Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


  1. Analiza akredytowanych programów nauczania
Każdy wydział bądź szkoła oferujące program magisterski w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej stawiają sobie za zadanie kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy po ukończeniu studiów podejmą pracę w różnego typu bibliotekach i ośrodkach informacji.
Obecne zróżnicowanie usług informacyjnych, świadczonych przez pracowników informacji zmusza owe instytucje edukacyjne do ciągłej pracy nad swoimi programami w celu dostosowania ich do gwałtownych zmian w tej dziedzinie. Związane są one z nowymi sposobami selekcji, udostępniania i przechowywania informacji, a także rosnącym znaczeniem elektronicznych źródeł i zasobów informacji oraz technologii komputerowych. Innym zjawiskiem, które ma z pewnością wpływ na kształt programów nauczania jest współcześnie nacisk na współpracę interdyscyplinarną zarówno w kształceniu, jak i w pracy badawczej. Nie bez znaczenia są także wskazania ważnych organizacji zawodowych takich jak Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich (ALA) oraz obowiązujące standardy edukacyjne.
Wszystkie te czynniki w różnym stopniu znajdują odzwierciedlenie w programach nauczania oferowanych przez 49 uczelni amerykańskich, posiadających akredytację, swego rodzaju świadectwo jakości, przyznaną przez Komisję Akredytacji ALA.
Konstrukcja typowego programu nauczania z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej składa się z dwóch podstawowych elementów, a są nimi przedmioty obowiązkowe tzw. required lub core courses i nadobowiązkowe tzw. electives.
Zwykle liczba tych pierwszych jest zdecydowanie mniejsza i zależnie od uczelni zawiera się w przedziale od dwóch do dziewięciu przedmiotów. Natomiast grupa kursów uzupełniających jest przeważnie dużo bogatsza. Tym bardziej, że często możliwy jest wybór przedmiotów spoza wydziału, jeśli korespondują one z zatwierdzonym planem studiów. Oprócz zdobycia ogólnej wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej większość wydziałów pozwala studentom uzyskać specjalistyczną wiedzę w wybranych przez nich obszarach zainteresowania. Dokładniejsze informacje na temat rodzajów proponowanych specjalizacji zawarte są w podrozdziale 2.3.
Wspomniany wyżej czynnik kształtujący profil programu nauczania jakim jest technologia informatyczna ma obecnie bardzo duże znaczenie. Powszechne wykorzystanie komputera bardzo pomaga w edukacji i znacząco ułatwia pracę bibliotek i ośrodków informacji, a w przyszłości będzie prawdopodobnie odgrywać dominującą rolę w świadczeniu usług informacyjnych. Jednakże dla studentów pragnących podjąć studia na tym kierunku wiąże się to z nabyciem nowych umiejętności, do których należą: obsługa sprzętu, znajomość różnego rodzaju oprogramowania oraz praca z wykorzystaniem różnych typów cyfrowych nośników informacji.
Z podstawami w tym zakresie większość przyszłych studentów zapoznaje się już w szkole podstawowej. Wiadomości te są pogłębiane zazwyczaj podczas nauki na poziomie undergraduate8 , czyli najczęściej w college'u. Jeśli jednak tak się nie stało i student ma pewne braki w tym zakresie zwykle ma szansę nadrobić zaległości dzięki odpowiednim kursom komputerowym oferowanym przez uczelnię, lecz musi to uczynić w pierwszym semestrze. W 23 badanych uczelniach wymóg znajomości technologii komputerowych na poziomie podstawowym jest jednym z warunków przyjęcia na studia magisterskie. Pozostałe zakładają, że kandydat posiada te umiejętności. Najczęściej warunek ten nosi nazwę computer competency lub computer literacy. Oprócz ogólnych stwierdzeń kilka wydziałów określa dokładnie, o jakie umiejętności chodzi. Należą do nich podstawowa znajomość:
  • systemu operacyjnego np. Windows 98
  • edytora tekstu np. Word
  • arkusza kalkulacyjnego np. Microsoft Excel
  • dowolnej przeglądarki WWW
  • zasad korzystania z poczty elektronicznej
  • technik przeszukiwania bibliotecznych katalogów online lub baz bibliograficznych.
Ponadto w Syracuse University wymaga się podstawowej znajomości języka HTML (Hypertext Markup Language), natomiast w University of California w Los Angeles studenci winni umieć programować w jednym ze standardowych języków (BASIC, C, COBOL, FORTRAN lub PASCAL) na poziomie undergraduate.
Posiadanie umiejetności w zakresie technologii jest niezbędne do realizacji programu i jest często warunkiem wstępnym dla wielu przedmiotów zarówno obowiązkowych, jak i nadobowiązkowych.
Następnym ważnym krokiem dla studenta rozpoczynającego program jest zapoznanie się z listą przedmiotów obowiązkowych. Zaznajomienie się z ich treścią pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jaki zakres wiedzy z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej jest obecnie uznawany za niezbędny do efektywnej pracy w bibliotekach i ośrodkach informacji.


Początek strony   |  Spis treści   |  Poprzednia strona   |   Następna strona