Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Hanna Kusiak
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW INFORMACJI W WIELKIEJ BRYTANII


3. Stanowiska pracy w informacji naukowej

3.1. Nazewnictwo

Największą grupę spośród wszystkich ogłoszeń stanowiły oferty pracy ściśle związane z informacją naukową. Było ich 212.

Wszystkie oferty można było podzielić na cztery grupy, w zależności od tego, jak zostało nazwane stanowisko pracy.

Pierwsza zawiera ogłoszenia, w których poszukiwano specjalistów do spraw informacji. Najczęściej występowały tu takie określenia, jak: Information Officer (31), Information Specialist (14), Information Assistant (7 ) i Information Manager (6). W tej grupie znalazły się też: Assistant Information Officer, Information Executive, Junior Information Officer, Part – Time Information Officer, Technical Information Officer / Specialist czy Senior Information Officer. W sumie wystąpiło tu 28 różnych określeń, niekiedy niewiele różniących się od siebie.

W drugiej grupie mieszczą się stanowiska dotyczące wyszukiwania informacji i ich analizowania. Tutaj 17 razy pojawiła się nazwa Researcher, a po 5 razy: Information Researcher, Research Analyst i Senior Researcher. W tej kategorii stanowisk umieszczono także: Business Researcher, Evening Researcher, Indexer / Researcher, Research Specialist i Researcher Coordinator. Razem w zbiorze tym znalazło się 28 nazw.

Trzecią grupę utworzyłam ze stanowisk, które w swoim tytule zawierały słowo knowledge. Najczęściej (5) wystąpiło określenie Knowledge Specialist, następnie po 3 razy Knowledge Broker i Knowledge Manager. Z innych określeń pojawiły się: Financial Practice Knowledge Specialist, Knowledge Centre & Database Support Manager, Knowledge Keeper czy UK Knowledge Supervisor. Grupa ta liczy 22 pozycje.

Ostatni zbiór tworzy 27 nazw, których nie można było zakwalifikować do żadnej z poprzednich kategorii. Oto niektóre z nich: Assistant Manager, Client Development, Data Management Assistant, Communications Assistant, Database Manager, Database Administrator, Intranet Know How Assistant, Senior Manager, Resource Assistant, Practice Group Coordinator, Web Developer. Można tu zauważyć, że niektóre z nich określają stanowiska pracy, które częściowo wchodzą już w dziedzinę informatyki.

3.2. Proponowane zarobki

Najwięcej pracowników w dziedzinie informacji naukowej zamierzały zatrudnić firmy konsultingowe. W przeciągu trzynastu miesięcy firmy te umieściły w Internecie 77 ogłoszeń. Przyszli pracownicy mogli liczyć w 26 przypadkach na zarobki powyżej 30 tys. funtów rocznie. Jeden raz oferowano nawet wynagrodzenie od 60 do 70 tys. funtów rocznie. Dwadzieścia ofert dotyczyło zarobków do 20 tys. funtów rocznie. W przedziale od 21 do 30 tys. funtów rocznie znalazło się 25 ofert. Tylko 6 potencjalnym pracownikom proponowano umowy na czas od 3 miesięcy do 1 roku, przy zarobkach proporcjonalnie od 14 do 25 tysięcy. W jednej z firm konsultingowych przyszły pracobiorca (zatrudniony na roczny kontrakt) mógł liczyć nawet na darmową salę gimnastyczną i stołówkę

Firmy prawnicze, tak, jak banki inwestycyjne oferowały pracę 27 osobom. Wynagrodzenie do 20 tys. funtów rocznie i od 21 do 30 tys. funtów rocznie pojawiło się w 11 ogłoszeniach firm prawniczych. Tylko dwa razy zaproponowano 30 tys. funtów rocznie. Trzech kandydatów chciano zatrudnić na kontrakcie, jako zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego. W tym przypadku zarobki wahały się od 8 do 11 funtów za godzinę.

