Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


USŁUGI INFORMACYJNE DLA RÓŻNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

LITERATURA I USŁUGI INFORMACYJNE DLA DOROSŁYCH
(Literature and Information Services for Adults)
Ocena i przegląd literatury i usług dla użytkowników dorosłych, najczęściej rozpatrywane w środowisku biblioteki publicznej. Badanie upodobań czytelniczych osób dorosłych oraz metody i programy stosowane w odpowiadaniu na ich zróżnicowane potrzeby informacyjne. Studenci zaznajamiają się z obszerną charakterystyką popularnych pozycji z literatury pięknej, historycznej, przyrodniczo-naukowej, biograficznej i beletrystyki oraz podejmują zagadnienia w zakresie udostępniania zbiorów podręcznych.
Przedmiot został ujęty w programie kształcenia w 19-tu uczelniach i nigdzie nie należał do grupy wymaganych.

LITERATURA I USŁUGI INFORMACYJNE DLA DZIECI
(Literature and Information Services for Children)
Poznanie specyfiki usług bibliotecznych i informacyjnych świadczonych dzieciom (wiek 6-12 lat) w bibliotekach szkolnych, publicznych i specjalnych. Szeroki zakres literatury dziecięcej również z perspektywy historycznej, z uwzględnieniem pozycji znajdujących zastosowanie w nauczaniu i opowiadaniu bajek. Rozważa się problemy w zarządzaniu, gromadzeniu, wyborze i organizacji materiałów bibliotecznych dla dzieci we wszystkich formatach. Sporo uwagi poświęca się poznaniu metod oceny potrzeb informacyjnych najmłodszych użytkowników.
Wszystkie analizowane uczelnie zajęły się w swych programach tą tematyką. Ponadto dość duża grupa proponuje dwa, trzy bądź cztery przedmioty w tym zakresie. Zagadnienia z historii literatury dziecięcej z osobna omawia 5 szkół, jedna natomiast oferuje kilka odrębnych zajęć poświęconych dorobkowi literackiemu poszczególnych autorów. W 7-miu programach wyróżnia się usługi i zasoby dla dzieci w dwóch oddzielnych kursach. Dodatkowo kilka szkół wprowadza podział tej grupy użytkowników ze względu na wiek - 0-6 lat i 6-12.

LITERATURA I USŁUGI INFORMACYJNE DLA MŁODZIEŻY
(Literature and Information Services for Young Adults)
Selekcjia, ocena i wykorzystanie materiałów książkowych i nie-książkowych przeznaczonych dla młodzieży. Przegląd literatury, środków technicznych, a także zasobów informacji pomocnych w edukacji. Zapoznanie z metodami zaspokajania potrzeb specjalnych i kulturowych młodego użytkownika. Studenci zajmują się tworzeniem programów dla młodzieży przy wykorzystaniu charakterystyki nastolatka we współczesnym społeczeństwie. Nacisk kładzie się na zasoby i usługi w środowisku elektronicznym.
Przedmiot jest również bardzo popularnym składnikiem programu kształcenia, gdyż wykłada się go aż w 42 uczelniach. W 6-ciu przypadkach proponuje się jeden kurs w zakresie zasobów i jeden poruszający problematykę usług.

LITERATURA I USŁUGI INFORMACYJNE DLA OKREŚLONYCH GRUP LUDNOŚCI
(Literature and Information Services for Special Populations)
Intencją kursu jest zapoznanie studentów z charakterystyką potrzeb informacyjnych określonych grup użytkowników (np. mniejszości, osoby niepełnosprawne) w bibliotekach akademickich, publicznych, szkolnych, specjalnych i ośrodkach informacji. Wiedza ta jest przydatna w selekcji i budowaniu zbiorów materiałów bibliotecznych dla tych grup oraz w projektowaniu efektywnych programów świadczenia usług informacyjnych. Rozważa się wpływ stereotypów i uprzedzeń na przekaz informacji do tych środowisk i wewnątrz nich.
W analizowanej grupie szkół, zagadnienia te podejmuje się w 20-tu przypadkach, nigdy jednak nie są to zajęcia obowiązkowe. Ponadto w trzech uczelniach skoncentrowano się na osobach niepełnosprawnych, a w dwóch innych na mniejszościach etnicznych i kulturowych.


Początek strony   |  Powrót