Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


INNE

BIBLIOTEKARSTWO MIĘDZYNARODOWE I PORÓWNAWCZE
(International and Comparative Librarianship)
Analiza porównawcza bibliotekarstwa w wybranych krajach, ze szczególnym naciskiem na bibliotekarstwo amerykańskie. Brane są pod uwagę czynniki społeczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne kształtujące tą dziedzinę. Ocenia się wpływ instytucji międzynarodowych i rolę organizacji krajowych w rozwoju bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, a także w zakresie bibliotekarstwa. Studenci stykają się z obszerną literaturą dotyczącą bibliotekarstwa międzynarodowego.
Tematyce tej nie poświęca się zbyt wiele uwagi, gdyż przedmiot jest wykładany jedynie 5-ciu szkołach.

KOMUNIKACJA NAUKOWA
(Scholarly Communication)
Studiowanie procesów komunikacji pomiędzy środowiskami naukowymi i naukowcami. Rozważa się wpływ oraz rolę, jaką odgrywa formalna i nieformalna komunikacja w postępie w nauce. Uwagę poświęca się zagadnieniom związanym z publikacjami prac badawczych zarówno tradycyjnie jak i w postaci elektronicznej. W niektórych szkołach prowadzi się ćwiczenia w pisaniu raportów, krótkich monografii bądź innych prac o wartości naukowej posiadających cechy potrzebne do ich opublikowania. Podkreśla się także rolę informacji w rozwoju nauki, techniki, nauk społecznych, humanistycznych i sztukach pięknych.
Przedmiot pojawił się tylko w 5-ciu uczelniach, choć zagadnienia, które porusza są z pewnością bardzo przydatne dla studentów pragnących rozpocząć karierę naukową.

WARSZTATY
(Workshop)
Zajęcia poświęcone badaniu wybranych zagadnień w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W trakcie każdych warsztatów uwagę koncentruje się na szczególnym obszarze tej dziedziny np.: usługi dla dzieci, zarządzanie bibliotekami akademickimi bądź korzystanie ze zbiorów bibliotek szkolnych.
Przedmiot występuje jedynie w 5-ciu programach nauczania i zawsze jest kursem nadobowiązkowym.

PLANOWANIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIBLIOTECZNYCH
(Planning and Equiping Libraries)
Podstawowe zasady i praktyka w projektowaniu i planowaniu przestrzennym biblioteki. Rozważa się wpływ różnego rodzaju czynników na prawidłowe rozmieszczenie zasobów i wybór wyposażenia i umeblowania budynku biblioteki. Studenci zapoznają się z literaturą na ten temat i oceniają istniejące plany zagospodarowania przestrzeni bibliotecznej. Mają również za zadanie zaprezentować własny projekt dowolnej instytucji informacyjnej uwzględniający organizację i dystrybucję usług, wymagania przestrzenne, system pracy, rodzaj umeblowania i wyposażenie w sprzęt.
Fizyczne aspekty funkcjonowania bibliotek i ośrodków informacji uznano za godne uwagi studentów zaledwie w 4 uniwersytetach.

PRACA MAGISTERSKA
(Master's Thesis)
Najczęściej ma formę seminarium magisterskiego, w trakcie którego studenci dyskutują na temat problemów, jakie napotykają w pisaniu pracy magisterskiej. Każdy student bada problem w wybranym w porozumieniu z prowadzącym obszarze tematycznym z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
W 25-ciu badanych uczelniach proponuje się studentom wybór tego kursu, natomiast w 6-ciu szkołach napisanie pracy magisterskiej stanowi niezbędny warunek pomyślnej realizacji programu, w kolejnych 7-miu program zakończony pracą magisterską stanowi jedną z dostępnych opcji.

PRAKTYKI
(Practicum)
Praktyczne zajęcia w zatwierdzonym przez dziekana ośrodku informacji lub bibliotece akademickiej, publicznej, szkolnej lub specjalnej. Student ma możliwość zdobycia doświadczenia i zapoznania się z różnymi aspektami działalności, funkcji i usług świadczonych przez daną instytucję w autentycznym środowisku. Praca studenta jest zwykle nadzorowana przez pracownika naukowego wydziału.
Praktyki są wymaganym składnikiem programu nauczania w 9-ciu uczelniach, z grupy 35-ciu umożliwiających studentom zapoznanie się z praktyczną stroną zawodu specjalisty z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W każdej szkole zachęca się do zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach praktyk oferowanych przez wydział lub zorganizowanych samodzielnie.

STUDIA INDYWIDUALNE
(Independent Study)
Indywidualne studia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej pozostające w zgodzie z indywidualnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i celami zawodowymi studenta. Zazwyczaj kurs kończy się egzaminem lub pisemną prezentacją wyników badań i ich interpretacji.
Możliwość ujęcia tego kursu w planie studiów jest ważne zwłaszcza dla szczególnie uzdolnionych i ambitnych studentów, toteż nie dziwi jego obecność w 36-ciu analizowanych programach kształcenia.

WSPÓŁCZESNA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
(Contemporary Publishing)
Współczesny przemysł wydawniczy i jego relacje z bibliotekoznawstwem i bibliotekarstwem. Historia i obecny stan procesów składających się na działalność wydawniczą, czyli: edycja, projekt, selekcja, typografia, kompozycja, druk, ilustrowanie, łączenie książki, marketing, metody dystrybucji oraz rynki zbytu. Omawia się współczesne problemy w przemyśle wydawniczym, zagadnienia związane z nabywaniem materiałów, różnymi aspektami prawa autorskiego i publikacjami specjalnymi. Rozważa się rolę technik druku w działalności wydawniczej teraz i w przyszłości. Zajęcia są urozmaicane prezentacją urządzeń drukarskich oraz wizytami w wydawnictwach.
Zagadnienia poruszane w ramach tego kursu uwzględnia w swoich programach 7 szkół.

ZAGADNIENIA WYBRANE
(Selected Topics)
Przedmiot poruszający wybrane zagadnienia z różnych obszarów zainteresowania w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej nie omawiane w ramach pozostałych kursów oferowanych przez daną uczelnię. Zawartość treściowa tych zajęć podlega zmianom z semestru na semestr zależnie od zapotrzebowania i możliwości kadrowych w specjalistycznych dziedzinach.
Specyfika przedmiotu, jego swoista "elastyczność" sprawia, iż jest on obecny aż w 35-ciu spośród 49-ciu badanych uczelni. Zawsze jednak pozostawia się studentom możliwość jego wyboru.


Początek strony   |  Powrót