Wśród 9 ofert banków, które umieściły swoje ogłoszeniach w przedziale płacowym powyżej 30 tys. funtów rocznie, znalazły się 2, w których poszukiwano osób na stanowiska Information Manager i Information Specialist, chcących pracować w Sydney, w Australii. Warunki płacowe pozostawiono do negocjacji. Zachęcano dodatkowymi korzyściami. Ponadto banki oferowały 4 stanowiska w grupie płacowej od 21 do 30 tys. funtów rocznie i 7 kontraktów na czas od 3 do 9 miesięcy, gdzie zarobki wynosiły od 12 do 15 funtów za godzinę.

Towarzystwa finansowe złożyły zapotrzebowanie na 10 nowych pracowników. Sześciorgu proponowano pensje do 20 tys. funtów rocznie, a dwóm do 25 tys. funtów rocznie. Po 1 ogłoszeniu umieszczono w

przedziale płacowym od 26 do 30 tys. funtów rocznie i w przedziale powyżej

30 tys. funtów rocznie. Nie proponowano zatrudnienia na określony czas.

Natomiast departamenty i agencje rządowe oferowały 7 stanowisk kontraktowych, wszystkie na 3 lub 3 do 6 miesięcy. W większości przypadków zarobki pozostawiono do negocjacji. Dwóch przyszłych pracowników tych instytucji mogło liczyć na 18 tys. funtów rocznie, a jeden na około 22 tys. funtów rocznie.

Firmy zajmujące się dostarczaniem informacji poszukiwały 9 osób, którym oferowano wynagrodzenie w granicach od 17 do 26 tys. funtów rocznie.

Organizacje medyczne potrzebowały na okres 2 miesięcy jednego pracownika, który za swoją pracę miał otrzymywać od 7 do 8 funtów za godzinę. Ponadto 4 kandydatom proponowano zarobki od 17 do 20 tys. funtów rocznie, a jednemu 25 tys. funtów rocznie.

Cztery stanowiska pracy miały do zaoferowania trzy firmy: agencja reklamowa, firma świadcząca usługi rachunkowe i organizacja charytatywna.

Sześciokrotnie oferowane płace znalazły się w przedziale do 20 tys. funtów rocznie. Trzy osoby chciano zatrudnić na okres 9 miesięcy. Pozostałym proponowano 24, 29 i 30 tys. funtów rocznie.

Mniej niż 4 razy pojawiły się ogłoszenia takich firm i instytucji, jak: towarzystwo ubezpieczeniowe (3), firmy telekomunikacyjne (3), firmy zajmujące się obrotem nieruchomościami (3), dostawcy usług internetowych (2 ), szkoły (2), wydawnictwa (2), firmy farmaceutyczne (2), firmy świadczące usługi komputerowe (2), ośrodek badania rynku, firma działająca na rynku dóbr szybkozbywalnych, firma turystyczna i sklep internetowy (1).

W prawie 40 % przypadków firmy te oferowały pracę na czas określony, od 3 do 6 miesięcy, przy zarobkach od 8,5 do 13 funtów za godzinę. W 2 przypadkach płaca zależna była od posiadanego doświadczenia. 26 % ofert tych firm umieszczonych zostało w przedziale od 21 do 25 tys. funtów rocznie, a 17 % w przedziale do 20 tys. funtów rocznie. Po 2 oferty znalazły się w grupie od 26 do 30 tys. funtów rocznie i powyżej 30 tys. funtów rocznie.

Czternaście ogłoszeń dotyczyło firm, które nie podały branży, w jakiej działają. Dwukrotnie zarobki znalazły się w przedziale do 20 tys. funtów rocznie. Tyle samo ofert pojawiło się w grupie od 21 do 25 tys. funtów rocznie i w grupie powyżej 30 tys. funtów rocznie. Również 2 razy proponowano umowy na okres 2 miesięcy, przy płacy 10 funtów za godzinę. Cztery razy przyszli pracodawcy oferowali wynagrodzenie od 26 do 30 tys. funtów rocznie.

