Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


ŹRÓDŁA I ZASOBY INFORMACJI W RÓŻNYCH DZIEDZINACH

BIBLIOGRAFIA AFRYKAŃSKA
(Bibliography of Africa)
Problemy i techniki opisu bibliograficznego literatury afrykańskiej. Kładzie się nacisk na wykorzystanie zasobów podręcznych, bibliotecznych zbiorów książek, czasopism oraz zasobów elektronicznych baz danych w pracy badawczej.
Tylko 3 uczelnie zajmują się tą tematyką z osobna i jest to ściśle związane z profilem proponowanych przez nie specjalizacji bądź programów joint degree.

BIBLIOTEKARSTWO MUZYCZNE
(Music librarianship)
Główne założenia w zarządzaniu bibliotekami muzycznymi w szkołach wyższych i konserwatoriach muzycznych, a także zasady funkcjonowania działów zasobów bibliograficznych i dyskograficznych o muzyce w bibliotekach publicznych i szkolnych. W ramach zajęć szeroko omawiane są techniki gromadzenia i selekcji tego typu materiałów oraz najczęściej spotykane problemy w katalogowaniu i klasyfikacji publikacji i nagrań muzycznych, zapisów nut itp. Porusza się również zagadnienia fizycznego (lokalizacja) i intelektualnego (zawartość) dostępu do tego rodzaju materiałów. Czasami poddaje się ocenie urządzenia w bibliotekach służące do odsłuchu nagrań dźwiękowych.
Kurs prowadzony w 11-tu analizowanych szkołach, z czego w jednej oferuje się dwa przedmioty uwzględniające tą tematykę.

SZTUKA OPOWIADANIA BAJEK
(Storytelling)
Badanie technik stosowanych w opowiadaniu bajek oraz analiza źródeł literatury ludowej z perspektywy historycznej i kulturowej. Zapoznanie studentów z materiałami (bajka ludowa, mit) z różnych kultur wykorzystywanymi w tej sztuce. Nacisk kładzie się na rozwinięcie u studentów umiejętności opowiadania bajek przy zastosowaniu wcześniej omówionych technik. Każdy uczestnik kursu ma za zadanie przygotować publiczną prezentację wybranej przez siebie bajki. Podczas zajęć skupia się również uwagę na historii literatury ludowej w różnych kulturach oraz wpływie, jaki wywiera ona na sztukę opowiadania bajek we współczesnym społeczeństwie.
Zapoznanie studentów z charakterystyką tego rodzaju usług uznanych zostało za istotne aż przez 24 uczelnie oferujące programy kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

ZASOBY INFORMACJI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
(Government Information Resorces)
Publikacje administracji państwowej szczebla lokalnego i federalnego Stanów Zjednoczonych i innych krajów oraz sposoby ich gromadzenia, organizacji i zarządzania. Bada się problemy w opisie bibliograficznym tego typu zasobów. Nacisk kładzie się na zagadnienia związane z publicznym udostępnianiem materiałów rządowych i problemami w dostępie do pełnej informacji zarówno w postaci drukowanej jak i elektronicznej. Studenci odbywają praktyczne ćwiczenia w przeszukiwaniu rządowych baz danych i udostępnianiu zasobów podręcznych.
Bardzo istotny składnik nadobowiązkowej części programu kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, gdyż występuje w 43 badanych uczelniach. Dodatkowo jedna omawia z osobna materiały dostępne w sieci WWW (World Wide Web).

ZASOBY INFORMACJI PRAWNICZEJ
(Legal Information Resources)
Metody udostępniania i organizacji zasobów informacji prawniczej w bibliotekach instytucji kształcących w zakresie prawa oraz świadczących tego typu usługi (np. firmy prawnicze, kancelarie radcowskie, notarialne). Studenci zapoznają się z terminologią prawniczą oraz nabywają podstawową wiedzę w zakresie prawa amerykańskiego. Dużo uwagi poświęca się wyszukiwaniu tego typu informacji w trybie online (bazy LEXIS, NEXIS), zagadnieniom zarządzania różnymi rodzajami bibliotek prawniczych oraz problemom w udostępnianiu zbiorów podręcznych.
Kurs pojawił się w 28-miu szkołach, natomiast w dwóch programach zajęto się ponadto tematyką prawniczych baz danych online.

