Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


  Wstęp

 1. Cele programu kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w świetle standardów Komisji Akredytacji (COA) Stowarzyszenia Bibliotek Amerykańskich (ALA) z 1992 roku

 2. Analiza akredytowanych programów nauczania

  2.1. Przedmioty obowiązkowe
  2.1.1. Przedmioty obowiązkowe - ocena ogólna
  2.2. Przedmioty fakultatywne
  2.2.1. Omówienie zawartości przedmiotowej
  2.3. Specjalizacje
 3. Rola bibliotekarza i specjalisty z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w społeczeństwie informacyjnym
  3.1. Ocena programów nauczania z uwzględnieniem kierunków zmian

  3.2. Pozycja i możliwości zatrudnienia w zawodzie

  Materiały źródłowe
  Opracowania
  Tabele
  Aneks
  Przypisy


Wstęp

W niniejszym artykule przedstawiono cele i założenia edukacji w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach amerykańskich. Podjęto również próbę oceny jakości nauczania wraz z ukazaniem tendencji w kształceniu przyszłych bibliotekarzy i specjalistów w dziedzinie informacji. W tym celu dokonano analizy zawartości przedmiotowej i rodzaju proponowanych specjalizacji na podstawie informacji dostępnych w internetowych serwisach informacyjnych instytucji kształcących w tym zakresie.
Kryterium wyboru szkół wyższych uwzględnionych w pracy stanowiło posiadanie akredytacji Stowarzyszenia Bibliotek Amerykańskich (ALA) opartej o standardy z 1992 roku.
W pierwszej części przedstawiono treść Standardów Akredytacji ALA z 1992 roku zwracając szczególną uwagę na założenia programów nauczania w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Ową prezentację wzbogacono o przykłady celów programowych kilku badanych uczelni.
W drugiej części skupiono uwagę na krótkiej charakterystyce zawartości poszczególnych przedmiotów wymaganych i fakultatywnych oraz specjalizacji. Zarówno minimum programowe, jak i specjalizacje zostały dokładnie omówione, natomiast w przypadku bloku kursów do wyboru przeprowadzono dodatkowo ogólne porównania z jego postacią sprzed dziewięciu lat.
W ostatnim rozdziale poddano ocenie efektywność i jakość programów, a także wyodrębniono kierunki przyszłych zmian w kształceniu w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zawarto również informacje na temat możliwości zatrudnienia, jakie stwarza posiadanie wykształcenia w tej dziedzinie. W tym miejscu należy również wyjaśnić, iż przedstawienie opinii odbiorców na temat zalet i wad programów wszystkich analizowanych uczelni nie było możliwe z powodu trudności z uzyskaniem bezpośrednio od nich tego rodzaju informacji.
Tabele i załącznik stanowią uzupełnienie treści zawartych w tej pracy.


Początek strony   |   Następna strona