Prawie 31 % ofert pracy znalazło się w przedziale płacowym do 20 tys. funtów rocznie. Na takie zarobki mogli liczyć absolwenci uczelni wyższych, do których skierowanych było 20 ofert.

Drugim z kolei, pod względem ilości umieszczonych ogłoszeń okazał się przedział powyżej 30 tys. funtów rocznie - nieco ponad 20 %. Wynika z tego, że co piąty potencjalny pracownik mógł liczyć na bardzo wysoką pensję.

Na 18 % stanowisk oferowano płace w przedziale od 21 do 25 tys. funtów rocznie. Tyle samo procent ofert pracy skierowanych było do osób, które zainteresowane były pracą na czas określony.

13 % stanowisk znalazło się w grupie płac od 26 do 30 tys. funtów rocznie.

Największą grupę pracodawców - 82 % wszystkich ogłoszeń - stanowią instytucje komercyjne. 6,5 % wszystkich ofert pracy pochodziło od firm świadczących usługi informatyczne, a 5,5 % - od instytucji kulturalno - oświatowych.

3.3. Wymagane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

W 55 % ogłoszeń pracodawcy, jako jedno z wymagań, podali wykształcenie wyższe. W tym tylko 6 razy wystąpiło samo określenie wykształcenie wyższe bez podania w jakim kierunku. Jeden raz wymagano wykształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i informacji naukowej, a 3 razy wykształcenia ekonomicznego razem z wykształceniem w zakresie informacji.

W 7 ofertach pracy szukano pracowników, którzy ukończyli studia na kierunku związanym z dyscypliną informacyjną. 85 % ogłoszeń, w których wymagano legitymowania się dyplomem wyższych studiów, wymieniało wykształcenie w dziedzinie informacji naukowej. Z tej grupy w 48 ofertach pracodawcy poszukiwali osób, które ukończyły informację naukową i / lub bibliotekoznawstwo.

Ważniejszym od wykształcenia okazało się, dla szukających nowych pracowników, posiadane doświadczenie zawodowe. Prawie 75 % ogłoszeń zawierało w swojej treści wymaganie posiadania doświadczenia. Tylko w 4 przypadkach było ono traktowane jako zaleta.

W prawie 43 % przypadków przyszły pracobiorca musiał wykazać się doświadczeniem w środowisku informacji lub w dziale informacji. Trzynaście razy wymagano doświadczenia od 2 do 4 lat, a sześciokrotnie 5 lat. Dwukrotnie doświadczenie było wskazane, aczkolwiek nie było wymagane.

Następną grupę stanowiły oferty dla osób, które posiadały doświadczenie w wyszukiwaniu informacji. W sumie było ich 29, z tego w pięciu sprecyzowano, o ilu letnie doświadczenia chodzi (2 razy od 2 do 3 lat, 1 raz 4 lata, 2 razy 5 lat).

Kolejnym środowiskiem, w którym należało wykazać się wyrobieniem zawodowym, był sektor prawniczy. W 14 ogłoszeniach żądano właśnie tego rodzaju doświadczenia.

Po 8 razy pracodawcy umieścili w propozycjach pracy wymaganie doświadczenia w zarządzaniu informacjami (information management) i w zarządzaniu wiedzą (knowledge management).

Cztery razy w ofertach pracy wystąpiło doświadczenie w sektorze medycznym. W 2 z nich określono je jako zalecane.

Dwukrotnie kandydaci musieli wykazać się wcześniejszym prowadzeniem stron internetowych, a także zarządzaniem bazą danych. Tylko u 1 przyszłego pracownika potrzebne było doświadczenie w środowisku farmaceutycznym.

Nieco ponad 9 % ofert skierowanych było do absolwentów, którzy właśnie ukończyli studia.

Podobnie, jak w ogłoszeniach skierowanych do specjalistów w dziedzinie bibliotekarstwa, tak i tutaj duży nacisk kładziono na praktyczną znajomość programów komputerowych, baz danych, serwisów informacyjnych, jak również na inne umiejętności i cechy osobowości.