ZASOBY INFORMACJI GOSPODARCZEJ
(Business Information Resources and Services)
Przegląd drukowanych i elektronicznych źródeł i zasobów informacji w biznesie. Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w tej dziedzinie. Podkreśla się umiejętność zastosowania odpowiednich strategii oceny, selekcji i wykorzystania materiałów, mających na celu zaspokajanie w pełni potrzeb informacyjnych różnych użytkowników z obszaru biznesu. Studenci mają styczność ze słownikami i katalogami tematycznymi, indeksami, abstraktami oraz tekstowymi i numerycznymi bazami danych z tej dziedziny.
Zajęcia poruszające te zagadnienia są prowadzone w 30-tu uczelniach, w tym jedna z nich proponuje odrębny przedmiot dotyczący tylko baz danych zawierających informacje z zakresu biznesu. Dwie szkoły proponują dodatkowy kurs o nazwie "Informacja gospodarcza".

ŹRÓDŁA I USŁUGI INFORMACYJNE W NAUCE I TECHNICE
(Information Sources and Services in Science and Technology)
W ramach zajęć bada się źródła i zasoby informacji w naukach ścisłych: biologia, matematyka, fizyka i chemia oraz w naukach stosowanych czyli w rolnictwie, inżynierii, geologii, astronomii i innych. Uwagę koncentruje się na technikach gromadzenia, metodach klasyfikacji i katalogowania oraz sposobach udostępniania, z naciskiem na zbiory podręczne. Przedmiot ten ma również za zadanie zapoznać studentów z ogólną charakterystyką form literatury z każdej z wyżej wymienionych dziedzin oraz ze sposobami ich produkcji i dystrybucji. Bada się ponadto wzorce komunikacji w środowiskach naukowych i technicznych.
Przedmiot jest nauczany w 34 uniwersytetach i zawsze należy do grupy nadobowiązkowych. Większość tych uczelni kładzie nacisk na źródła i zasoby dostępne w trybie online.

ŹRÓDŁA I USŁUGI INFORMACYJNE W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH
(Information Sources and Services in the Humanities)
Podstawowe pojęcia i obecne tendencje w literaturze i usługach w dziedzinie nauk humanistycznych stanowiące podłoże badań struktury bibliograficznej, materiałów podręcznych i współczesnych prac o tej tematyce. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zasobami informacji i poznają specyfikę usług informacyjnych w takich obszarach jak religia, filozofia, sztuki piękne, językoznawstwo i literaturoznawstwo. Prezentowane są pozycje klasyczne z tych dziedzin, wydawnictwa periodyczne i metody ich analizy i oceny.
Kurs oferowany przez 39 szkół bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, należy do grupy najbardziej popularnych przedmiotów w programach kształcenia analizowanych uczelni. W trzech programach osobno omawia się zasoby z dziedziny sztuki, w jednej omawia się odrębnie bibliotekarstwo teologiczne.

ŹRÓDŁA I USŁUGI INFORMACYJNE W NAUKACH MEDYCZNYCH
(Information Sources and Services in the Health Sciences)
Program zajęć obejmuje historię i rozwój literatury i usług w dziedzinie nauk medycznych. Zapoznanie z pozycjami z literatury medycznej, a także strukturą bibliograficzną zasobów informacji z tej dziedziny. Analiza potrzeb informacyjnych użytkowników i usług w zakresie udostępniania materiałów biblioteki podręcznej (słowniki, encyklopedie, podręczniki, periodyki). Istnieje możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy z komputerowymi bazami danych oraz w wyszukiwaniu informacji z dziedziny nauk medycznych w trybie online.
W 38-miu szkołach proponuje się studentom wybór tego kursu, w dwóch programach z tej grupy występuje ponadto przedmiot traktujący tylko o biomedycznych bazach danych online. Jedna uczelnia skupia swą uwagę tylko na zasobach w postaci elektronicznej.

ŹRÓDŁA I USŁUGI INFORMACYJNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH
(Information Sources and Services in the Social Sciences)
Przedmiot pozwala uzyskać dobrą orientację w zakresie książkowych i nie-książkowych zasobów informacji w dziedzinie nauk społecznych, a mianowicie w historii, geografii, ekonomii, socjologii, antropologii, naukach politycznych i prawniczych oraz psychologii. Zapoznanie z metodologią badań i technikami oceny potrzeb informacyjnych użytkownika. Podkreśla się interdyscyplinarny charakter nauki i przedstawia ogólny rozwój poszczególnych dziedzin nauk społecznych. Sygnalizuje się najczęściej spotykane obecnie problemy w udostępnianiu zasobów tego rodzaju.
Podobnie, jak w przypadku wyżej opisanych przedmiotów tematyka poruszana w ramach tych zajęć cieszy się dużą popularnością, gdyż znalazła miejsce aż w 33 analizowanych uczelniach.


Początek strony   |  Powrót