełni w wyborze, identyfikacji i udostępnianiu wyposażenia tego rodzaju. Podkreśla się znaczenie tych pomocy naukowych dla efektywnej realizacji programów nauczania. Zajęcia wzbogaca się praktycznymi ćwiczeniami w projektowaniu i wytwarzaniu na przykład filmów video lub przezroczy.
W 28-miu uczelniach organizuje się kurs poruszający te zagadnienia, natomiast 4 spośród nich zajmują się głównie produkcją i zastosowaniami multimediów.

ZACHOWANIA W WYSZUKIWANIU INFORMACJI
(Information Seeking Behavior)
Analiza zachowań różnych użytkowników w trakcie procesu wyszukiwania informacji i kształtujących go czynników. Zwraca się uwagę na sposoby formułowania zapytań i techniki służące efektywnej realizacji zróżnicowanych potrzeb informacyjnych. Studenci mają możliwość prześledzić i ocenić kolejne etapy uzyskiwania przez użytkownika żądanej informacji, a następnie zaimplementować własne spostrzeżenia w projektach programu usług informacyjnych.

Kurs jest prowadzony w 14-tu badanych szkołach, w 4 przypadkach stanowi składnik obowiązkowej części programu.


Początek strony   |  Powrót