Wśród 212 ogłoszeń, które znalazły się w tej grupie, 79 razy szukano osób ze znajomością źródeł informacji dostępnych w trybie on-line. Znajomość elektronicznych źródeł informacji wystąpiła 46 razy. Jako osobne wymaganie, również i tutaj, pojawiły się: 28 razy umiejętność korzystania i poruszania się po Internecie i dwunastokrotnie znajomość baz danych. Oprócz tego, 25 razy wymieniono umiejętność korzystania z baz abstraktów, 7 razy pojawiła się znajomość bazy danych ekonomicznych i finansowych Reuters Business Briefing i tylko 2 razy poszukiwano pracowników ze znajomością prawniczej bazy danych Lexis Nexis. Ponadto, czterokrotnie wymagano umiejętności korzystania z baz danych dostarczanych przez firmy Dialog i Datastar. Dwukrotnie znajomość baz danych firmy Dialog było wskazana.

Trzydzieści osiem razy umieszczono w ogłoszeniach wymaganie dotyczące umiejętności wyszukiwania informacji. W ponad 15 % ofert firmy i instytucje poszukiwały osób ze znajomością technologii informacyjnych. Czternastokrotnie wymagano od potencjalnych pracowników umiejętności pracy w stresie i pod presją. W 12 propozycjach pracy znalazła się znajomość serwisu informacyjnego o charakterze ekonomicznym i przemysłowym FT Profile, przy czym w dwóch ofertach znajomość tego serwisu była zalecana. Natomiast znajomość ekonomicznego serwisu informacyjnego Datastream ukazała się w 7 ofertach. Na umiejętności organizacyjne zwrócono uwagę jedenastokrotnie.

Po 10 razy znalazły się w ogłoszeniach następujące wymagania: umiejętność przygotowywania prezentacji i katalogowania, a także znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel i zainteresowanie systemami zarządzania wiedzą. Umiejętność pracy w zespole, władania językiem angielskim w piśmie i ustalania potrzeb klienta pojawiła się 9 razy.

Ośmiu kandydatów musiało wykazać się umiejętnościami analitycznymi i znajomością programów firmy Lotus Notes.

Na niecałych 3 % stanowisk ważne okazały się umiejętności interpersonalne, jak również znajomość edytora tekstu MS Word i całego pakietu MS Office. Znajomość programu MS Access była istotna tylko dla 5 przyszłych pracodawców. Po 4 razy wystąpiły w ogłoszeniach umiejętności: równoczesnej pracy nad kilkoma projektami i z różnymi grupami, indeksowania, posługiwania się skanerem, a także znajomość języka HTML.

Umiejętność kierowania grupą została umieszczona tylko w 3 ofertach pracy, natomiast umiejętność pracy indywidualnej i samodzielnego zorganizowania stanowiska pracy - w dwóch. Tyle samo razy wystąpiła umiejętność negocjacji. Tylko 1 pracodawca wymagał od przyszłego pracownika umiejętności klasyfikowania.

Jeśli chodzi o cechy osobowości, to najczęściej poszukiwano osób komunikatywnych - 29 razy. Od 8 kandydatów oczekiwano pozytywnego i aktywnego podejścia do wykonywanej pracy, a od 5 - entuzjastycznego nastawienia. Elastyczność i dyspozycyjność, a także dobra prezencja pojawiły się wśród wymagań tylko 1 raz.

W 13 ogłoszeniach pracodawcy umieścili warunek znajomości języka obcego. Jedno wydawnictwo poszukiwało pracownika, który władałby językiem niemieckim, gdyż miał on pracować w Amsterdamie. Pozostałe firmy określiły tylko, że chodzi im o język europejski. W 9 przypadkach spełnienie warunku znajomości języka obcego działało na plus kandydata, w pozostałych - władanie językiem obcym było nieodzowne.

Wśród wszystkich wymagań stawianych przyszłym pracownikom umiejętności w zakresie informacji naukowej stanowiły 14,3 % - tyle samo, co umiejętności korzystania z najpopularniejszych programów komputerowych. 19 % wszystkich wymagań dotyczyło praktycznej znajomości specjalistycznych baz danych i serwisów informacyjnych.

3.4. Zadania pracowników

Po przeprowadzeniu analizy 212 ogłoszeń, w grupie obowiązków zawodowych pracowników w dziedzinie informacji naukowej znalazło się, tak, jak w dziedzinie bibliotekarstwa, 56 pozycji. Z tego 39 jest takich samych dla stanowisk w obu tych grupach.

Ponad 75 % ofert zawierało w swej treści zadanie zapewniania usług informacyjnych. Drugie w kolejności było odpowiadanie na napływające pytania - 66 razy.

15 % przyszłych pracowników miało być odpowiedzialnych za kształcenie i podnoszenie wiedzy personelu i użytkowników, a także za przeprowadzanie analiz. Dwadzieścia pięć razy pracodawcy umieścili w zakresie obowiązków ocenę nowych źródeł informacji. W 10 % ofert pojawiło się zadanie zaprojektowania, utworzenia, wprowadzenia i utrzymania lokalnej bazy danych, jak i zbierania informacji. Po 20 razy ukazało się w ogłoszeniach pisanie raportów i tworzenie, utrzymanie i uaktualnianie zawartości stron internetowych i intranetowych. Osiemnastokrotnie wymagano od nowych pracowników uaktualniania bazy danych i dokumentacji.

Nieco ponad 7 % kandydatów musiało liczyć się z tym, że będą: zarządzać bazą danych, nadzorować i odpowiadać za członków personelu, jak również pomagać w administrowaniu usługami informacyjnymi. Czternaście razy w zakresie zadań umieszczono rozpowszechnianie informacji. O jeden raz mniej pojawiło się: szkolenie klientów i pomoc w korzystaniu z baz danych w postaci elektronicznej i on-line i współpraca z innymi działami i personelem firmy. Po 11 razy wystąpiło w ofertach utrzymanie zbioru czasopism i promowanie usług. Prawie 5 % stanowisk pracy zawierało obowiązek wprowadzania i zapisywania nowych danych, a także zamawiania czasopism i innych publikacji. Wyszukiwanie informacji i kierowanie działem znalazło się w 9 ogłoszeniach. Siedmiokrotnie potencjalni pracownicy mieli być odpowiedzialni za nabywanie dokumentów. W 6 ogłoszeniach pojawił się obowiązek zarządzania czasopismami. Kolejne 5 osób odpowiadało za nadzorowanie obiegu czasopism i kontrolę budżetu. Czterech pracodawców umieściło w ofertach następujące zadania: rewidowanie dokumentów, zapewnienie dokładności i wysokiego poziomu danych, przygotowanie, praca nad rozwojem i rozprowadzanie materiałów szkoleniowych, rozwój i utrzymanie systemu informacyjnego. W zakresie obowiązków 3 razy wymieniano: zorganizowanie przechowywania i wyszukiwania raportów w formie elektronicznej i w formie wydruków, segregowanie dokumentów, współpracę z innymi firmami, tworzenie biuletynów i pisanie artykułów. Dwukrotnie wystąpiło rozprowadzanie czasopism i pisanie abstraktów, a 1 raz nadzór nad zakupami.

W grupie ofert pracy dotyczących informacji naukowej znalazło się 17 zadań, które nie pojawiły się wśród zadań pracowników środowiska bibliotekarskiego. Najczęściej występującym (18) był obowiązek zarządzania informacją. Dwunastu przyszłych pracowników w tej dziedzinie musiało liczyć się z koniecznością brania udziału w specjalnych projektach, a 11 miało być odpowiedzialnych za wymianę informacji. Siedmiokrotnie w ogłoszeniach znalazło się zadanie zaprojektowania i wprowadzenia strategii zarządzania wiedzą i rozwoju narzędzi i aplikacji zarządzania wiedzą. W 5 propozycjach pracy wystąpił obowiązek opracowania programów treningowych dla użytkowników usług informacyjnych. W takiej samej ilości ofert umieszczono zadanie oceny potrzeb informacyjnych. Cztery razy w ogłoszeniach pojawiło się założenie centrum informacji i branie udziału w konferencjach i seminariach.

Do zakresu zadań trójki przyszłych pracowników należało budowanie dobrych stosunków między personelem a klientami. Tyle samo osób miało organizować wydawanie publikacji.

Dwukrotnie w ofertach pracy pojawiło się opracowywanie danych statystycznych i informacji do celów marketingowych, a także rozwój kontaktów z dostawcami informacji.

Tylko po 1 razie znalazły się w ogłoszeniach takie zadania, jak: rekrutacja pracowników, zarządzanie budżetem i tworzenie i rozprowadzanie katalogów.

Jeden z banków inwestycyjnych informował w swojej ofercie o częstych podróżach po Europie.

Największą grupę wszystkich wymienianych przez pracodawców zadań stanowią zadania w zakresie informacji naukowej - 23,2 %. Obowiązki kierownicze przyszłych pracowników wynoszą 14,3 % wszystkich zadań.

3.5. Stanowiska pracy w informacji naukowej - tabele

Tabela 5

Zależność między rodzajem pracodawcy a wysokością płacy.

 

pracodawca

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

firma konsultingowa

20

13

12

26

6

77

firma prawnicza

11

5

6

2

3

27

bank inwestycyjny

7

2

2

9

7

27

towarzystwo finansowe

6

2

1

1

0

10

departament, agencja rządowa

2

1

0

0

7

10

centrum, dostawca informacji

4

5

0

0

0

9

organizacja medyczna

3

1

0

0

1

5

agencja reklamowa

0

1

1

1

1

4

organizacja charytatywna

2

0

0

0

2

4

firma świadcząca usługi rachunkowe

4

0

0

0

0

4

towarzystwo ubezpieczeniowe

1

1

0

0

1

3

firma telekomunikacyjna

1

0

0

2

0

3

firma zajmująca się obrotem nieruchomościami

0

3

0

0

0

3

dostawca usług internetowych

0

0

1

0

1

2

szkoła

0

1

0

0

1

2

wydawnictwo

0

1

1

0

0

2

firma farmaceutyczna

0

0

0

0

2

2

firma świadcząca usługi komputerowe

0

0

0

0

2

2

ośrodek badania rynku

1

0

0

0

0

1

firma działająca na rynku dóbr szybkozbywalnych (FMCG)

1

0

0

0

0

1

firma turystyczna

0

0

0

0

1

1

sklep internetowy

0

0

0

0

1

1

pozostałe firmy, które nie ujawniły swojej branży

2

2

4

2

2

12

ilość ogłoszeń w danej grupie

65

38

28

43

38

212

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń

Tabela 6

Zależność między wymaganym wykształceniem i umiejętnościami a proponowaną wysokością zarobków.

 

wykształcenie i umiejętności

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

wykształcenie – wyższe

0

0

0

5 +
1*zaleta

0

6

wykształcenie – informacja naukowa

36

20+
1*zaleta

12

8

20+
2*zaleta

99

wykształcenie – dyscyplina informacyjna

2

0

0

5

0

7

wykształcenie – bibliotekarstwo

17

10

4

4

11+
2*zaleta

48

wykształcenie – ekonomiczne

1

0

1

0

1

3

wykształcenie w dziedzinie nauk ścisłych

0

0

0

0

1

1

znajomość źródeł informacji typu on-line

23+
1*zaleta

19

5

14

17

79

znajomość źródeł informacji elektronicznych

13

12

4

7

10

46

umiejętność wyszukiwania informacji

0

0

13

19

6

38

znajomość technologii informacyjnych (IT)

11

5

2

10

5

33

komunikatywność

9

4

4

10

2

29

umiejętność korzystania i poruszania się po Internecie

4+
1*zaleta

5

4

6

8

28

umiejętność korzystania z baz abstraktów

9

3

3

6

4

25

umiejętność pracy pod presją

4

1

3

2

4

14

znajomość języka obcego

1+
2*zaleta

1+
1*zaleta

1+
3*zaleta

1+
3*zaleta

0

13

znajomość baz danych

3

2

2

5

0

12

znajomość serwisu informacyjnego FT Profile

1

2+
1*zaleta

0

0

7+
1*zaleta

12

umiejętności organizacyjne

3

2

2

4

0

11

umiejętność przygotowywania prezentacji

0

3

1

5

1

10

umiejętność katalogowania

5

2

1

0

2

10

znajomość programu MS Excel

4

2

0

1

3

10

zainteresowanie w systemach zarządzaniu wiedzą (KM)

4

0

0

4

2

10

umiejętność pracy w zespole

0

0

0

6

3

9

umiejętność władania językiem angielskim w piśmie

3

0

3

3

0

9

umiejętność ustalenia potrzeb klienta

2

3

3

1

0

9

umiejętności analityczne

1

1

4

1

1

8

znajomość bazy danych i arkusza kalkulacyjnego Lotus Notes

1

3

1*zaleta

1

2

8

pozytywne i aktywne podejście do pracy

0

0

3

5

0

8

znajomość bazy danych Reuters Business Briefing

2

0

0

1

4

7

znajomość serwisu informacyjnego Datastream

0

0

1

0

6

7

umiejętności interpersonalne

4

1

0

1

0

6

znajomość programu MS Word

2

1

0

1

2

6

znajomość pakietu MS Office

3

0

0

0

3

6

znajomość baz danych firmy Dialog

0

1*zaleta

0

0

4+
1*zaleta

6

znajomość programu MS Access

3

0

0

1

1

5

entuzjastyczne nastawienie do pracy

2

2

0

0

1

5

umiejętność indeksowania

4

0

0

0

0

4

umiejętność równoczesnej pracy nad kilkoma projektami i z różnymi grupami

2

1

1

0

0

4

znajomość języka HTML

3

0

0

1

0

4

umiejętność posługiwania się skanerem

3

1

0

0

0

4

znajomość baz danych firmy Datastar

0

0

0

0

3+
1*zaleta

4

umiejętność kierowania grupą

0

0

0

3

0

3

umiejętność pracy indywidualnej i samodzielnego zorganizowania stanowiska pracy

1

1

0

0

0

2

umiejętność negocjacji

0

1

0

1

0

2

znajomość prawniczej bazy danych Lexis Nexis

0

0

1

1

0

2

umiejętność klasyfikowania

0

0

1

0

0

1

dobra prezencja

0

0

1

0

0

1

elastyczność i dyspozycyjność

0

0

0

0

1

1

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń

Tabela 7

Zależność między wymaganym doświadczeniem a proponowaną wysokością zarobków.

 

doświadczenie

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

w środowisku informacji lub w dziale informacji

24

15

7

11

14+
2*zaleta

92

w wyszukiwaniu informacji

8

5

0

7

4

29

w środowisku prawniczym

2

3

2

1

2

14

w zarządzaniu informacjami

1

1

0

3

0

8

w zarządzaniu wiedzą (KM)

0

0

0

5

1

8

w sektorze medycznym

0

2*zaleta

1

1

0

4

w prowadzeniu stron internetowych

0

0

0

2

0

2

w zarządzaniu bazą danych

0

0

0

0

2

2

w środowisku farmaceutycznym

0

0

0

0

1

1

absolwent wyższej uczelni

20

0

0

0

0

20

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń

Tabela 8

Zależność między zadaniami pracowników a oferowaną płacą.

 

zadania pracowników

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

zapewnienie usług informacyjnych

44

30

24

39

24

161

odpowiadanie na napływające pytania

25

10

7

6

18

66

kształcenie i podnoszenie wiedzy personelu i użytkowników

11

6

5

10

2

34

przeprowadzanie analiz

8

6

8

5

3

30

ocena nowych źródeł informacji

2

10

3

7

3

25

zaprojektowanie, utworzenie, wprowadzenie i utrzymanie lokalnej bazy danych

10

4

2

5

2

23

zbieranie informacji

6

6

3

4

3

22

tworzenie, utrzymanie i uaktualnianie zawartości stron internetowych i intranetowych

9

2

1

6

2

20

pisanie raportów

4

3

7

3

3

20

zarządzanie informacjami

0

0

7

11

0

18

uaktualnianie bazy danych i dokumentacji

7

3

3

4

1

18

pomoc w administrowaniu usługami informacyjnymi

8

4

0

0

4

16

zarządzanie bazą danych

10

2

0

2

1

15

odpowiedzialność i nadzorowanie członków personelu

1

2

5

6

1

15

rozpowszechnianie informacji

2

5

1

5

1

14

szkolenie klientów i pomoc w korzystaniu z baz danych w postaci elektronicznej i on-line

1

6

1

3

2

13

współpraca z innymi działami i personelem

0

0

6

7

0

13

branie udziału w specjalnych projektach

0

1

7

4

0

12

wymiana informacji

0

0

3

8

0

11

utrzymanie zbioru czasopism

7

1

2

2

3

11

promowanie usług

2

3

3

2

1

11

wprowadzanie i zapisywanie nowych danych

4

4

1

1

0

10

zamawianie czasopism i innych publikacji

6

2

0

0

2

10

wyszukiwanie informacji

0

0

0

0

9

9

kierowanie działem

0

0

0

9

0

9

nabywanie dokumentów

4

1

0

0

2

7

rozwój narzędzi i aplikacji zarządzania wiedzą (KM)

0

0

2

5

0

7

zaprojektowanie i wprowadzenie strategii zarządzania wiedzą (KM)

0

0

0

7

0

7

zarządzanie czasopismami

2

0

0

0

4

6

ocena potrzeb informacyjnych

0

0

2

3

0

5

nadzór nad obiegiem czasopism

3

1

0

0

1

5

opracowanie programów treningowych dla użytkowników usług informacyjnych

0

1

2

2

0

5

kontrola budżetu

1

3

0

0

1

5

założenie centrum informacji

0

0

2

2

0

4

rewidowanie dokumentów

0

0

1

1

2

4

zapewnienie dokładności i wysokiego poziomu danych

1

0

0

2

1

4

przygotowanie, praca nad rozwojem i rozprowadzanie materiałów szkoleniowych

1

1

2

0

0

4

branie udziału w konferencjach i seminariach

1

2

0

1

0

4

rozwój i utrzymanie systemu informacyjnego

1

1

0

1

1

4

organizowanie przechowywania i wyszukiwania raportów elektronicznych

3

0

0

0

0

3

organizowanie przechowywania i wyszukiwania raportów - wydruków

3

0

0

0

0

3

segregowanie dokumentów

3

0

0

0

0

3

współpraca z innymi firmami

0

0

0

2

1

3

tworzenie biuletynów

2

1

0

0

0

3

pisanie artykułów

3

0

0

0

0

3

organizowanie wydawania publikacji

1

1

1

0

0

3

budowanie dobrych stosunków między personelem a klientami

0

0

0

3

0

3

rozprowadzanie czasopism

2

0

0

0

0

2

pisanie abstraktów

0

1

0

0

1

2

opracowywanie danych statystycznych i informacji do celów marketingowych

2

0

0

0

0

2

rozwój kontaktów z dostawcami informacji

0

0

2

0

0

2

nadzór nad zakupami

0

0

0

1

0

1

rekrutacja pracowników

0

0

0

1

0

1

zarządzanie budżetem

0

0

0

1

0

1

tworzenie i rozprowadzanie rocznych katalogów

1

0

0

0

0

1

częste podróżowanie po Europie

0

0

0

1

0

1

darmowa sala gimnastyczna i stołówka dla członków

 

 

 

 

dodatek

 

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń


Początek strony   |  Spis treści   |  Poprzednia strona   |   Następna strona